SPIS TREŚCI

advertisement
CSF-PLAN ANEKS NR 2
wersja 1.4 2008
3. Klasyczny pomór świń – informacje ogólne
Klasyczny pomór świń (ang. classical swine fever – CSF) wybitnie zakaźna
i zaraźliwa choroba wirusowa, występująca w warunkach naturalnych u świń domowych
różnych ras, niezależnie od wagi, wieku, płci i u dzików. Chorobę charakteryzują objawy
kliniczne i zmiany sekcyjne podobne do ostrej postaci afrykańskiego pomoru świń,
a zwłaszcza wysoka gorączka, dużego stopnia wybroczynowość oraz sięgająca 80-100%
śmiertelność.
Wystąpienie przypadków tej choroby jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych
związanych z padnięciami zwierząt, wypłatą odszkodowań, kosztami eradykacji choroby
a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń oraz artykułów żywnościowych
wyprodukowanych z mięsa wieprzowego.
Na zakażenie wirusem CSF wrażliwe są świnie domowe wszystkich ras, bez
względu na wiek, kondycje czy warunki środowiskowe.
CSF rozprzestrzenił się po całej kuli ziemskiej, szczególnie w krajach o intensywnej
hodowli trzody chlewnej. Także w Polsce rejestrowano przypadki tej choroby. Polska
należy, więc do strefy zagrożenia CSF, i ze względu na wzrastającą bezpośrednią
komunikację oraz wymianę towarów z krajami zapowietrzonymi, istnieje potencjalne
zagrożenie tą chorobą .
Polska posiada długie granice z krajami UE i innymi państwami,
wprowadzenie
wirusa na terytorium naszego kraju lub państw sąsiadujących stanowi bardzo poważne,
wzajemne zagrożenie epizootyczne.
Plan zwalczania klasycznego pomoru świń jest kluczowym dokumentem, na
podstawie którego możliwa jest ocena stopnia przygotowania Polski do jego zwalczania w
przypadku wybuchu. Podstawę prawną do opracowania planu stanowi ustawa z dnia 11
marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt
Zakres odpowiedzialności oraz podejmowane działania inspekcji weterynaryjnej
opisane w planie gotowości opierają się na aktualnie obowiązujących krajowych
i międzynarodowych aktach prawnych.
Wersja elektroniczna 2.0
19
CSF-PLAN ANEKS NR 2
3.1.
wersja 1.4 2008
Choroba i jej przyczyny
Klasyczny pomór świń jest chorobą zakaźną i zaraźliwą wywoływaną przez
otoczkowy wirus RNA należący do rodziny Flaviviridae rodzaju Pestivirus. Wynikające
z tego, znacznego stopnia pokrewieństwo antygenowe z pestiwirusami wywołującymi
wirusową biegunkę bydła (BVDV) i chorobę graniczną owiec (BVD) ma poważne
konsekwencje w zakresie diagnostyki CSF, bowiem krzyżowe reakcje w odczynach
serologicznych mogą prowadzić do fałszywie dodatnich wyników testów laboratoryjnych.
Okres inkubacji u pojedynczych świń wynosi od około 7 do 10 dni ale w warunkach
terenowych objawy kliniczne mogą być widoczne dopiero po 2-4 tygodniach od
zawleczenia wirusa. Czas ten może ulec wydłużeniu, jeśli zakażeniu uległy jedynie dorosłe
świnie zarodowe lub kiedy wirus jest średnio zjadliwy.
Objawy kliniczne CSF są wyjątkowo zmienne i mogą być pomylone z występującymi
w przebiegu wielu innych chorób. Nasilenie objawów zależy głównie od wieku zakażonych
zwierząt oraz od zjadliwości wirusa. Zazwyczaj młode zwierzęta chorują ciężej niż starsze
osobniki. U starszych świń zarodowych przebieg choroby jest często łagodny lub nawet
podkliniczny.
3.2.
Atakowane gatunki
Wrażliwe na wirus CSF są tylko zwierzęta należące do rodziny Suidae, tzn. świnia
domowa, dzik oraz świnie afrykańskie. Choroba nie atakuje ludzi.
3.3.
Obszar występowania
Po raz pierwszy CSF został stwierdzony i opisany w 1833 roku, w Ameryce
Północnej.
Na
kontynencie
europejskim choroba pojawiła
się
po
raz pierwszy
prawdopodobnie w tym samym czasie. W 1862 roku klasyczny pomór świń przeniesiono do
Anglii i do końca XIX wieku do wszystkich krajów europejskich. Ostatnie notowane
przypadki w 2003 roku dotyczą Francji, Włoch i Niemiec.
Wersja elektroniczna 2.0
20
CSF-PLAN ANEKS NR 2
3.4.
wersja 1.4 2008
Podstawowe objawy
W przebiegu klasycznego pomoru świń można wyróżnić postać ostrą, przewlekłą oraz
zakażenie prenatalne.
 Postać ostra
Ostra postać klasycznego pomoru świń występuje najczęściej u warchlaków
i tuczników. Początkowe objawy to brak łaknienia, zaleganie, letarg, podwyższenie
wewnętrznej ciepłoty ciała, zapalenie spojówek, powiększenie węzłów chłonnych,
zaburzenia ze strony układu oddechowego oraz zaparcia na przemian z biegunką.
W okresie od 2-3 tygodnia trwania choroby aż do padnięcia stwierdza się typowe
wybroczyny na skórze uszu,
brzucha i wewnętrznej strony kończyn. Częstokroć
obserwuje się objawy ze strony układu nerwowego takie jak zaburzenia koordynacji
ruchów, chwiejność zadu wynikająca z porażenia tylnych kończyn oraz konwulsje.
Stałym objawem jest podwyższenie wewnętrznej ciepłoty ciała. Zazwyczaj jest ona
wyższa niż 40ºC ale u dorosłych świń może nie przekraczać 39,5ºC. Wirus CSF
prowadzi do silnej leukopenii i działa immunosupresyjnie, czego częstym skutkiem są
wtórne zakażenia przewodu pokarmowego lub układu oddechowego. Objawy tych
wtórnych infekcji mogą dominować w obrazie klinicznym CSF i działać myląco
zarówno na właściciela zwierząt jak i lekarza weterynarii.
Padnięcia świń występują zwykle w ciągu miesiąca po infekcji. Przypadki wyzdrowień
zdarzają się wyjątkowo i najczęściej dotyczą one dorosłych zwierząt stada
podstawowego, u których nie obserwowano nasilonych objawów klinicznych. U świń
takich, od 2-3 tygodnia po zakażeniu, można już wykryć obecność przeciwciał.
Zmiany patologiczne obserwowane przy badaniu sekcyjnym dotyczą najczęściej
węzłów chłonnych i nerek. Stwierdza się powiększenie, obrzęk i przekrwienie węzłów
chłonnych. Zmiany krwotoczne w nerkach mogą przybierać różną postać: od ledwo
widocznych wybroczyn do wylewów krwawych. Podobne zmiany można obserwować
w pęcherzu moczowym, krtani, nagłośni i sercu, a niekiedy także rozsiane na błonach
surowiczych jamy brzusznej i piersiowej. Często występuje nie ropne zapalenie
mózgu. Stwierdzane przy badaniu sekcyjnym zmiany patologiczne spowodowane
wtórnymi zakażeniami mogą prowadzić do pomyłek diagnostycznych. Zawały brzeżne
na śledzionie uważane są za zmiany patognomiczne ale stwierdza się je nieregularnie
i raczej rzadko.
Wersja elektroniczna 2.0
21
CSF-PLAN ANEKS NR 2
wersja 1.4 2008
Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF), ogólnie biorąc, przy przebiegu
ostrym charakteryzuje się objawami klinicznymi i zmianami patologicznymi bardzo
podobnymi do występujących przy klasycznym pomorze świń. Pojawienie się łatwo
zauważalnych wybroczyn na skórze lub uszach prowadzi do podejrzenia ASF lub
CSF. Podobne zmiany obserwuje się także w przebiegu kilku innych chorób. Ostra
postać klasycznego pomoru świń musi być brana pod uwagę przy podejrzeniu różycy,
zespołu rozrodczo oddechowego (PRRS), zespołu wyniszczenia poodsadzeniowego
(PMWS), zespołu skórno – nerkowego (PDNS), salmonellozy, pasterelozy, zatrucia
kumaryną, lub każdym innym zespole chorobowym nie poddającym się terapii
antybiotykowej.
Wirus klasycznego pomoru świń jest wydalany ze śliną, moczem i kałem od początku
wystąpienia objawów klinicznych aż do padnięcia. Wymieniony wirus może być
również rozsiewany wraz z nasieniem.
 Postać przewlekła
Przewlekła postać choroby występuje wówczas kiedy świnie nie są zdolne do
wytworzenia
efektywnej
odpowiedzi
immunologicznej
na
zakażenie
wirusem
klasycznego pomoru świń. Wstępne objawy postaci przewlekłej są podobne do
obserwowanych przy postaci ostrej. Później przeważają objawy nietypowe, tj,
przerywany typ gorączki, przewlekłe zapalenie jelit oraz wyniszczenie. Brak jest na
skórze typowych wybroczyn.
Zakażone świnie mogą wykazywać opisane objawy kliniczne choroby przez 2-3
miesiące aż do padnięcia. Siewstwo wirusa u takich zwierząt trwa od pojawienia się
objawów klinicznych aż do padnięcia. Specyficzne przeciwciała wykrywane są
w surowicy okresowo.
Zmiany patologiczne są mniej typowe, zwłaszcza rzadko stwierdza się wybroczyny w
narządach i na błonach surowiczych. U zwierząt z objawami przewlekłej biegunki
stwierdza się powszechnie zmiany martwicowe w jelicie biodrowym, na zastawce
Bauhina i w prostnicy.
Ponieważ objawy kliniczne przewlekłej postaci klasycznego pomoru świń są raczej
niespecyficzne, w rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić wiele innych chorób.
Nie u wszystkich zwierząt stwierdza się podwyższenie wewnętrznej ciepłoty ciała ale
w całym stadzie można ją stwierdzić u niektórych świń.
Wersja elektroniczna 2.0
22
CSF-PLAN ANEKS NR 2
wersja 1.4 2008
 Prenatalne zakażenie wirusem klasycznego pomoru świń i opóźnione wystąpienie
choroby
Wirus klasycznego pomoru świń ma zdolność do przekraczania bariery łożyskowej
i zakażania płodów, przy czym przebieg choroby u prośnych macior jest często
podkliniczny. Wynik zakażenia płodów zależy głównie od okresu ciąży i zjadliwości
szczepu wirusowego. Zakażenie we wczesnym okresie ciąży może prowadzić do
poronień, zamieralności śródporodowej prosiąt, mumifikacji i zaburzeń w rozwoju
płodów. Wszystko to prowadzi do obniżenia wskaźnika płodności w zaatakowanym
gospodarstwie.
Infekcja macior do 90 dnia ciąży może prowadzić do rodzenia trwale zakażonych
prosiąt, które po urodzeniu mogą być klinicznie zdrowe i przeżywają nawet kilka
miesięcy. Później, zwierzęta takie mogą wykazywać osłabienie wzrostu, wyniszczenie
lub niekiedy objawy wrodzonej drżączki. Taki przebieg zakażenia określany jest jako
„opóźnione wystąpienie choroby”. Tak zakażone prosięta, siejąc wirus przez cały
okres swojego życia aż do padnięcia, mogą odgrywać istotną rolę w rozwlekaniu
choroby i utrzymaniu krążenia zarazka w danej populacji świń.
Rozpoznanie klasycznego pomoru świń może być szczególnie trudne w chlewniach
zarodowych, ponieważ przebieg zakażenia może być słabo wyrażony i poprzez to
pomylony z wieloma innymi stanami patologicznymi.
Obniżenie płodności i poronienia mogą być wywoływane przez wirus klasycznego
pomoru świń jak również przez wirusy Parvo, PRRS i choroby Aujeszkyego a także
przez leptospiry.
Obserwowane u poronionych płodów zmiany patologiczne nie pozwalają na
jednoznaczne określenie przyczyny poronienia.
W przypadku podejrzenia wystąpienia zakaźnej choroby układu rozrodczego, należy
bezzwłocznie podjąć badania w kierunku CSF, zwłaszcza w przypadku kiedy dane
gospodarstwo zlokalizowane jest na obszarze wysokiego ryzyka (np. na terenach
występowania
klasycznego
pomoru
świń
u
dzików).
Badania
takie
należy
bezwzględnie wykonać w przypadku wyeliminowania innych, zakaźnych chorób
układu rozrodczego.
Wersja elektroniczna 2.0
23
CSF-PLAN ANEKS NR 2
3.5.
wersja 1.4 2008
Rozprzestrzenianie się
Najczęstszą drogę zakażenia organizmu stanowi okolica nosowo-gardłowa poprzez
bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi względnie w skutek
skarmiania paszy zanieczyszczonej wirusem. Możliwe jest również zakażenie świń przez
układ oddechowy, przez rany (szczepienie, kolczykowanie, tatuowanie, kastracja), drogi
rodne wraz z nasieniem zakażonych knurów oraz przez śluzówkę oka. Na terenach
o wysokim zagęszczeniu świń rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest
stosunkowo łatwe.
3.6.
Wrażliwość wirusa
Wirus CSF jest stosunkowo stabilny w wydzielinach i wydalinach zakażonych świń,
zwłokach padłych zwierząt, świeżej wieprzowinie i niektórych produktach wieprzowych. Jest
on dość łatwo inaktywowany przez detergenty, rozpuszczalniki lipidowe, proteazy i zwykłe
środki odkażające.
3.7.
Strategia kontrolowania choroby
Strategia walki z chorobą polega na zlikwidowaniu wirusa w jak najkrótszym
możliwym czasie. Obejmuje ona:
 zabicie i utylizację zwierząt chorych,
 kwarantannę i kontrolę przemieszczania się zwierząt, ludzi, produktów i sprzętu,
 oczyszczanie i dezynfekcję skażonych pomieszczeń i sprzętu,
 prowadzenie dochodzenia epizootycznego,
 perlustracji mających na celu określenie zasięgu choroby
 tworzenie stref dla oddzielenia obszarów zapowietrzonych i wolnych od choroby.
 kontrolowanie sytuacji w populacji dzików pod kątem eliminacji choroby
3.8.
Informacje na temat szczepień
Istnieje możliwość prowadzenia szczepień przeciwko CSF.
Wersja elektroniczna 2.0
24
Download