Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i

advertisement
Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum
Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących
uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do
takich wniosków z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji.
Przedmiot konsultacji:
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących
uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do
takich wniosków.
Data rozpoczęcia konsultacji: 22 września 2015 r.
Data zakończenia konsultacji: 21 października 2015 r.
Cele i przesłanki konsultowanego projektu:
W związku z wejściem w życie z dniem 2 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268) zwłaszcza
art. 1868a zawierającego upoważnienie dla ministra właściwego do spraw pracy do określenia
w drodze rozporządzenia treści wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych
z rodzicielstwem oraz katalogu dokumentów dołączanych do tych wniosków potwierdzających
prawo pracownika do skorzystania z poszczególnych uprawnień, powstała konieczność
zapewnienia pracownikom prawidłowej realizacji uprawnień związanych z wykonywaniem
przez pracowników funkcji rodzicielskiej.
Projekt ma na celu określenie treści wniosków składanych przez pracowników uprawnionych do
urlopów związanych z urodzeniem dziecka (np. urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego czy
urlopu wychowawczego), a także rodzaje dokumentów dołączanych do tych wniosków (np.
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka albo kopie tych
dokumentów). Projektowane regulacje zapewnią warunki do właściwego korzystania przez
pracowników z uprawnień rodzicielskich.
Sposób zgłaszania uwag:
Uwagi do projektu proszę kierować na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Prawa Pracy, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, lub na adres e-mail:
[email protected]
Koordynator konsultacji
Małgorzata Podgórska, Departament Prawa Pracy
Informacja o zamieszczeniu projektu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces
Legislacyjny, została indywidulanie skierowana do następujących podmiotów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fundacji Przyjaciółka,
Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus’,
Fundacji MaMa/MaMa Cafe,
Fundacji Centrum Praw Kobiet,
Kongresu Kobiet,
Stowarzyszenia Aktywne Kobiety,
7. Bałtyckiego Centrum Gender,
8. Demokratycznej Unii Kobiet,
9. Europejskiego Forum Właścicielek Firm,
10. Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny,
11. Zarządu Głównego Ligii Kobiet Polskich,
12. Międzynarodowej Fundacji Kobiet,
13. Stowarzyszenia Współpracy Kobiet NEWW,
14. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
15. Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych,
16. Komitetu Ochrony Praw Dziecka,
17. Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych SPLOT,
18. Towarzystwa Rozwoju Rodziny,
19. Stowarzyszenia Matek I Kwartału,
20. Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznika Praw Rodziców,
21. Fundacji Feminoteka,
22. Centrum Promocji Kobiet,
23. Stowarzyszenia Prawa Pracy,
24. Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami,
25. Polskiego Forum HR,
26. Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia,
27. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards