Umowa kupna sprzedazy broni

advertisement
Umowa kupna-sprzedaŜy
W dniu .............................................. w
.............................................................. pomiędzy:
(miejscowość)
1. .................................................................................................................................................
(nazwisko i imię)
zamieszkałym ........................................................................................................................
(adres stałego zamieszkania)
legitymującym się dowodem osobistym nr ..............................................................................
zwanym dalej sprzedającym z jednej strony
a
2. ....................................................................................................................................................
(nazwisko i imię)
zamieszkałym ...............................................................................................................................
(adres stałego zamieszkania)
legitymującym się dowodem osobistym nr .....................................................................................
zwanym dalej kupującym ze strony drugiej,
zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Sprzedający oświadcza, Ŝe:
1. jest właścicielem broni myśliwskiej .............................................................................................
(nazwabroni,kaliber)
o numerze ............................................................................
zwanej dalej przedmiotem sprzedaŜy
2. Na broń, o której mowa w pkt 1, posiada zezwolenie wydane
przez ............................................................................................................................................
seria .......................................................... nr ....................................................
§2
Kupujący oświadcza, Ŝe posiada waŜne zaświadczenie na zakup broni myśliwskiej
nr .............................................. z dnia ............................. , wydane
przez ............................................................................................................ na podstawie decyzji
nr ...........................................z dnia ................................. , oraz posiada zezwolenie na broń
wydane przez .............................................................................................................................
seria .................................... nr ........................................ z dnia ..........................................
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu sprzedaŜy na ...............................zł
(......................................................................................................................... złotych)
§4
1. Sprzedający wydaje przedmiot niniejszej umowy, a kupujący przejmuje go do uŜytkowania.
2. Kupujący oświadcza, iŜ wie Ŝe ma 5 dni na zarejestrowanie broni w KW Policji.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą, umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.
......................................
(sprzedający)
......................................
(kupujący)
Download