Wniosek - biuletyn.net

advertisement
Dane Wnioskodawcy
Imię i Nazwisko
………………………………………..
Adres
………………………………………..
………………………………..………
Tel.kontaktowy
………………………………………..
Ostroróg, dnia…………………..
Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg
ul. Wroniecka 14
64 – 560 Ostroróg
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa / krzewu
Proszę o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa/krzewu :
1/ Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością, na której rosną
wnioskowane do usunięcia drzewa/krzewy. .
Jestem ( właścicielem, dzierżawcą, posiadaczem ) przedmiotowej nieruchomości, tj.
– działka nr ….…..… położona w .........................……………
( W załączeniu zgoda właściciela nieruchomości jeżeli jest wymagana. )
2/ Gatunek drzewa/krzewu
.................................................................................................................................................
3/ Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm - ………………………………….,
a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
- posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni; ………………………………………
- nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;……………….
4/ Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy: ………………………………..
5/ Przyczyną usunięcia drzewa/krzewów jest:
....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6/ Termin usunięcia drzewa:/krzewu………………………………………………………….
7/ Czy usunięcie drzewa / krzewu związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej:
 Tak
 Nie
8/ Projekt planu nasadzeń zastępczych
- nasadzenia zastępcze:
a/  planuję wykonać:
- w ilości ………………………………………………………………………
- gatunek ………………………………………………………………………
- w miejscu …………………………………………………………………….
b/  nie planuję
9/ Oświadczam, że informacje zawarte w pkt. 1 niniejszego wniosku składam pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
…………………………………….
.................................................
Podpis wszystkich właścicieli
Załącznik obowiązkowy:
1/ Mapka nieruchomości lub rysunek określający usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do
granic nieruchomości.
2/ Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnianiu
informacji przez spółdzielnię mieszkaniową.
3/ Projekt planu nasadzeń zastępczych ( jeżeli występują nasadzenia).
UWAGA:
NA WNIOSKU MUSZĄ ZŁOŻYĆ PODPIS WSZYSCY WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI
.
Download