Lampy elektronowe

advertisement
SWW 1155-111
UKD 621.385
NORMA BRANŻOWA
BN-75
3371-1I
LAMPY
ELEKTRONOWE
Lampy elektronowe
typu DY86 i EY86
Zamiast
BN-69/3371-11
Grupa katalogowa XIX 22
l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy
są
lampy elektronowe typu
DY86 i EY86 o wartościach charakterystycznych podany ch w załączniku,
o kategorii klimatycznej 55/070 / 04 wg PN-73/E-04550 ark. 00, przeznaczone
do pracy w układzie prostownika wysokiego napięcia odbiorników telewizyjnych i układzie prostownika cięciowego, przy zachowaniu warunków eksploatacji podanych w załączniku, PN -75 / 06401 i PN -66 / T-05300.
2. Określenia - wg PN-71 / T-01010 ark . Ol i 02, PN-72 / T-01010 ark. 03
i 04 oraz PN-75/T-01010 ark. 06.
3. Oznaczenia literowe -
wg PN-72/E-Oll Ol.
,I. Przykład oznaczenia
LAMPA ELEKTRONOWA EY86 BN-75 / 3371-11 (SWW 1155-111)
5. Wymagania a)
hl
wg tablicy na str. 2 i 3 kol. 2. ponadto :
ś redni
stan pracy próbnej A , r - co najmniej
.: 600 h i co najmniej 1350 II dl<l IU i = 1500 h ,
h) uldud
połączeń
elektrod z
nóżltami cokołu
570 h
dla
cza,>u
-.- w g rys. 1.
Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Świetlnej
Ustanowiona przez Dyrektora Naczelnego Kombinatu Techniki Świetl­
nej POLAM dnia 11 sierpnia 1975 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 kwietnia 1976 r .
(Dz. Norm. i Miar nr 21 / 1975 poz. 74)
WYDAWNICTW A NORMALIZACYJNE 1976. Wpływ do WN 13.8.75 . Oddano do składu ~0 . 10.75 .
Druk ukoń~zono w lutym 76 . Oh j . 0.60 :1 . w N !l kład 2500 + 42 egz. KDA w Kaliszu zam. 3729
Cen a zł 2,40
I"
I
Badania
Wymagania
Lp.
Sz czegółowe
warunki
elektr yc znych
Symbol
badania
wg
PN-75 / DY86 EY86
T-06401
U.
U".
2
1
1
2
wymia r y, mm
I T-06420
wg PN-71 /
Główne
Wymiaru cokołu , mm
-
-
wymiar
znamion 0nowy 61,9
wg PN-71 /
T-06402
3
-
EA
E
V
V
V
V
4
5
6
7
-
k
-
-
Wymiary
końc ówk i
cylindrycznej ,
mm
-
bad a ń
Uo 10
kV
~lA
8
9
-'IQ
10
-
-
-
-
-
-
-
5
I .4.
V
V
11
12
I-
T-06412
;;' 8
"
-
-
-
I
1,4
nia la mpy
Iż
80-100
PN-71/
T-06402
::xl
~
"-
-
--
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PN-71 1
T-0-06412
- - -
6,3
100
-
-
6,3
PN-66/
T-04800
p. 3.3.1
6,3
PN-66 /
T-04800
p. 3.1
II
-
I 6,3
-
-
PN-71 /
T-06402
-
-
-
- -
-
-
1,4
-
Prąd ża rze-
EY 86, mA
13
Z,
wg PN-71 /
a nody,
mA
U.
"
'"'
Prąd
U ".
M etody badań
wg
-
-
4
DY86 EY86
Rz
---
-
-
3
Warunki
podgrzewania wstęp nego
- - -
1,4
'",
::J
-
cd. ta blicy,
I1 I
3
2
,
4
5
6
7
i8 I9
10 ,
Prąd żarzenia
lampy DY 86,
mA
480-610
I
1,4
II
Iż
-
-
-
7
Spadek prądu anody
przy niedożarzeniu, %
bl A
.:;;; 20
1,4
1,26
II
6,3
5,7
100
-
- - .-
-
1,4
13
6,3
PN-66 /
T-04800
p. 3.1
6,3
PN-66 /
T-04800
p. 3.3.1 l)
,
1,4
J:
8
Prąd
ny,
wstecz-
fłA
I
au:
.:;;; 100
III
1,4
6,3
-
-30
9
60
1,4
6,3
C ka
Pozostałe
-
wymagania
.:;;; 1,9
wg PN-75 /
T-06401
p . 3.F-3.5;
3.7; 3.8 ;
3.9+3.12
i 3.14
-
III
-
I -
-
-
-
-
-
-
PN-66 /
T-04800
p. 3.9 2 )
.,Z
I
Ul
"-
'"~
-,
>-
-
Pojemność
katoda -anoda,
pF
10
- -
-
I
- - -
i
- -
-
lI
-
I
I
6
12
11
- - - -
-
- - -
-
.-
.-
I
PN-66 /
T-04800
p. 3.6.5 3 )
PN-75 /
T-06401
p. 5.4.1 +5.4.6;
5.4.8+5.4.13
i 5.4.15
należy wykonać po upływie 3 min od chwili obniżenia napięcia żarzenia.
l) Odczyt
A
2) Do punktu A nal eży dołączyć anodę , do punktu B katodę ·
r
3) P omiar nal eży wykonać bez ekranu zewnętrznego.
'"'
BN -75 / 3371-11
4
IBN- "'5 /:l3'I !-11-11
Rys. l
p. w. -
połączenie
nóżkom
oznaczonym,
wewnętrzne (wyprowadzeń podstawki odpowiadających
p.w. nie należy używać jako punktów montażowych)
6. Pakowanie, przechowywanie i transport - wg PN-75/T-06401 p . 4.1-;-4.3.
7. Badania
a) rodzaje badall, warunki badań oraz sposób pobierania próbek -- wg
PN -75/T-06401 p. 5.1-;-5.3,
b) warunki podgrzewania wstępnego - wg tablicy kol. 11 i 12, układ --\vg rys. 2; czas podgrzewania - 5 min,
r------~
!I
;:,.
f5
li
"',
i
::::5 .
l
J
Ul.
Rys. 2
c) warunki badań elektrycznych:
ogólne - wg PN-66/T-04800 ,
szczegółowe wg tablicy kol. 4 -:- 9,
d) metody badań - wg tablicy kol. lJ, ponadto:
- sprawdzenie układu połączeń elektrod z nóżkami
prowadzić przy sprawdzeniu parametrów elektrycznyc_h,
cokołu należy
prze-
,)
BN -75/3:m-1 I
- sprawdzenie średniego czasu pracy próbnej nal eży
podanym na ry~. ;1 i zgodnie z PN-75 / T-06401 p . 5,4,14 ,
: 25DOpF!O%
G
wykonać
w
układzi e
fi
Ui
T
Rys . ;l
generator odchylania poziomego, Z - obciążenie o impedancji równej
impedancji cewek odchylania poziomego , T - transformator układu odchylania poziomego, U - napięcie wyjściowe; składowa zmie nna powinna mieć
częstotliwość 15,5 ±0,5 kHz, czas trwania impulsu 15 ±3 flS ; napięcie U i opornik R należy tak dobrać , ażeby napięcie (U o) i prąd (lo) wyprostowane były
zgodnie z ry sunkiem ; U , = 1,4 V ±3% dla lamp DY 86, V , O~ 6,3 V ± 30/0
dla lamp EY86
G -
.
~
Czas próbnej pracy lamp powinien wynosić t b I = 600 h . Co najmniej ra z
w roku należy przeprowad z ić badanie przez okres t b2 C~ 1500 h .
Wartości parametrów elektrycznych stanowiących
kryterium tr wa łości
powinny być następujące:
IA
~
6 mA mierzony wg tablicy lp. 4,
I ({W ~ 120 pA mierzony wg tablicy lp. 8.
8. Ocena wyników badań _.- wg PN-75/T-06401 p. 5.5.
KONIEC
Załącznik
Informacje doda tkowe
ZałąCZllik
fi
do BN-75 / 3371-11
Zi\ł.ĄCZN
IK
W.\JtTOSU CJJ.\tti\KTERYSTYCZNE LAM!' ELEKTRONOWYCH
TYPU DY81i i EY81i
Wartości
Napięci e
znamionowe
DY8(j
U , - -- 1,'1 V l)
[ l = 5:,0 mA
;wrzenia
Prąd żarzenia
Napięcie
anody
Prąd anody
Pojemność an o da-katoda
U j\ '
I A'
(7(1 k
EY8li
U, _.c o,;; V 2)
•
I --- DO Illi\
100 V
12 mA
- - 1,8 pF
WARTOSCI DOI'USZCZALNE LAMl' ELEKTRONOWYCH TYPU DY861 EY86
Temperatura
bańki
t
IJ
c -
l nu;!:
140
°(''
,-
DY86
Dopuszczalna minimalna wartość napięcia żar z enia wynosi U ż mi I/. = 1,2 V
dla układu z bareterami przy maksymalnej wartości prądu anody 1 1\ "'-(IX ,,-,
- , 0,8 mA i minimalnej wartości napięcia ~ieci (-10010),
Dopus zczalna maksymalna wartość napięcia żarzenia wynosi U t 1l!((x= 1,6 V
przy prądzie anody 1"\ = O i maksymalnej wartości napięcia sieci (+10010),
EY86
Dopus zczalna minimalna wartość napięcia żarzenia wynosi U i min = 5,4 V
dla układu z bareterami przy maksymalnej wartości prądu anody I A 11HIX
0,8 mA i minimalnej wartości napięcia sieci ( - 10010),
Dopuszczalna maksymalna wartość napięcia żarzenia wynosi U ż 111(1 X = 7,2 V
przy prądzie anody I A = O i maksymalnej wartości napięcia sieci (-j-100f0),
c_
Prostownik wysokiego
napięl'ia
od biornika telewizyjnego
U aw'i m a x ,~ 22 kV 3)
Napięcie
",'s ieczne anody w impulsie
Napięcie wsteczne anody w impulsie
przy prądzie wyprostowanym lu = O
Napi ęcie wsteczne anody przy prądzlC wyprostowanym lo = O (wartość absolutna)
Prąd wyprostowany
Prąd anody w impulsie
Poj e mność kondensatora filtru
Prostownik sieciowy
Napi<;cie źródła zasilają ce go
Prąd wyprostowany
Pojemność kondensa tora filtru
Op,)r żródła za s ilającego
l) Napięcie żarzenia U ż
przy znamionowej
2)
1.\
=
3)
4)
Napięcie
~
1,4 V ustala
~ ię
U « w!
"",X
= 24 kV 3)
U({ wi m ox , - 27 kV 3)
lo mox
tui 1łHlX
C f max
U 111 (IX
10 111 {I X
C f 111 (l,r
R
przy
IJ rądzie
-- 0,8
=
=
rrll\
.10 mA 4)
:3500 pl<'
-- 5 kV
'~ 3
lTIA
= 0,2 flI"
- - 0,1 MU
anody I A
-
200 [lA
wartości napięcia
żarzenia
sieci.
6,3 V ustala
U ± ~o
Się
przy prądzie anody
200 [lA przy znamionowej wartości napięcia sieci.
Czas trwania impulsu maksimum 22010 okres u i nie dłuższy niż 18 Ils,
Czas trwania impuls u maksimum 100/0 okresu i nie dłuższy niż 10 [lS .
Informacje dodatkowe do HN-75/:!3'Il-11.
7
- - - ------------_._------------INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowująca normę -- Ośrodek Baoawczo-Rozwojowy Techniki Świetlnej.
2. Istotne zmiany w stosunku 110 BN -69 /3371 -11
a) wprowadzono zmiany dotycząc e napięcia żarze"nia zgodnie z zale"ceniami
PC 1036-72 i PC 1037 -72,
bl wprowadzono nowe warunki badania średniej trwałości próhn e j ,
c) zastosowano nowe oznaczenia zgodnie z PN-72 / F.-OIIOL
:~. Normy związane
PN-72 / E-OllOl Lampy elektronowe. Oznaczenia literowe
PN-7 3/E-04550 ark. 00 Wyroby elektrotechniczn e . Próhy środowiskowe'. POS!.<lnowienia ogólne
PN-71/T-01010 ark. 01 Lampy elektronowe. Pojęcia pod s tawowe. Nazwy
i określeni a
PN-71/T-OlOlO ark. 02 Lampy elektronowe. Elektrody i inne części lamp
elektronowych. Nazw y i okreś l enia
PN-71 / T-OI010 ark_ 03 Lampy e lektronowe. Rod za je lamp elektronowych.
Nazwy i określenia
PN-72 / T-OlOlO ark. 04 Lampy elektronowe. Parametry ogólne. Nazwy l ok reślenia
PN-75 / T-OI010 ark. 06 Lampy elektronowe . Lamp y siatkowe. Nazwy i określenia
PN-66 / T-04800 Lampy elektronowe małej mocy. Metody ogólnych bad ań
elektrycznych
PN -66/T-05300 Urządzenia elektroniczne. Wymagania dotyczące warunków
pracy lamp elektronowych
PN-75/T-06401 Lampy elektronowe małej mocy. Ogólne wymagania i badania
PN-71 / T-06402 Lampy elektronowe. Cokół g-nóżkowy t y pu Nowal. W ymiar y
PN-71 / T-06412 Lampy elektronowe. Końcówki cylindryczne. Główne wymiary
PN-71/T-06420 Lampy elektronowe z cokołem typu Nowal. Główne wymiary
4. Zalecenia międzynarodowe
RWPG PC 1036-72 na Mnbl :MelnpoHHble npi-1eMllo-ycI1mnenbHble_ BLIColwB/)n b
Tll blH Ke HoTpOH DY-BG. OCHoBH bl e napaMeTpbl_ MeToAbl HCllhITaHH5I - norma
z[\oona
PC 1037-72 naMnhl 3neKTpoHHble IlpHeMHo-yCHni-1Tenblihle. BhlCOKOBOJlbTll bl H
HeHorpoH EY -W;. OCHoBHble napaMeTpbl. Me Tan.bl HcnblTaHHSI - norma zgodna
_...
Wiersz
Strona
Errata do BN-75j 3371-11
-
--
Jest
cięciowego
Powinno
być
prostownika sieCiowego
1
5 od góry
prostownika
1
6 od góry
PN-75 / 06401
1
2 od
dołu
bl
2
W tablicy lp. 1 kol. 13 zamiast PN-71 j T-06402 powinno
być PN-71jT-06420
PN-75 / T-06401
tbl
Download