Finanse przedsiębiorstw

advertisement
Promotorzy – studia niestacjonarne drugiego stopnia
Zagadnienia z zakresu
Analityka finansowego
prof. AE dr hab. Halina Zadora
12 miejsc
dr Maciej Baranowski
10 miejsc
Szczegółowe zagadnienia dotyczące zarządzania wartością
przedsiębiorstwa:
 kreacja wartości w cyklu życia przedsiębiorstwa
 ryzyko gospodarcze, jego źródła i instrumenty ochrony
wartości przedsiębiorstwa
 fuzje i przejęcia
 wpływ finansowania na wartość przedsiębiorstwa
 wartość przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu
Szczegółowe zagadnienia dotyczące rynku finansowego:
 rynki finansowe w ujęciu przedmiotowym,
instytucjonalnym z uwzględnieniem głównych segmentów
 giełda jako miejsce inwestowania i pozyskiwania kapitału
 doradztwo inwestycyjne
 kryzysy finansowe
 analiza techniczna, analiza fundamentalna
Szczegółowe zagadnienia dotyczące banków i
ubezpieczycieli jako podmiotów na rynku finansowym:
 działalność banków inwestycyjnych
 bank komercyjny jako inwestor i kredytodawca
Wybrane zagadnienia o zasięgu ponadnarodowym
dotyczące:
 bezpośrednich inwestycji zagranicznych
 pozyskiwania kapitału na rynkach międzynarodowych
 problemy ryzyka, w szczególności ryzyka walutowego,
stopy procentowej
 Unii Europejskiej w ujęciu instytucjonalnym,
przedmiotowym (fundusze unijne)
 Kryzysy gospodarcze
Rynek kapitałowy:
 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w formie spółki
akcyjnej,
 Przekształcanie przedsiębiorstwa w spółkę publiczną i
giełdową,
 Instytucje rynku kapitałowego (Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie, Komisja Nadzoru
Finansowego, Krajowy Depozyt, firmy inwestycyjne)
 Wprowadzanie instrumentów finansowych i papierów
wartościowych do obrotu regulowanego lub
alternatywnego systemu obrotu
 Proces prywatyzacyjne.
Instrumenty finansowe i papiery wartościowe:
 Pozyskiwanie kapitału w drodze emisji papierów
wartościowych,
 Instrumenty właścicielskie (akcje),
 Instrumenty wierzycielskie (obligacje),
 Instrumenty pochodne (opcje, kontrakty terminowe,
warranty, swapy).
Analiza rynków finansowych:
 Analiza fundamentalna,
 Analiza techniczna.
Zabezpieczanie ryzyka na rynkach finansowych:
 Walutowe instrumenty pochodne,
1
dr Helena Ogrodnik
10 miejsc
dr Daniel Szewieczek
10 miejsc
 Procentowe instrumenty pochodne,
Instrumenty pochodne bazujące na rynkach akcji.
 Ubezpieczenia majątkowe
 Ubezpieczenia na życie
 Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń
 Rynek ubezpieczeniowy
 Ubezpieczenia w Unii Europejskiej
 Działalność ubezpieczycieli na rynku finansowym
 Analiza przyczynowa decyzji konsumentów na rynku
usług finansowych
 Modelowanie powtarzalności decyzji finansowych
gospodarstw domowych na podstawie zawieranych
umów kredytu gotówkowego w banku komercyjnym
 Wykorzystanie MS Excel do prognozowania oszczędności
gospodarstw domowych
 Analiza zmian struktury oszczędności gospodarstw
domowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju
rynku produktów o charakterze inwestycyjnym
 Budowa i zarządzanie modelami retencji klientów
bankowości detalicznej z uwzględnieniem modeli ‘churn’
 Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w ocenie
rentowności kampanii marketingowych
 Wykorzystanie narzędzi SQL do identyfikacji grup
docelowych i przygotowaniu baz danych o klientach w
kampaniach marketingu bezpośredniego
 Analiza korelacji stopy oprocentowania transakcji rynku
międzybankowego z oprocentowaniem depozytów
terminowych dla gospodarstw domowych
 Bazodanowe analizy zachowań klientów banku
detalicznego wspierające segmentację klienta banku
detalicznego
 01Analiza skłonności gospodarstw domowych do
gromadzenia oszczędności w produktach typu
Bankassurance
Zagadnienia z zakresu
bankowości i finansów międzynarodowych
prof. AE dr hab. Irena Pyka
12 miejsc
dr Joanna Cichorska
10 miejsc


















Inwestowanie na rynku kapitałowym
Rynek pieniężny i jego instrumenty
Bank centralny na rynku pieniężnym
Polityka pieniądza i stopy procentowej w gospodarce
Zarządzanie stopą procentową i ryzykiem w bankach
Kapitał bankowy
Banki na rynku papierów wartościowych
Rynki Unii Europejskiej
Bankowość komercyjna
Struktura kapitałowa banku
Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa
Analiza finansowa banku
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Wycena papierów wartościowych
Zarządzanie ryzykiem bankowym
Działalność doradcza w bankowości
Działalność depozytowa banków komercyjnych
Rynek kapitałowy, organizacja i działalność giełdy
papierów wartościowych
2
dr Grazyna Szustak
10 miejsc
Bankowość
 Bank centralny i jego funkcje
 Polityka pieniężna banku centralnego i instrumenty
polityki pieniężnej (rezerwy obowiązkowe, kredyty
refinansowe, operacje otwartego rynku)
Banki uniwersalne
 Bankowość inwestycyjna
 Banki hipoteczne
 Bankowość spółdzielcza
 Prywatyzacja i konsolidacja w systemie bankowym
 Działalność kredytowa banków
 Gwarancje i poręczenia bankowe
 Metody oceny zdolności kredytowej klienta banku
 Zabezpieczenia prawne spłaty kredytu
 Dochodzenie należności w trybie egzekucji sądowej
 Działalność depozytowa banku
 Gwarantowanie depozytów
 Formy rozliczeń bezgotówkowych (np. akredytywy,
inkaso dokumentowe, weksle, itp.)
 Rozliczenia międzybankowe (SORBNET, SORBNET
EURO, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.)
 Bankowe papiery wartościowe
 Ryzyko bankowe – pomiar i wewnętrzne metody jego
minimalizacji (ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko
kapitałowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe np. stopy
procentowej czy walutowe)
 Unijne i polskie regulacje nadzorcze w zakresie
minimalizacji ryzyka bankowego np. adekwatność
kapitałowa
 Zarządzanie aktywami i pasywami banku
 Sprawozdawczość finansowa banku
 Analiza kondycji finansowej banku
 Marketing usług bankowych i strategie marketingowe
banków
 System zarządzania bankiem komercyjnym (planowanie
strategiczne i operacyjne, struktury organizacyjne
banków, sprzedaż produktów bankowych, motywowanie
pracowników, kontrola)
 Efektywne zarządzanie personelem bankowym
 Europejski System Banków Centralnych (Europejski Bank
Centralny; Narodowe Banki Centralne)
 Niezależności ESBC
 Polityka pieniężna EBC i instrumenty wykorzystywane w
celu realizacji jej założeń. Działalność emisyjna,
depozytowa, kredytowa, rozliczeniowa i dewizowa (rola
systemu TARGET w rozrachunkach międzybankowych)
 Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów – jako
element bezpieczeństwa i stabilności europejskiego
sektora bankowego
 Systemy bankowe krajów strefy euro
 Systemy bankowe w krajach Unii Europejskiej spoza
strefy euro (w tym systemy bankowe w krajach Europy
Środkowej i Wschodniej, które dołączyły do UE w maju
2004 roku)
 Systemy bankowe wysokorozwiniętych krajów świata np.
system bankowy Stanów Zjednoczonych czy Japonii
Rynek finansowy
 Rynek pieniężny
 Rynek walutowy
 Rynek kapitałowy (w tym giełdowy)
3
dr inż. Tomasz Zieliński
10 miejsc

 Operacje i papiery wartościowe rynku finansowego
 Fundusze inwestycyjne jako uczestnik rynku finansowego
 Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce
Finanse przedsiębiorstw
 Zarządzanie majątkiem obrotowym
 Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa
 Wewnętrzne i zewnętrzne źródła zasilania finansowego
przedsiębiorstw
 Wynik finansowy przedsiębiorstwa a rentowność
 Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw
 Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw i metody oceny
efektywności inwestycji
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw
 Sektor bankowy - instytucje, mechanizmy, regulacje
Przedsiębiorstwo bankowe - wybrane obszary
funkcjonowania
 Analiza finansowa banku
 Zarządzanie wartością banku
 Funkcjonowanie rynków finansowych
 Ryzyko finansowe
 Ryzyko kredytowe
 Analiza i modelowanie ryzyka stopy procentowej i kursu
walutowego
 Analiza i modelowanie ryzyka kursu akcji
 Wycena instrumentów finansowych
 Modele wartości portfela
 Analiza portfelowa
 Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu
ryzykiem
 Prognozowanie i symulacje w finansach i bankowości
 Analiza szeregów czasowych
 Wykorzystanie Internetu jako źródła danych finansowych
 Wykorzystanie narzędzi informatycznych w analizie i
modelowaniu finansowym (Excel, VBA, Matlab)
 Pieniądz elektroniczny
Zagadnienia z zakresu
finansów i inwestycji
dr Barbara Otte
10 miejsc
 Strategie finansowe przedsiębiorstw
 Powiązania przedsiębiorstwa z rynkiem finansowym
 Sposoby i uwarunkowania pozyskiwania kapitału przez
przedsiębiorstwo
 Wewnętrzne źródła finansowania rozwoju
przedsiębiorstwa
 Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
 Zarządzanie płynnością finansową
 Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa
 Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw
 Funkcjonowanie podmiotów finansów publicznych
4
Zagadnienia z zakresu
skarbowości
prof. dr hab. Teresa Famulska
11 miejsc
prof. dr hab. Krystyna Znaniecka
11 miejsc
dr Bożena Ciupek
12 miejsc
 Opodatkowanie przedsiębiorstw (spółek, osób
fizycznych), banków, firm ubezpieczeniowych i innych
podmiotów
 Strategie podatkowe firm
 Funkcjonowanie podatków (dochodowych, VAT i innych)
 Opodatkowanie transakcji rynku finansowego
 Systemy podatkowe wybranych krajów UE i innych
 Finanse jednostek samorządu terytorialnego (gmin,
powiatów, województw)
 Dochody podatkowe i inne jednostek samorządu
terytorialnego
 Deficyt finansów publicznych – zarządzanie długiem
publicznym
 Dochody i wydatki budżetu państwa
 Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego
 Jednostki samorządu terytorialnego absorpcja środków
europejskich
 Polityka fiskalna państwa
 System podatkowy – powiązania z podmiotami
gospodarczymi
 Przedsiębiorstwo – formy finansowania – system
podatkowy
 Ocena poszczególnych podatków
 Podatki bezpośrednie (dochodowy od osób fizycznych,
dochodowy od osób prawnych)
 Funkcjonowanie organów podatkowych, zagadnienia
dotyczące spadków i darowizn, opłaty skarbowej, kontroli
podatkowej i skarbowej
 Harmonizacja polskiego prawa podatkowego
Finanse publiczne
 system budżetowy
 gospodarka finansowa podmiotów sfery budżetowej
 system podatkowy
 pomoc publiczna
Finanse podmiotów gospodarczych
 gospodarka finansowa przedsiębiorstw
 obciążenia podatkowe przedsiębiorstw
 pomoc publiczna dla MSP
 analiza finansowa przedsiębiorstwa
 zasilanie finansowe przedsiębiorstw
 decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw
Promotorzy – studia niestacjonarne drugiego stopnia
Zagadnienia z zakresu
finansów i inwestycji
Dr Piotr Tworek
 Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
 Ekonomika przedsiębiorstw budowlanych
5
Miejsc 15




Dr Jan Czempas
Miejsc 15
Zarządzanie ryzykiem w działalności inwestycyjno-budowlanej
Zarządzanie projektami inwestycyjnymi
Inwestycje sektora publicznego
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 Inwestycje przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego
oraz źródła ich finansowania
 Zarządzanie procesami inwestycyjnymi
 Inwestycje zagraniczne
 Inwestowanie na rynku kapitałowym
 Finanse jednostek samorządu terytorialnego
Zagadnienia z zakresu
gospodarowania nieruchomościami
dr Katarzyna Śmietana
miejsc: 15
dr Tomasz Ramian
miejsc 12













Dr Michał T. Wilczek
15 miejsc








Bezpośrednie i pośrednie formy inwestowania na rynku nieruchomości
Ryzyko w działalności inwestycyjnej na rynku nieruchomości
Inwestycje developerskie; Organizacja projektów developerskich
Nowoczesne formy finansowania inwestycji na rynku nieruchomości
Nowoczesne koncepcje zarządzania nieruchomościami
Wycena nieruchomości metodami dochodowymi
Wartość i wycena przedsiębiorstw
Wycena aktywów niematerialnych
Analiza inwestycji rzeczowych na rynku nieruchomości
Ocena opłacalności projektów deweloperskich i rewitalizacyjnych
Nieruchomości w przedsiębiorstwie – aspekty strategiczne, operacyjne,
organizacyjne i finansowe
Optymalny sposób użytkowania nieruchomości
Uwarunkowania wyceny na rynkach rozwiniętych (w tym źródła
informacji w wycenie) – dla osób ze znajomością j. angielskiego
Zarządzanie nieruchomościami
Inwestycje na rynku nieruchomości
Gospodarka komunalnym zasobem mieszkaniowym
Atrakcyjność inwestowania w nieruchomości
Podatki od nieruchomości
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
Budownictwo
Mieszkalnictwo
Promotorzy – studia niestacjonarne drugiego stopnia 2009/2010
Zagadnienia z zakresu
Rachunkowości
1. Seminarium dyplomowe i magisterskie powinno służyć pogłębieniu specjalizacji zawodowej
związanej z kierunkiem rachunkowość. Zakłada się pozostawienie studentowi daleko idącej
swobody w formułowaniu propozycji tematyczych pracy zgodnie z zasadą indywidualizacji
kształcenia. Ostateczny temat pracy kształtowany jest w dialogu z promotorem pracy.
2. Tematyka jest uprofilowana na problemy interdyscyplinarne z pogranicza prawa oraz zagadnień
z zakresu rachunkowości. Podjęcie takiej tematyki będzie wymagało pogłębienia swojej wiedzy
prawniczej. Jest to niezwykle korzystne w profilu wykształcenia biorąc pod uwagę znaczenie, jakie
w przyszłej pracy zawodowej ma znajomość regulacji prawnych, metod i instrumentów
wyrażonych w formach prawnych. W toku seminarium będziemy kształtowali umiejętności
pozyskiwania informacji o obowiązkach regulacji w zakresie przepisów prawa krajowego
i europejskiego. Praca powinna służyć rozwiązaniu lub opracowaniu konkretnego zagadnienia
6
poprzez wykazanie się umiejętnościami posługiwania się warsztatem.
Prof. AE dr hab.
 Pozycja prawną głównego księgowego;
Jan Wojtyła
 Odpowiedzialność głównego księgowego;
 Granice podporządkowania i samodzielności służb księgowych;
 Formy prawne doradztwa;
 Odpowiedzialności materialna pracowników;
 Ubezpieczenia od ryzyka związanego z wykonywanym zawodem;
 Podstawy prawne kwalifikowania wydatków.
Prof. zw. dr hab.
 Odpowiedzialność głównego księgowego;
Michał Seweryński
 Granice podporządkowania i samodzielności służb księgowych;
 Formy prawne doradztwa;
 Odpowiedzialności materialna pracowników;
 Ubezpieczenia od ryzyka związanego z wykonywanym zawodem;
 Podstawy prawne kwalifikowania wydatków.;
 Granice podporządkowania i samodzielności służb księgowych;
 Formy prawne doradztwa;
 Odpowiedzialności materialna pracowników;
 Ubezpieczenia od ryzyka związanego z wykonywanym zawodem;
 Podstawy prawne kwalifikowania wydatków
Prof. dr hab. Andrzej
 Rachunkowość zarządcza
 Rachunek kosztów
Piosik
 Pochodne instrumenty finansowe
 Nowoczesne systemy rachunku kosztów
 Controlling
12 miejsc
 Analiza finansowa i wycena
Prof. dr hab. Halina
● Międzynarodowe i krajowe standardy sprawozdawczości
finansowej
Buk
 Sprawozdawczość i analiza finansowa
 Konsolidacja sprawozdań finansowych
12 miejsc
 Rachunkowość i sprawozdawczość jednostek biznesowych i
niebiznesowych
Prof. dr hab. Maria
 Rachunkowość bankowa
 Sprawozdawczość finansowa
Smejda
 Rachunkowość zarządcza controling
12 miejsc
Prof. dr hab. Anna
Kostur
12 miejsc
Dr Bogdan Wardyn
Do 12 miejsc
Dr Anna Łuckoś
12 miejsc
Dr hab. Józef Pfaff
12 miejsc
Dr Marzena Strojek
12 miejsc




Rachunek kosztów
Rachunkowość finansowa
Sprawozdawczość i analiza finansowa
Przepływy pieniężne








●


Rachunkowość finansowa
Aktywa trwałe
Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych
Sprawozdawczość i analiza finansowa
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość finansowa
Rachunek kosztów
Sprawozdawczość i analiza finansowa
Rewizja finansowa
Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych
Audyt wewnętrzny




Rachunkowość ubezpieczeń
Sprawozdawczość i analiza finansowa
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Rachunek kosztów
7
Dr Małgorzata
Rówińska
12 miejsc
Dr Izabela Emerling
12 miejsc
Dr Magdalena
Głębocka
12 miejsc
Dr Ewa Maruszewska
12 miejsc
Dr Anna Kuzior
12 miejsc
Dr Aneta Wszelaki
12 miejsc
Dr Beata Dratwińska –
Kania
12 miejsc
Dr Tomasz Lis
12 miejsc
Dr Katarzyna TkoczWolny
12 miejsc
Dr Bogdan Ciupek




Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Instrumenty finansowe
Rachunek kosztów
●
●
●
●






Rachunkowość bankowa
Rachunkowość finansowa
Analiza finansowa
Sprawozdawczość finansowa
Rachunek kosztów
Sprawozdawczość finansowa
Analiza finansowa
Rachunkowość finansowa
Polityka bilansowa
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej




●
●
●
●
●








Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
Sprawozdawczość finansowa
Analiza finansowa
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość finansowa
Sprawozdawczość finansowa
Analiza finansowa
Rachunek kosztów
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość bankowa
Sprawozdawczość finansowa
Analiza finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rachunkowość instrumentów finansowych
Rachunkowość finansowa
Rachunek kosztów




●




Rachunkowość finansowa
Analiza i sprawozdawczość finansowa
Rewizja finansowa
Prawo bilansowe i prawo podatkowe
Rachunek kosztów
Rachunkowość finansowa
Rachunek kosztów
Sprawozdawczość finansowa
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw






Optymalizacja wyniku finansowego przedsiębiorstwa
Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa
Zarządzanie kapitałami przedsiębiorstwa
Modelowanie struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie
Modelowanie przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
8
Prof. dr hab. Andrzej
Barteczek
 Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych
 Ewidencja podatkowa
12 miejsc
dr Barbara Otte
10 miejsc
dr Elżbieta StolorzKrzisz
10 miejsc
 Strategie finansowe przedsiębiorstw
 Powiązania przedsiębiorstwa z rynkiem finansowym
 Sposoby i uwarunkowania pozyskiwania kapitału przez
przedsiębiorstwo
 Wewnętrzne źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa
 Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
 Zarządzanie płynnością finansową
 Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa
 Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw
 Funkcjonowanie podmiotów finansów publicznych
 Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego
 System podatków i opłat lokalnych
 Urzędy skarbowe a dochody budżetu gminy – egzekucja
 Procedury budżetowe
 Sprawozdawczość budżetowa
 Wykonywanie budżetu
 Struktura dochodów jednostki samorządu terytorialnego
9
Download