PYTANIE NR 7: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyraża

advertisement
Zielona Góra, dnia 04.12.2013 r.
Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia
mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Pytania i odpowiedzi 2 do SIWZ Nr ZP/BBU/02/ZDW/2013
Działając w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na
podstawie udzielonego zlecenia Brokerskie Biuro Ubezpieczeń Michał Kulczyński podaje
pytania i odpowiedzi do SIWZ zadane przez wykonawców:
UBEZPIECZENIE OC DZIAŁALNOŚCI
PYTANIE NR 1: Prosimy o wyjaśnienie czy oczekiwany zakres ubezpieczenia jest tożsamy z
dotychczasowym zakresem?
ODPOWIEDŹ: tak
PYTANIE NR 2: Prosimy o wyjaśnienie czy w dotychczasowym ubezpieczeniu obowiązywały
franszyzy redukcyjne lub integralne i jeśli tak to jakie?
ODPOWIEDŹ: nie obowiązywały żadne franszyzy
PYTANIE NR 3: Prosimy o wyjaśnienie jaki były przyczyny szkód podanych w zał. 1 do SIWZ.
1
ODPOWIEDŹ: najczęstsze przyczyny: nienależyte administrowanie drogami publicznymi,
akty wandalizmu w infrastrukturze drogowej (zbicie luster drogowych)
PYTANIE NR 4: Prosimy o wyjaśnienie jakie działania podjął zamawiający w wyniku czego
nastąpił spadek szkodowości?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający konsekwentnie dba o poprawę stanu dróg publicznych. Spadek
szkodowości wynika również z podejścia firm ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia
OC do przyjęcia odpowiedzialności Zamawiającego za powstałą szkodę.
PYTANIE NR 5: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie
franszyzy redukcyjnej w kwocie 500 zł w szkodzie z wyłączeniem szkód
wyrządzonych w ramach OC pracodawcy?
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
PYTANIE NR 6: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższego
zapisu:
 Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu ubezpieczenia.
 Dla skuteczności złożonego wypowiedzenia wymaga się zachowania formy pisemnej.
 Rozwiązanie niniejszej Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia
zobowiązań z niniejszej Umowy powstałych trakcie jej obowiązywania
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
PYTANIE NR 7: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie
klauzuli reprezentantów z klauzul obligatoryjnych do klauzul
fakultatywnych?
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
PYTANIE NR 8: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający potwierdza, iż poniższe definicje są
zgodne z zapisami SIWZ:
 szkoda – szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa, a w przypadku rozszerzenia
odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej
również czysta strata finansowa;
 wypadek ubezpieczeniowy – śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju
zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, a w przypadku rozszerzenia
odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej
również czysta strata finansowa.
2

Warunkiem odpowiedzialności PZU SA jest zajście wypadku ubezpieczeniowego
w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem
terminu przedawnienia.
ODPOWIEDŹ: potwierdzamy, że zapisy te są zgodne z SIWZ
PYTANIE NR 9: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wraża zgodę na modyfikacje klauzuli
reprezentantów na poniższą treść:
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za
szkody wyrządzone umyślnie, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez
ubezpieczonego lub następujące osoby, za które ubezpieczony ponosi
odpowiedzialność oraz pełnomocników w zakresie czynności objętych
pełnomocnictwem,
przy czym za winę umyślną ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką
organizacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć winę:
- w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu
lub prokurentów,
- w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub
prokurentów,
- w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
- w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,
- w spółkach cywilnych – wspólników,
- w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu.
2. Niezależnie od innych postanowień OWU, PZU SA przysługuje prawo dochodzenia,
od osób odpowiedzialnych za szkodę, o której mowa w ust. 1, zwrotu wypłaconego
odszkodowania.
Limit odpowiedzialności 100.000 zł.
ODPOWIEDŹ: wyrażamy zgodę na wprowadzenie zapisu w punkcie 1, nie wyrażamy zgody
na wprowadzenie zapisu punktu 2.
3
UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW
PYTANIE NR 1: Prosimy o wyjaśnienie czy oczekiwany zakres ubezpieczenia jest tożsamy z
dotychczasowym zakresem?
ODPOWIEDŹ: tak
PYTANIE NR 2: Prosimy o wyjaśnienie czy w dotychczasowym ubezpieczeniu obowiązywały
franszyzy redukcyjne lub integralne i jeśli tak to jakie?
ODPOWIEDŹ: nie obowiązywały żadne franszyzy
PYTANIE NR 3: Prosimy o wyjaśnienie jaki były przyczyny szkód podanych w zał. 1 do SIWZ.
ODPOWIEDŹ: najczęściej występującą przyczyną szkód było uderzenie pojazdu w
przedmiot ubezpieczenia (infrastrukturę drogową)
PYTANIE NR 4: Prosimy o wyjaśnienie jakie działania podjął zamawiający w wyniku czego
nastąpił spadek szkodowości?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający konsekwentnie dba o poprawę stanu dróg publicznych.
PYTANIE NR 5: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie
franszyzy redukcyjnej w kwocie 500 zł w szkodzie?
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
PYTANIE NR 6: Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotychczas objęte ochroną
ubezpieczeniową?
ODPOWIEDŹ: tak
PYTANIE NR 7: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższego
zapisu:
Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu ubezpieczenia.
Dla skuteczności złożonego wypowiedzenia wymaga się zachowania formy pisemnej.
4
Rozwiązanie niniejszej Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia
zobowiązań z niniejszej Umowy powstałych trakcie jej obowiązywania
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
PYTANIE NR 8: Prosimy o informację czy palne elementy konstrukcji dachów, stropów i
stropodachów (np. wykonane z elementów drewnianych) są zabezpieczone poprzez
impregnację ogniochronną powłoką pęczniejącą lub impregnacją ochronną (np. fobos)
wykonaną przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów.
ODPOWIEDŹ: tak
PYTANIE NR 9: Prosimy o informacje czy instalacja elektryczna i wszystkie elementy instalacji
elektrycznej (np. rozdzielnice, przełączniki) odizolowane od konstrukcji palnej (np. poprzez
zastosowanie peszli lub uchwytów izolujących)?
ODPOWIEDŹ: instalacja elektryczna i jej elementy wykonana zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami. Co 5 lat odbywają się przeglądy instalacji elektrycznej i jej
elementów.
PYTANIE NR 10: Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z
ubezpieczeniem
przewidziany
odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób
obowiązującymi
przepisami
aktów
prawnych
w
zakresie
ochrony
przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
ODPOWIEDŹ: tak
PYTANIE NR 11: Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i
higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
5
1) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)?
ODPOWIEDŹ: tak
PYTANIE NR 12: Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo
Budowlane?
ODPOWIEDŹ: tak
PYTANIE NR 13: Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne
podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi
technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach
z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
ODPOWIEDŹ: tak
6
PYTANIE NR 14: Prosimy o potwierdzenie, iż dopuszczają Państwo wyłączenie z ochrony w
ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów poniższych ryzyk:
- Zalegający lód i śnieg oraz skutki następcze
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
PYTANIE NR 15: Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę definicji zalania (w zamian za pkt. 2.1
/ 15 SIWZ) na następującą:
„Bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy, w wyniku co najmniej jednej z
poniższych przyczyn:
a) awaria przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania lub innych instalacji (w tym powstała wskutek ich
zamarznięcia)
b) pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych
w lit. a,
c) cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej,
d) samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej
instalacji gaśniczej z innych przyczyn niż wskutek pożaru.”
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
UBEZPIECZENIE MIENIA (SPRZĘTU ZIMOWEGO PORUSZAJĄCEGO SIĘ PO DROGACH) OD
WSZYSTKICH RYZYK
PYTANIE NR 1: Prosimy o wyjaśnienie czy oczekiwany zakres ubezpieczenia jest tożsamy z
dotychczasowym zakresem?
ODPOWIEDŹ: tak
PYTANIE NR 2: Prosimy o wyjaśnienie czy w dotychczasowym ubezpieczeniu obowiązywały
franszyzy redukcyjne lub integralne i jeśli tak to jakie?
ODPOWIEDŹ: brak franszyz
PYTANIE NR 3: Prosimy o wyjaśnienie jaki były przyczyny szkód podanych w zał. 1 do SIWZ.
ODPOWIEDŹ: uszkodzenie pojazdu zimowego w wyniku kolizji
7
PYTANIE NR 4: Prosimy o wyjaśnienie jakie działania podjął zamawiający w wyniku czego
nastąpił spadek szkodowości?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający konsekwentnie dba o poprawę jakości eksploatacji sprzętu
zimowego.
PYTANIE NR 5: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie
franszyzy redukcyjnej w kwocie 500 zł w szkodzie?
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
PYTANIE NR 6: Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotychczas objęte ochroną
ubezpieczeniową?
ODPOWIEDŹ: tak
PYTANIE NR 7: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższego
zapisu:
 Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu ubezpieczenia.
 Dla skuteczności złożonego wypowiedzenia wymaga się zachowania formy pisemnej.
 Rozwiązanie niniejszej Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia
zobowiązań z niniejszej Umowy powstałych trakcie jej obowiązywania
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
PYTANIE NR 1: Prosimy o wyjaśnienie czy oczekiwany zakres ubezpieczenia jest tożsamy z
dotychczasowym zakresem?
ODPOWIEDŹ: tak
PYTANIE NR 2: Prosimy o wyjaśnienie czy w dotychczasowym ubezpieczeniu obowiązywały
franszyzy redukcyjne lub integralne i jeśli tak to jakie?
ODPOWIEDŹ: nie obowiązywały żadne franszyzy
8
PYTANIE NR 3: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie
franszyzy redukcyjnej w kwocie 300 zł w szkodzie?
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
PYTANIE NR 4: Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotychczas objęte ochroną
ubezpieczeniową?
ODPOWIEDŹ: tak
PYTANIE NR 5: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższego
zapisu:
 Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu ubezpieczenia.
 Dla skuteczności złożonego wypowiedzenia wymaga się zachowania formy pisemnej.
 Rozwiązanie niniejszej Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia
zobowiązań z niniejszej Umowy powstałych trakcie jej obowiązywania
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU I DEWASTACJI
PYTANIE NR 1: Prosimy o wyjaśnienie czy oczekiwany zakres ubezpieczenia jest tożsamy z
dotychczasowym zakresem?
ODPOWIEDŹ: tak
PYTANIE NR 2: Prosimy o wyjaśnienie czy w dotychczasowym ubezpieczeniu obowiązywały
franszyzy redukcyjne lub integralne i jeśli tak to jakie?
ODPOWIEDŹ: nie było żadnych franszyz
PYTANIE NR 3: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie
franszyzy integralnej w kwocie 300 zł w szkodzie?
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
PYTANIE NR 4: Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotychczas objęte ochroną
ubezpieczeniową?
9
ODPOWIEDŹ: tak
PYTANIE NR 5: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższego
zapisu:
 Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu ubezpieczenia.
 Dla skuteczności złożonego wypowiedzenia wymaga się zachowania formy pisemnej.
 Rozwiązanie niniejszej Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia
zobowiązań z niniejszej Umowy powstałych trakcie jej obowiązywania
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
KLAUZULE
PYTANIE NR 1: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści
klauzuli przepięć na:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :
1) PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia
spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych
niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia
przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie
się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem
odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie
ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska
wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu,
maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów
napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych
reagujących na przepięcia zewnętrzne.
5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:
200.000 zł
Rozszerzenie to nie obowiązuje w stosunku do mienia ubezpieczonego w ramach
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
10
ODPOWIEDŹ: wyrażamy zgodę na zastosowanie powyższego zapisu
PYTANIE NR 2: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści
klauzuli dewastacji/wandalizmu na:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU SA
obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za
które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia,
spowodowane przez osoby trzecie.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez
okres dłuższy niż 30 dni.
Limit odpowiedzialności:100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z
podlimitem: 100.000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti).
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody na powyższy zapis
PYTANIE NR 3: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści
klauzuli automatycznego pokrycia nowo nabytych środków trwałych na:
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z
umową ubezpieczenia,
b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek
dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w
zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w
posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek
dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji).
Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc
ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych
środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych
powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem
zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas
11
2.
3.
4.
5.
6.
7.
załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i
testów).
Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy
ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu
ubezpieczenia / okresu ubezpieczenia*.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na
mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy
ubezpieczenia
Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia
przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w
ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na
następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres
świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego
półrocza okresu ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie
naliczona wg taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie ”pro rata
temporis”.
W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie
zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona
rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.
Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w
przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego
przedmiotu ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ: wyrażamy zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu
PYTANIE NR 4: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści
klauzuli mienia w przebudowie na:
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że,
odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje szkody powstałe w składnikach mienia w
trakcie prac remontowych, przebudowy, rozbudowy, modernizacji, na które zgodnie z
prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich
realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji
dachu. Limit odpowiedzialności wynosi 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12miesięcznym okresie ubezpieczenia w stosunku do mienie będącego przedmiotem robót
budowlanych. W pozostałym mieniu do pełnej sumy ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ: wyrażamy zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu
12
PYTANIE NR 5: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści
klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia na:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot
ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy
ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP,
których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony
rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w
którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji
(np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z
wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w
ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas
załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące
przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków
ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.
4) Maksymalny limit odpowiedzialności PZU SA na pojedynczą lokalizację wynosi:5.000.000
zł.
5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4)
kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych
warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki
rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po
upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ: wyrażamy zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu
PYTANIE NR 6: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści
klauzuli wypłaty odszkodowania na:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenie okoliczności szkody, jej rozmiarów oraz
wypłaty odszkodowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
13
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
PYTANIE NR 7: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści
klauzuli katastrofy budowlanej na:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną
ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej
rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części
obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych
warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w
obiektach:
- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru
budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
Limit odpowiedzialności: 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł **
ODPOWIEDŹ: wyrażamy zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu
PYTANIE NR 8: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści
klauzuli uprzątnięcia pozostałości po szkodzie na:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU SA
pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia
pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową
ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami PZU SA pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu
14
części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub
utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu
nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu
przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną
ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie
więcej niż 200.000 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy
kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją.
W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez PZU SA tytułem
zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak
odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w
stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym
zakresie ubezpieczenia mienia.
ODPOWIEDŹ: wyrażamy zgodę
PYTANIE NR 9: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści
klauzuli aktów terroryzmu na:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do
zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu
będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.
Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla
osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych,
ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem
na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie
szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe
lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
Limit odpowiedzialności w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia wynosi 1.000.000 zł.
ODPOWIEDŹ: wyrażamy zgodę
15
PYTANIE NR 10: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści
klauzuli prac budowlanych na:
Na podstawie niniejszej klauzuli strony postanowiły, że ochroną ubezpieczeniową objęte są
wszelkie szkody (od wszystkich ryzyk) powstałe w mieniu i robotach budowlano
remontowych w trakcie wykonywania prac remontowych, przebudowy, rozbudowy,
modernizacji w przypadku, gdy wymagane jest zezwolenie na budowę zgodnie z Ustawą
Prawo Budowlane oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem
konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Ochrona ubezpieczeniowa
udzielana jest do kwoty 200 000 zł. W pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot
ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ: wyrażamy zgodę na zastosowanie powyższego zapisu
PYTANIE NR 11: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści
klauzuli składowania na:
Na podstawie niniejszej klauzuli strony postanowiły, że w przypadku szkód powstałych
wskutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane
bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia
znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Klauzula ma
zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było
uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.
Wysokość sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko: 50 000 zł
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
PYTANIE NR 12: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści
klauzuli dodatkowych kosztów działalności na:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej opisanej w niniejszej Klauzuli jest
uprzednie lub równoczesne zawarcie w PZU SA umowy ubezpieczenia mienia od
wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego lub umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i
16
2.
3.
4.
5.
6.
innych zdarzeń losowych dla klienta korporacyjnego (zwanej dalej umową ubezpieczenia
mienia).
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej Klauzuli obejmuje niezbędne
i ekonomicznie uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczonego w celu
kontynuowania działalności gospodarczej, zaistniałe w związku z przerwą lub zakłóceniem
prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej powstałej na skutek szkody
w mieniu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ww. koszty w okresie od powstania szkody
w mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości przedsiębiorstwa do prowadzenia
działalności w poprzednim zakresie i miejscu, jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy (okres
odszkodowawczy). Odpowiedzialność PZU SA ograniczona jest jedynie do tych kosztów
(lub ich części), które przekraczają całkowite koszty prowadzenia działalności, które
zostałyby poniesione w tym samym okresie, w zwykłych okolicznościach, gdyby nie doszło
do powstania szkody w mieniu.
Z zastrzeżeniem dalszych postanowień odpowiedzialności PZU SA powstaje jeżeli
spełnione są łącznie następujące przesłanki:
1) przerwa lub zakłócenie prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej
powstała na skutek szkody w mieniu zaistniałej w miejscu ubezpieczenia i w okresie
ubezpieczenia w następstwie zajścia zdarzenia losowego,
2) szkoda w mieniu, o której mowa w pkt. 1 objęta jest w chwili jej powstania zakresem
ubezpieczenia na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia mienia (niezależnie od
wysokości franszyzy redukcyjnej wskazanej w umowie ubezpieczenia mienia).
Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są udokumentowane fakturami:
1) koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji,
2) koszty użytkowania zastępczych pomieszczeń,
3) koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,
4) koszty dodatkowego zatrudnienia/ nadgodzin,
5) koszty poinformowania dostawców i klientów o zmianie lokalizacji.
PZU SA ponosi odpowiedzialność za dodatkowe koszty działalności do kwoty limitu
odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna potrącana z każdego odszkodowania wynosi:
1) 3 dni dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone stale w równej lub
zbliżonej wysokości przez cały czas trwania okresu odszkodowawczego) – wysokość
franszyzy redukcyjnej będzie ustalana na podstawie iloczynu średniej dziennej wysokości
kosztów proporcjonalnych w okresie odszkodowawczym oraz określonej w umowie
ubezpieczenia liczbie dni (za dzień uważa się dzień roboczy dla danego Ubezpieczającego),
7. Ubezpieczony ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi
przepisami, a w szczególności ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z
2002r. Nr 76, poz. 694 z póżn. zm.) oraz w taki sposób przechowywać i chronić
dokumentację finansową aby zminimalizować ryzyko jej zniszczenia albo zagubienia.
17
8. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio
spowodowane lub zwiększone:
1) szkodą w mieniu, za którą PZU SA nie ponosi odpowiedzialności na podstawie umowy
ubezpieczenia mienia,
2) decyzją właściwych władz lub organów, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę
lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności
gospodarczej przez Ubezpieczony ,
3) brakiem wystarczających środków u Ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy
odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w
przypadku gdy wynika to z ograniczenia odszkodowania na podstawie umowy
ubezpieczenia mienia (w tym w wyniku niedoubezpieczenia),
4) innowacjami i ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub
naprawy zniszczonego mienia,
5) nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu przez Ubezpieczonego wszelkich możliwych
czynności w celu przywrócenia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej,
6) szkodą w mieniu objętej ochroną ubezpieczeniową na podstawie klauzul
dodatkowych lub postanowień dodatkowych lub odmiennych do ogólnych warunków
ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 2
7) przepięciem spowodowanym wyładowaniem atmosferycznym,
8) niemożnością ściągnięcia należności w tym wskutek zniszczenia, uszkodzenia, utraty
dokumentacji, danych, nośników danych,
9) utratą danych lub nośników danych,
10) karami, grzywnami i odszkodowaniami, do których zapłaty Ubezpieczony będzie
zobowiązany w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań na skutek zaistniałej
szkody w mieniu.
ODPOWIEDŹ: wyrażamy zgodę za wyjątkiem punktu 6 (nie wyrażamy zgody na
zastosowanie franszyzy redukcyjnej)
UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA PAKIETU I (CZĘŚCI NR 1)
PYTANIE NR 1: Prosimy o wyjaśnienie w nawiązaniu do par 4 umowy Zamawiający
potwierdza, iż do każdego z ryzyk zostaną wystawione odrębne polisy ubezpieczeniowe.
ODPOWIEDŹ: do każdego ryzyka zostaną wystawione odrębne polisy na każdy okres
ubezpieczenia
PYTANIE NR 2: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie
punktu 4 do par. 8 umowy tj.
18
4. Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego
okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy
ubezpieczenia:
a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 40%;
wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw
szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki
należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody na wprowadzenie zapisu
PAKIET II – CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
ARMATORA W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ JEDNOSTKI ORAZ UBEZPIECZENIE CASCO
PROMÓW
PYTANIE NR 1: Proszę o podanie wartości rzeczywistych łodzi przewozowej WR-04-006 oraz
łodzi przewozowej WR-04-007 oraz o zmianę sum ubezpieczenia w/w jednostek na sumy
ustalone według wartości rzeczywistej jednostek.
ODPOWIEDŹ: wyrażamy zgodę na zamianę sum ubezpieczenia ww. jednostek na sumy
ustalone wg wartości rzeczywistej:
łódź przewozowa WR-04-006, wartość rzeczywista 13 176 zł
łódź przewozowa WR-04-007, wartość rzeczywista 450 zł
PYTANIE NR 2: Prosimy uprzejmie o potwierdzenie, że Zamawiający odstępuje od
zastosowania w Pakiecie II następujących klauzul obligatoryjnych z uwagi na treść Klauzul
Instytutowych oraz fakt, że wymienione poniżej klauzule obligatoryjne nie mają
zastosowania i nie dotyczą ubezpieczenia OC Armatora oraz casco jednostek pływających:
-klauzula nr 2-przepięć,
-klauzula nr 4-automatycznego pokrycia nowo nabytych środków trwałych,
-klauzula nr 7-Leeway’a,
-klauzula nr 9-automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia,
-klauzula nr 12-katastrofy budowlanej,
-klauzula nr 13-zniszczenia przez obiekty sąsiadujące,
-klauzula nr 14-klauzula przeniesienia mienia.
19
ODPOWIEDŹ: potwierdzamy, że odstępuje się od zastosowania w Pakiecie II ww. klauzul
obligatoryjnych z uwagi na treść Klauzul Instytutowych oraz fakt, że wymienione powyżej
klauzule obligatoryjne nie mają zastosowania i nie dotyczą ubezpieczenia OC Armatora
oraz casco jednostek pływających
PYTANIE NR 3: Prosimy uprzejmie o włączenie do warunków ubezpieczenia następujących
obligatoryjnych klauzul (w załączeniu), wynikających z umów reasekuracyjnych:
Załącznik nr 1:„Electronic Date Recognition Endorsement-C” –„Dodatek C dotyczący
Elektronicznego Rozpoznania Daty”.
Załącznik nr 2-„Sanction Limitation and Exclusion Clause”-„Klauzula ograniczająca lub
wyłączająca ryzyko sankcji”.
Załącznik nr 3 -„Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and
Electromagnetic Weapons Exclusion Clause” z dnia 10/11/03 (CL. 370)- Instytutowa Klauzula
Wyłączająca Ryzyko Skażenia Radioaktywnego, Broń Chemiczną, Biologiczną oraz
Elektormagnetyczną
Załącznik nr 4-„Instytute Cyber Attach Exclusion Clause” z dnia 10/11/2003 -„Instytutowa
Klauzula Wyłaczająca Atak Informatyczny”
ODPOWIEDŹ: wyrażamy zgodę na włączenie powyższych klauzul.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
Z poważaniem
Michał Kulczyński
20
Download