Najważniejsze choroby kukurydzy i ich znaczenie gospodarcze

advertisement
Najważniejsze choroby kukurydzy i ich znaczenie gospodarcze
Choroby
Znaczenie gospodarcze
Zgorzel siewek
Zgnilizna korzeni
i zgorzel podstawy łodygi
Fuzarioza kolb kukurydzy
Przyczyną wystąpienia choroby są: błędy
agrotechniczne, chłodna pogoda z dużą ilością
wilgoci podczas kiełkowania nasion i wschodów
rośliny. Wraz ze wzrostem temperatury młode i
osłabione roślinki zostają porażone przez grzyby z
rodzaju Fusarium, występujące w glebie oraz
zasiedlające ziarno siewne.
Pierwsze objawy: żółte z czasem brunatniejące
plamy, stopniowo przechodzące w czerniejące
smugi, widoczne na korzeniach i podstawie łodygi.
Silne uszkodzenia tych części roślin prowadzą do
powstania zgorzeli siewek.
Zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi są
bardzo
ważnymi
gospodarczo
chorobami
kukurydzy w Polsce. Powodują one największe
straty w najcieplejszych rejonach uprawy, głównie
na plantacjach opanowanych przez omacnicę
prosowiankę, rolnice, mszyce, przylżeńce i inne
szkodniki. Średnie straty w plonie powodowane
przez te choroby mogą wynieść ok. 10%, a
niekiedy nawet 35%.
Źródłem
zakażenia
są
zarodniki
grzyba
występujące w glebie, jednakże choroba może
rozwijać się również na roślinach wyrosłych z
siewek opanowanych przez zgorzel.
Pierwsze, wyraźne objawy choroby można
obserwować w lipcu. Na porażonych roślinach
mogą stopniowo od dołu ku górze zamierać liście.
W
kolejnym
miesiącu
sierpniu
można
zaobserwować bielenie i zasychanie roślin, z
których zwisają kolby. We wrześniu następuje
dalsze gnicie łodyg, w wyniku którego rośliny
łamią się i wylegają. Rozwojowi choroby sprzyja
ciepła, przekropna pogoda.
Rośliny, na których rozwinęła się zgnilizna korzeni
oraz zgorzel podstawy łodygi przy sprzyjających
warunkach atmosferycznych są nadal atakowane
przez grzyby z rodzaju Fusarium. Choroba rozwija
się obejmując liście okrywowe kolb, ziarniaki i
osadki kolb. Porażeniu kolb sprzyja również
uszkodzeni powodowane przez gąsienice omacnicy
prosowianki i rolnic.
Objawem porażenia jest widoczna grzybnia
patogena barwy białej, różowej lub czerwonawej
początkowo na liściach okrywowych kolb, a
Drobna (oczkowa) plamistość liści
kukurydzy - antraknoza kukurydzy
Plamistość pochew liści kukurydzy
następnie na ziarniakach w okresie mlecznej i
woskowej dojrzałości. Porażone ziarno matowieje,
a niekiedy pęka i rozpada się.
Fuzarioza z wyjątkiem silnego wystąpienia nie
powoduje większych strat w plonie, jednak przede
wszystkim wpływa na pogorszenie jakości ziarna i
paszy, gdyż grzyby odpowiedzialne za porażenie
produkują mikotoksyny.
Uszkodzenia
na
roślinach
spowodowane
żerowaniem szkodników, zwłaszcza ploniarki
zbożówki,
mszyc,
przylżeńców,
omacnicy
prosowianki, stanowią doskonałe miejsce wnikania
zarodników patogena do tkanek.
Patogen poraża liście oraz pochwy i liście
okrywowe kolb. Większe nasilenie choroby
obserwuje się na północy kraju, a także w lata
wilgotne i chłodne. Porażeniu roślin sprzyjają
uszkodzenia
zwłaszcza
liści
powodowane
żerowaniem mszyc i przylżeńców.
Źródłem infekcji są zarodniki grzyba zimujące na
resztkach pożniwnych i na ziarnie siewnym.
Pierwsze porażenie może nastąpić w miesiącu
czerwcu lub w lipcu.
Pierwsze objawy na porażonych liściach to drobne,
jasne prześwitujące punkciki. Nieco później
pojawiają się małe, oleiste plamy z jasnobrunatnym
pierścieniem, otoczone prześwitującą obwódką. Z
czasem środek plamki wysycha, a jasnobrunatny
pierścień staje się czerwonobrunatny. W przypadku
wystąpienia dużej ilości plamek, mogą one łączyć
się ze sobą.
Wystąpienie choroby może prowadzić do znacznej
utraty plonu (10 i więcej procent) oraz pogorszenia
jakości paszy.
Plamistość pochew liści kukurydzy jest chorobą
bakteryjną kukurydzy.
Infekcji
roślin
sprzyjają:
uszkodzenia
spowodowane żerowaniem mszycy czeremchowozbożowej,
przylżeńców,
młodych
gąsienic
omacnicy prosowianki, a także wilgotna i ciepła
pogoda.
Pierwsze objawy obserwuje się w lipcu w postaci
drobnych, wodnistych plam na wewnętrznych
powierzchniach pochew. Wraz z czasem zmieniają
one barwę na pomarańczową lub czerwoną. Plamy
te zlewają się ze sobą tworząc podłużne
przebarwienia. Na plamach tworzy się bakteryjny
śluz, który w warunkach suchej pogody zasycha w
postaci łusek. Miejsca porażone ciemnieją, a z
czasem stają się one brunatno-czarne. W
warunkach sprzyjających rozwojowi choroby
(pogoda deszczowa) objawy mogą wystąpić na
liściach i łodygach pod pochwami liści.
Żółta plamistość liści kukurydzy
Żółta plamistość liści kukurydzy powoduje
największe straty w najcieplejszych regionach
kraju.
Źródłem infekcji są porażone przez grzyb resztki
pożniwne oraz porażony materiał siewny.
Rozwojowi choroby sprzyja parna, umiarkowanie
deszczowa pogoda, uszkodzenia spowodowane
przez mszyce.
Pierwsze objawy widoczne są na dolnych liściach,
nieco później na liściach środkowych oraz na
liściach okrywowych kolb.
Objawy są widoczne w postaci wodnistych
szarozielonych plam, a z czasem szarobrunatnych z
ciemnobrunatną lub czerwono-fioletową obwódką.
Przebarwienia są wydłużone o nieregularnych
brzegach z ciemniejszym środkiem. Blaszki
liściowe często pękają, a liście zasychają.
Choroba może powodować straty rzędu kilku
procent, oraz wpływać na pogorszenie jakości
paszy.
Rdza kukurydzy
Źródłem infekcji są zarodniki przetrwalnikowe
występujące na resztkach pożniwnych. Porażają
one żywiciela pośredniego szczawika, z którego
zarodniki przenoszone są przez wiatr na kukurydzę.
Choroba może również rozwijać się bez żywiciela
pośredniego,
za
pomocą
zarodników
występujących na resztkach pożniwnych.
Porażeniu roślin i rozwojowi choroby sprzyja
ciepła pogoda, niewielkie opady deszczu, obfite
rosy i duża wilgotność powietrza oraz uszkodzenia
spowodowane przez mszyce i przylżeńce.
Pierwsze objawy choroby można zaobserwować
pod koniec czerwca , lipca na dolnych liściach. Na
liściach pojawiają się poduszeczki, które pękają i
uwalniają zarodniki letnie.
Grzyb może powodować również zasychanie liści
od brzegów ku nerwowi głównemu oraz ich
zwijanie się.
Głownia guzowata kukurydzy
Głownia pyląca kukurydzy
Głownia guzowata to choroba występująca na
terenie całego kraju. Rozwojowi choroby sprzyjają:
ciepła pogoda z przelotnymi opadami oraz
uszkodzenia spowodowane przez
ploniarkę
zbożówkę, mszyce i przylżeńce.
Źródłem infekcji są zarodniki grzyba występujące
w glebie, na resztkach pożniwnych oraz na ziarnie
siewnym.
Pierwsza generacja głowni guzowatej dotyka
rośliny w okresie od czwartego do siódmego liścia.
Druga generacja choroby poraża młode, najczęściej
uszkodzone łodygi, wiechy oraz kolby w okresie
wiecowania i pylenia. W przypadku gdy choroba
wytworzy narośl w środkowej lub górnej części
łodygi, powyżej kolby, lub opanowuje kolbę,
wówczas roślina nie wytworzy ziarna. Trzecia
generacja choroby dotyka kolby w okresie
wypełniania i mlecznej dojrzałości ziarna.
Najczęściej pojawia się na czubkach kolb, rzadziej
wytwarza drobne narośle na pojedynczych
ziarniakach.
Głownia pyląca kukurydzy jest chorobą
sporadycznie spotykaną na polach, jednakże ze
względu na powodowanie znacznych strat w plonie
oraz ze względu na długi okres przeżywalności
zarodników w glebie (do 10 lat) uznaje się ją za
jedną z najważniejszych chorób kukurydzy w
Polsce.
Zarodniki grzyba zimują w glebie i na resztkach
pożniwnych oraz na ziarnie siewnym. Infekcja
kiełków następuje w okresie kiełkowania, a
następnie grzybnia rozwija się w roślinie. Tworzące
się wiechy i kolby porażonych roślin przekształcają
się w masę zarodników skupionych na
pozostałościach wiązek przewodzących Zarodniki
są osłonięte błoną, która w miarę dojrzewania
zarodników pęka, uwalniając i umożliwiając
roznoszenie ich przez wiatr.
Download