regulator ładowania do modułów fotowoltaicznych

advertisement
REGULATOR ŁADOWANIA DO MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH
SUNSAVER
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Poniższych modeli
SS-6 / SS-6L
SS-10 / SS-10L
SS-10-24V / SS-10L-24V
SS-20 / SS-20L
SS-20L-24V
6A / 12V
10A / 12V
10A / 24V
20A / 12V
20A / 24V
Producent
Importer
MORNINGSTAR
GTB-SOLARIS
Corporation
1098 Washington Crossing Road
Washington Crossing, PA 18977 USA
Website: www.morningstarcorp.com
ul. Przytyk 6/31, 01-962 Warszawa
tel. (+48-22) 864-25-36, -37
fax. (+48-22) 835-64-26
Website: www.gtb-solaris.pl
Wersja polska © GTB-SOLARIS
Spis treści
Zestawienie parametrów ............................................................................................2
1.0 – Informacje wstępne ...........................................................................................3
1.0 – Informacje wstępne ...........................................................................................3
2.0 – Informacje dotyczące bezpieczeństwa .............................................................3
2.1 Instalacja w miejscach niebezpiecznych .........................................................4
3.0 – Podłączenie regulatora .....................................................................................4
4.0 – Informacje podawane przez LED ......................................................................5
5.0 – Zalecenia dotyczące instalacji ..........................................................................6
5.1 Zakresy i ograniczenia .....................................................................................6
5.2 Zabezpieczenie przed niewłaściwą polaryzacją ..............................................7
5.3 Poszerzone informacje dotyczące instalacji ....................................................7
6.0 – Funkcjonowanie regulatora ...............................................................................9
6.1 Obsługa ............................................................................................................9
6.2 Konstrukcja i funkcje ........................................................................................9
6.3 Konserwacja i obsługa ...................................................................................10
7.0 – Sprawdzenie i usuwanie usterek ....................................................................10
7.1 Sprawdzenie przy pomocy zasilacza .............................................................10
7.2 Usuwanie usterek ..........................................................................................11
8.0 - Dane techniczne ..............................................................................................13
1
Zestawienie parametrów
Wersja
Napięcie nominalne
Maks. nap. modułów fotowolt.
Maks. prąd. modułów
Maks. prąd. odbiorników
Maks. prąd. krótkotrwały
Nastawy
- górne nap. ładowania akumulator szczelny
- górne nap. ładowania –
akumulator wentylowany
- nap. odłączania odbiornika
- nap. włączenia odbiornika
Zakres temp. otoczenia
Kompensacja temperaturowa
Jedn.
V
V
A
A
A
SS-6
12
25
6,5
6
8,1
SS-10
12
25
10
10
12,5
SS-20
12
25
20
20
25
24V
24
44
nie dot.
nie dot.
nie dot.
V
14,1
14,1
14,1
28,2
V
V
V
0C
mV/0C
14,4
11,5
12,6
-40 +60
-28
14,4
11,5
12,6
-40 +60
-28
14,4
11,5
12,6
-40 +60
-28
28,8
23,0
25,2
-40 +60
-56
*/ W wersji angielskiej występuje tu termin "Flooded", oznaczający akumulator
zalewany, czyli taki w którym można uzupełniać elektrolit. Taki akumulator nie jest
szczelny. Gdy zbierze się zbyt dużo gazów podczas ładowania, wypłyną one z
niego (ponieważ nie jest szczelny). Dlatego przyjęto tu termin – wentylowany.
2
1.0 – Informacje wstępne
Dziękujemy za wybranie regulatora SunSaver firmy Morningstar do swojego
systemu fotowoltaicznego (PV). Regulatory te są bardzo precyzyjne, wykonane
przy użyciu nowoczesnych technologii i wyposażone seryjnie w przełącznik typu
akumulatora. Sam proces ładowania akumulatora został tak zaprogramowany, by
wydłużać czas funkcjonowania akumulatora i uzyskać jak największą efektywność.
Niektóre własności regulatora SunSaver są nietypowe i chociaż jego stosowanie
jest proste, prosimy zapoznać się z instrukcją, by zapewnić poprawne
funkcjonowanie regulatora. To pozwoli w pełni wykorzystać jego możliwości w
systemie PV.
2.0 – Informacje dotyczące bezpieczeństwa
 PROSIMY O ZACHOWANIE INSTRUKCJI – Instrukcja zawiera wiele ważnych
informacji i danych, niezbędnych podczas instalacji, które mogą być potrzebne
również w późniejszym okresie lub innemu użytkownikowi.
 OSTROŻNIE – Należy bardzo uważnie i solidnie podłączać przewody do
akumulatora, gdyż zwarcie przewodów akumulatora spowoduje tak duże ich
nagrzanie, że może powstać pożar. To niebezpieczeństwo pożaru powiększają
gazy wydobywające się z akumulatora kwasowego. Należy uważnie przeczytać
instrukcje dołączone do akumulatora.
 Wszystkie urządzenia w obwodzie muszą mieć to samo napięcie nominalne,
czyli jeśli jest 12V, to regulator, odbiorniki, moduł MUSZĄ być na to samo
napięcie 12V. Należy przestrzegać zakresów prądowych.
 NIE WOLNO robić zwarcia w obwodzie modułu lub odbiornika podczas
podłączania regulatora, gdyż zniszczy się regulator. Odbiornik powinien być
wyłączony a moduł zasłonięty.
 Należy chronić regulator przed nasłonecznieniem i wilgocią oraz umożliwić
swobodny przepływ powietrza chłodzącego.
 Ze względu na pewność kontaktu nie użyto tu konektorów lecz połączenia
śrubowe przewodów elektrycznych. Izolacja przewodów powinna wytrzymywać
co najmniej 750 C, a przekrój przewodów co najmniej 2,5-3,0 mm2 (mniejsze SS6/SS-10) oraz 5 mm2 dla SS-20.
 Zaleca się użycie CZERWONEGO koloru izolacji na przewodzie [+] w celu łatwej
identyfikacji polaryzacji.
 Gdy zachodzi potrzeba uziemienia, powinno ono być wykonane solidnie.
3
2.1 Instalacja w miejscach niebezpiecznych
Regulatory ładowania z serii SunSaver należą do urządzeń wymienionych w UL
1604 i CSA 22.2 Nr. 213-M1987 jako klasy I (2) grupy A, B, C i D. Aby spełnić
wymogi UL i CSA, instalacja SunSaver powinna być zgodna z krajowymi normami
elektrycznymi.
OSTRZEŻENIE: Nie należy rozłączać kiedy układ działa, chyba że jest się
pewnym, że działanie nie jest niebezpieczne.
3.0 – Podłączenie regulatora
Poniżej podane instrukcje pozwolą uruchomić regulator, jednak prosimy o
zapoznanie się z dalszymi informacjami podanymi w pkt. 5.0. Znajdują się tam
bardziej szczegółowe informacje dotyczące montażu i eksploatacji regulatora.
Numery w kwadratach, na stronie czołowej opisów przyłączy, podają kolejność
postępowania.
1. Zamontować regulator w pionowej pozycji. Zapewnić swobodny przepływ
powietrza chłodzącego z dołu do góry.
2. Sprawdzić, czy dopuszczalny prąd modułu PV oraz odbiornika nie przekraczają
danych instalowanego modelu regulatora, np. (na rys.) instalacja 12V, 6,5A
moduł PV, 6,0 A odbiorniki.
4
3. Obok symboli urządzeń na etykiecie, podane są liczby od 1 do 6. Zaleca się
podłączanie przewodów do zacisków w kolejności od 1 do 6.
4. Najpierw podłączyć akumulator. Uważać, by odizolowanymi przewodami nie
dotknąć do metalowej obudowy regulatora - radiatora.
5. Teraz podłączyć moduł PV. Należy pilnować polaryzacji przewodów. Czerwony
kolor przewodu [+] pomaga w identyfikacji. Jeśli odsłonimy moduł i jest dzień, to
zielona dioda LED się zaświeci.
6. Najpierw należy wyłączyć odbiorniki, przełączając ich wyłącznik zasilania na
WYŁ [OFF], a następnie je podłączyć do regulatora. Jeśli po włączeniu
odbiornika czerwona LED zaświeci się, oznacza to, że akumulator jest
rozładowany i trzeba go naładować, patrz 5.3.
7. Wybór typu akumulatora. Fabryczną nastawą regulatora jest "akumulator
szczelny" poprzez umieszczoną zworkę pomiędzy [-] odbiornika a przyłączem
"sealed or flooded". Oznacza to, że górne napięcie ładowania akumulatora jest
niższe. Jeśli w systemie zastosowano akumulator wentylowany i można
podwyższyć nap. końcowe ładowania, to należy tę zworkę usunąć.
Ponieważ regulator może być wielokrotnie przełączany pomiędzy obu typami
akumulatorów, należy tę zworkę zachować.
8. Dla bezpieczeństwa, jeśli to możliwe, ujemny przewód systemu PV powinien
być uziemiony.
4.0 – Informacje podawane przez LED
Zielona LED
Świeci się ona zawsze, gdy oświetlenie jest wystarczające do ładowania
akumulatora. Tak więc w nocy nie świeci.
Regulatory SunSaver bazują na stałonapięciowej procedurze ładowania
akumulatora, co oznacza, że jeśli są tylko wystarczające warunki oświetleniowe,
jakiś prąd płynie do akumulatora. Tu trzeba wyraźnie zaznaczyć, że naładowany
akumulator przyjmuje bardzo mało prądu i wtedy świecąca dioda sygnalizuje
gotowość do jego ładowania – są warunki.
Czerwona LED
Jeśli ten model zawiera automatyczne odłączanie odbiorników, to jest on w taką
diodę wyposażony. Gdy się zaświeci, oznacza to, że akumulator jest rozładowany i
odbiorniki zostały odłączone by poprzez dalsze jego rozładowanie nie uszkodzić
akumulatora.
Gdy akumulator zostanie podładowany w ok. 40-50%, odbiorniki zostaną ponownie
podłączone do niego, a dioda zgaśnie.
5
5.0 – Zalecenia dotyczące instalacji
5.1 Zakresy i ograniczenia
 Regulatory SunSaver są wykonywane na napięcia nominalne 12 lub 24V.
Napięcie maksymalne modułów fotowoltaicznych Voc dla wersji 12V nie może
przekraczać 25V (44V dla wersji 24V).
 Maksymalny prąd zwarcia modułów dla poszczególnych typów regulatorów.
SunSaver - 6
8,1A
SunSaver -10
12,5A
SunSaver -20
25,0A
Komentarz. Ponieważ regulatory SunSaver są regulatorami szeregowymi, co
do zasady działania, to maksymalny prąd jaki je obciąża jest mniejszy niż prąd
zwarcia modułu. Jest to prąd mocy maksymalnej Ipp. Dlatego dobierając
regulator należy kierować się prądem mocy max. a nie prądem zwarcia.
Regulatory te przerywają ładowanie akumulatora, zwiększając oporność w
obwodzie modułu. Prąd zwarcia jest parametrem charakterystycznym dla
regulatorów zwarciowych – które przerywają ładowanie akumulatora poprzez
zwarcie modułu.
 Jeśli regulatory SunSaver zawierają funkcję automatycznego odłączania
odbiorników, to są robione na zakresy 6, 10, 25A w zależności od typu. Jeśli nie,
to maks. prąd odbiorników nie powinien przekraczać 10A
UWAGA
Jeśli zachodzi konieczność użycia odbiorników o poborze
prądu większym niż dopuszczalny dla danego typu lub z
innych względów nie chce się korzystać z tego wyjścia,
odbiorniki takie podłączamy bezpośrednio do akumulatora.
 Prąd nominalny modułów i odbiorników dla poszczególnych typów może być
przekroczony o 25% przez czas ok. 5 min. Trzeba pamiętać, że to przeciążenie
znacznie zmniejsza zapas bezpieczeństwa i powoduje przegrzanie regulatora i
skraca jego żywotność.
Dlatego to przeciążenie powinno być stosowane sporadycznie a nie jako
rutynowa operacja.
 Regulatory SunSaver są przeznaczone do pracy ciągłej w temperaturze nie
przekraczającej 600C. Dlatego nie należy ich montować w pobliżu źródeł ciepła
lub w miejscu dużego nasłonecznienia. Podczas pracy radiator się grzeje i
dodatkowe ciepło może uszkodzić regulator.
 Data produkcji zawarta jest w numerze seryjnym, tj. pierwsze cztery cyfry to rok i
tydzień roku.
6
5.2 Zabezpieczenie przed niewłaściwą polaryzacją
Regulatory SunSaver są zasadniczo zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją.
Jednakże, inne składniki systemu, jak np. odbiorniki, mogą zostać uszkodzone,
jeśli nie są zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją.
5.3 Poszerzone informacje dotyczące instalacji
UWAGI
 Regulatory SunSaver nie wymagają dodatkowej diody blokującej wypływ prądu z
akumulatora w nocy, gdy napięcie na module jest małe.
 Przyłącza przewodów pozwalają na zamontowanie przewodów o maks.
przekroju 5,2 mm 2.
 Przyłącza przewodów należy dokręcać solidnie, jednak tak by nie uszkodzić
gwintu.
 Regulatory SunSaver są zaprojektowane do współpracy tylko z modułami PV.
Inne źródła prądu należy podłączać bezpośrednio do akumulatora, ewentualnie
stosując przeznaczone do nich regulatory.
 NIE WOLNO do przyłącza "sealed or flooded" podłączać żadnych przewodów
oprócz zworki.
 Podczas instalacji należy kierować się zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi
urządzeń elektrycznych pracujących w zakresie napięć bezpiecznych
obwiązujących w kraju montażu urządzenia. Przede wszystkim nie wolno
dopuścić do zwarcia w obwodzie akumulatora. Dobrze jest taki obwód
zabezpieczyć bezpiecznikiem topikowym.
Wykonując instalację zgodnie ze schematem podanym w rozdz. 3.0, należy
uwzględnić następujące zalecenia.
1. Sprawdzić, czy otrzymany regulator nie ma zewnętrznych uszkodzeń. Jeśli to
możliwe, zamontować regulator w pozycji pionowej. Znajdujący się na spodzie
radiator grzeje się, co należy uwzględnić przy wyborze podłoża, do którego się
go mocuje.
Pozostawić ok. 5 cm swobodnej przestrzeni poniżej i powyżej regulatora, by
umożliwić swobodny przepływ powietrza chłodzącego przez radiator. Chronić
regulator przed nagrzewaniem spowodowanym dużym nasłonecznieniem lub
innymi źródłami ciepła.
Dopuszcza się montaż na otwartej przestrzeni, jednak należy chronić regulator
przed wilgocią i deszczem w takim stopniu, by woda nie mogła dostać się pod
obudowę regulatora. Osłaniając regulator przed wpływami atmosferycznymi,
należy pamiętać o zapewnieniu wentylacji.
UWAGA
Konstrukcja i wykonanie regulatora zapewnia dużą odporność
na korozję. Obudowa jest anodowana, śruby i wkręty są ze stali
nierdzewnej, obwody elektryczne osłonięte, a mosiężne
przyłącza chromowane.
7
2. Przed montażem upewnić się, czy parametry modułu i odbiorników nie
przekraczają dopuszczalnych parametrów regulatora (patrz zestawienie
parametrów).
UWAGA
Dopuszcza się równoległe użycie regulatorów, to znaczy kilka
regulatorów obsługuje podłączone do siebie moduły, a
ładowany jest jeden lub kilka połączonych równolegle
akumulatorów. Czyli wyjścia akumulator (battery) są połączone
równolegle. Należy jednak pamiętać, że do każdego regulatora
można podłączyć odbiorniki o prądzie dopuszczalnym dla
TEGO regulatora.
3. Kolejność podłączania podana w pkt. 3.0 jest zalecana, chociaż wykonanie
tego w innej kolejności nie powoduje uszkodzenia regulatora.
4. Został podłączony akumulator 12V lub 24V w zależności od typu, jednak
zielona LED nie świeci. Tak się dzieje, gdy akumulator jest za bardzo
rozładowany – czerwona LED świeci. Trzeba akumulator przed instalacją
podładować.
UWAGA
Jeśli napięcie na akumulatorze spadnie poniżej 11,5V (23V dla
24V), odbiornik zostaje automatycznie odłączony ze względu
na rozładowanie akumulatora. Akumulator musi być najpierw
naładowany.
Jeśli napięcie na akumulatorze będzie pomiędzy 11,5-12,0 V
(23-24 V dla 24V) i wystąpi stan "odbiornik jest odłączony", po
wzroście napięcia na akumulatorze powyżej 12,6V (25,2V) stan
ten zostanie automatycznie wyłączony – reset. Można to też
wykonać "ręcznie", odłączając i ponownie podłączając [+]
akumulatora. Jednak wcześniej moduł PV musi być podłączony
i oświetlony, aby mógł ładować.
5. Podłączając moduł fotowoltaiczny (PV) należy zwracać uwagę na
biegunowość. Użyteczne jest użycie czerwonego koloru izolacji na przewody
[+]. Jeśli jest dzień, zielona LED powinna się zaświecić. Najlepiej podłączać
moduł zasłonięty, a po podłączeniu odsłonić. Na odsłoniętym module może być
pełne napięcie, co w przypadku nap. nominalnego 24V daje 40-45V.
UWAGA
Nie wolno dopuścić do zwarcia przewodów modułu PV, gdy jest
on podłączony do regulatora – spowoduje to zniszczenie
regulatora.
6. Podłączając odbiorniki należy je najpierw wyłączyć. Jeśli świeci czerwona LED,
nie należy ich włączać dopóki ona nie zgaśnie. Jeśli po włączeniu odbiornika
czerwona LED zaświeci się, oznacza to, że akumulator jest rozładowany i
trzeba go naładować (patrz pkt 6.2).
7. Wybór typu akumulatora. Fabryczną nastawą regulatora jest "akumulator
szczelny" poprzez umieszczoną zworkę pomiędzy [-] odbiornika a przyłączem
"sealed or flooded". Oznacza to, że górne napięcie ładowania akumulatora jest
niższe. Przy wyższym napięciu ładowania występuje bardziej intensywne
UWAGA
8
gazowanie akumulatora, co w przypadku szczelnego akumulatora może
spowodować jego zniszczenie.
Jeśli w systemie zastosowano akumulator wentylowany i można podwyższyć
nap. końcowe ładowania, to należy tę zworkę usunąć (patrz pkt 6.2).
Jak z tego widać, regulator ten może być wielokrotnie przełączany pomiędzy
systemami i dlatego należy zworkę zachować.
8. Dla bezpieczeństwa, jeśli to możliwe, ujemny przewód systemu PV powinien
być uziemiony. Nie ma w regulatorze żadnych przerw (wyłączników) na linii [-],
które przerywałyby uziemienie modułu, odbiorników i akumulatora.
6.0 – Funkcjonowanie regulatora
6.1 Obsługa
Regulatory SunSaver są całkowicie automatycznymi elektronicznymi urządzeniami,
chroniącymi system i same siebie przed uszkodzeniami. Ładowanie akumulatora
jest oparte na algorytmie stałonapięciowym.
Manualnie możliwe są do wykonania tylko poniższe czynności:
a. Instalacja – rozdz. 5.3
b. Wybór typu akumulatora - rozdz. 5.3-7
c. Konserwacja
6.2 Konstrukcja i funkcje
W rozdziale 8.0 zamieszczono szczegółowe dane techniczne i nastawy. Poniżej
podano cechy charakterystyczne konstrukcji regulatora.
 Całkowity brak części ruchomych. Wszystkie funkcje włączania, wyłączania,
sygnalizacji, itd. są realizowane przez elementy półprzewodnikowe.
 Kontrola stanu ładowania akumulatora. Stan naładowania akumulatora jest
kontrolowany bez przerwy i proces ładowania podlega ciągłej korekcie
uwzględniającej chwilowe warunki. Umożliwia to najefektywniejsze ładowanie
akumulatora w zmieniających się warunkach.
 Kompensacja temperaturowa. Pomiędzy zieloną i czerwoną LED znajduje się
sensor temperatury otoczenia. Regulator koryguje maksymalne napięcie
ładowania akumulatora o -28 mV na 1 0C w stosunku do temp. 25 0C (-56 mV dla
systemu 24V). Własności elektrochemiczne akumulatora zmieniają się wraz ze
zmianą temperatury, co uwzględnia podana procedura. Trzeba tu zwrócić uwagę
na to, że korekta będzie skuteczna, gdy regulator i akumulator znajdują się w
podobnej temperaturze otoczenia.
 Selekcja typu akumulatora szczelny / wentylowany. Wentylowane
akumulatory dopuszczają wyższe napięcie ładowania, natomiast szczelne
muszą być precyzyjniej ładowane, by nie dopuścić do zbyt intensywnego
gazowania. Górne napięcie ładowania akumulatora wentylowanego wynosi
14,4V (28,8V dla 24V), a szczelnego 14,1V (28,2V) – patrz rozdz. 5.3-7.
9
 Diody LED. (patrz rozdz. 4.0).
 Ochrona przed zbytnim rozładowaniem. Jeśli napięcie na akumulatorze
spadnie poniżej 11,5V (23,0V), odbiorniki zostaną odłączone od akumulatora.
Jest to jego ochrona przed dużym szkodliwym rozładowaniem akumulatora.
Odbiorniki, w celu ich ochrony, są włączane na co najmniej 2 sek. okres
przejściowy. Jednak powtórne włączenie odbiorników może nastąpić dopiero po
wzroście napięcia na akum. do 12,6V (25,2V).
 Równoległe łączenie regulatorów. Regulatory SunSaver bardzo dobrze
współpracują równolegle. Nie są wymagane żadne dodatkowe diody. Należy
jedynie pamiętać, by podłączone do każdego z regulatorów moduły PV oraz
odbiorniki miały właściwe dla tych regulatorów parametry.
 Prąd zwrotny. Regulatory SunSaver chronią akumulator przed rozładowaniem
poprzez moduł PV w nocy. Dlatego nie jest konieczne stosowanie dodatkowej
diody chroniącej akumulator.
 Szumy. Regulatory SunSaver bardzo dobrze minimalizują szumy oraz dobrze je
filtrują, jeśli są poprawnie uziemione. Jeśli taki problem występuje w
urządzeniach teletransmisyjnych, prawdopodobnie problem leży w niewłaściwym
uziemieniu.
6.3 Konserwacja i obsługa
Zaleca się wykonanie poniższych czynności raz do roku.
1. Sprawdzić, czy zworka definiująca typ akumulatora jest właściwa np. po
wymianie akumulatora.
2. Sprawdzić połączenia przewodów i w razie potrzeby dokręcić przyłącza.
3. Sprawdzić stan izolacji przewodów.
4. Sprawdzić mocowanie regulatora oraz stan techniczny pomieszczenia. Chodzi
o to, czy nie zachodzi groźba zalania deszczem, zanieczyszczenia kurzem itp.
oraz czy otwory wentylacyjne nie zostały zatkane.
5. Sprawdzić poprawność funkcjonowania diod LED – zrobić test.
7.0 – Sprawdzenie i usuwanie usterek
7.1 Sprawdzenie przy pomocy zasilacza
W zasadzie szczegółowe sprawdzenie poprawności działania regulatora jest
możliwe tylko na stanowisku badawczym, przy wykorzystaniu zasilacza
stabilizowanego z ogranicznikiem prądu. Aby nie uszkodzić regulatora, należy
kierować się następującymi wytycznymi.
 Ograniczyć maksymalny prąd zasilacza do poziomu nie większego niż połowa
nominalnego.
 Górne napięcie zasilacza na 15 VDC dla systemu 12V lub 30 VDC dla 24V.
 Do regulatora podłączyć tylko jeden odbiornik.
10
UWAGA
Więcej informacji na ten temat można pobrać z Internetu –
strona Morningstar
7.2 Usuwanie usterek
Regulatory SunSaver zostały tak zaprojektowane i wykonane, że mogą pracować
w trudnych warunkach. Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że większość
problemów związanych ze złym funkcjonowaniem regulatorów jest spowodowana
złym kontaktem elektrycznym, zbyt niskim napięciem lub złą pracą odbiorników.
Większość usterek jest prosta i łatwa do usunięcia.
UWAGA
1. Usterki powinien usuwać wykwalifikowany personel.
2. Ważne – zwarcie przewodów akumulatora może wywołać
pożar.
3. W środku nie ma części, które można wymienić, takich jak
np. bezpieczniki, zworki, złączki, itp.
4. Przestrzegać wszystkich normalnych dla takiej sytuacji
środków bezpieczeństwa.
1. Akumulator nie jest ładowany
a. Czy zielona LED świeci? Gdy są warunki do produkcji prądu przez moduł
(słoneczny dzień), dioda ta świeci. Jeśli nie, to znaczy, że regulator nie jest
zasilany odpowiednim prądem z modułu.
b. Sprawdzić typ wybranego akumulatora oraz ustawienie zworki.
c. Sprawdzić jakość elektrycznych połączeń (dociągnięcie wkrętów) oraz czy
nie zamieniono polaryzacji, tj. np. połączono [+] modułu z [-] regulatora.
d. Sprawdzić, czy moduł daje wystarczające napięcie pozwalające ładować
akumulator. Odłączyć moduł od regulatora i sprawdzić napięcie na
przewodzie łączącym moduł z regulatorem.
e. Przekalkulować, czy odbiorniki nie pobierają zbyt dużo prądu jak na
możliwości modułu PV.
f. Sprawdzić, czy na przewodach łączących moduł z regulatorem nie
występuje zbyt duży spadek napięcia. Jest to spowodowane przeważnie
zastosowaniem przewodów o zbyt małym przekroju i dużej długości, jak też
złą jakością połączeń elektrycznych. Akumulator wtedy będzie
niedoładowany.
g. Sprawdzić stan techniczny akumulatora, szczególnie gdy w.w. uwagi nie
wskazują na usterkę. Jeśli w nocy, gdy moduł nie jest ładowany, mimo
braku obciążenia – odbiorniki wyłączone - napięcie na akumulatorze spada,
oznacza to, że stan techniczny akumulatora jest zły. Sprawdzić jego
pojemność.
h. Jeśli na przyłączach przewodów na regulatorze, do których jest podłączony
moduł PV, występuje napięcie nieco wyższe od napięcia akumulatora i
mimo tego akumulator nie jest ładowany, oznacza to prawdopodobieństwo
11
uszkodzenia regulatora. Należy skontaktować się z serwisem w celu
potwierdzenia tego faktu.
2. Napięcie na akumulatorze jest za wysokie
a. Najpierw należy sprawdzić nastawy oraz czy nie popełniono błędu pomiaru
tego napięcia. Sprawdzając napięcie na akumulatorze należy uwzględnić
kompensację temperatury. Dla przykładu, przy temperaturze otoczenia 0 0C
regulator górną temperaturę ładowania ustawi na 15,1V (dla nap.
nominalnego 12V).
b. Sprawdzić poprawność ustawienia – akumulator szczelny / wentylowany.
c. Sprawdzić jakość elektrycznych połączeń (dociągnięcie wkrętów).
d. Przeprowadzić następującą próbę. Odłączyć chwilowo moduł PV oraz [+] i
przewód akumulatora od regulatora. Podłączyć ponownie [+] przewód
akumulatora do regulatora, moduł pozostaje odłączony. Zielona dioda LED
nie powinna świecić. Jeśli LED świeci, to regulator jest uszkodzony.
Sprawdzić napięcie na przewodach idących od modułu i jeśli to napięcie jest
zbliżone do napięcia na akumulatorze, to regulator jest uszkodzony.
3. Odbiorniki nie pracują poprawnie
a. Sprawdzić, czy odbiornik jest włączony [ON]. Sprawdzić, czy zastosowane
bezpieczniki w obwodzie nie są przepalone lub występują inne przerwy w
obwodzie. W regulatorze nie ma żadnych przerw lub bezpieczników.
b. Sprawdzić czy w obwodzie nie występują inne wyłączniki, przerwane
przewody itp. Sprawdzić, czy spadek napięcia na przewodach odbiorników
nie jest zbyt duży.
c. Sprawdzić czy czerwona LED nie świeci. Jest normalną sytuacją, że przy
słabym oświetleniu prądu w akumulatorze może "zabraknąć".
d. Sprawdzić napięcie na przyłączach "akumulator". Jeśli jest poprawne,
czerwona LED nie powinna świecić, to należy sprawdzić na przyłączach
"odbiornik". Jeśli brak napięcia, to regulator jest uszkodzony.
UWAGA
Więcej informacji na ten temat można pobrać z Internetu –
strona Morningstar
12
8.0 - Dane techniczne
Niezawodność
Cechy mechaniczne
Przy 95% poziomie pewności,
5-letni wskaźnik usterkowości
wynosi

SunSaver -6

SunSaver -10
 Wymiary (szer, wys. gr.)
152x56x33 mm
 Masa
0,23 kg
 Przyłącza
Lba przewodów na złącze
1 lub 2
Maks. przekrój przewodu
5,2 mm2
Materiał wkręta
Mosiądz nikl.
Materiał przyłącza
Mos.+ Cu +nikl.
 Zamkniecie obudowy
Klej epoksyd.
 Obudowa
6063-T5 alu.
 Wykończenie
Anodowanie
 Kierunek montażu
Pion
< 0,1%
0,2%
Parametry














Dokładność
Szczelny
Wentylowany
Odbiornik
Maks. nap. modułu PV
Min. nap. działania
Uziemienie
Łączenie równolegle
Własny pobór prądu
Spadek nap. – typowy
pomiędzy moduł - akum.
akumulator – odbiornik
Czas pracy
Chwilowe obciąż. moduł
Impuls mocy
Czas trwania
Chwilowe przeciążenie
prądem o 25% większym
Prąd zwrotny
± 35 mV
± 60 mV
± 100-160 mV
25V / 44V
6V
[-]
dopuszczalne
8 – 10 mA
Nastawy
Szczelny Wentylow
 Wyłącz. odbiornika
11,5V
11,5V
 Ponowne włącz.
12,6V
12,6V
odbiorn.
 Górne końcowe
14,1V
14,4V
napięcie ładowania
Dla wersji 24V należy w.w. wartości
przemnożyć przez 2
0,4 V
0,3 V
15 lat
1500W
< 5 nano sek.
Parametry regulatora
5 min.
< 10 μA
 Algorytm ładowania
 Cykl wykorzystania
modułu PV.
 Współczynnik korekcji
temperatury
Warunki otoczenia




Temperatura pracy
Maks. temp. otoczenia
Temp. przechowywania
Wilgotność
0
-40 do +85 C
+60 0C
-55 do +100 0C
100%
Stałonapięciowe,
szeregowo
0 – 100%
-28mV/0C (wzgl.
250C) dla 12V
-56mV/0C (wzgl.
250C) dla 24V
 Opóźnienie wył.
odbiornika
2 sek.
Producent zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian.
13
Download