Opomiarowanie wody - Capital Investment Systemy Opomiarowania

advertisement
Prezentacja pt.:
Prawne, techniczne i organizacyjne
uwarunkowania użytkowania wodomierzy w
budownictwie mieszkaniowym
Opracował: Piotr Lewandowski
Toruń, wrzesień 2001 r.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Regulacje prawne
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Wyposażenie budynków w przyrządy pomiarowe oraz w inne
urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania zużycia
wody i ogrzewania poszczególnych lokali mieszkalnych określają
przepisy
rozporządzenia
Ministra
Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 140). (przepisom tym muszą odpowiadać budynki,
które zostały zrealizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu
na budowę wydanej po dniu 31 marca 1995 r. Budynki
wykonane przed tą datą powinny spełniać wymagania
określone odpowiednimi przepisami obowiązującymi w czasie
ich realizacji.).
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Przyrządy pomiarowe
Definicje
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
•
Mówiąc o przyrządach pomiarowych należy pod tym
pojęciem rozumieć przyrządy, których definicja
została określona wart. 6 ust. 2 ustawy z dnia 3
kwietnia 1993 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55,
poz. 248 z późn. zmianami).
•
"Art. 6. 2. Przyrządami pomiarowymi są, w
rozumieniu ustawy, urządzenia techniczne
przeznaczone do dokonywania pomiarów lub do
odtwarzania wartości danej wielkości fizycznej."
•
Zasady i zakres stosowania przyrządów
pomiarowych określają niżej przytoczone przepisy
art. 2 tej ustawy.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
1. We wszystkich dziedzinach życia publicznego do
wyrażania wartości wielkości fizycznych należy stosować
jednostki miar określone w ustawie.
2. Wartości wielkości, o których mowa w ust. 1, powinny
być wyznaczane przy użyciu przyrządów pomiarowych
odpowiadających warunkom określonym w ustawie.
Przyrządy pomiarowe, w tym również przyrządy
używane do pomiarów zużycia wody i ciepła w
budownictwie, podlegają jednej z form kontroli
metrologicznej organów administracji miar:
•
•
•
legalizacji,
uwierzytelnienia,
zatwierdzenia typu.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Legalizacja jest sprawdzeniem,
stwierdzeniem i poświadczeniem przez
organ administracji miar, że przyrząd
pomiarowy spełnia wymagania przepisów
metrologicznych i może być stosowany w
obrocie publicznym.
Dowodem legalizacji jest cecha
legalizacyjna umieszczona na przyrządzie
albo świadectwo legalizacji. Wzory cech
legalizacyjnych określa Prezes Głównego
Urzędu Miar.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
•
•
•
Legalizacji podlegają, określone przepisami
zarządzenia nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z
dnia 3 stycznia 1994 roku w sprawie określenia
przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji,
warunków i trybu zgłaszania tych przyrządów do
legalizacji oraz określania wzorów cech
legalizacyjnych (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr l,
poz. 1 i z 1995 roku Nr 4, poz. 26 oraz Nr 5, poz. 80)
przyrządy pomiarowe stosowane:
w obrocie publicznym do wyznaczania ilości albo
jakości rzeczy lub usług w celu uzyskania
prawidłowej podstawy do rozliczeń,
przy produkcji i badaniu środków leczniczych,
przy czynnościach urzędowych.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
W świetle ww. Zarządzenia (z późniejszymi
zmianami) do grupy przyrządów pomiarowych
będących w obrocie publicznym i podlegających
legalizacji zalicza się:
•
wodomierze
•
ciepłomierze
Do grupy tej nie zalicza się podzielników
kosztów centralnego ogrzewania.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Obowiązek przedstawienia do legalizacji
lub uwierzytelnienia ciąży na:
1. producencie przyrządu pomiarowego
(wprowadzanie przyrządów do
sprzedaży),
2. użytkowniku przyrządu pomiarowego
(strona biorąca udział w transakcji rozliczeniowej,
która otrzymuje należności za ilość towarów i usług
określonych na podstawie wskazań przyrządu
pomiarowego, np.: Zarządca budynku),
3. wykonawcy naprawy przyrządu.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
 Cecha legalizacyjna traci ważność przed upływem okresu
ustawowego w przypadku:
– uszkodzenia przyrządu pomiarowego
– uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech
urzędu (zabezpieczających)
– stwierdzenia, że błędy wskazań przyrządu pomiarowego
przekraczają błędy graniczne dopuszczalne
 Sprawdzenie poprawności wskazań przyrządu pomiarowego
dokonuje się po zamontowaniu go na stanowisku(-ach)
pomiarowym(-ych), posiadającym(-ych) aprobatę typu GUM i
określeniu błędów jego wskazań przy wymaganych
parametrach.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Przyrządy pomiarowe
Okresy ważności legalizacji
WODOMIERZE
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń



Określone są w Przepisach Metrologicznych o Licznikach Do Wody
(Wodomierzach) będących załącznikiem do zarządzenia nr 102
Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 sierpnia 1995 r. ze
zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 50 Prezesa GUM z dn. 15
listopada 1999r.
Okresy ważności legalizacji wynoszą:
– 61 miesięcy- dla wodomierzy do wody zimnej o nominalnym
strumieniu objętości mniejszym lun równym 10 m3/h
– 49 miesięcy - dla wodomierzy do wody ciepłej lub gorącej o
nominalnym strumieniu objętości mniejszym lub równym 10 m3/h
– 49 miesięcy – dla wodomierzy do wody zimnej, cieplej lub gorącej
o nominalnym strumieniu objętości większym od 10 m3/h
Dowodem legalizacji jest cecha legalizacyjna umieszczona na
wodomierzu:
– cecha właściwego urzędu
– Cecha legalizacyjna roczna i cecha legalizacyjna miesięczna
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
 Okres legalizacji wodomierzy zalegalizowanych przed
1 stycznia 2000r. liczy się do dnia 1 stycznia tego roku, w
którym legalizacja została dokonana i wynosi:
– 5 lat- dla wodomierzy do wody zimnej o nominalnym
strumieniu objętości mniejszym lun równym 10 m3/h
– 4 lata- dla wodomierzy do wody ciepłej lub gorącej o
nominalnym strumieniu objętości mniejszym lub równym
10 m3/h
– 4 lata – dla wodomierzy do wody zimnej, cieplej lub
gorącej o nominalnym strumieniu objętości większym od
10 m3/h
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Rozliczanie kosztów zużycia
wody
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Problematyka związana z rozliczaniem kosztów zużycia
wody nie jest uregulowana jednolicie. W niektórych
ustawach oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich
podstawie problematyka ta jest regulowana częściowo i w
sposób ogólny.
Najważniejszym aktem prawnym regulującym stosunki
cywilno-prawne między osobami fizycznymi i osobami
prawnymi w zakresie rozliczania kosztów jest ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z
późniejszymi zmianami).
W tym miejscu warto przytoczyć niektóre przepisy
regulujące problematykę sprzedaży (w tym między innymi
sprzedaży i rozliczeń zużycia wody i ciepła):
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Art. 547
§ 1. Jeżeli ani z umowy, ani z zarządzeń określających
cenę nie wynika, kogo obciążają koszty wydania i
odebrania rzeczy, sprzedawca ponosi koszty wydania, w
szczególności koszty zmierzenia lub zważenia,
opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty
przesłania rzeczy, a koszty odebrania ponosi kupujący.
§ 2. Jeżeli rzecz ma być przesłana do miejsca, które nie
jest miejscem spełnienia świadczenia, koszty
ubezpieczenia i przesłania ponosi kupujący.
§ 3. Koszty nie wymienione w paragrafach
poprzedzających ponoszą obie strony po połowie.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Postanowienia w/w artykułu mają charakter
dyspozytywny, a więc jak wynika z treści
§ 1 będą miały zastosowanie wówczas, gdy
strony nie umówiły się inaczej co do
kosztów wydania rzeczy lub nie zostało to
odmiennie uregulowane rozporządzeniami
określającymi cenę lub w przepisie
szczególnym.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Koszty wydania rzeczy obciążają po myśli § 1
sprzedawcę.
Koszty wydania wskazane są przykładowo.
Należą do nich koszty: zmierzenia lub zważenia,
opakowania, przesłania, ubezpieczenia na czas
przewozu (dwa ostatnie tylko wówczas, gdy
strony określiły miejsce wydania inne niż siedziba
lub miejsce zamieszkania sprzedawcy), a także m.
in. nie wymienione w powołanym przepisie koszty
zapewnienia koniecznych warunków
organizacyjnych związanych z wydaniem, a
umożliwiających odbiór.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Art. 555.
Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do
sprzedaży energii oraz do sprzedaży praw.
Artykuł ten zawiera normę odsyłającą, którą ustawodawca
nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o sprzedaży
rzeczy do sprzedaży energii i praw. Przez energie należy
rozumieć, po myśli art. 555, wszelkie rodzaje lub postacie
energii, które mogą być przedmiotem obrotu (energia
elektryczna, niezależnie od źródła jej wytworzenia, energia
cieplna, gaz, woda itp.).
Zindywidualizowanie przedmiotu świadczenia i jego
wydanie następuje w drodze zastosowania odpowiednich
urządzeń pomiarowych będących w obrocie publicznym
(liczniki energii elektrycznej, ciepłomierze, gazomierze,
wodomierze itp.).
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
System rozliczenia zużycia wody
według podziału majątkowego
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
 Granicę podziału majątkowego i granicę podziału
obowiązków w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń
wodociągowych stanowią zawory główne za wodomierzem.
Miejsce to jest równocześnie miejscem dostarczenia wody.
 Dla budownictwa wielorodzinnego
– Dostawca wody
Zarządca budynku (-ów)
– Zarządca budynku (-ów)
Odbiorca wody (lokator)
Zawór za wodomierzem
budynkowym
Dostawca
wody
Zawór za wodomierzem
mieszkaniowym
Zarządca
budynku (-ów)
Lokator
(odbiorca wody)
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Powyższy schemat zdominował na dzień dzisiejszy
system rozliczeń zużycia wody w budownictwie
mieszkaniowym. Generuje on konflikt na łączu
dostawca wody – zarządca budynku(-ów) – odbiorca
wody, wynikający z powstających różnic pomiędzy
sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych, a
wodomierzem
węzłowym
(dalej
nazywanym
domowym).
Konflikt pogłębia się także z racji nieprzestrzegania
okresów ponownej legalizacji wodomierzy, zarówno na
podłożu ekonomicznym jak i formalno prawnym.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
WNIOSEK
Brak regulacji prawnych dotyczących
systemu rozliczeń zużycia wody,
niespójność prawa spółdzielczego i prawa o
zaopatrzeniu w wodę oraz brak tradycji w
rozliczaniu wody w budownictwie
mieszkaniowym spowodowało powstawanie
wielu algorytmów rozliczeń przyjmowanych
w umowach i regulaminach wewnętrznych.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Dlaczego
powstają ujemne bilanse wskazań
wodomierzy mieszkaniowych w
odniesieniu do wodomierzy domowych ?
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Geneza ujemnych bilansów
 Różnica między sumą wskazań wodomierzy zamontowanych
w lokalach mieszkalnych, a wskazaniem wodomierza
zamontowanego w rurociągu zasilającym cały budynek jest
spowodowana tym, że wodomierz budynkowy wskazuje
całkowite zużycie wody w budynku, tj. wody zużywanej w
mieszkaniach i wody zużywanej na cele ogólne. Ponadto
każdy wodomierz obarczony jest określonym błędem
wskazań, w związku z czym suma wskazań wodomierzy
pojedynczych nie równa się wskazaniom wodomierza
domowego.
 Wodomierz domowy w praktyce jest w stanie zarejestrować
sumę najmniejszych zużyć wody w mieszkaniach, które
pojedyncze wodomierze zarejestrują z dużym błędem lub nie
zarejestrują w ogóle.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Parametry metrologiczne wodomierzy
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
WNIOSEK
na podstawie rozważań teoretycznych
Suma wskazań wodomierzy mieszkaniowych
DN15 , np.: JS1 (przy 100% opomiarowaniu
budynku) wg teoretycznych rozważań powinna
być mniejsza od wskazań optymalnie
dobranego wodomierza domowego
o około 8% !!!
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Dlaczego nie przestrzeganie
okresów ponownej legalizacji
wodomierzy pogłębia problemy
w rozliczaniu zużycia wody ?
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Zużycie eksploatacyjne wodomierzy
 Zawartość niektórych składników takich jak wapno, żelazo, mangan
oraz zanieczyszczenia mechaniczne mają decydujący wpływ na
stabilność charakterystyki metrologicznej wodomierzy w okresie
eksploatacji, powodując w czasie pogorszenie błędu
pomiarowego przy małych poborach wody.
 Podczas eksploatacji wodomierzy różnice pomiędzy wskazaniami
wodomierzy domowych, na podstawie których następują rozliczenia z
dostawcą, a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych stale się
pogłębia.
Znane są przypadki, gdzie po 6 latach eksploatacji
wodomierzy mieszkaniowych ww. różnice przekraczając 30%, doprowadzając do ogromnych strat finansowych użytkowników
wodomierzy.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

Dla ciągłości rozliczeń
zużycia wody wodomierz
z wygasłą cechą
legalizacyjną należy
wymienić na wodomierz
z ważną cechą – nowy
lub odnowiony.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

Wodomierz z wygasłą cechą legalizacyjną jeśli
uzasadnione to będzie ekonomicznie można
poddać przeglądowi, naprawie oraz na końcu
przedstawić do ponownej legalizacji.

W celu poprawy bilansu zużycia wody w
spółdzielczości mieszkaniowej wydaje się
zasadne wymieniać wodomierze z wygasłą
cechą legalizacyjną na wodomierze nowe, o
większej dokładności pomiaru.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Uwarunkowania techniczne
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

Żywiołowy proces wprowadzania do eksploatacji wodomierzy w
budownictwie mieszkaniowym nie zawsze odbywał się z zachowaniem
podstawowych wymagań technicznych.
Należy przeanalizować co najmniej następujące zagadnienia:
- poprawność rozwiązań zaopatrzenia w wodę,
- dobór wodomierzy,
- sposób zabudowy wodomierzy,
- warunki eksploatacji wodomierzy.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Poprawność rozwiązań zaopatrzenia w wodę

Realizacja techniczna instalacji wodociągowych powinna być wolna od:
- pulsacji przepływu,
- uderzeń hydrodynamicznych,
- nagłego zwiększenia strumienia objętości,
- zapowietrzenia instalacji,
- zawirowania przepływu,
- przepływów wstecznych.
Ww. parametry mają bezpośredni wpływ na poprawną pracę
wodomierzy.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Dobór wodomierzy

Zgodnie z zaleceniami ISO4064 oraz mając na uwadze spadek zużycia
wody aby prawidłowo dobrać wodomierz (zarówno domowy jak i
mieszkaniowy) należy kierować się tylko i wyłącznie spodziewanymi lub
rzeczywistymi zużyciami wody oraz typem, wielkością i klasą obciążeń
wodomierza podawaną przez producenta.

Dobór wodomierzy na podstawie PN-92/B-01706 opartej na
normatywnych czasach wypływu z zaworów czerpalnych doprowadzi do
przewymiarowania przyłącza wodomierzowego, w efekcie narazi na
straty dostawcę wody (lub zarządcę budynku, pobierającego opłaty za
wodę).
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Dobór wodomierzy domowych - przykład

Budynek wielorodzinny w Olsztynie:
- ilość mieszkań 71
- suma normatywnych wypływów na 1 mieszkanie
qn=0,89 dm3/s
- qn=0,89 dm3/s * 71mieszkań = 63,19 dm3/s

Na podstawie normy PN-92/B-01706 przeprowadzając wyliczenia otrzymujemy
następujący przepływ obliczeniowy q dla budynku:
q =1,7*( qn)0,21 – 0,7 = 1,7*( 63,19)0,21 –0,7
= 3,36 dm3/s tj. 12,1 m3/h
Dla takiego przepływu na przyłączu koniecznym byłoby zastosowanie
wodomierza DN50, np.: METRON WS15.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Dobór wodomierzy domowych – przykład c.d.

Rzeczywiste strumienie objętości dla tego samego przyłącza uzyskane w wyniku
rejestracji faktycznego zużycia wody w ciągu 8 dni:

Z przeprowadzonych rejestracji maksymalny strumień objętości nie przekroczył
wartości 5,3 m3/h. Dla tego przyłącza zalecamy wodomierz METRON WS 6.0 DN 32 w
klasie metrologicznej „B”.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Dzienny rozkład zużycia wody w mieszkaniu
14,0%
12,0%
dzienne zużycie wody
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
0
20
40
60
80
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480
przepływ [litry/h]
*) Dane z SM URSYNÓW na podstawie monitoringu wykonanego w listopadzie 1999r.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Dobór wodomierzy mieszkaniowych

Zysk użytkownika wodomierzy mieszkaniowych np.:
zarządcy budynków mieszkalnych może zostać zwiększony
poprzez dobór wodomierzy o zwiększonej czułości przede
wszystkim w zakresie pośredniego strumienia objętości
qt - możliwość rejestracji ponad 70% zużywanej wody
w mieszkaniach budynków wielorodzinnych
pobieranej przy obciążeniach w zakresie 20200l/h
– np.: wodomierzy mieszkaniowych METRON
JS1,5; JS 1; JS0,6.
Mitem jest wybór wodomierzy o najmniejszych wartościach
qmin , czy też o najniższym progu rozruchu.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Wymagania dotyczące zabudowy wodomierzy



Przed wodomierzem, po stronie dopływowej (patrząc zgodnie z
kierunkiem przepływu wody) należy zainstalować armaturę
odcinającą np. zawór kulowy czy też prosty.
Dodatkowo w celu uniknięcia cofania się stanu liczydła
wodomierza na skutek przepływów wstecznych które mogą
występować w instalacji zaleca się stosowanie łącznika z
wbudowanym zaworem zwrotnym.
Za wodomierzem po stronie odpływowej zaleca się stosowanie
łącznika redukcyjnego,np.: typu ŁR produkcji METRON
gwarantującego uproszczenie prac montażowych oraz
ograniczenie oddziaływania na wodomierz naprężeń
pochodzących od innych elementów zestawu i rurociągu.
W przypadku instalacji trudnodostępnych w mieszkaniach
dopuszcza się stosowanie za wodomierzem przewodu
elastycznego.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Zalecane sposoby zabudowy wodomierzy
mieszkaniowych
1
9
5
3
4
3
1 - Wodomierz typu JS
3 - Zawór kulowy
4 - Rura o średnicy Dr
5 - Łącznik standardowy lub redukcyjny
9 - Łącznik z zaworem zwrotnym
4
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Zalecane sposoby zabudowy wodomierzy
mieszkaniowych
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Zalecane sposoby zabudowy wodomierzy
mieszkaniowych
1
7
5
3
4
2
7
3
4
1
2
3
4
5
7
- Wodomierz JS
- Łącznik standardowy lub specjalny
- Zawór kulowy
- Rura o średnicy Dr
- Łącznik standardowy lub redukcyjny
- Plomba
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Wpływ pozycji zabudowy wodomierzy mieszkaniowych na ich
parametry metrologiczne
,
max
,
,
max
max
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Wpływ pozycji zabudowy wodomierzy mieszkaniowych
na ich parametry metrologiczne
Pozycja zabudowy
Pozioma H
Pionowa V
Strumień objętości w l/h
Nazwa wodomierza
qt
qmin
JS0,6
48
12
JS1
80
20
JS1,5
120
30
JS1,5
200
50
JS0,6
60
24
JS1
100
40
JS1,5
200
60
JS2,5
250
100
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Warunki eksploatacji wodomierzy - wymagania




W trakcie użytkowania wodomierza zawór odcinający (lub
armatura zaporowa) umieszczony przed wodomierzem powinien
być całkowicie otwarty.
Podczas pracy wodomierz powinien być całkowicie napełniony
wodą.
Eksploatacja wodomierza dowolnego typu przy maksymalnym
strumieniu objętości qs, określonym przez producenta w danych
katalogowych nie powinna przekraczać 1 godziny w ciągu doby.
Podczas użytkowania wodomierza niedopuszczalne są
uderzenia hydrodynamiczne w przewodach rurociągu oraz
wibracje, mające bezpośredni wpływ na niestabilność
charakterystyki metrologicznej wodomierza oraz jego trwałość.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Warunki eksploatacji wodomierzy - zalecenia





W trakcie użytkowania wodomierza należy dokonywać
okresowych, min 2 razy w roku przeglądów technicznych
(np.: podczas odczytów inkasenckich) polegających na:
sprawdzeniu, czy w obrębie zestawu wodomierzowego
nie ma przecieków,
sprawdzeniu, czy po otwarciu punktu czerpalnego
obracają się wskazówki liczydła wodomierza,
oczyszczeniu osłony liczydła wodomierza,
sprawdzeniu stanu plomb legalizacyjnych i
użytkownika.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Uwarunkowania organizacyjne
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
 Brak doświadczeń organizacyjnych, a także tradycji w
opomiarowaniu i rozliczeniach zużycia wody wymaga
przeglądu co najmniej następujących zagadnień:
- inwentaryzacja zasobów wodomierzowych,
- zabezpieczenie przed ingerencją zewnętrzną przyłącza
wodomierzowego,
- wyodrębnienie zużycia wody na cele ogólne budynku,
- sposób odczytu wskazań wodomierzy,
- analiza danych o zużyciu wody,
- przestrzeganie okresów legalizacji ponownej
wodomierzy.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Dlaczego
brak tradycji w rozliczaniu zużycia wody
wywołuje konflikty pomiędzy dostawcami,
a odbiorcami wody ?
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Wodomierze, czy ryczałt ?

Tylko całkowite opomiarowanie mieszkań w
wodomierze DN15 o qp1,5 i/lub 1m3/h jest gwarancją
prawidłowego rozliczenia zużycia wody w budynku
wielorodzinnym.

Zbilansowanie zużycia wody ryczałtowo i na
podstawie wskazań wodomierzy niesie za sobą zbyt
dużo błędów i wymaga stosowania skomplikowanych
algorytmów rozliczeniowych, nie zawsze
sprawiedliwych dla odbiorców wody.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Zalecane rozliczenia zużycia wody



W systemie rozliczeń zużycia wody podstawą do rozliczeń z dostawcą
wody są wskazania wodomierza domowego. Wskazania
wodomierzy mieszkaniowych stanowią podstawę do rozliczeń pomiędzy
administracją budynku a lokatorami zamieszkującymi dane mieszkanie.
Różnica pomiędzy sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych, a
wskazaniami wodomierza domowego powinna być zawsze
zaliczana w poczet kosztów eksploatacyjnych.
W celu stwierdzenia nieprawidłowości wskazań danego wodomierza
wywołanych jego awarią, nieprawidłowym użytkowaniem lub ingerencją
osób niepowołanych zaleca się aby instytucja zajmująca się
rozliczeniem zużycia wody dokonywała bieżącej analizy
wskazań wodomierzy w danym mieszkaniu, budynku itp.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Zalecane rozliczenia zużycia wody c.d.
Zaleca się dokonywać co najmniej raz na
kwartał odczyty inkasenckie.
Na podstawie analizy statystycznej zużycia wody w
danym mieszkaniu, budynku itd. z dużym
prawdopodobieństwem można ustalić nieprawidłowe
działanie wodomierzy, spowodowane np.: ich awarią,
przeciekiem lub ingerencją osób niepowołanych, a
także nielegalne pobory wody.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
W podsumowaniu można
stwierdzić, że
w budownictwie mieszkaniowym
wielorodzinnym są stosowane niżej
wymienione systemy rozliczeń
kosztów wody i centralnego
ogrzewania:
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
• Ryczałtowy,
w którym za podstawę rozliczeń
zużycia wody przyjmuje się ilość
wody wyrażoną w [m3] na
osobę/miesiąc,
a za zużyte ciepło powierzchnię
użytkową mieszkań wyrażoną w [m2].
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
• Opomiarowany,
•
W przypadku rozliczeń zużycia wody podstawą rozliczeń są
wskazania wodomierzy domowych i mieszkaniowych.
Powstające różnice dzielone są na poszczególne mieszkania
i zaliczane są w poczet kosztów eksploatacyjnych.
•
Ilość ciepła dostarczanego do budynku jest mierzona za
pomocą ciepłomierza, a koszt zużytej energii cieplnej
określany jest według taryfy dwuczłonowej (lub
wieloczłonowej). Koszt ten jest następnie dzielony na
poszczególne mieszkania według wskazań podzielników
kosztów.
Odmianą systemu opomiarowanego jest zastosowanie
indywidualnych ciepłomierzy dla poszczególnych mieszkań.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Wielkość zasobów mieszkaniowych
wyposażonych w wodomierze,
ciepłomierze i/lub w podzielniki kosztów
oraz utrzymujące się tempo ich przyrostu
ilościowego sprawiają, że
potrzeba prawnego uregulowania zasad
rozliczeń kosztów zużycia wody i ciepła
staje się nagląca.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Skutki braku regulacji prawnych problematyki
rozliczeń za zużycie wody i ciepła w budownictwie
mieszkaniowym, to między innymi:
•
narastające w społeczeństwie zniechęcenie do
stosowania w budownictwie mieszkaniowym
rozwiązań racjonalizujących oszczędzanie wody i
ciepła,
•
coraz częściej pojawiające się występowanie w
indywidualnych przypadkach rażących
nieprawidłowości w rozliczeniach zużycia wody i
kosztów ogrzewania,
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
•
narastanie chaosu w sferze opłat za zużycie wody i
kosztów ciepła oraz narastanie zaległości w
opłatach czynszowych,
•
pojawienie się odczucia niemocy w indywidualnych
przypadkach subiektywnych i obiektywnych
nadużyć związanych z rozliczaniem zużycia wody i
kosztów ogrzewania, wynikającego z braku organu
posiadającego autorytet, właściwego w tych
sprawach.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
W celu uporządkowania
przedmiotowej problematyki,
pożądane byłoby uchwalenie
przez Sejm RP ustawy
regulującej zasady świadczenia i
korzystania z usług komunalnych.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Ustawa taka mogłaby zawierać upoważnienia dla
właściwych ministrów do uregulowania zasad
użytkowania przyrządów pomiarowych i zasad
rozliczeń kosztów, w taki sposób aby, koszty
dostaw ciepła i wody były sprawiedliwie rozłożone
pomiędzy podmioty będące w obrocie publicznym.
Jednocześnie ustawa powinna zawierać przepisy
wprowadzające korekty do obowiązujących
aktualnie ustaw, których celem byłoby
wyeliminowanie z tych ustaw przepisów
powodujących zniechęcenie dla idei racjonalizacji
użytkowania energii cieplnej i zużycia wody w
budownictwie mieszkaniowym.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Dalsze utrzymywanie stosowanych
obecnie praktyk w tym zakresie, zagraża
całkowitym zniechęceniem społeczeństwa
do idei oszczędzania energii i wody i
może spowodować, iż inwestowanie w
przedsięwzięcia prooszczędnościowe w
budownictwie mieszkaniowym zostanie
pozbawione sensu.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
KONIEC
Dziękuję za uwagę
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Specjalna oferta serwisowa METRON
Wymiana wodomierzy
kwalifikowanych do ponownej
legalizacji na wodomierze nowe i/lub
zregenerowane.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Recycling wodomierzy
Linia technologiczna
w METRONIE
ISO 9001
Nowy wodomierz.
Autoryzowany
Punkt
Serwisowy
Zysk
d o 30 %
3 la t a
Ponowna
legalizacja
gwarancji
Wodomierz
wyeksploatowany,
brudny,
zardzewiały,...
5 lat pracy w warunkach
eksploatacyjnych
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Specjalna oferta serwisowa
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Nowe wodomierze mieszkaniowe METRON
Strumień objętości w l/h
Pozycja
zabudowy
Pozioma H
Pionowa V
Nazwa
wodomierza
JS1,5 wg ISO4064
JS1,5 Specjal
JS1 wg ISO4064
JS1 Extra Plus
JS 0,6
JS1,5 wg ISO4064
JS1,5 Specjal
JS1 wg ISO4064
JS1 Extra Plus
JS 0,6
qS
qP
3000
1500
2000
1000
1200
600
3000
1500
2000
1000
1200
600
qt
120
80
80
60
48
150
100
100
75
60
Dokładniejsze o
qmin
30
20
12
60
40
24
standard
10%
20%
30%
50%
standard
10%
20%
30%
50%
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Wykres spadków ciśnień wodomierzy JS
150
140
130
120
110
Spadek ciśnienia w kPa
100
90
80
70
100kPa – maksymalny dopuszczalny spadek ciśnienia dla
urządzeń
pomiarowych oraz elementów zaworowych
60
JS 0,6
50
JS
1,5
JS
1,0
40
30
20
10
0
Strumień objętości w l/h
30
75
120
450
750
1000
JS 2,5
0,003
0,02
0,05
0,74
2,05
JS 1,5
0,008
0,05
0,13
1,85
5,13
JS 1,0
0,018
0,11
0,29
4,05
JS 0,6
0,058
0,36
0,92
12,94
JS
2,5
1500
3000
3,64
8,19
32,76
9,11
20,50
82,00
11,25
20,00
45,00
180,00
35,94
63,89
143,75
575,00
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Jakie korzyści wynikają ze specjalnej oferty
serwisowej ?




Dokładniejszy pomiar zużycia wody.
Montaż wodomierzy przystosowanych do
zdalnych odczytów.
Zmniejszenie rozbieżności pomiędzy sumą
wskazań wodomierzy mieszkaniowych, a
wskazaniami wodomierzy domowych.
Gwarancje serwisowe w okresie
międzylegalizacyjnym.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Nasza oferta to także ochrona środowiska

Przetwarzanie zużytych części wodomierzy i ich
neutralizacja, zgodnie z filozofią ochrony
środowiska.

Ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

Oszczędność wartościowych surowców.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Warunkiem sukcesu jest ...

Profesjonalne zarządzanie gospodarką
wodomierzową poprzez rachunek ekonomiczny w
zakresie:
- ewidencji i eksploatacji wodomierzy,
- organizacji rozliczeń zużycia wody,
- przestrzegania okresów legalizacji ponownej
wodomierzy
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
METRON proponuje szeroki
zakres usług w zakresie
gospodarki wodomierzowej !!!
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Zintegrowane usługi w zakresie opomiarowania i rozliczeń wody
Ewidencja eksploatowanych
wodomierzy
Consulting
-
- w oparciu o unikalny i autorski software
-
Rozliczanie zużycia wody
-
-
-
min. 4 razy w roku odczyty wskazań
wodomierzy
podczas odczytów protokolarny przegląd
przyłączy wodomierzowych
opracowanie algorytmu rozliczeń wg
oczekiwań użytkownika wodomierzy
bieżąca analiza zużycia wody w
poszczególnych zasobach na podstawie
statystycznych analiz danych
wprowadzanie w miarę możliwości
systemów zdalnego odczytu wskazań
wodomierzy
-
analiza doboru wodomierzy
opracowanie algorytmu
rozliczeń zużycia wody
monitorowanie zużycia wody
w wybranych zasobach
usługi software
doradztwo prawne
Organizacja legalizacji ponownej, np.:
-
-
-
wybór formy legalizacji na podstawie
statystycznej analizy o zużyciu wody w
okresie międzylegalizacyjnym
wymiana wodomierzy w oparciu o
logistykę uzgodnioną z ich
użytkownikiem
dzierżawa wodomierzy
inne formy w uzgodnieniu z
użytkownikiem wodomierzy
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Schemat organizacyjny realizacji usług
Użytkownik wodomierza
(zleceniodawca usługi)
SM
ADM
PGM
itp.
Firma usługowa
Osoby prawne
- wykonanie usługi:
montaż, wymiana, korekta
urządzeń, odczyty wskazań
Dystrybutor METRON
- organizacja i koordynacja usługi
- opcjonalnie zarządzanie modułem
widencji danych
- przekazanie danych do rozliczeń
- kontakt ze zleceniodawcą
Regionalny Oddział METRON
- nadzór nad realizacją umowy
- organizacja i koordynacja usługi
- zarządzanie modułem ewidencji danych
- przekazanie danych do rozliczeń
- kontakt ze zleceniodawcą
Centrala METRON
- decyzja o ostatecznej formie i cenie usługi
- podpisanie umowy dzierżawy, rozliczeń itp.
- zarządzanie modułem rozliczeń
- gwarancja usługi
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Download