Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

advertisement
Informacja Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sopocie o
przebiegu sezonu
letniego 2010
Zagrożenia:
• Zatrucia pokarmowe
• Choroby zakaźne i zakażenia w
tym skóry
• Masowe zagrożenia
• Ogniska chorób zakaźnych
• Zanieczyszczenie środowiska, a w
konsekwencji kąpielisk
• Ogółem w 352 obiektach przeprowadzono 587
•
•
•
•
kontroli.
Nałożono 49 mandatów na kwotę 10. 550zł.
Wydano 7 decyzji administracyjnych na
poprawę stanu sanitarno – technicznego
zakładów,
Skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie
właściciela zakładu małej gastronomii za to,
że wbrew obowiązkowi identyfikacji
dostawców żywności zaniechał wykonania
czynności umożliwiających taką
identyfikację.
Skierowano do Pomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 1
wniosek o wymierzenie kary pieniężnej dla
właściciela zakładu za to, że udaremnił
przeprowadzenie urzędowej kontroli żywności
odmawiając zgody na wejście do zakładu
osobom upoważnionym do kontroli.
Nadzorowano:
•
•
•
•
•
Zakłady żywienia
Miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży
Miejsca noclegowe
Kąpieliska i plaże
Toalety publiczne i w zakładach
gastronomicznych
• Imprezy o charakterze masowym
• Obiekty użyteczności publicznej m.in..
Dworce
• Miejsca związane z rekreacją w tym baseny
itd.
Wzmożonym nadzorem objęto
obiekty zlokalizowane w rejonie o
nasilonym ruchu turystycznym
tzn. położone na trasie
prowadzącej wzdłuż ulicy
Bohaterów Monte Cassino, Molo,
obszarze pasa nadmorskiego
(Aleja Wojska Polskiego i Aleja
Mamuszki), ul. Powstańców
Warszawy, okolice dworca PKP.
Nieprawidłowości dotyczyły:
• niewłaściwej realizacji i często braku zapisów z
•
•
•
•
•
•
•
realizacji GHP, GMP i HACCP
niewłaściwego stanu sanitarnego w obiektach i
otoczeniu - brudne pomieszczenia produkcyjne,
niedomyte urządzenia chłodnicze i sprzęt,
nieuporządkowane otoczenie, przepełnione śmietniki
braku segregacji asortymentowej w urządzeniach
chłodniczych,
stwierdzono artykuły spożywcze po terminie
przydatności do spożycia,
Stwierdzono niewłaściwe wychładzanie potraw,
środki spożywcze przechowywane były w czarnych
workach przeznaczonych do śmieci,
stwierdzono brak orzeczeń lekarskich pracujących
osób
kontrola wewnętrzna prowadzona była niewłaściwie
lub wcale nie prowadzona (o czym świadczył brak
zapisów i stwierdzane nieprawidłowości).
• Pobrano do badania laboratoryjnego 40
•
próbek artykułów spożywczych: 26 – do
badań mikrobiologicznych i 14 – do
badań chemicznych, wszystkie
odpowiadały wymaganiom
obowiązujących przepisów prawnych.
W sezonowych zakładach małej
gastronomii, do badań testowych
pobrano również 10 próbek tłuszczów
przeznaczonych do głębokiego
smażenia.
• Przeprowadzono 52 kontrole
kąpielisk morskich. W czasie
zagrożenia wód przybrzeżnych
zakwitem sinic kontrole
prowadzono dwa razy dziennie,
również w soboty i niedziele.
Zakwit sinic w kąpieliskach na
terenie Sopotu w sezonie 2010
stwierdzono jeden raz i trwał
bardzo krótko.
Próbki wody
z kąpielisk do badań
bakteriologicznych
i fizykochemicznych pobierano z
częstotliwością co dwa tygodnie
(w czasie zagrożenia, związanego z
powodzią 1 x tydzień),
łącznie pobrano
82 próby do badań bakteriologicznych
i 82 próby do badań fizykochemicznych
• Pod względem fizykochemicznym
w badanym zakresie wszystkie
próby odpowiadały wymaganiom
sanitarnym.
• Pod względem bakteriologicznym – 3 razy
•
stwierdzono wyniki nie odpowiadające
wymaganiom:
(negatywne wyniki były skutkiem anomalii
pogodowych i można ten fakt określić jako
„krótkotrwałe zanieczyszczenie”, co zgodnie z
Dyrektywą 2006/7/WE oznacza skażenie
mikrobiologiczne, którego przyczyny można
zidentyfikować, i nie przewiduje się, że będzie
ono miało niekorzystny wpływ na jakość wody
w kąpielisku przez okres dłuższy niż 72
godziny.
Wszystkie wyniki pozostałych pobranych prób
w badanym zakresie odpowiadały
wymaganiom sanitarnym.
Nadzorem objęto miejsca gdzie były
zorganizowane kolonie i obozy, w tym
dla dzieci z terenów objętych
powodzią.
Łącznie w tych ośrodkach
wypoczywało ok. 700 dzieci i
młodzieży. Istotnych nieprawidłowości
w zakresie utrzymania właściwego
stanu sanitarno higienicznego nie
stwierdzono.
W dniu 05 lipca 2010r. pracownicy Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Sopocie przeprowadzili
na plaży w Sopocie kampanię informacyjną na temat sinic
i glonów. Celem kampanii było przybliżenie mieszkańcom i
turystom odpowiedzi na pytania:
Co to są sinice?
Jaka jest różnica między sinicami i glonami?
Co to jest zakwit?
Czy zakwity sinic są szkodliwe dla zdrowia?
Jakie mogą być objawy kontaktu z sinicami?
Jak uchronić się przed negatywnymi skutkami
zakwitu?
Zainteresowani otrzymywali ulotki na temat sinic i glonów,
mogli zobaczyć, jak wyglądają pod mikroskopem sinice
występujące w wodach sopockich kąpielisk. Akcja
cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Podobną akcję informacyjną przeprowadzono dwukrotnie dla
czytelników „Dziennika Bałtyckiego”. Przy stoisku gazety,
na ulicy Bohaterów Monte Cassino pracownicy PSSE w
Sopocie odpowiadali na pytania mieszkańców i turystów.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Interwencje
W sezonie letnim przyjęto 33 zgłoszenia interwencji dotyczących działających
zakładów żywności i żywienia, dotyczyły one:
13 obiektów żywienia zbiorowego otwartego (bary, restauracje, kawiarnie) – z
powodu: nieuporządkowane otoczenie zakładu i przepełnione śmietniki,
niewłaściwe przechowywanie art. spożywczych – brak segregacji, niedokładnie
myte warzywa podawane w stanie surowym, zła jakość jedzenia, brak kontroli
w zakresie dezynsekcji, niewłaściwy stan sanitarny w obiekcie
9 zakładów małej gastronomii – z powodu: brak orzeczeń lekarskich dla
pracowników, uciążliwość zapachów pochodzących z obiektu, nieprawidłowe
przechowywanie art. spożywczych, brak higieny rąk u pracowników,
niewłaściwa jakość potraw, rozszerzenie asortymentu, niewłaściwy stan
sanitarny w obiekcie
7 sklepów – z powodu: niewłaściwy stan sanitarny i nieprzestrzeganie zasad
higieny w obiekcie, przeterminowane art. spożywcze, brak orzeczeń lekarskich
dla pracowników, obecność szkodników w obiekcie, nieprzyjemne zapachy
pochodzące ze śmietników
1 automat do lodów z powodu: nieprawidłowy stan sanitarny
1 stołówka na wypoczynku letnim dla dzieci i młodzieży: niewłaściwe
wyżywienia dzieci
1 stołówka szkolna: sposób wydawania zupy
1 miejsce wydawania obiadów dla bezdomnych: spożywanie posiłków na ulicy
hałas przy BMC pochodzący z dyskotek
Interwencję dot. jakości osłonki na wędlinie, przekazano bez rozpatrywania do
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni.
Interwencję dot. wyprowadzenia kanalizacji na zewnątrz obiektu, po
przeprowadzeniu kontroli, przekazano do dalszego postępowania do Urzędu
Miasta
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie w czasie
trwania sezonu współpracował z:
• Wydziałem Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Sopot w zakresie: nadzoru nad wodą, współuczestnictwa w
wizjach lokalnych dot. porządku i czystości w mieście,
interwencji mieszkańców w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego
• Wydziałem Kultury UM Sopot i Miejskim Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji - wspólne kontrole plaż i terenów przyplażowych
przed i w czasie sezonu turystycznego
• Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wydziałem
Architektury, Urbanistyki i Geodezji oraz Wydziałem
Gospodarki Mieszkaniowej UM Sopot w sprawach interwencji
dot. warunków mieszkaniowych oraz sposobem użytkowania
lokali.
• Kąpieliskiem Morskim Sopot i Bałtycką Agencją Artystyczną
w sprawach organizacji imprez masowych i kulturalnych
• SAUR Neptun Gdańsk S.A. - Wydział Rejonowy Sopot w
zakresie nadzoru nad zaopatrzeniem miasta w wodę
• Strażą Miejską w sprawach czystości i porządku w mieście
oraz w przypadku skarg mieszkańców
• Rejonami Obsługi Mieszkańców i Spółdzielniami
Mieszkaniowymi w zakresie współuczestnictwa w wizjach
lokalnych dot. interwencji mieszkańców
• Komisją ds. sportu i turystyki przy Radzie Miasta Sopotu.
Dziękuję za uwagę.
Download