Punkt 1 - Podlaski Urząd Wojewódzki

advertisement
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
-9-
OK-III.272.18.2013.PS
Białystok, 5 czerwca 2013r.
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm), na sprzątanie pomieszczeń i
otoczenia budynków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i w Łomży.
W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela
następujących odpowiedzi.
Pytanie 1: „Czy Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy bezpłatne korzystanie z
pomieszczeń należących do Zamawiającego? Jeżeli tak prosimy o dodanie do projektu
umowy zapisu „Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługi
porządkowo – czystościowe na obiekcie korzystanie z pomieszczeń należących do
Zamawiającego”. Jeżeli nie prosimy o udostępnienie wzoru umowy najmu/dzierżawy
pomieszczeń.”.
Odpowiedź: Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługę
bezpłatne korzystanie z wyznaczonych pomieszczeń należących do Zamawiającego.
Pytanie 2: „Mając na uwadze zapisy projektów umowy w sprawie zamówienia publicznego
stanowiącym Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwracamy się
o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach”.
Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym
orzecznictwie Zespołów Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ustanawianie
przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie
za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr
164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy
prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą
uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 3: „Mając na uwadze treść SWIZ: „W przypadku obfitych opadów śniegu
wywożenie śniegu sprzed budynków, z chodników, placów wewnętrznych, w tym usuniętego
z dachu(…)” zwracamy się o wyjaśnienie, przez którą ze stron realizowane będzie
odśnieżanie dachów?”.
Odpowiedź: Odśnieżanie dachów, z wyjątkiem daszków nad wszystkimi wejściami do
budynków, nie jest objęte przedmiotem zamówienia.
Pytanie 4: „Do obowiązków Wykonawcy ma należeć mycie opraw oświetleniowych przy
współudziale pracownika Zamawiającego, który udzieli pomocy przy zdejmowaniu i
zakładaniu opraw- wg potrzeb. Proszę o orientacyjne sprecyzowanie częstotliwości mycia
opraw oświetleniowych.”.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dwukrotnego mycia opraw oświetleniowych w ciągu
roku.
Pytanie 5: „Jeśli chodzi o utrzymanie czystości w budynkach czy Zamawiający udostępni
nieodpłatnie pomieszczenia gospodarcze, składziki (pakamery) do przechowywania drobnego
sprzętu, ujęcie wody, energię elektryczną w celu sprawnego wykonania usługi?”
Odpowiedź: Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługę
bezpłatne korzystanie z wyznaczonych pomieszczeń należących do Zamawiającego oraz
nieodpłatne korzystanie z wody i energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do prawidłowej
realizacji usługi.
Pytanie 6: „Mając na uwadze sformułowanie w zakresie obowiązków Wykonawcy
„Wszelkie inne prace nie wymienione, a niezbędne do utrzymania czystości w
pomieszczeniach”. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, podanie przykładu jakie prace
Zamawiający ma na myśli.”.
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli np.: czyszczenie i mycie brudnych ścian.
Pytanie 7: „W związku z powyższym wnosimy o zamieszczenie wprost w umowie
postanowienia stanowiącego, że „ każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1miesięcznego terminu wypowiedzenia bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego
tytułu.”.
Proponowany projekt umowy nie zawiera klauzuli umożliwiającej rozwiązanie przez każdą ze
stron umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez obciążenia kara pieniężną strony
rozwiązującej umowę. Samo odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego nie jest
wystarczającym uregulowaniem możliwości rozwiązania umowy. Wykonawca zaznacza, że
możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem ustalonego przez Strony terminu
wypowiedzenia powinno stanowić naturalne uprawnienie obu Stron. Wprowadzenie
możliwości rozwiązania umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia będzie korzystne dla
obu Stron, a jest to rozwiązanie niezbędne w obliczu ciągle zmieniającej się sytuacji
gospodarczej. Należy bowiem podkreślić, że w przypadku zaistnienia okoliczności, za które
żądna strona odpowiedzialności nie ponosi, a uniemożliwiających dalsze wykonywanie
umowy, każda ze Stron powinna być uprawniona do rozwiązania kontraktu. Okres
wypowiedzenia umożliwi natomiast drugiej Stronie odpowiednie przygotowanie się do
zakończenia bez najmniejszego dla niej uszczerbku.
Należy zwrócić także uwagę, że brak klauzuli umożliwiającej Wykonawcy
wypowiedzenie umowy jest sprzeczne z treścią art. 746 § 3 kodeksu cywilnego zgodnie
z którym żadna ze Stron nie może się zrzec z góry uprawnienia do wypowiedzenia kontraktu
z ważnych powodów. Mając na uwadze obowiązujące orzecznictwo Sądu Najwyższego
w powyższym zakresie, zgodnie z którym wobec brzmienia art. 746 § 3 kodeksu cywilnego,
nieważna byłaby (art. 58 § 1 w związku z art. 746 § 3 k.c.) klauzula wyłączająca
w odniesieniu do którejkolwiek ze stron możliwość wypowiedzenia zlecenia z ważnych
powodów (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2001 r., III CKN 304/2000,
niepubl.), należy stwierdzić a contrario, że umieszczenie w umowie postanowienia
potwierdzającego uprawnienie stron do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów jest
uprawnieniem Stron, którego w żaden sposób nie można ograniczać, a tym bardziej wyłączyć.
Nie ulega wątpliwości, że uregulowanie w umowie uprawnienia do zakończenia umowy
przed terminem w drodze jednostronnego wypowiedzenia umożliwia stronom w każdym
momencie elastyczne reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą bez
konieczności szczególnego uzasadniania swojej decyzji. Ponieważ bezwzględnie
obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego dają i tak stronom możliwość wypowiedzenia
umowy z ważnych powodów, to bezpiecznym i pożądanym dla Zamawiającego rozwiązaniem
powinno być zagwarantowanie sobie okresu wypowiedzenia, który umożliwiłby płynne
zawarcie umowy z kolejnym wykonawcą, bez ryzyka, iż wypowiedzenie dotychczasowego
wykonawcy nastąpi z dnia na dzień. Jak więc wynika z powyższego wprowadzenie klauzuli
umożliwiającej wypowiedzenie umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia jest
korzystne i pożądane z punktu widzenia obu Stron.”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Uprzejmie informuję, że wizja lokalna w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 nie odbyła
się ponieważ nie stawił się żaden Wykonawca.
Wizja lokalna w Łomży przy ul. Nowej 2 odbyła się w dniu 04.06.2013r. w trakcie której
Zamawiający umożliwił Wykonawcy obejrzenie pomieszczeń w obiekcie.
Z up. DYREKTORA GENERALNEGO
/-/ Róża Januszkiewicz
Dyrektor Biura Obsługi Urzędu
Download