Uploaded by User2020

umowa-kupna-sprzedazy (1)

advertisement
Umowa kupna-sprzedaży samochodu
Zawarta w dniu …………………… w …………………………….…………… pomiędzy
…………………………………………………….. legitymującym się dowodem osobistym seria
……….. nr ………………………. wydanym przez ……………………………………..
zamieszkałym w …………………………………….. przy ul. ……………………………….. NIP
…………………………………… PESEL ………..……………………………… imiona rodziców
……………………………………………, zwanym w dalszej treści umowy "Sprzedającym", a
…………………………………………………….. legitymującym się dowodem osobistym seria
……….. nr ………………………. wydanym przez ……………………………………..
zamieszkałym w …………………………………….. przy ul. ……………………………….. NIP
…………………………………… PESEL ………..………………..…… imiona rodziców
……………………………………………, zwanym w dalszej treści umowy "Kupującym", o treści:
§1
Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki ……………………………… model
……………………………. o numerze rejestracyjnym………………………………., numer
podwozia ………………………………………................., numer silnika
……………………………………, rok produkcji ……………………, nie ma wad prawnych, nie
mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia
§2
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje wymieniony w § 1 niniejszej umowy pojazd marki
………………………………………..
§3
Kupujący tytułem ceny za ww. pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę ……………………. zł
(słownie ………………………………………………………………………………. złotych),
płatnąw chwili wydania pojazdu.
§4
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w ………………………..………..
§5
Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy
pojazdu i nie ma co do niego żadnych uwag. Kupujący oświadcza również ,że z tego tytułu nie będzie
rościł żadnych pretensji do Sprzedającego. Kupujący sprawdził także numery pojazdu oraz dowodu
osobistego i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§8
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po ……………………… dla
każdej ze stron.
Podpisy:
………………………………..
(sprzedający)
……………………………….
(kupujący)
Download