Aktualne rozwiązania prawne dotyczące palenia tytoniu w miejscu

advertisement
Aktualne rozwiązania prawne dotyczące
palenia tytoniu
w miejscu pracy –
stan i problemy interpretacyjne
Eliza Iwanowicz
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
Konferencja szkoleniowa WSSE w Olsztynie, 14.05.2009r.
O czym będzie mowa???
1. Polskie ustawodawstwo
dot. palenia tytoniu w
zakładach pracy
3. Kontrowersje wokół
interpretacji przepisów
„antytytoniowych”
2. Interpretacja tych
przepisów wg Sądów
Administracyjnych
4. Kontrola i przestrzeganie
uregulowań problemu
palenia tytoniu w polskich
zakładach pracy
–
Wg badań KCPZwMP IMP w
Łodzi
Polskie ustawodawstwo dot. palenia
tytoniu w zakładach pracy
Ograniczenia palenia tytoniu w zakładach pracy
w Polsce wynikają z dwóch grup aktów prawnych
2. Mających na celu zapewnienie
1. Mających na celu ochronę
bezpiecznych i higienicznych
zdrowia przed następstwami
warunków pracy
palenia tytoniu
–
USTAWA z dn. 9.11.1995 r. o
ochronie zdrowia przed
następstwami używania
tytoniu i wyrobów
tytoniowych (Dz.U.96.10.55 z
zm.)
–
–
–
KONSTYTUCJA RP z dn. 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. z dn. 16.07.1997r.)
KODEKS PRACY - USTAWA z dn.
26.06. 1974r. (Dz.U.98.21.94 z zm.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY
I POLITYKI SOCJALNEJ W SPRAWIE
OGÓLNYCH PRZEPISÓW
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
z dn. 26.09. 1997 r.
(Dz.U.03.169.1650)
Ograniczenia palenia tytoniu w zakładach pracy
wg „Ustawy antytytoniowej”
• Art. 5. 1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych poza
pomieszczeniami wyodrębnionymi i odpowiednio
przystosowanymi:
– 3) w pomieszczeniach zakładów pracy oraz innych obiektów
użyteczności publicznej, a w małych, jednoizbowych lokalach
gastronomicznych - poza wyraźnie wyodrębnionymi miejscami.
– 1a. Za wprowadzenie zakazu palenia tytoniu w miejscach, o których
mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest właściciel lub użytkownik obiektu.
Ograniczenia palenia tytoniu w zakładach pracy wynikające
z aktów prawnych mówiących o zapewnianiu
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
– KONSTYTUCJA RP z dn. 2.04.1997 r.
(Dz. U. z dn. 16.07.1997r.)
• Art. 66. pkt. 1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego
prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.
– KODEKS PRACY - USTAWA z dn. 26.06.1974r.
(Dz.U.98.21.94 z zm.)
• Art. 233. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie
urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny
osobistej, a także zapewnić środki do udzielania pierwszej pomocy w razie
wypadku.
– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I
HIGIENY PRACY z dn. 26.09.1997 r. (Dz.U.03.169.1650)
• § 111. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i
urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być
dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i
rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana.
– ZAŁĄCZNIK NR III DO ROZPORZĄDZENIA „WYMAGANIA
DLA POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ
HIGIENICZNOSANITARNYCH”
• Rozdział 7 Palarnie
• § 40. 1. Palenie tytoniu w zakładach pracy jest dozwolone wyłącznie w
odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach (palarniach) wyposażonych
w dostateczną ilość popielniczek.
• 2. Palarnie powinny być usytuowane w sposób nienarażający osób
niepalących na wdychanie dymu tytoniowego.
• § 41. W palarni powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni podłogi
na każdego pracownika najliczniejszej zmiany korzystającego z tego
pomieszczenia, z tym jednak, że powierzchnia poszczególnych pomieszczeń
przeznaczonych na palarnie nie powinna być mniejsza niż 4 m2.
• § 42. W palarni należy zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną wymianę
powietrza w ciągu godziny.
• § 1. 3. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być ogrzewane,
oświetlone i wentylowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i
Polskimi Normami.
• § 1. 4. Wysokość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie powinna być w
świetle mniejsza niż 2,5 m. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do 2,2 m w świetle - w przypadku
usytuowania ich w suterenie, piwnicy lub na poddaszu.
• ZAŁĄCZNIK NR III DO ROZPORZĄDZENIA
„WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ
HIGIENICZNOSANITARNYCH”
– § 3.2. Pracodawca zatrudniający do dwudziestu
pracowników powinien zapewnić im co najmniej ustępy i
umywalki, a także warunki do higienicznego
przechowywania odzieży własnej (domowej), roboczej i
ochronnej oraz do higienicznego spożywania posiłków.
Jeżeli w zakładzie pracy takiego pracodawcy nie występują
czynniki szkodliwe dla zdrowia i prace brudzące lub nie
występują szczególne wymagania sanitarne, miejsca do
spożywania posiłków, przechowywania odzieży oraz
umywalki mogą znajdować się w jednym pomieszczeniu.
Zakłady pracy
zatrudniające
do 20
pracowników
stanowiły 71%
wszystkich firm
objętych
ewidencją
pionów higieny
pracy PIS w
2007 roku. [1]
Interpretacja przepisów antytytoniowych
wg Sądów Administracyjnych
Interpretacja wymienionych przepisów
antytytoniowych przez Sądy Administracyjne
• Interpretacja ta wynika m.in. z następujących
wyroków Sądów Administracyjnych:
• z dn. 24.01.2003r. – IISA/Łd 1887/99
• z dn. 7.06.2002r. – SA/Bk 230/02
• z dn. 4.04.2007r. – I OSK 892/06
• Wprowadzenie całkowitego zakazu palenia na terenie firmy może
być postrzegane jako przejaw dyskryminacji pracowników
palących
• Wprowadzenie całkowitego zakazu palenia tytoniu (bez
zapewnienia palarni na terenie zakładu pracy) będzie skutkowało
tym, że przy każdorazowym wyłamaniu się grupy pracowników z
tego zakazu osoby niepalące będą eksponowane na dym
tytoniowy
• Pracodawca zatrudniający przynajmniej 20 pracowników jest
zobligowany do założenia palarni spełniającej wymagania
Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp
Interpretacja wymienionych przepisów
antytytoniowych przez Państwową Inspekcję Pracy
– Interpretacja wg Departamentu Prawnego
Głównego Inspektoratu Pracy, np.:
• z dn. 20.06.2007r. – GNP/112/4560-311/07/PE
• Pracodawca nie ma obowiązku tworzenia palarni w swoich
oddziałach, w których liczba pracowników jest mniejsza niż 20.
W ww. opinii PIP kryterium zatrudnienia należy odnosić
osobno do każdego z oddziałów zlokalizowanych w różnych
punktach geograficznych, a nie do ogólnego stanu
zatrudnienia firmy. [3]
Kontrowersje wokół interpretacji
przepisów „antytytoniowych”
Kontrowersje wokół interpretacji przepisów
ograniczających palenie tytoniu w zakładzie pracy
• § 111. 1. Rozporzadzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp mówi, iż pracodawca
jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne.
– Natomiast pojawiają się wątpliwości, czy palarnie można w ogóle zaliczyć do
pomieszczeń higieniczno – sanitarnych.
• Art. 5. 1. Ustawy antytytoniowej zabrania palenia wyrobów tytoniowych poza
pomieszczeniami wyodrębnionymi i odpowiednio przystosowanymi w
pomieszczeniach zakładów pracy
– Tak więc nie ma tu bezpośredniego nakazu założenia palarni
• § 40. 1. Załącznika III do Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp podaje,
iż palenie tytoniu w zakładach pracy jest dozwolone wyłącznie w odpowiednio
przystosowanych pomieszczeniach (palarniach)
– Tak więc z tego zapisu trudno wywnioskować, że w zakładach pracy nie można
wprowadzać całkowitego zakazu palenia, tak wiec że palarnia mus być
•
§ 2. art. 207 Kodeksu Pracy mówi, że pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i
życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
(…).
– Zwraca się uwagę, że ciążący na pracodawcy obowiązek stwarzania higienicznych i
bezpiecznych warunków pracy zasadniczo przeczy tezie o dopuszczalności palenia tytoniu.
•
Art. 20 Konstytucji RP mówi, iż społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności
działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy
partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej
Polskiej.
– Stawia się pytanie, czy czasem nakaz tworzenia miejsc do palenia nie narusza konstytucyjnie
chronionej wolności gospodarczej
•
§ 41.2 Załącznika III do Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp mówi, iż w
palarni powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni podłogi na każdego
pracownika najliczniejszej zmiany korzystającego z tego pomieszczenia (…).
– Właściwe przygotowanie palarni wg tego przepisu wymaga wcześniejszego zdobycia
informacji nt. liczby palących pracowników, natomiast zwraca się uwagę, iż to stoi w
sprzeczności z art. 27 ust. 1 Ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), który zabrania przetwarzania danych ujawniających
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne,
przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia,
kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań,
orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
Kontrola i przestrzeganie uregulowań
problemu palenia tytoniu w polskich
zakładach pracy
Kontrola uregulowań problemu palenia
tytoniu w polskich zakładach pracy [2]
•
•
•
Na podstawie badania zrealizowanego w 2006r. przez Krajowe Centrum Promocji
Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi na
zlecenie Ministerstwa Zdrowia (Projekt „Utworzenie Ogólnopolskiej sieci
zakładów pracy uwalniających się od dymu tytoniowego” nr
41/MP/2006/312/3734, Umowa z 14. 09. 2006)
Badanie przeprowadzone techniką wywiadu kwestionariuszowego na próbie 611
przedsiębiorstw z terenu całego kraju
Wylosowana próba dobrana została jako reprezentatywna dla ogółu
przedsiębiorstw w Polsce, zatrudniających pow. 50 pracowników (z wyłączeniem
ochrony zdrowia oraz edukacji w/g sekcji PKD)
• Odpowiedź na pytanie:
„Jakie uregulowania dotyczące miejsc palenia tytoniu
aktualnie obowiązują w Państwa przedsiębiorstwie? Jeżeli
obowiązuje więcej niż jedno takie rozwiązanie, proszę
wskazać wszystkie aktualne.”
N = 571
Uregulowania dotyczące miejsc palenia tytoniu
Pracowników obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w
pomieszczeniach przedsiębiorstwa - palić można tylko na wolnym
powietrzu lub np. poza bramą
W pomieszczeniach przedsiębiorstwa można palić tytoń w
zamkniętych palarniach przygotowanych zgodnie z przepisami bhp
W pomieszczeniach przedsiębiorstwa można palić tytoń tylko w
tych miejscach, które zostały oznakowane i wyposażone w
popielniczki (w szatniach, korytarzach, klatkach schodowych itp.)
Odsetek firm
[%]
28
31
33
Przyjęto, że tytoń można palić w różnych innych miejscach zasadniczo wszędzie tam, gdzie nie powoduje to zagrożeń (np.
związanych z pożarem) lub problemów (np. konfliktów z
niepalącymi)
5
Istnieją inne rozwiązania
1
W przedsiębiorstwie nie obowiązują żadne regulacje dotyczące
miejsc palenia tytoniu
10
• Odpowiedź na pytanie:
„Czy w minionych dwóch latach instytucje kontrolujące
przedsiębiorstwo (m.in. PIS, PIP) zgłaszały uwagi dotyczące
uregulowań problemu palenia tytoniu w Państwa firmie?”
N = 607
TAK
2%
były kontrole, ale
nie zgłaszały
uwag dotyczących
palenia
52%
nie było takich
kontroli
46%
Literatura
1.
2.
3.
Stan sanitarny kraju 2007. Główny Inspektorat Sanitarny,
Warszawa 2008.
Raport z realizacji projektu 41/MP/2006/312/3734 (umowa
z 14. 09. 2006), finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia
pt. „Utworzenie Ogólnopolskiej sieci zakładów pracy
uwalniających się od dymu tytoniowego”, Kierownik
zadania: dr Elżbieta Korzeniowska [raport niepublikowany].
Rzeczpospolita z 27.06.2007r. – Dodatek „Dobra Firma”.
Download