Małgorzata Dryjańska

advertisement
Dla wielu gospodarstw, w których bydło stanowi podstawę produkcji
zwierzęcej, kukurydza jest ważną, wysokoenergetyczną podstawą paszową.
Również uprawa kukurydzy na ziarno, jako uprawa alternatywna coraz bardziej
zyskuje na znaczeniu. Umiejętna pielęgnacja plonów stanowi podstawowy element
zapewnienia opłacalności uprawy kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Wzrost oraz plony
tej rośliny w istotny sposób zależą od podjętego w odpowiednim czasie i trwałego
zwalczenia chwastów.
Problem zwalczania chwastów nabiera szczególnego znaczenia w przypadku
niedoboru opadów. Jeżeli występuje deficyt wody, wówczas chwasty, stanowiąc
konkurencję, oddziałują szczególnie niekorzystnie i należy się ich odpowiednio
wcześnie pozbyć. W takiej sytuacji potrzebne są herbicydy, oddziałujące przede
wszystkim przez liście, ponieważ nie można w tym celu wykorzystać przesuszonej
gleby.
Począwszy od sezonu 2002, rolnictwo będzie dysponowało nowym
wartościowym preparatem, służącym do zwalczania chwastów w kukurydzy: MaisTer
310 WG. Dzięki jego niezawodnemu i szerokiemu, a przy tym niezależnemu od
wilgotności gleby oddziaływaniu na chwasty jedno- i dwuliścienne pojawiły się
całkiem nowe możliwości pielęgnacji kukurydzy.
MaisTer ma postać granulatu, ulegającego dyspersji w wodzie (WDG),
zawierającego substancje czynne foramsulfuron (300 g/kg) i jodosulfuron (10 g/kg), a
także substancję zabezpieczającą – sejfner izoksadifen etylowy (300 g/kg). W celu
uzyskania pełnego działania zawsze należy dodać adiuwant. Zalecana dawka
wynosi 100-150 g/ha herbicydu MaisTer 310 WG w połączeniu za 1,3 – 2 l/ha oleju Actirob. Dawka preparatu zależy od intensywności występowania i fazy rozwojowej
chwastów. Okres stosowania: od fazy 2 do 6 liści kukrydzy (BBCH 12-16).
MaisTer 310 WG jest herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest
głównie przez liście chwastów i przemieszczając się w roślinach powoduje
zahamowanie ich rozwoju i wzrostu. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie
rosnące chwasty, znajdujące się w fazie 2-4 liści. Efekt zwalczania chwastów
występuje w 14-18 dni po wykonaniu zabiegu.
MaisTer 310 WG jest nowym herbicydem o szerokim zakresie działania do
zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Zwalcza 45 gatunków
chwastów ze skutecznością ponad 90%, a w przypadku dalszych 10 gatunków
skuteczność jest na poziomie 90 a 80%. Żaden inny herbicyd nie działa w tak
szerokim zakresie, toteż MaisTer 310 WG zyskuje miano „herbicydu o najszerszym
zakresie działania w kukurydzy”.
Poniżej zamieszczono wyniki doświadczeń przeprowadzonych w latach 1998
– 2000. W ramach tych badań oceniono 64 gatunki chwatów, należących do 19
różnych rodzin, na 89 stanowiskach badawczych.
Opisane efekty można uzyskać stosując herbicyd MaisTer 310 WG w dawce
150 g/ha, z dodatkiem oleju Actirob 2 l/ha.
310 WG
Termin
zastosowania:
po wschodach,
od fazy 2 do 6
liści kukurydzy
BBCH 12
Dawka: MaisTer 100 –
150 g/ha
+ olej – Actirob 1,3 –
2,0 l/ha
BBCH 16
Faza rozwoju
W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać w
fazie 2-6 liści lub w czasie jej krzewienia.
W przypadku zwalczania perzu właściwego i ostrożenia polnego zabieg
najlepiej wykonać w fazie intensywnego wzrostu tych chwastów (około 15-20 cm), nie
później niż w fazie 6 liści kukurydzy, stosując górną dawkę środka MaisTer 310 WG
(150 g/ha) z dodatkiem oleju.
Ponieważ preparat działa głównie przez liście chwastów, nie zwalcza
zachwaszczenia wtórnego, czyli chwastów kiełkujących po wykonaniu zabiegu.
W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody
chwastów, zabieg należy przesunąć do momentu ich masowych wschodów.
Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu
po tym okresie nie wpływają ujemnie na działanie środka. W porównaniu z innymi
herbicydami w tej grupie substancji czynnych MaisTer 310 WG charakteryzuje się
trzykrotnie szybszym wchłanianiem i zwiększoną, o 4 godziny, odpornością na
deszcz.
W latach 1998-2000 przeprowadzono łącznie 50 prób na tolerancję w
kukurydzy, przy dawce 150 g/ha. W ocenie przeprowadzonej po dwóch tygodniach
od zastosowania nie stwierdzono w kukurydzy żadnych śladów po przeprowadzonym
zabiegu. Przy niekorzystnych warunkach podczas zabiegu, w pierwszych dwóch
tygodniach po użyciu, można zaobserwować przyhamowanie wzrostu, który jednak
kompensuje się w następnych tygodniach, nie wywierając żadnego wpływu na plon
kukurydzy. Przyczyną całkowitego „wyzdrowienia” jest substancja ochronna
kukurydzy – izoksadifen etylowy. Dzięki temu składnikowi, w roślinie uprawnej
następuje całkowite „odtrucie” z herbicydowych substancji czynnych. MaisTer 310
WG jest pierwszym herbicydem na bazie sulfonylomocznika, wyposażonym w taką
technologię.
MaisTer 310 WG rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia
dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorach kukurydzy odchwaszczonej środkiem
w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), na tym samym polu po
wykonaniu orki na głębokość 20 cm można ponownie ją uprawiać.
310 WG – podsumowanie zalet i korzyści

Ma bardzo szerokie spektrum działania – zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne.

Zawiera foramsulfuron i jodosulfuron – nowe substancje aktywne, które
współdziałają ze sobą i jednocześnie zwalczają chwasty odporne na inne
powszechnie stosowane herbicydy.

Dzięki technologii substancji ochronnej jest dobrze tolerowany przez roślinę
uprawną – kukurydzę.

Ma długi okres stosowania – po wschodach – od fazy 2 liści do fazy 6 liści
kukurydzy.

Może być stosowany dłużej niż większość pozostałych herbicydów.

Działa niezależnie od wilgotności gleby.

Doskonale zwalcza perz właściwy, jeżeli jest zastosowany w okresie jego
intensywnego wzrostu, w dawce 150 g/ha + olej.

Rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin
następczych.

Jest odporny na zmywanie przez deszcz już po dwóch godzinach od
zastosowania.

Jest bezpieczny dla użytkownika i środowiska.

Ma wygodną w stosowaniu formulację – mikrogranulat.

Wpływa bardzo korzystnie na wielkość plonu i jego jakość.
Sądzę, że omówione powyżej zalety herbicydu oraz wynikające z jego zastosowania
liczne korzyści zachęcą Państwa do zakupu produktu firmy Aventis w nadchodzącym
sezonie.
Małgorzata Dryjańska
Specjalista ds. uprawy kukurydzy i rzepaku
Aventis CropScience Polska
Download