ZABURZENIA PAMIĘCI

advertisement
ZABURZENIA PAMIĘCI
Agnieszka Ryzner
Kognitywistyka III rok
SPIS TREŚCI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AMNEZJA
CHOROBA ALZHEIMERA
ZESPÓŁ KORSAKOWA
CHOROBA Creutzfeldta - Jakoba
HIPOMNEZJA
HIPERMNEZJA
PARAMNEZJA
SYNDROM FAŁSZYWEJ PAMIĘCI
DEJA VU
JAMAIS VU
Pląsawica Huntingtona
KLIMAKTERIUM
OTĘPIENIE
SAWANT
AMNEZJA
ORGANICZNA
DYSOCJACYJNA
AMNEZJA
DZIECIĘCA
Mianem amnezji dziecięcej określa się powszechną niezdolność
pamiętania faktów sprzed trzeciego roku życia. Pierwsze istotne
badania
z
tego
zakresu
przeprowadzili
J. A. Usher i U. Neisser, którzy opublikowali swe wyniki m.in.
w artykule Childhood Amnesia and the Beginnings of Memory Four
Early Life Events (1993). Dowodzą tam, że związane jest to
z organizowaniem się struktury mózgowej, która dopiero w wieku 3-4
lat przybiera możliwość zapamiętywania faktów. Dzisiaj jest to
powszechnie akceptowany pogląd.
AMNEZJA
ORGANICZNA
Całkowity lub czasowy zanik pamięci deklaratywnej.
Amnezja następcza (anterogranda)
– typ amnezji polegający na utracie
zdolności zapamiętywania nowych
informacji.
Amnezja
wsteczna
(retrogranda)
– amnezja polegająca na utracie pamięci
w odniesieniu do zdarzeń, których dana
osoba była świadkiem przed urazem,
będącym powodem amnezji.
AMNEZJA
DYSOCJACYJNA
Niemożność przypomnienia sobie czegoś. Najczęściej utrata pamięci ważnych
wydarzeń
życiowych,
która
częściej
występuje
u mężczyzn. Częściej odnotowuje się je również w okresie wojny czy różnego
rodzaju klęsk żywiołowych. Amnezja zwana także jako psychogenna.
SELEKTYWNA
-osoba zapomina tylko
pewne
wybrane
wydarzenia z danego
okresu).
CIĄGŁA
-osoba nie pamięta
niczego poza określonym
momentem z przeszłości.
ZLOKALIZOWANA
-osoba
nie
pamięta
niczego
z danego okresu, zwykle pierwszych kilku
godzin po traumatycznym wydarzeniu.
CAŁOŚCIOWA
-osoba
zapomina
historię swojego
życia.
CHOROBA
ALZHEIMERA
Postępująca, degeneracyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego,
charakteryzująca się występowaniem otępienia.
EPIDEMIOLOGIA
•występowanie u osób powyżej 65 r.ż.,
•liczba chorych na świecie to ok.30 mln
osób ( w Polsce ok. 200 tys. osób),
ETIOPATOGENEZA
Na początek wystąpienia objawów
i przebieg choroby mają wpływ
również
czynniki
genetyczne,
środowiskowe
i
choroby
współistniejące.
Główne czynniki ryzyka:
•wiek
•polimorfizm genu ApoE
•poziom wykształcenia
•interakcje społeczne i rodzinne
CHOROBA
ALZHEIMERA
ZMIANY ANATOMAPATOLOGICZNE
Dochodzi do zaniku kory mózgowej. Na poziomie mikroskopowym stwierdza się
występowanie blaszek amyloidowych zbudowanych z beta-amyloidu (zwanych też
blaszkami starczymi lub płytkami starczymi), które odkładają się w ścianach naczyń
krwionośnych.
Obserwuje się także nadmierną agregację białka tau wewnątrz komórek nerwowych
mózgu, w postaci splątków neurofibrylarnych.
OTĘPIENIE
• jest zaburzeniem funkcji intelektualnych
wywołany przewlekłą i postępującą chorobą
mózgu.
OTĘPIENIE
Zespół otępienny to zespół objawów wywołany chorobą mózgu, zwykle przewlekłą lub o
postępującym przebiegu, charakteryzujący się klinicznie licznymi zaburzeniami wyższych
funkcji korowych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność
do uczenia się, język i ocena. Ponadto zaburzeniom funkcji poznawczych często
towarzyszą, lub nawet je poprzedzają zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i
motywacji. Takiemu obrazowi nie mogą towarzyszyć zaburzenia świadomości. Zaburzenia
świadomości przy występowaniu demencji stanowią odrębną kategorię diagnostyczną.
(ICD-10)
OTĘPIENIE
Osłabienie pamięci przejawia się głównie w zakresie uczenia się nowych informacji,
chociaż w bardziej zaawansowanym otępieniu może być również zaburzone odtwarzanie
wcześniej nabytych informacji. Obecność zaburzeń pamięci powinna być potwierdzona
także – jeśli jest to możliwe – wynikami badania neuropsychologicznego lub testów
psychometrycznych oceniających procesy poznawcze. Zaburzenia pozostałych funkcji
poznawczych przejawiają się upośledzeniem zdolności dokonywania ocen, myślenia,
planowania i organizowania przebiegu złożonych czynności oraz ogólnym osłabieniem
procesu przetwarzania informacji. Obecność tych zaburzeń powinna być potwierdzona
także – jeśli jest to możliwe – wynikami badania neuropsychologicznego lub testów
psychometrycznych oceniających procesy poznawcze. Przy tym zachowana jest orientacja
w miejscu, występuje również: chwiejność emocjonalna, drażliwość, apatia, bądź
prymitywność w interakcjach społecznych, zaś wszystkie te objawy są obecne co najmniej
przez pół roku.
(ICD-10)
OTĘPIENIE
Otępienie jest zespołem objawów zaburzeń procesów poznawczych
obejmujących – oprócz zaburzeń pamięci – deficyty co najmniej dwóch z
następujących funkcji poznawczych: mowy (afazja), celowej złożonej
aktywności ruchowej (apraksja), zdolności rozpoznawania i identyfikowania
przedmiotów (agnozja) oraz zaburzeń planowania, inicjowania, kontroli i
korygowania przebiegu złożonych zachowań (zaburzenia funkcji
wykonawczych). Deficyty poznawcze powinny być na tyle głębokie, by
zaburzały aktywność zawodową, funkcjonowanie społeczne oraz
wykonywanie codziennych czynności.
(DSM-IV)
OTĘPIENIE
Choroby, które prowadzą do otępienia:
•choroby neurodegeneracyjne:
choroba Alzheimera,
choroba Parkinsona,
choroba Picka,
pląsawica Huntingtona,
•choroby zakaźne:
choroba Creutzfeldta-Jakoba,
AIDS,
•zespół przedotępienny:
łagodne zaburzenia poznawcze (MCI)
ZESPÓŁ
KORSAKOWA
Zespół Wernickego - Korsakowa
- późna postać alkoholizmu, spowodowana niedoborem witaminy B1.
Encefalopatia Wernickego polega
na nagłym zaburzeniu koordynacji,
chwianiu się, porażeniu ruchów
gałek ocznych oraz zaburzeniach
umysłowych
prowadzących
do osłupienia i śmierci.
Psychoza Korsakowa objawia się stopniowym
pogarszaniem się pamięci, niemożnością
zapamiętywania
nowych
informacji
i w związku z tym skłonnością do konfabulacji
(czyli
wypełniania
luk
pamięciowych
fikcyjnymi, wymyślonymi historiami). Jest
nieodwracalna
i
prowadzi
do
głębokiego otępienia.
CHOROBA
CREUTZFELDTAJACOBA
Choroba neurologiczna z grupy pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE),
której czynnikiem patogennym są najprawdopodobniej priony.
Klasyczna triada objawów w chorobie to: otępienie, mioklonie i typowy obraz
w EEG. Występują one łącznie u około 70% pacjentów. U około 30%
stwierdza się objawy prodromalne: osłabienie, zaburzenia snu i łaknienia. W
klasycznej postaci CJD postępujący deficyt neurologiczny i otępienie kończą
się śmiercią chorego w 1. roku choroby. Około 5% to przypadki o długim,
przewlekłym przebiegu.
Obraz
MR
u
pacjenta
z podejrzeniem CJD. Diagnozę
sugerują obraz kliniczny choroby
(gwałtownie postępujące otępienie,
zaburzenia behawioralne, ostatecznie
mutyzm akinetyczny i mioklonie),
typowy
wynik
badania
EEG
i nieprawidłowości widoczne w MRI:
ogniska hiperdensyjne w korze
i prążkowiu
HIPOMNEZJA
Osłabienie pamięci.
Czynnościowa
– uszkodzenie zapamiętywania na
skutek rozproszenia uwagi
wywołanego silnym wzruszeniem
Psychogenna
Spowodowana
organicznymi
uszkodzeniami
mózgu
HIPERMNEZJA
(pamięć autobiograficzna) – zdolność pamięci do nieograniczonego odtwarzania
utrwalonych śladów przeżyć psychicznych, pojawiająca się u niektórych ludzi
w trakcie hipnozy lub przeżyć z pogranicza śmierci, a także niezwykle rzadko u
osób świadomych (odnotowano sześć takich przypadków
Syndrom hipermnezji objawia się umiejętnością pamięci do
odtwarzania dowolnych przeżyć już od czasów dzieciństwa, od wieku
kilku, kilkunastu lat. Tego typu pamięć ograniczona jest jednak głównie
do
przeżyć
autobiograficznych
(pamięć
epizodyczna)
w przeciwieństwie do pamięci mnemonistów lub osób z zespołem
sawanta, którzy przy użyciu wyobraźni i synestezji potrafią zapamiętać
teoretycznie nieograniczoną liczbę dowolnych informacji (pamięć
semantyczna).
PARAMNEZJA
Zespół zafałszowania pamięci.
PARAMNEZJA UTOŻSAMIAJĄCA
- przyjmowaniu nowych zjawisk
i sytuacji jako znanych
Konfabulacjach lub pseudoreminescencjach
(przedstawiane wspomnienia są wymieszane ze
zdarzeniami zmyślonymi lub przedstawiane fakty są
źle umieszczane w czasie).
SYNDROM
FAŁSZYWEJ
PAMIĘCI
(FMS, False Memory Syndrome) – jest to stan w którym dochodzi do
tzw. ”zaszczepienia” fałszywych informacji w wyniku sugestii.
Wywiad pt. „ Czy twoje wspomnienia są prawdziwe?”:
http://www.polityka.pl/psychologia/poradnikpsychologiczny/1503314,1,pamiec-czy-twojewspomnienia-sa-prawdziwe.read#ixzz1v7iXbCeE
DEJA VU &
JAMAIS VU
DEJA VU
-odczucie, że przeżywana sytuacja
wydarzyła się już kiedyś, w jakiejś
nieokreślonej przeszłości, połączone
z pewnością, że jest to niemożliwe.
-Występuje on przed rozpoczęciem
ataku padaczki. Wiele badań
obejmuje, że deja vu związane jest z
płatem skroniowym
JAMAIS VU
(nazywane jest także przeżyciem
wyobcowującym)
- obejmuje sytuacje, w których
obserwator ma
poczucie niesamowitości oraz wrażenie
pojawienia się danej sytuacji po raz
pierwszy w życiu, pomimo racjonalnej
wiedzy, że znajdował się w niej już
wcześniej. Ten stan występuje często u
osób chorych na padaczkę, wiąże się z
pewnymi typami amnezji. Następuje
zaburzenie współpracy układu pamięci
deklaratywnej i emocjonalnej.
PLĄSAWICA
HUNTINGTONA
Choroba genetyczna, atakująca ośrodkowy układ nerwowy. Objawami choroby
są niekontrolowane ruchy oraz otępienie. Nasilenie objawów postępuje w
czasie. Pląsawica Huntingtona dziedziczona jest autosomalnie dominująco.
Obraz TK w którym doszło do zaniku
głowy jądra ogoniastego, powiększenie
komór bocznych i zanik kory mózgu
Przyczyną wystąpienia pląsawicy Huntingtona jest degeneracja neuronów
spowodowana gromadzeniem się niewłaściwej formy białka - huntingtiny.
Choroba dziedziczona jest autosomalnie dominująco, ujawnia się
w heterozygot. Choroba objawia się w wieku dojrzałym, w wieku 35-45 lat. Od
momentu rozpoznania średni czas przeżycia to 16 lat. Chorobę nie można
leczyć.
Pierwsze objawy pląsawicy Huntingtona zwykle pojawiają się pomiędzy 35.
a 45. rokiem życia. Jest to drażliwość, niezgrabne ruchy, depresja oraz
zaburzenia pamięci. Następnie pojawiają się kolejne objawy, takie jak:
niewyraźna mowa, tiki, zaciskanie i rozwieranie pięści (chory wypuszcza
przedmioty z rąk) oraz ruchy mimowolne. Śmierć spowodowana zazwyczaj
niewydolnością serca, zapaleniem płuc lub innymi powikłaniami, następuje po
15-20 latach. Początkowo chory odczuwa zaburzenia nastroju, problemy
z zapamiętywaniem i przypominaniem. Później występują objawy
neurologiczne: niekontrolowane ruchy palców, stóp, twarzy, tułowia oraz
trudności z chodzeniem i zachowaniem równowagi.
KLIMAKTERIUM
(Przekwitanie) jest fizjologicznym etapem w życiu każdej kobiety, fazą przejściową
pomiędzy okresem dojrzałości płciowej a okresem starczym. U podstawy tego
zjawiska leży osłabienie czynności rozrodczej i wegetatywnej jajników, które jako
pierwszy narząd w organizmie ulegają inwolucji tracąc zdolność reagowania na
gonadotropiny.
•okres
premenopauzalny
poprzedzający wystąpienie
ostatniej miesiączki,
•okres okołomenopauzalny
z ostatnim
krwawieniem
miesięcznym
•okres postmenopauzalny.
W okresie premenopauzalnym na skutek
zakłócenia funkcjonowania osi podwzgórze przysadka - jajnik i pojawiającej się niestabilności
hormonalnej stopniowo ustaje czynność rozrodcza
oraz wydzielnicza jajników.
Objawy które towarzyszą temu okresowi to :
zmiany
nastroju,
bezsenność,
osłabienie
i problemy z pamięcią.
SAWANT
Rzadko spotykany stan, gdy osoba upośledzona umysłowo posiada zdolności
w stopniu genialnym, zazwyczaj połączone z doskonałą pamięcią.
Zespół sawanta pojawia się w przybliżeniu u co dziesiątej osoby cierpiącej
na autyzm (co najmniej połowa osób z zespołem sawanta to osoby
autystyczne) i u jednej na 2 tys. osób z niedorozwojem umysłowym lub
uszkodzeniami mózgu.
Przyczynę upośledzenia stwierdzana się w uszkodzeniu lewej półkuli mózgu
i dominujących w niej procesów pobudzających prawą do zwiększenia
aktywności w celu kompensacji utraconych funkcji. Cechy sawantyzmu
rozpoznaje się u osób dotkniętych otępieniem czołowo-skroniowym.
FILM „Na własne oczy - Geniusz Pamięci ”
Dwudziestokilkuletni Daniel Tammet z Londynu posiada genialne,
ponadnaturalne zdolności rachunkowe. Potrafi on wymienić z pamięci do
dwudziestu dwóch tysięcy pięciuset miejsc po przecinku ludolfiny
niewymiernej liczby Pi, rozpoznawać liczby pierwsze czy zapamiętywać
położenie pięciuset kart w kasynie. Jest również w stanie nauczyć się w
tydzień nowego języka. Na całym świecie żyje około stu podobnie
uzdolnionych ludzi, których w minionych wiekach często nazywano
genialnymi głupcami. W większości przypadków talent rachunkowy łączy
się z autyzmem - jak choćby u bohatera nagrodzonego czterema Oscarami
filmu "Rain Man" Barry'ego Levinsona. Tymczasem Daniel doskonale radzi
sobie w codziennym świecie pracując m.in. jako prywatny nauczyciel.
Chłopak bez trudu wyjaśnia także, co dzieje się w jego umyśle podczas
niesamowitych seansów matematycznych. Zgłębienie przypadku Tammeta
jest wielką szansą dla nauki pozwalającą określić fenomen ludzkiej
inteligencji.
BIBLIOGAFIA
•
Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR. Redakcja wydania polskiego Jacek Wciórka. Wyd. Elsevier 2008
•
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10
Strony internetowe:
•
http://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/Kog1/13-1-pam.htm#zab
•
http://www.kognitywistyka.net/encyklopedia/pamiec.html
•
http://mnemotechnik-mnemonika.blogspot.com/2011/03/hipermnezja-pamiec-autobiograficzna.html
•
FILM : http://www.youtube.com/watch?v=86P6xjyNO-U
Download