Etykieta Successor 600 EC

advertisement
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 170/2012 z dnia 10.12.2012 r.
Posiadacz zezwolenia: Stähler International GmbH & CO, KG, Stader Elbstraße 26-28
21683 Stade, Republika Federalna Niemiec. Tel.: +49 41 41-92 04-39, fax: +49 41 41-92 0410, e-mail: [email protected]
Podmiot wprowadzający środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, Polska. Tel.: (22)
571 40 50, fax: (22) 571 40 51.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka
dla ludzi i środowiska.
SUCCESSOR 600 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
petoksamid (związek z grupy chloroacetamidów) - 600 g w 1 litrze środka (56,6%)
Zezwolenie MRiRW nr R - 170/2012 dnia 10.12.2012 r.
Szkodliwy
Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu
Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany
doglebowo lub nalistnie, przedwschodowo lub wcześnie powschodowo, przeznaczony do
zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Środek przeznaczony do
stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie i hipokotyl kiełkujących chwastów, najskuteczniej
zwalcza chwasty do fazy pierwszych liści.
Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gorczyca
polna, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, przetacznik perski, psianka czarna, rdest
plamisty, szarłat szorstki, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny.
,
Chwasty średnio wrażliwe:, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa
biała, przytulia czepna, rdest powojowy.
Etykieta Successor 600 EC, załącznik do zezwolenia
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 170/2012 z dnia 10.12.2012 r.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. kukurydza
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha
Zalecana ilość wody : 200-400 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Środek stosować po siewie, przed wschodami kukurydzy lub bezpośrednio po wschodach
kukurydzy do fazy 4 liści rośliny uprawnej (BBCH 00 – 14).
Wilgotność gleby podczas wykonywania zabiegu oraz w pierwszych tygodniach po
wykonaniu zabiegu może wpływać na skuteczność działania środka Successor 600 EC.
W warunkach dużego zachwaszczenia kukurydzy, herbicyd powschodowo można stosować
łącznie ze środkiem Shado 300 SC w dawkach: Successor 600 EC 1,5 l/ha + Shado 300 SC
1,0 l/ha.
2. PRZECIWWSKAZANIA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
3. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną do
zabiegu jej ilość. Zawartość opakowania przed wlaniem do zbiornika opryskiwacza
intensywnie wymieszać. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą (50 – 100 l wody) z włączonym mieszadłem i następnie
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
W opryskiwaczach nie wyposażonych w mieszadło hydrauliczne po wlaniu środka do
zbiornika ciecz w zbiorniku intensywnie wymieszać mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez
dłuższy czas np. przez noc.
Oprysk wykonywać z włączonym mieszadłem.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA
KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Etykieta Successor 600 EC, załącznik do zezwolenia
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 170/2012 z dnia 10.12.2012 r.
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY
PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ
KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest zastosowanie strefy ochronnej w
odległości 20 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna,
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:
Etykieta Successor 600 EC, załącznik do zezwolenia
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 170/2012 z dnia 10.12.2012 r.
Gdańsk
Kraków
Lublin
Łódź
Poznań
– (58) 682-04-04
– (12) 411-99-99
– (81) 740-89-83
– (42) 657-99-00
– (61) 847-69-46
Rzeszów
Sosnowiec
Tarnów
Warszawa
Wrocław
– (17) 866-40-25
– (32) 266-11-45
– (14) 631-54-09
– (22) 619-66-54
– (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i
nie wyższej niż 30°C.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta Successor 600 EC, załącznik do zezwolenia
Download