Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 * 2020

advertisement
Biuro Konsultingowe „ADVISER”
zaprasza Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania
przedsięwzięć w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej
Olsztyn 2015
Cele działania:
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace
rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.
Beneficjent może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac
realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w
regulaminie konkursów.
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach konkursu mogę się ubiegać zarówno przedsiębiorstwa
spełniające kryteria mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa oraz inni przedsiębiorcy niż
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Ważne daty:
 data ogłoszenia konkursu: 7 grudnia 2015 r.
 data rozpoczęcia naboru wniosków: 7 stycznia 2016 r.
 zakończenie naboru wniosków: 29 lutego 2016 r.
Finansowanie Projektu
 Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 500 000 000,00
PLN.
 Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach
konkursu wynosi:
- 5 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status
mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy,
- 20 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez
innego przedsiębiorcę niż MSP.
 Maksymalna wartość dofinansowania nie może
przekroczyć 15 mln PLN.
 Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu
nie może przekroczyć 50 mln euro.
Koszty kwalifikowalne w ramach Poddziałania 1.1.2 POIR:
 Koszty bezpośrednie:
- Wynagrodzenia
- Podwykonawstwo
- Pozostałe koszty bezpośrednie (koszty aparatury oraz wartości
niematerialnych i prawnych, koszty budynków i gruntów, pozostałe
koszty operacyjne)
 Koszty pośrednie (np. koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty
administracyjne)
Biuro Konsultingowe „Adviser”
proponuje pomoc w przygotowaniu
dokumentów aplikacyjnych, nadzorowanie procesu aplikacyjnego
oraz rozliczenie dotacji.
Serdecznie zapraszamy Państwa
do współpracy.
Biuro Konsultingowe
„ADVISER”
ul. Żółta 10 A lok. 18
10-140 Olsztyn
tel./fax 89 677 74 58, kom. 607 214 144
[email protected]
Bibliografia:
• www.ncbr.gov.pl
• www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Download