Active substance: Anagrelide Regulatory outcome: variation

advertisement
ANEKS I
WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY ZMIANY WARUNKÓW POZWOLENIA
(POZWOLEŃ) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
1
Wnioski naukowe
Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie
(PSUR) dotyczących substancji anagrelid, wnioski naukowe przyjęte przez komitet CHMP są
następujące:
W okresie raportowania zidentyfikowano, poprzez wyszukiwanie standardowych terminów MedDRA
(SMQ, ang. Standardized MedDRA Queries), dziewięć nowych przypadków nadciśnienia płucnego,
wszystkie poważne. Nadciśnienie płucne jest uwzględnione w przyjętym profilu bezpieczeństwa
anagrelidu i jest obecnie wymienione w punkcie 4.8 Charakterystyki Produktu Leczniczego, jako
występujące "rzadko" działanie niepożądane.
W oparciu o 35 zaktualizowanych, rozpoznanych w czasie badań klinicznych, przypadków nadciśnienia
płucnego, które oceniono jako niepowiązane z leczoną chorobą podstawową - nadpłytkowością
samoistną, częstość zgłaszania nadciśnienia płucnego w ocenianych badaniach klinicznych została
przeliczona i uzyskała wartość 35/5578 = 0,0063 (0,63%), co odpowiada zdarzeniu występującemu
"niezbyt często". Uwzględniając wystąpienie dziewięciu nowych przypadków o związku przyczynowym
ze stosowaniem anagrelidu oraz przeliczoną częstość zgłaszania, wydaje się, że zmiana częstości
występowania z "rzadko" na "niezbyt często" jest właściwa. Zmianę należy uwzględnić w ulotce
informacyjnej dla pacjenta.
Ponadto, wystąpienie nowych przypadków oraz większa częstość występowania uzasadniają
konieczność umieszczenia dalszych informacji w punkcie 4.4 Charakterystyki Produktu Leczniczego w
celu poinformowania pracowników opieki zdrowotnej o tej poważnej reakcji niepożądanej i
konieczności ścisłego monitorowania pacjentów w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek objawu
nadciśnienia płucnego, w tym pacjentów z nadciśnieniem płucnym w wywiadzie. Ulotka dołączona do
opakowania powinna zostać odpowiednio zaktualizowana.
Jako, że produkty Xagrid i Thromboreductin zawierają tę samą substancję czynną i są stosowane zgodnie
z podobnymi schematami leczenia, oczekuje się, że profil bezpieczeństwa dla tego ryzyka będzie
podobny, pomimo mniejszej liczby zgłoszeń dla produktu Thromboreductin. W związku z tym komitet
PRAC uznał, że dla obu produktów należy wprowadzić zmiany w drukach informacyjnych.
Komitet CHMP zgadza się z wnioskami naukowymi komitetu PRAC.
Podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu
Na podstawie wniosków naukowych dotyczących substancji anagrelid komitet CHMP uznał, że bilans
korzyści i ryzyka stosowania produktu leczniczego zawierającego (produktów leczniczych
zawierających) substancję czynną anagrelid pozostaje niezmieniony, pod warunkiem wprowadzenia
proponowanych zmian do druków informacyjnych.
Komitet CHMP zaleca zmianę warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu.
2
ANEKS II
ZMIANY W DRUKACH INFORMACYJNYCH PRODUKTU LECZNICZEGO
(PRODUKTÓW LECZNICZYCH) DOPUSZCZONEGO (DOPUSZCZONYCH) DO OBROTU
W RAMACH PROCEDUR NARODOWYCH
3
Zmiany, które zostaną wprowadzone w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu
Leczniczego (nowy tekst jest podkreślony i pogrubiony, usunięty tekst jest przekreślony)
Charakterystyka Produktu Leczniczego
•
Punkt 4.4
Należy dodać następujące ostrzeżenie:
„Nadciśnienie płucne
Zgłaszano przypadki nadciśnienia płucnego u pacjentów leczonych anagrelidem. Przed
rozpoczęciem i w czasie leczenia anagrelidem pacjentów należy obserwować w celu wykrycia
objawów przedmiotowych i podmiotowych chorób układu krążeniowo-oddechowego.”
•
Punkt 4.8
Częstość występowania działania niepożądanego „Nadciśnienie płucne” w ramach klasyfikacji układów
i narządów "Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia" powinna zostać zmieniona z
„Rzadko” na „Niezbyt często”.
Zmiany, które zostaną wprowadzone w odpowiednich punktach ulotki dla pacjenta (nowy tekst jest
podkreślony i pogrubiony, usunięty tekst jest przekreślony)
4. Możliwe działania niepożądane
Należy dodać następujące informacje w punkcie „Ciężkie działania niepożądane”:
Ciężkie działania niepożądane:
Niezbyt często: niewydolność serca (objawy obejmują duszności, ból w klatce piersiowej, obrzęk kończyn
dolnych ze względu na gromadzenie się płynu), poważne zaburzenia częstości pracy serca lub rytmu serca
(częstoskurcz komorowy, częstoskurcz nadkomorowy lub migotanie przedsionków), zapalenie trzustki
powodujące silny ból brzucha i pleców, krwawe wymioty lub oddawanie krwistych lub smolistych
stolców, poważny spadek liczby krwinek, który może powodować osłabienie, siniaczenie, krwawienia lub
zakażenia (pancytopenia), nadciśnienie płucne (objawy obejmują duszności, obrzęk nóg lub kostek,
możliwe sine zabarwienie warg i skóry).
Należy usunąć następujące informacje z punktu "Rzadkie działania niepożądane" w następujący sposób:
Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 osoby na 1 000)
Krwawienie z dziąseł, zwiększenie masy ciała, silny ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna), choroba
mięśnia sercowego (objawy obejmują zmęczenie, ból w klatce piersiowej i kołatanie serca), powiększenie
serca, nagromadzenie płynu wokół serca, zaburzenia koordynacji ruchowej, trudności z mówieniem,
suchość skóry, migrena, zaburzenia widzenia lub podwójne widzenie, szumy uszne, zawroty głowy przy
wstawaniu (zwłaszcza z pozycji siedzącej lub leżącej), nasilona potrzeba oddawania moczu w nocy, ból,
objawy grypopodobne, senność, rozszerzenie naczyń krwionośnych, zapalenie jelita grubego (objawy
obejmują biegunkę, zwykle zawierającą krew i śluz, ból żołądka, gorączkę), zapalenie żołądka (objawy
obejmują ból, mdłości, wymioty), wzrost ciśnienia w tętnicach płucnych (objawy obejmują duszności i
możliwe sine zabarwienie warg i skóry), występowanie w płucach regionów o zmienionej gęstości,
zwiększone stężenie kreatyniny w badaniach krwi, co może być objawem zaburzenia czynności nerek.
4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards