pobierz instrukcję stosowania środka ochrony roślin w

advertisement
Załącznik do zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
nr R- /201 /PE z dnia . .201 r.
Posiadacz zezwolenia: Nazwa, adres siedziby, numery telefonu, fax, adres e-mailowy1.
Przestrzegaj instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
Nazwa środka ochrony roślin
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników
profesjonalnych/nieprofesjonalnych2
Instrukcja stosowania środka ochrony roślin nazwa środka ochrony roślin stanowi załącznik
do zezwolenia MRiRW nr R - /201 /PE z dnia . .201 r.
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik
1. Nazwa rośliny uprawnej 3
Nazwa(y) organizmu(ów) szkodliwego(ych)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
Odstęp pomiędzy zabiegami:
.
Termin stosowania środka:
Zalecana ilość wody:
Zalecane opryskiwanie:
.
l/ha.
2. Nazwa rośliny uprawnej
Nazwa(y) organizmu(ów) szkodliwego(ych)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
Odstęp pomiędzy zabiegami:
.
Termin stosowania środka:
Zalecana ilość wody:
Zalecane opryskiwanie:
.
l/ha.
1
Miejsca zaznaczone na kolor żółty wypełnia wnioskodawca.
Nie potrzebne usunąć.
3
Analogicznie należy wypełnić zaznaczone na żółto pola jeżeli wniosek obejmuje rozszerzenie zakresu zezwolenia o kolejne
gatunki upraw małoobszarowych.
2
Instrukcja stosowania nazwa środka ochrony roślin, załącznik do zezwolenia MRiRW
1
Załącznik do zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
nr R- /201 /PE z dnia . .201 r.
Środek nazwa środka ochrony roślin przeznaczony jest do stosowania przy użyciu
opryskiwacza rodzaj opryskiwacza (polowy, sadowniczy, ręczny).
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym
zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
xxxxxxxx
2. Okres prewencji dla pszczół:
xxxxxxxx
3. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
xxxxxxxx
4. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do
dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla
pasz):
xxxxxxxx
5. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
xxxxxxxx
6. Ochrona stosującego środek ochrony roślin
xxxxxxxx
7. Ochrona środowiska
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
xxxxxxxx
oraz
W celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska wynikającego ze stosowania
środka ochrony roślin nazwa środka ochrony roślin do zwalczania nazwa org. szkodliwych w
nazwa rośliny uprawnej odnoszą się zapisy zawarte etykiecie środka ochrony roślin nazwa
środka ochrony roślin stanowiącej załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - /20
z dnia .
.20 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin nazwa środka ochrony roślin.
Instrukcja stosowania nazwa środka ochrony roślin, załącznik do zezwolenia MRiRW
2
Download