PLANY WYNIKOWE

advertisement
PLANY WYNIKOWE
W ZAKRESIE I KLASY TECHNIKUM
OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH
„Moje miejsce w Kościele” nr AZ-41-01/10-PO-1/11
pod redakcją ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak.
Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2011. Oznaczenie programu: AZ-4-01/10
Lp.
Temat
1.
Lekcja organizacyjna
2.
Czy już odkryłeś?
3.
„Świadectwo wymaga
uzgodnienia myśli z działaniem,
wiary z uczynkami…” (Paweł
VI)
4.
5.
6.
Wiara przodków naszych
Wielcy Polacy o Bogu
Kim jest człowiek?
Wymagania podstawowe dla ucznia.
Uczeń:
- zna system oceniania
- poznaje zasady obowiązujące na
lekcjach
- ma świadomość, że lekcje religii
mają kształtować jego życie z wiary
I. KIM JESTEM?
- umie przedstawić argumenty
potwierdzające „że pełną Prawdę
człowiek może znaleźć tylko w
Chrystusie”
- potrafi uzasadnić dlaczego podjął
decyzję udziału w katechezie
- wie, w czym przejawia się
powołanie człowieka do szukania
prawdy
- wie, na czym polega istota
świadectwa chrześcijańskiego
- umie wyjaśnić, na czym polega
dawanie świadectwa wiary
- rozumie, że chrześcijanin jest
świadkiem Chrystusa w swoim
środowisku
- wie, że tożsamość narodowa wielu
wybitnych przedstawicieli naszego
narodu zakorzeniona była w wierze
chrześcijańskiej
- umie wyjaśnić, jakie znaczenie dla
tożsamości narodowej Polaków miało
i ma chrześcijaństwo
- wie, że wielcy Polacy, wielkie
autorytety w dziedzinie kultury byli i
są ludźmi wiary
- rozumie, że nasze dziedzictwo
wyrosło z korzeni chrześcijańskich
- rozumie, że wiara i rozum nie
pozostają w sprzeczności
- wie jakie elementy określają
człowieczeństwo
- rozumie, że każdy człowiek posiada
godność i jest za nią odpowiedzialny
- umie wyjaśnić co to oznacza mieć
własną godność
1
Wymagania rozszerzone dla
ucznia
---
- poszukuje odpowiedzi na pytanie o
cel i sens ludzkiego życia
- wyciąga wnioski ze słów
„człowiek w pełni może odnaleźć
się w Jezusie Chrystusie”
- umie wyjaśnić, co to znaczy, że
jesteśmy stworzeni do wolności i
jakie ma to konsekwencje dla jego
codziennego życia
- rozumie co dla Polaków znaczyło i
winno znaczyć hasło: BÓG –
HONOR – OJCZYZNA
- umie wymienić narodowe pieśni
religijne i je zinterpretować
- rozumie potrzebę szacunku dla
historii, tradycji i dziedzictwa
narodowego
- potrafi podać przykłady wielkich
poetów i naukowców, którzy byli
autorytetami w dziedzinie wiary
- umie odpowiedzieć na pytanie
„Kim jest człowiek?” argumentując
swoje stanowisko
-umie wymienić cechy
charakteryzujące ludzką godność
7.
Busola wartości
8.
Prawa życia duchowego
9.
Parafia miejscem
urzeczywistnienia się miłości
chrześcijańskiej
10.
Wspólnoty, które czekają
11.
„Moja wiedza uczyniła
nieskończony krok ku Bogu”
(ks. W. Sedlak)
12.
Poznanie Boga
13.
Bóg wychodzący ku nam
14.
Co to znaczy wierzyć?
15.
Biblia Księgą natchnienia i
prawdy
16.
Biblijne imiona Boga
- umie zdefiniować pojęcie „wartość
moralna”
- rozumie, że człowiek, mając
świadomość swego przemijania,
powinien opierać się na wartościach,
które wyznaczają kierunek jego życia
- umie określić kto jest źródłem praw
moralnych
- zna cztery prawa życia duchowego
- rozumie sens tych praw
- jest świadomy konsekwencji swoich
wyborów
- umie określić co w życiu jest
najważniejsze
- wie, czym jest parafia i jakie są jej
zadania
- podaje w jaki sposób chrześcijanin
może w niej zrealizować swoje
powołanie
- wie, czym są i jaka jest rola ruchów
religijnych w Kościele
- rozumie, czemu służy działalność
ruchów religijnych
II. TAKA JEST NASZA WIARA
- wie czym jest teologia
- wie kim był św. Tomasz z Akwinu
- rozumie, że im więcej wiemy o
Bogu, tym głębiej w Niego wierzymy
- wie, jaki jest cel zdobywania wiedzy
- zna drogi jakimi można poznać Boga
- umie opisać istotę relacji między
poznaniem Boga rozumem a
poznaniem sercem
- rozumie, że Bóg powołał człowieka,
by ten go szukał i poznał
- wie, jaki jest cel, przedmiot i formy
Objawienia Bożego
- rozumie, że dzięki Objawieniu
przybliżamy się do Boga, który
pozwala się poznać
- umie wyjaśnić czym jest Objawienie
Boże i jaka powinna być postawa
człowieka wobec niego
- wie, że wiara to przeżywanie
łączności z Bogiem
- rozumie, że wierzyć to ciągle
podejmować wysiłek
- rozumie, że istotnym warunkiem
wiary jest świadectwo życia
- rozumie, jak waąna jest ciągła
lektura Biblii, dzięki której przybliża
się do kochającego Boga
- umie wyjaśnić na czym polega
natchnienie Biblii oraz jedność
Starego i Nowego Testamentu
- określa komu objawił się Bóg
- rozumie, że Bóg objawiając swoje
Imię pragnie wejść w głęboką
zażyłość z Bogiem
- zna imiona Pana Boga
- zna sens tytułu „chrześcijanin”
2
- umie scharakteryzować wartości
moralne
- umie uzasadnić, wyjaśnić, które
wartości stanowią istotę
chrześcijaństwa, jakimi wartościami
on sam kieruje się w życiu
- umie opisać każde z tych praw i
przedstawić przykładowe sposoby
realizacji ich w życiu
- umie wymienić zadania Kościoła,
które podejmuje on w celu realizacji
swej misji we wspólnocie parafialnej
- wymienia niektóre formy pracy
duszpasterskiej w parafii
- Podaje przykłady takich ruchów w
Kościele i wyjaśnia ich zadania
- umie opisać zakres i przedmiot
badań teologii
- umie wyjaśnić, do czego
człowiekowi jest potrzebna wiedza o
Bogu
- wyjaśnia gdzie i przez co może
poznać Boga
- wzbudza szacunek dla wyznawców
innych religii
- umie wyjaśnić różnicę między
objawieniem naturalnym a
nadprzyrodzonym
- umie przedstawić, co pomaga
wytrwać w wierze
- za zasady interpretacji PŚ
- umie uzasadnić wyjątkową rolę PŚ
w Kościele
- umie wyjaśnić, czym jest kanon PŚ
- wie na czym polega przestrzeganie
drugiego przykazania
- umie rozróżnić imiona boga ze
Starego i Nowego Testamentu
17.
Wierzę w jednego Boga
18.
Bóg Stworzycielem
19.
Bóg jest Wszechmogący
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Bóg jest Miłością
Miłosierdzie Boże
Nasz Bóg jest Dobrym Ojcem
Dla naszego zbawienia stał się
człowiekiem
Syn Człowieczy
Syn Boży – prawdziwy Bóg
- wie, że w Credo wyznajemy wiarę w
jedynego Boga, który objawił się
przez swojego Syna, a umacnia nas
przez Ducha Świętego
- wymienia osoby Trójcy Świętej
- umie odmówić Credo
- rozumie, że wiara w jedynego Boga
jest fundamentem wiary
chrześcijańskiej
- zna naukę Kościoła dotyczącą Boga
– stwórcy wszechświata
- rozumie, że biblijna nauka o
stworzeniu świata ukazuje cel i
kierunek działania człowieka
- wie, że nie ma sprzeczności
pomiędzy opisem biblijnym a
naukami przyrodniczymi
- wie, że wszechmoc Boga to moc
wyrażająca siew dziełach stworzenia,
w trosce człowieka i absolutnej
dobroci
- rozumie, że wszechmoc Boga
objawia się w historii zbawienia
- wie, że Bóg jest Miłością, która
nigdy się nie kończy i nigdy nie ustaje
- rozumie, że miłość Boga przekracza
wszelkie o Nim wyobrażenia
- podaje co jest sensem
chrześcijańskiego życia
- wie, że Bóg jest dobrym Ojcem,
który nas kocha
- rozumie, że miłosierdzie Boga
dotyka każdego człowieka
- rozumie potrzebę modlitwy o
Miłosierdzie Boże dla siebie i świata
- wie, że Bóg jest jako dobry,
kochający Ojciec daje wolną wolę w
podejmowaniu decyzji
- wie, że Bóg jest Dobrym Ojcem,
który nas kocha
- interpretuje przykazanie miłości
- wie, że Jezus przyjął ludzką naturę i
wszystkie z nią związane elementy
oprócz grzechu
- rozumie, że w Jezusie natura Boska
nie jest pomieszana z naturą ludzką
- wie, że Jezus przyjął naturę ludzką,
by dokonać w niej zbawienia
- wie, że Jezus jest „Synem Bożym”
tzn. jest Bogiem, który przyjął ludzką
naturę
- rozumie, że fakt posiadania przez
Jezusa natury ludzkiej jest
przybliżeniem się Boga ku
człowiekowi
- wie, dlaczego wiara jest tajemnicą
- rozumie, że wiara odkrywa sens
życia i działania
3
- umie wyjaśnić co to znaczy
wierzyć w jednego Boga
- Umei zinterpretować biblijny opis
stworzenia i związane z tym zadania
stojące przed człowiekiem
- umie wyjaśnić, w czym wyraża się
wszechmoc Boga i moc człowieka
- umie wyjaśnić, co oznacza, że Bóg
nas kocha i w czym się przejawia
miłość Boga do człowieka
- wyjaśnia gdzie najpełniej Bóg
okazał człowiekowi miłość
- umie przedstawić naukę Kościoła o
Bożym miłosierdziu
- wyjaśnia pojęcie miłosierdzie
- zna interpretację obrazu Jezusa
Miłosiernego
- wie, że Jego miłość przekracza
ludzkie wyobrażenia
- wie, na czym polega miłość Boga
jako Ojca
- potrafi wskazać teksty PŚ, które
mówią o Dobrym Ojcu
- uzasadnia człowieczeństwo Jezusa
- określa datę soboru, na którym
ogłoszono dwoistość natury
Chrystusa
- wyjaśnia słowo wcielenie,
zbawienie
- wie, co oznacza termin „Syn
Człowieczy”
- interpretuje wypowiedzi Jezusa o
sobie
- określa, jakie cechy posiadałJezus
Bóg- człowiek
- wyjaśnia co to znaczy, że Jezus jest
dla nas wzorem świętości
- przedstawia argumenty, że Jezus
jest Bogiem
26.
27.
Zbawcze czyny Jezusa Chrystusa
- wie, że wszystkie wydarzenia z życia
Jezusa mają charakter zbawczy
- wymienia zbawcze czyny Jezusa
Chrystusa
- wymienia osoby stojące pod
krzyżem
Jezus Głową Kościoła
- wie, że Kościół nie jest tworem
ludzkim, lecz dziełem Bożym
- umie podać i zanalizować działania
Jezusa mające na celu założenie
Kościoła
28.
Duch Boży jak wiatr, jak
oddech…
29.
Boża społeczność – Kościół
30.
Chrześcijańskie korzenie Europy
31.
Kościół jako widzialny szafarz
świętych sakramentów
32,
„Wierzę w jeden, święty,
powszechny i apostolski Kościół”
33.
Hierarchiczna struktura Kościoła
34.
Kościół na drodze odnowy –
Sobór Watykański II
- wie, kim jest Osoba Ducha Św.
- wyjaśnia kto, gdzie i na kogo zesłał
Ducha Św.
- wyjaśnia czego dotyczyła obietnica
Jezusa
- określa w jakim sakramencie
otrzymuje się Ducha Św.
- wymienia Dary Ducha Św.
III. OTO JA JESTEM Z WAMI
Wie, że Kościół jest znakiem i
narzędziem jedności Boga i ludzi
- wie, ze Kościół tworzą wszyscy
wierni
- wie, że jest odpowiedzialny za
rozwój Kościoła
- wie jaki jest wkład chrześcijaństwa
w rozwój naszego narodu i kultury
- umie wskazać i uzasadnić
chrześcijańskie fundamenty
świadomości europejskiej
- wie, że sakramenty to działanie łaski
Bożej
- wymienia sakramenty
- podaje czas ich przyjęcia
- wyjaśnia, co to znaczy, że Kościół
jest jeden, powszechny, święty,
apostolski
- wie, że Kościół to wspólnota, a nie
instytucja
- podaje, kiedy, gdzie i przez kogo
został ustanowiony sakrament
kapłaństwa
- umie wyjaśnić biblijne podstawy
posługi kapłańskiej i prymatu papieża
- wie, co to jest sobór
- zna datę zwołania i zakończenia
Vaticanum II
- podaje przyczyny zwołania soboru
35.
Czas wielkich papieży
- zna imiona papieży – poprzedników
Jana Pawła II
- wie, jaką funkcję pełni papież w
Kościele
36.
Bł. Jan Paweł II – wypłyń na
głębię
- wiedzieć, czym jest świętość
- znać fragmenty nauczania papieża o
świętości
- pragnąć świętości dla siebie
4
- umie zinterpretować czyny
zbawcze w perspektywie Wcielenia i
Paschy
- uzasadnia słowo o niesieniu krzyża
w codziennym życiu
- wymienia stacje Drogi krzyżowej
- rozumie misję i posłannictwo
Kościoła
- wymienia imiona Apostołów
- określa jaką władzę otrzymał Piotr
od Jezusa
- wyjaśnia dlaczego Piotr został
nazwany przez Jezusa „Skałą”
- umie porównać działanie Ducha
Bożego w ST, wobec Jezusa i w
Kościele
- wie co oznacza słowo charyzmat
- wyjaśnia rolę, jaką pełni Duch Św.
W Kościele
- wyjaśnia, dlaczego powinniśmy się
czuć członkami Kościoła
- rozumie rolę Kościoła w dziejach
Europy
- zna patronów Europy
Zna konsekwencje chrystianizacji
Polski
- wyjaśnia dlaczego sakramenty
nadają sens i wartość życiu
człowieka
- umie zinterpretować znaki
sakramentalne
- umie sformułować definicję
Kościoła
- uzasadnia uczestnictwo wiernych
w misji Kościoła
- umie wskazać zadania papieża,
biskupów, kapłanów oraz
możliwość współpracy z nimi
- wyjaśnia co to znaczy pojęcie
„prymat” i „kolegialność”
- wymienia zmiany zaproponowane
podczas obrad soboru Vat. II
- charakteryzuje Kościół przed i po
Soborze
- uzasadnia zmiany wprowadzone
przez Sobór
- wie, jaki wpływ na losy Kościoła
mieli: Pius XI, Pius XII, Jan XXIII,
Paweł VI
- umie scharakteryzować czasy, w
których Kościołem kierowali, wielcy
papieże
- znać drogę do świętości Jana
Pawła II
- wyjaśniać, na czym polega
świętość w dzisiejszym świecie
37.
38.
39.
40.
41.
Benedykt XVI – wierność
Chrystusowi w dzisiejszym
świecie
- zna fragmenty nauczania Benedykta
XVI, zamieszczone w podręczniku
- umieć dostosować słowa nauczania
papieskiego do realiów
współczesnego świata
W służbie Kościoła i Ojczyzny
- wie, kim byli kard. Wyszyński i ks.
Popiełuszko
- zna realia historyczne dotyczące
czasów komunizmu
Matka Chrystusa, Kościoła i
każdego z nas
- ukazuje moment ustanowienia Maryi
Matką Kościoła
- wyjaśnia dlaczego mamy brać
przykład z Maryi
- zna tajemnice Różańca
„Takie jest prawo miłości”
Doskonałość chrześcijańska –
nowy styl życia
42.
Ideał ucznia Chrystusowego –
droga błogosławieństw
43.
Misja wspólnoty Chrystusowych
uczniów
44.
Powołanie świeckich do
apostolstwa
45.
Moja misja w Kościele
46.
Niebezpieczeństwa zagubienia w
wierze
47.
Czy chcesz się modlić?
IV. CO MAM CZYNIĆ?
- wie, że Bóg jest dla chrześcijanina
najwyższym autorytetem
- umie zinterpretować Chrystusowe
prawo miłości
- wie, że jest wezwany do
doskonałości
- rozumie, że doskonałość
chrześcijańska jest oparta na cnotach
kardynalnych
- umie podać cnoty kardynalne i je
wyjaśnia
- rozumie treść wezwań zawartych w
Kazaniu na Górze
- wie, że błogosławieństwa są
wezwaniem do życia w wolności i
ukazują cel życia
- wyjaśnia pojęcie
„błogosławieństwo”
- wymienia cechy charakteryzujące
wspólnotę uczniów Chrystusa
- umie wymienić działania, które
powinien podejmować w swojej
parafii uczeń Chrystusa
- wie, kim jest osoba świecka i jakie
są jej zadania w Kościele
- rozumie, że Bóg powołuje każdego
człowieka
- wyjaśnia pojęcie „świeckość”
- wymienia rodzaje misji w Kościele
- wie, na czym polega misja
kapłańska, prorocka i królewska
Kościoła
- wie, czym są sekty i zna metody ich
działania
- rozumie niebezpieczeństwo
wynikające z przynależności do nich
- ukazuje konsekwencje płynące z
przynależności do sekt
V. GDY SIĘ MODLICIE
- rozumie czym jest potrzeba
religijności orz jakie jest jej miejsce
wśród potrzeb
- wie, na czym polega fenomen
modlitwy chrześcijańskiej
5
- wie, jakie kroki trzeba podjąć, aby
zbliżyć się do Boga
- zna zagrożenia religijności
współczesnego człowieka i środki
zaradcze.
- umie rozmawiać na
tematywolności wyznania i
laicyzacji społeczeństwa
- rozumie znaczenie wyznawanej
wiary dla życia społecznego i
osobistego
- wyjaśnia pojęcia „fiat” i
„theotokos”
- wyjaśnia znaczenie Matki
Chrystusa w życiu pielgrzymującego
Kościoła
- rozumie tytuł „Matka Kościoła”
- wyjaśnia dlaczego Chrystusowe
prawo miłości można nazwać
prawem wolności
- umie wyjaśnić wezwanie
„Świętymi bądźcie, bo ja jestem
Święty”
- uzasadnia powołanie człowieka
świętości
- argumentuje przesłanie
Błogosławieństw
- rozumie potrzebę istnienia
wspólnoty parafialnej w
realizowaniu misji chrześcijańskiej
misji
- wyjaśnia na czym polega
świadome „bycie” członkiem
wspólnoty Kościoła
- umie wymienić działania, które są
realizacją misji kapłańskiej,
prorockiej i królewskiej
- umie ukazać różnicę pomiędzy
Kościołem i sektą
- podaje przykłady sekt i ich
działanie
- uzasadnia, że modlitwa odgrywa
istotną rolę w kształtowaniu
osobowości człowieka
- argumentuje dlaczego Chrystusowi
zależy na dialogu z człowiekiem
48.
49.
Modli się serce
Jezus Chrystus mistrzem
modlitwy
50.
Kościół wezwany do modlitwy
51.
Modlitwa drogą do Boga
52.
53.
„Zostań z nami Panie”
Marana tha – oczekiwać
prawdziwie
54.
Tajemnica Słowa, które stało się
Ciałem
55.
Nawrócenie wymaga konkretu
56.
Wydarzenie, które nadało sens
naszemu istnieniu
57.
Prowadź nas, Panie
- umie wyjaśnić, czym dla człowieka
jest modlitwa
- wie, co oznacza określenie „modlić
się sercem”
- umie wymienić charakterystyczne
cechy modlitwy Jezusa
- umie określić na czym polega
postawa zaufania wobec Boga
- wyjaśnia czym jest modlitwa
powszechna
- wie co to jest procesja z darami w
zna jej umiejscowienie w liturgii
eucharystycznej
- wie jakie są cechy charakterystyczne
modlitwy prośby, uwielbienia,
adoracji, dziękczynienia,
przeproszenia
- rozumie, że modlitwa powinna
przemieniać wnętrze człowieka
- umie wyjaśnić czym jest Msza św.
- umie wskazać główne części Mszy
św. i wymienić ich znaczenie
- uzasadnia potrzebę uczestnictwa w
niedzielnej Mszy św.
VI. ROK KOŚCIOŁA
- zna etymologię słowa „adwent”
- wyjaśnia znaczenie rorat
- wymienia podstawowe zwyczaje
adwentowe
- interpretuje słowa „a Słowo stało się
Ciałem i zamieszkało między nami”
- uzasadnia istotę Świąt Bożego
Narodzenia
- odnajduje w PŚ Prolog Ewangelii
wg. św. Jana
- wie na czym polega nawrócenie
- umie wskazać czynniki pomagające
człowiekowi w nawróceniu
- zna praktykę pierwszych piątków
miesiąca
- wie, jakie są dowody świadczące o
zmartwychwstaniu Chrystusa
- umie wyjaśnić dlaczego
zmartwychwstanie jest tak ważne dla
każdego człowieka
- rozumie na czym polega
„zmartwychwstanie umarłych”
- wie w czym wyraża się
autentyczność chrześcijańska
- uzasadnia, że wiara musi być poparta
uczestnictwem w życiu Kościoła
6
- rozumie potrzebę modlitwy
angażującej całą naszą osobowość
- umie wyjaśnić, dlaczego Jezus jest
mistrzem modlitwy dla
chrześcijanina
- wskazuje w PS momenty w
których Jezus się modli
- umie ułożyć własne wezwanie
modlitwy powszechnej
- rozumie znaczenie modlitwy
wspólnotowej
- układa modlitwę prośby,
dziękczynienia, uwielbienia,
przebłagania
- rozumie na czym polega wartość
Mszy św.
- uzasadnia znaczenie Mszy św.
- wie, czym dla chrześcijanina
powinien być czas adwentu
- argumentuje dlaczego w czasie
adwentu szczególną czcią otacza się
Maryję
---
- rozumie istotę poznania siebie i jej
rolę w procesie nawrócenia
- uzasadnia prawdę, że
Zmartwychwstały Jezus jest
nadzieją życia wiecznego
- wie jakie przesłania ewangeliczne
zawierają czytania niedziel czasu
zwykłego w ciągu roku
liturgicznego
Download