patogeneza zapalenia ostrego

advertisement
3. ZAPALENIA.
WPROWADZENIE
Ogólne objawy zapalenia
PATOGENEZA ZAPALENIA OSTREGO
Zmiany krążeniowe (symfonia naczyniowa)
Zmiany przepuszczalności ściany naczyniowej (tworzenie wysięku)
Komórkowe aspekty zapalenia
Fagocytoza
Mediatory zapalenia
Histamina
Serotonina
Bradykinina
System komplementu
Pochodne kwasu arachidonowego
PAF
Cytokiny i chemokiny
Tlenek azotgu
Enzymy lizosomalne i aktywne formy tlenu
Neuropeptydy
Zejście zapalenia ostrego
ZAPALENIE PRZEWLEKŁE
Rola makrofaga
Zapalenia ziarniniakowe
PATOMORFOLOGIA ZAPALENIA
Zapalenie surowicze
Zapalenie nieżytowe
Zapalenie włóknikowe
Zapalenie ropne
Zapalenie krwotoczne
Zapalenie zgorzelinowe
Zapalenie wrzodziejące
Zapalenie rzekomobłoniaste
WPROWADZENIE
Zapalenie (inflammatio) jest nieswoistą, ale przewidywalną reakcją żyjących
tkanek i całego ciała na uszkodzenie. Uszkodzenie może być spowodowane
czynnikami chemicznymi, fizycznymi, drobnoustrojami albo wieloma innymi egzo
- i endogennymi bodźcami uszkadzającymi, które zaburzają stan równowagi
organizmu. Trzeba pamiętać, że:
 Zapalenie obejmuje serię zdarzeń unaczynionej tkanki łącznej wzajemnie
współzależnych i powiązanych. Zapalenie jest więc procesem dynamicznym, który
może ciągnąć się od kilku minut do dni, miesięcy czy lat. Zapalenie o nagłym
początku i krótkim okresie trwania nazywane jest zapaleniem ostrym
(inflammatio acuta). W przeciwieństwie do niego zapalenie przewlekłe
2
(inflammatio chronica) trwa dłużej. Później zobaczymy, że czas nie jest jedynym
kryterium podziału na zapalenia ostre i przewlekłe.
 Zapalenie występuje tylko u organizmów wielokomórkowych zdolnych do
odpowiedzi nerwowo-naczyniowej i komórkowej na uszkodzenie. System obronny
istot jednokomórkowych i niższych zwierząt wielokomórkowych obejmuje
fagocytozę, oddzielenie czynnika zapaleniotwórczego (np. uwięzienie w
hemocytach), przerost części ciała lub organelli i wszelkie metody neutralizacji
czynnika uszkadzającego. W przeciwieństwie tego, zapalenie jest skoordynowaną
reakcją ciała, w której poprzednie mechanizmy są zachowane, ale, w której
uczestniczą też nerwy, naczynia, komórki krwi i rozpuszczalne mediatory
zapalenia. Głównym celem zapalenia jest ochrona przed uszkodzeniami i naprawa
uszkodzeń. Jest to więc proces korzystny dla organizmu. Bez zapalenia infekcje
przebiegałyby bez kontroli, a gojenie nie byłoby możliwe. Jednak uboczne skutki
zapalenia mogą też uszkadzać organizm. Np. wysoka gorączka jest początkowo
korzystna dla organizmu, ale zbyt wysoka gorączka może być przyczyną zgonu
pacjenta. Czasem proces zapalny wymyka się spod kontroli i czyni więcej szkody
niż dobrego. Np. gruźlica płuc wywołuje reakcję zapalną (ziarninową) tkanki
płucnej, ale i martwicę. Może to objąć naczynie płucne i być przyczyną
masywnego krwotoku. Inny przykład - reumatoidalne zapalenie stawów może
prowadzić do unieruchomienia stawu etc.
 Zapalenie dotyczy tylko tkanek żywych. Martwicze i obumarłe tkanki nie mogą
zmobilizować reakcji zapalnej. Np. zgorzelinowa stopa nie może ulec już
zapaleniu. Stopa zgorzelinowa winna być amputowana, gdyż jest to zmiana
nieodwracalna, a zapalenie toczy się nadal w tkankach przyległych do zgorzeli
podsycane czynnikami uwalnianymi z martwej tkanki, wreszcie beztlenowe
bakterie gnilne mogą szerzyć na tereny jeszcze nie objęte martwicą. Z punktu
widzenia medycyny sądowej zapalenie jest “objawem życia”. Obecność
histologicznych cech zapalenia stwierdzonego podczas sekcji zwłok jest dowodem
tego, iż uszkodzenie ciała powstało za życia, gdyż po śmierci nie powstałaby
reakcja zapalna wokół uszkodzenia.
 Zapalenie może być ogniskowe lub rozsiane. Tak np. czyrak (furunculus) jest
zmianą lokalną. Można jednak ( u osób z obniżoną odpornością) chorować na
mnogie czyraki rozsiane po ciele. Jest to tzw. zespół Joba - na pamiątkę biblijnego
Joba, którego skóra była pokryta licznymi zmianami skórnymi. Zapalenie
układowe obejmuje wiele narządów i jest np. charakterystyczne dla zapaleń
immunologicznych takich jak toczeń rumieniowaty trzewny (lupus erythematosus
visceralis). Posocznica (sepsis), polegająca na rozsiewie bakterii i ich toksyn
3
poprzez krew również jest zapaleniem systemowym. Posocznica zaczyna się
jednak lokalnie w ognisku pierwotnym zakażenia bakteryjnego skąd bakterie
dostają się do krwi. Posocznica jest też dobrym przykładem włączenia naczyń
limfatycznych i węzłów chłonnych do zapalenia. Zapalenie ropne np. palca może
szerzyć się drogami limfatycznymi do węzłów chłonnych dołu łokciowego i pachy
a następnie ulegać uogólnieniu. Takie zajęte węzły chłonne są powiększone,
bolesne, mikroskopowo widoczny w nich jest rozrost limfocytów z pomnożeniem
centrów odczynowych i makrofagów wypełniających zatoki. W szczególnie
ostrych zapaleniach widoczne są też nacieki ropne. Najbardziej jednak nawet
ogniskowe zapalenie jest zawsze reakcją całego organizmu.
Ogólne objawy zapalenia.
Szereg form zapalenia może być rozpoznany badaniem makroskopowym zajętych
tkanek. Te zmiany są łatwo zauważalne w praktyce klinicznej. Badanie fizykalne
pacjenta może ujawnić typowe objawy zapalenia skóry, błony śluzowej jamy
ustnej, spojówek czy też narządów płciowych. Podczas zabiegu chirurgicznego
widzimy zapalnie zmienione narządy wewnętrzne. Endoskopy wyposażone w
światłowody lub sygnał cyfrowy umożliwiają nam zbadanie wielu narządów
wewnętrznych. W końcu, w badaniu pośmiertnym zwłok również makroskopowo
oceniamy zapalnie zmienione tkanki i narządy. Różne formy zapalenia nazwane są
zazwyczaj w sposób opisowy. W terminologii zapaleń używa się końcówki -itis
dodanej do łacińskiej nazwy narządu. Np. hepatitis to zapalenie wątroby,
appendicitis to zapalenie wyrostka robaczkowego. Dalsze, dodatkowe określenia
stosowane są z większą precyzją. Np. potransfuzyjne zapalenie typu B wątroby
wskazuje, że choroba została nabyta poprzez transfuzję i jest wywołana wirusem B
zapalenia wątroby.
Każdy, kto choćby sparzył palec zna objawy zapalenia. Celsus (rzymski lekarz
żyjący od 30 roku przed Chrystusem do 38 roku naszej ery) opisał cztery
podstawowe objawy zapalenia:
◄calor (ocieplenie)
◄rubor (zaczerwienienie)
◄tumor (obrzmienie)
◄dolor (ból)
Galenowi (inny rzymski lekarz żyjący od 130 do 200 roku naszej ery) przypisuje
się dołączenie piątej kardynalnej cechy zapalenia przypomnianej w XIX w. przez
Virchowa:
►functio laesa (uszkodzenie czynności).
4
Każdy, kto się przeziębił lub chorował na grypę zna ogólne objawy systemowe
związane z zapaleniem. Najpospolitsza jest gorączka. Powstaje ona skutkiem
sygnałów napływających z podwzgórza głównie pod wpływem interleukin 1 i 6
oraz TNF- (wydzielanych pod wpływem cytokin). Dochodzi do obkurczenia
naczyń skórnych, „gęsiej skórki” i dreszczy oraz zmniejszenia pocenia się –
akumuluje się ciepło. Przy spadku gorączki odwrotnie poszerzają się naczynia
skórne, zwiększa się pocenie – oddajemy ciepło. W zapaleniach te same mediatory
uwalniają tzw. białka ostrej fazy takie jak białko C-reaktywne, „serum amyloid
albumin – SAA”, komplement i inne. Zapoczątkowują one reakcję stresową. Np.
powodują obniżenie wydzielania wazopresyny, co powoduje zmniejszenie
objętości płynu pozakomórkowego do ogrzania. Białka ostrej fazy działają też jako
opsoniny (dzięki strukturze pentagonalnej przyczepiają się do błon
mikrorganizmów) i unieruchamiają komplement. Chory jest śpiący, cierpi na brak
apetytu, ma poczucie choroby.
Bardzo często zapaleniu zwłaszcza bakteryjnemu towarzyszy leukocytoza –
zwiększenie liczby granulocytów „wyrzucanych” z rezerwuaru szpikowego.
Nieliczne choroby zakaźne np. dur brzuszny mogą przebiegać z limfopenią. W
zapaleniach wirusowych może od początku występować limfocytoza. Eozynofilia
charakterystyczna jest dla chorób alergicznych i pasożytniczych.
PATOGENEZA ZAPALENIA OSTREGO
Patologia zapalenia pozostawała słabo poznana w ciągu wieków, aż do XIX wieku,
kiedy to badania mikroskopowe pozwoliły na lepsze zrozumienie procesu
zapalnego i wśród dyskusji między zwolennikami teorii humoralnej i
zwolennikami teorii komórkowej wykrystalizował się współczesny pogląd na
zapalenie (Tab. 3-1).
Tab. 3-1. HISTORIA NOWOCZESNEGO UJĘCIA PATOGENEZY
ZAPALENIA
______________________________________________________
1793 – John Hunter – zapalenie jest reakcją mającą uzdrowić gospodarza
1839-1884 – Juliusz Conheim – opis reakcji naczyniowej w zapaleniu
1882 – Ilia Miecznikow – fagocytoza kolców róży przez amebocyty i bakterii
przez
granulocyty (teoria komórkowa)
II połowa XIXw Paul Ehrlich teoria humoralna zapalenia
1908 – Mecznikow i Ehrlich otrzymują nagrodę Nobla
5
Sir Thomas Lewis – histamina jest mediatorem reakcji naczyniowej zapalenia
________________________________________________________
Dzisiaj wiemy, że zapalenie jest złożonym procesem, który od uszkodzenia tkanki
wiedzie do naprawy, regeneracji lub bliznowacenia, a obejmuje: (1) zmiany
naczyniowe prowadzące do zwiększenia przepływu krwi, (2) zmiany
przepuszczalności ściany naczyniowej prowadzące do powstania wysięku, (3)
odpowiedź ze strony krwinek białych i (4) uwalnianie rozpuszczalnych
mediatorów.
Ryc. 3-1.
Zmiany krążeniowe („symfonia naczyniowa”).
Zmiany krążeniowe (hemodynamiczne) stanowią pierwszą odpowiedź organizmu
na uszkodzenie. Zaczerwienienie i obrzęk skóry po klapsie lub policzku są
typowymi przykładami takiej reakcji. Uraz mechaniczny pobudza nerwy, które
przekazują sygnał do komórek mięśni gładkich tętniczek przedwłośniczkowych.
Komórki mięśni gładkich działają jak zwieracze regulujące napływ krwi.
Późniejszy rozkurcz komórek mięśni gładkich umożliwia zwiększony napływ krwi
do włośniczek, co prowadzi do przekrwienia czynnego, zaczerwienienia,
obrzmienia i ocieplenia tkanki.
Ryc. 3-2.
Pierwszą odpowiedzią tętniczki na bodziec uszkadzający jest jednak skurcz, który
trwa zazwyczaj tylko kilka sekund. Po skurczu następuje rozkurcz tętniczki
umożliwiający wypełnienie łożyska kapilarnego krwią tętniczą, co jak
wspomniano powyżej daje, obrzmienie i ocieplenie przekrwionej tkanki.
Ponieważ ciepła krew tętnicza napływa w dużej ilości, cała tkanka jest cieplejsza.
Stan ten nazywa się przekrwieniem czynnym (hyperaemia activa). Napływ krwi
poszerza naczynia włośniczkowe, które mają tylko komórki śródbłonkowe i błonę
podstawną, nie mogą przeto aktywnie regulować napływu krwi. Zwiększone
ciśnienie krwi przenosi się z włośniczek na żyłki powłośniczkowe, które również
nie mogą się kurczyć. Szybkość przepływu krwi zmniejsza się dzięki
poszerzeniu żyłek pokapilarnych i ucieczce płynu surowiczego z naczyń.
Zwiększone ciśnienie krwi w kapilarach i żyłkach wymusza filtrację osocza przez
ścianę naczynia do tkanek, prowadząc do obrzęku (obrzmienia), a następnie
wysięku (exudatum). Wysięk zawiera bogatobiałkowe osocze, leukocyty i
złuszczone lub zniszczone w trakcie zapalenia komórki miąższowe zajętego
narządu.
6
Przepływ krwi w poszerzonych włośniczkach i żyłkach powłośniczkowych jest
coraz wolniejszy, a sama krew coraz gęstsza, co powoduje w końcu zastój krwi
(stasis). Pozlepiane w rulony erytrocyty i turbulentny przepływ krwi również
przyczyniają się do ostatecznego zastoju tym bardziej, że zwiększa się skłonność
do mikrozakrzepów. Zastój krwi w ciężkich uszkodzeniach występuje w kilka
minut, w mniej ciężkich w 15-30 minut. Leukocyty ulegają marginacji i zaczynają
się kontaktować ze śródbłonkiem naczyń. Wydłużone wypustki leukocytów
zaczynają przylegać do komórek sródbłonkowych szczególnie w żyłkach
pokapilarnych. Zachodzi to dzięki tzw. powierzchniowym molekułom
adhezyjnym, które normalnie występują na powierzchni leukocytów i komórek
śródbłonkowych w formie nieaktywnej. Podczas zapalenia powierzchniowe
molekuły adhezyjne leukocytów i komórek śródbłonkowych są aktywowane przez
rozpuszczalne mediatory zapalenia, z których najlepiej poznane są interleukiny.
Małe ilości interleukin krążą normalnie we krwi. Stężenie interleukin wzrasta
jednak w ognisku zapalenia. Rozpuszczalne mediatory zapalenia częściowo
pochodzą z płytek krwi i leukocytów. Przyleganie leukocytów do komórek
śródbłonkowych jest najczęstszym sygnałem do uwolnienia mediatorów zapalenia
(“pocałunek leukocyta z komórką śródbłonkową uwalnia miazmaty Wschodu”).
Płytki krwi powodują również zapoczątkowanie procesu krzepnięcia krwi. Nitki
włóknika “zakotwiczają” leukocyty do ściany naczyniowej w miejscu uszkodzenia
i zapalenia.
Zmiany przepuszczalności ściany naczyniowej.
Zwiększenie przepuszczalności naczyń w zapaleniu wiedzie do powstawania
wysięku (exudatum). Przepuszczalność ścian włośniczek i żyłek
powłośniczkowych zmienia się (zwiększa) w ognisku zapalenia głównie z powodu
zmian w komórkach śródbłonkowych:
 Zwiększenie hydrostatycznego ciśnienia w przekrwionych naczyniach,
szczególnie w żyłkach pokapilarnych (żyłki 20 – 60 m średnicy - przyjmuje się,
że w żyłkach tych jest większa gęstość receptorów histaminowych) ze zmianami w
zakresie połączeń między komórkami śródbłonkowymi (obkurczanie komórek
śródbłonkowych), zwłaszcza pod wpływem histaminy, bradykininy i leukotrienów
ułatwia przemieszczanie płynu i białek poza obręb naczyń. Utrata białka z naczyń
(skutkiem zwiększonej przepuszczalności ściany naczyniowej) prowadzi do
obniżenia ciśnienia osmotycznego w naczyniach i zwiększenia ciśnienia
osmotycznego tkanek. Powoduje to gromadzenie płynu w tkance zapalnie
zmienionej. Jest to najczęstszy i najszybszy mechanizm, bowiem szczególnie
histamina działa natychmiast, ale jest to mechanizm krótkotrwały trwający 15 – 30
minut. Do tego dołączają się dalsze mechanizmy powstawania obrzęku i wysięku.
7
 Już spowolnienie (lub ustanie) przepływu krwi prowadzi do niedoboru tlenu i
substancji odżywczych w komórkach śródbłonkowych. Prowadzi to m.in. do
reorganizacji cytoszkieletu komórek śródbłonkowych w kapilarach i w żyłkach
pokapilarnych. Taki jest też skutek działania uwalnianych cytokin ( interleukina 1,
tumor necrosis factor-, interferon- itp.)
 Przyleganie leukocytów i płytek krwi do komórek śródbłonkowych prowadzi do
uszkodzenia komórek śródbłonkowych (uwalniane aktywne formy tlenu, enzymy
proteolityczne) szczególnie w żyłkach pokapilanych i w kapilarach płucnych.
 Zwiększenie transportu przezkomórkowego (transcytosis), szczególnie w
komórkach śródbłonkowych drobnych żyłek pod wpływem czynnika wzrostu
naczyń (VEGF) i innych mediatorów zapalenia również przyczynia się do
zwiększenia przepuszczalności naczyń. Zwiększone wydzielanie VEGF zachodzi
też podczas gojenia z bujaniem nowych naczyniek od strony żyłek zbiorczych.
Nowo powstające naczynia pozostają silnie przepuszczalne do momentu
zróżnicowania nowych komórek śródbłonkowych i wytworzenia między nimi
połączeń zwartych.
 Martwica komórek śródbłonkowych. W ciężkich uszkodzeniach (oparzenia,
działanie chemikaliów czy silnych toksyn lub długotrwałe niedotlenienie) komórki
śródbłonkowe tętnic, kapilarów czy żył mogą obumierać, co dramatycznie
zwiększa przepuszczalność ściany naczynia.
 Niezupełnie jasny jest mechanizm opóźnionego zwiększenia
przepuszczalności kapilarów i żył występujący w 2 – 12 godzin po uszkodzeniu, a
trwający od kilku godzin do szeregu dni (miernego stopnia oparzenie,
napromienianie, późna reakcja na nadmierne nasłonecznienie). Nie jest pewne czy
jest to opóźniony efekt uprzednio uwalnianych cytokin czy też apoptozy uprzednio
uszkodzonych komórek.
Komórkowe aspekty zapalenia.
Jednym z najważniejszych zdarzeń decydujących o sprawności procesu zapalnego
jest dostarczenie leukocytów do miejsca uszkodzenia. To leukocyty pochłaniają
czynniki uszkadzające, zabijają bakterie (i inne mikroorganizmy), rozkładają masy
martwicze, niszczą obce antygeny. Leukocyty mogą też jednak niszczyć samą
tkankę i spowodować przejście zapalenia w proces przewlekły. Dostarczenie
leukocytów do miejsca uszkodzenia obejmuje szereg zdarzeń mających miejsce w
świetle naczyń, przechodzenie leukocytów przez ścianę naczynia i migrację w
tkance w kierunku uwalnianych czynników chemotaktycznych.
Już w normalnych warunkach w obrębie małych żyłek krwinki czerwone okupują
centralną część strumienia krwi spychając nieco na bok leukocyty. W zapaleniu
prąd krwi szybko ulega zwolnieniu. Tym bardziej leukocyty spychane są na bok,
8
zaczynają chwilami przylegać do komórek śródbłonkowych („toczą się”).
Przylegających leukocytów (na początku są to głównie granulocyty
obojętnochłonne) jest coraz więcej i tworzą one całe szeregi („zbudowano chodnik
obok jezdni”). Po ścisłym przylgnięciu leukocytów do komórek śródbłonkowych
leukocyty wysuwają pseudopodia pomiędzy połączenia komórek śródbłonkowych
i zaczyna się proces transmigracji (diapedesis). Po pokonaniu błony podstawnej
żyłki zaczyna się wędrówka neutrofilów w tkance śródmiąższowej. Tak samo
opuszczają naczynia inne granulocyty, limfocyty i monocyty.
Przyleganie leukocytów do komórek śródbłonka naczyń zdeterminowane jest
zmianami w ekspresji molekuł adhezyjnych obu typów komórek, które to molekuły
adhezyjne są wzajemnie komplementarne. Molekuły adhezyjne należą do czterech
rodzin: selektyn, immunoglobin, integryn i śluzo-podobnych glikoprotein.
Tab. 3-2. MOLEKUŁY ADHEZYJNE LEUKOCYTÓW I KOMÓREK
ŚRÓDBŁONKA
molekuły
adhezyjne
śródbłonka
P - selektyna
receptory leukocyta
funkcja
Sialyl-Lewis X
PSGL-1
Ligand E–selektyny i
PSGL-1
Integryny LFA-1 i Mac-1
Integryny VLA4 i
LPAM-1
L-selektyna
Toczenie się leukocytów (granulocyty, limfocyty, monocyty)
Toczenie się i przyleganie do śródbłonka (granulocyty,
monocyty i limfocyty T)
ICAM-1
Przyleganie i transmigracja leukocytów
VCAM-1
Przyleganie eozynofilów, limfocytów,
monocytów
GlyCam-1 i
Zjawisko „homing” limfocytów w żyłkach pokapilarnych z wysokim
CD34
„nabłonkowatym” śródbłonkiem i toczenie się neutrofilów i
monocytów
ICAM-1q i VCAM-1 należą do superrodziny immunoglobulin. PSGL-1= P-selectin glycoprotein ligand 1.
Wg. Tucker Collins, Robbins: Pathologic Basis of Disease, wyd.VI.
E - selektyna
Redystrybucja molekuł adhezyjnych. Przykładem jest P-selektyna, która
normalnie w komórkach śródbłonkowych zawarta jest w błonie ziarnistości
Weibel-Palade’a. Pod wpływem takich mediatorów zapalenia jak histamina,
trombina, PAF (czynnik aktywacji płytek) P-selektyna przemieszczana jest do
błony komórkowej i może wiązać się z błoną komórkową przylegającego
leukocyta. Ponieważ proces ten wymaga tylko kilku minut przypuszcza się, że jest
on najważniejszy w początkowym okresie „toczenia się” leukocytów.
Indukcja ekspresji molekuł adhezyjnych na powierzchni komórki śródbłonkowej.
Przykładem jest E-selektyna. Stymulacja takimi mediatorami zapalenia jak
interleukina 1 i TNF- dochodzi do syntezy de novo E selektyny. Proces ten
9
zaczyna się z około 1-2 godzinnym późnieniem. E – selektyna wiąże się z
powierzchnią neutrofilów, monocytów i niektórych limfocytów. Te same cytokiny
indukują zwiększoną ekspresję ICAM-1 i VCAM-1 przez komórki śródbłonkowe.
Zwiększona skłonność do przylegania. Najlepszym przykładem są tu integryny.
Leukocyty wykazują ekspresję integryny LFA-1, jednakże nie wiąże się ona z
ligandą ICAM-1 komórek śródbłonkowych. Dopiero po zmianach
konformacyjnych LFA-1 skutkiem działania czynników chemotaktycznych (w tym
chemokin) LFA-1 silnie wiąże się z ICAM-1. To wtedy dochodzi do ścisłego
przylegania śródbłonka i leukocyta.
Tak więc początkowo mamy do czynienia z aktywacją przez mediatory zapalenia
komórek śródbłonkowych (wzmożona ekspresja E- i P-selektyn). Następnie
podczas „toczenia się” leukocytów przy ścianie naczynia dochodzi do nietrwałych
połączeń leukocytów i komórek śródbłonkowych (współdziałanie selektyn
komórek śródbłonka z ich ligandą węglowodanową na leukocytach - głównie
sialyl-Lewis X). Wreszcie, chemokiny powodują zmiany konformacyjne LFA-1 i
dochodzi do ścisłego połączenia leukocyta i komórki śródbłonkowej. Dopiero
wtedy możliwa jest transmigracja leukocyta na zewnątrz naczynia.
Najlepszym dowodem znaczenia molekuł adhezyjnych są genetyczne wady
polegające na braku tych molekuł. Zaburzenia przylegania leukocytów do komórek
śródbłonkowych skutkują nawracającymi infekcjami. W niedoborze adhezji
leukocytów typu I mamy niemożność syntezy łańcucha 2 występującego w
integrynie LFA-1 i Mac-1. W niedoborze typu II mamy zaburzenie metabolizmu
fukozy, co powoduje niedobór sialyl-Lewis X, ligandy dla E-selektyny.
Fagocytoza.
Granulocyty, które dotarły do bakterii (lub innych czynników chemotaktycznych)
tracą swą mobilność i zaczynają uprzątać obcy materiał. Dzieje się to na drodze
fagocytozy (od greckiego phagein, co znaczy jeść). Bakteria jest rozpoznawana
jako obcy materiał przez pseudopodia wysuwane w ruchu pełzakowym przez
granulocyta. Po rozpoznaniu dochodzi do przylegania granulocyta do bakterii.
Intymność przylegania jest ułatwiana przez immunoglobuliny lub komplement
działający jak opsoniny. Wiele leukocytów ma receptory dla fragmentu C3
komplementu i fragmentu Fc immunoglobulin. Te receptory współdziałają w
przyleganiu granulocyta do bakterii.
Wydłużające się wypustki granulocyta w końcu otaczają bakterię w inwaginacji
błony komórkowej. Dochodzi więc do powstania nowej wakuoli. Wewnątrz
10
wakuoli bakteria jest zabijana przez czynniki bakteriobójcze uwalniane z
cytoplazmy granulocyta. Z kolei wakuola ulega fuzji z lizosomami i
ziarnistościami granulocyta, które uwalniają enzymy lityczne do wakuoli. Ta
degranulacja granulocyta jest końcowym etapem walki z bakterią. Enzymy
lizosomalne zabijają bakterię, jeśli nie została ona już poprzednio zabita, trawią ją i
rozpuszczają do nieszkodliwych składników elementarnych. Głównym
mechanizmem zabicia bakterii jest mechanizm tlenowy w skrócie podany w tab. 33. Leukocyty pozbawione mieloperoksydazy (np. makrofagi) nadal mogą zabijać
bakterie, choć, mniej efektywnie i wolniej. Nadtlenek wodoru (powstały w wyniku
działania oksydazy NADPH z konwersją anionu nadtlenkowego do H2O2) może
być źródłem wolnego rodnika OH·.
Mechanizm zabijania bakterii na drodze niezależnej od tlenu polega na działaniu
białek (zasadowych) ziarnistości granulocytów. Są to:
 Białko kationowe ziarnistości granulocytów (bactericidal permeability –
increasing
protein), które aktywuje fosfolipazę otoczki bakterii. Degradacja fosfolipidów
zwiększa przepuszczalność otoczki bakterii.
 Lizozym trawiący glikopeptydowy komponent otoczki bakterii.
 Laktoreryna – białko ziarnistości granulocytów wiążące żelazo.
 Białko kationowe eozynofilów, które jest mniej skuteczne w zwalczaniu bakterii,
ale silnie odziaływuje toksycznie na pasożyty.
 Defenzyny – kationowe, bogate w argininę peptydy ziarnistości granulocytów,
toksyczne dla bakterii i niektórych komórek ssaków.
Tab. 3-3. ZABIJANIE BAKTERII W MECHANIZMIE TLENOWYM
1. Fagocytoza (np. bakterii) pobudza zwiększony pobór tlenu, glikogenolizę i zwiększone
utlenianie glukozy drogą poprzez heksozomonofosforan i tworzenie reaktywnych form
tlenu.
2. Reaktywne formy tlenu powstają dzięki aktywacji oksydazy NADPH i tworzeniu anionu
nadtlenkowego O2ˉ˙.
3. Anion nadtlenkowy ulega dysmutacji do nadtlenku wodoru..
4. Sam nadtlenek wodoru w fagolizosomie nie wystarcza do pełnego, skutecznego zabicia
bakterii. Konieczne jest dołączenie działania mieloperoksydazy (MPO) z ziarnistości
azurofilnych granulocytów.
5. Mieloperoksydaza w obecności anionu chlorkowego tworzy z nadtlenku wodoru HOCl,
związek silnie bakteriobójczy. Układ H2O2 – MPO – HOCl jest najsilniejszym
systemem bakteriobójczym granulocytów.
11
6. Większość nadtlenku wodoru jest w końcu rozkładane przez katalazę, a część przez
oksydazę glutationu. Rozpadłe bakterie są „dotrawiane” przez hydrolozy lizosomalne.
Ryc. 3-3. Fagocytoza. W zatoce węzła chłonnego widoczne monstrualnie
powiększone makrofagi fagocytujące limfocyty (przypadek złośliwej histiocytozy
z powiększeniem węzłów chłonnych i gorączką). nr 117 buraki 0026.
Takie produkty uwalniane z leukocytów jak:
 enzymy lizosomalne
 aktywne formy tlenu
 pochodne kaskad kwasu arachidonowego (protaglandyny i leukotrieny)
mogą silnie uszkadzać tkanki i śródbłonki naczyń doprowadzając do amplifikacji
pierwotnego uszkodzenia przez czynnik zapaleniotwórczy. Do dalszej amplifikacji
uszkodzenia i zapalenia mogą doprowadzić produkty monocytów/makrofagów co
dokładniej opisano przy omawianiu zapaleń przewlekłych i chorób
autoimmunizacyjnych.
Tak więc leukocyty nacieku zapalnego same mogą stać się przyczyną uszkodzenia
tkanek i dalszego procesu zapalnego. Uwalnianie enzymów lizosomalnych może
np. zachodzić poprzez ulewanie z wakuoli fagocytarnej w momencie jej zamykania
(mechanizm „regurgitacji”), poprzez ekspozycję do potencjalnie fagocytowalnego
materiału ale o dużej powierzchni (np. depozyt immunologiczny w błonie
podstawnej kłębuszka nerkowego – „sfrustrowana fagocytoza”), poprzez tzw.
fagocytozę powierzchniową czy wreszcie po sfagocytowaniu czynników
membranolitycznych (np. kryształki moczanów). Prawdopodobnie ziarnistości
granulocytów mogą być też uwalniane w całości na drodze egzocytozy.
Wiele granulocytów obumiera podczas walki z bakteriami ulegając apoptozie. Są
one usuwane przez drenaż limfatyczny lub fagocytowane przez makrofagi.
Nagromadzone natomiast, obumarłe i obumierające leukocyty zmieszane z
enzymami uwolnionymi z ich ziarnistości i debris uszkodzonej tkanki tworzą
razem ciągnący się lepki, żółty płyn nazywany ropą (pus). Zapalenia, w których
tworzy się ropa nazywane są zapaleniami ropnymi (inflammatio purulenta lub
inflammatio suppurativa). Krążenie bakterii ropotwórczych we krwi powoduje
ropnicę (pyaemia) i powstawanie ropni przerzutowych. Krążenie bakterii i ich
12
jadów wywołuje posocznicę (sepsis, septicopyaemia). Przyczyną posocznicy mogą
też być grzyby.
Ryc. 3-4. Ropne zapalenie mięśnia sercowego. Naciek ropny z bardzo licznymi
granulocytami rozpreparowuje i uszkadza mięsień sercowy. Nr 145 serce 0009
Ryc. 3-5. Posocznica grzybicza wywołana przez Aspergillus flavus. Odgałęzienie
tętnicy wieńcowej serca w całości wypełnione jest grzybnią, która wnika też w
ścianę tętnicy. Celowo przytaczam ten przykład, bowiem o możliwości
grzybiczego pochodzenia posocznicy często zapominamy, a odsetek
nierozpoznanych za życia przypadków jest zawstydzająco duży. Nr 159 P13 0006
Jest wiele przykładów zaburzeń czynności leukocytów. Z grubsza dzieli się je na
zaburzenia przylegania leukocytów, zaburzenia fagocytozy i zaburzenia
mechanizmu zabijania.
Zaburzenia przylegania leukocytów już częściowo wspomniano. Zaburzenie
przylegania typu 1 polega na niedoborze łańcucha 2 integryn (CD18).
Upośledzone jest przyleganie leukocytów, ich rozpłaszczanie, fagocytoza i
mechanizm zwiększenia metabolizmu tlenowego. Występują nawracające infekcje
bakteryjne i zaburzenia gojenia ran. W zaburzeniu przylegania typu 2 występuje na
powierzchni leukocytów) niedobór sialyl-Lewis X (węglowodanowy ligand dla
selektyn śródbłonków). Niedobór genetyczny polega na mutacji
fukosylotransferazy koniecznej dla wytworzenia brakującego ligandu. Klinicznie
typ 2 zaburzenia przylegania ma łagodniejszy przebieg ale i tu występują
nawracające infekcje.
Zaburzenia fagocytozy. Przykładem jest tu zespół Chediak-Higashi (choroba
autosomalna recesywna). Ten nie do końca poznany zespół polega na
występowaniu nadmiernie dużych i nieregularnych ziarnistości leukocytów.
Prawdopodobnie jest to wynikiem braku białka błonowego ziarnistości leukocytów
odpowiedzialnego za przyczepienie (dokowanie) i fuzję ziaren. Mój brak pewności
wynika z faktu i znam typowe obrazy ultrastrukturalne olbrzymich ziarnistości
leukocytów, w których nie było pełnego obrazu klinicznego zespołu i odwrotnie.
Występuje tu opóźnienie „wylewania” enzymów lizosomalnych do wakuoli
fagocytarnych (ale też melanosomów – albinizm, komórek układu nerwowego –
zaburzenia układu nerwowego i płytek krwi – skaza krwotoczna). Występuje
skłonność do infekcji, a zmniejszona cytotoksyczność limfocytów T owocuje
niedoborami immunologicznymi.
Zaburzenia zabijania bakterii. Najważniejsza jest tu grupa zaburzeń
wrodzonych nazywanych wspólnie przewlekłą chorobą ziarniniakową. Dzieci z tą
chorobą mają skłonność do zakażeń. Genetycznie mutacje dotyczą systemu
13
oksydazy NADH. Najczęściej chodzi o związany z chromosomem X brak białka
błonowego (gp91phox) i defekt autosomalny recesywny odpowiedzialny za brak
dwóch komponent cytoplazmatycznych oksydazy (p41phox i p67phox).
Trzeba też pamiętać, że zaburzenia czynności leukocytów i zabijania bakterii
występować może w szeregu chorób nabytych. Tak jest z obniżeniem chemotaksji
w uszkodzeniu termicznym, posocznicy, cukrzycy, nowotworach, niedoborach
immunologicznych. W cukrzycy i po hemodializach mogą wystąpić zaburzenia
przylegania leukocytów. W wyniszczeniu, zaburzeniach wchłaniania, posocznicy,
anemii, białaczkach występują zaburzenia fagocytozy i zabijania bakterii.
Mediatory zapalenia.
Poniżej podsumowano rolę chemicznych mediatorów zapalenia w trzech punktach:
Mediatory zapalenia należą do dwóch zasadniczych kategorii - pochodzących z
osocza i pochodzących z komórek. Mediatory pochodzące z osocza (układy
kaskadowe) krążą normalnie we krwi w formie nieczynnej i muszą ulec
uczynnieniu poprzez działanie aktywatora. Występują liczne specyficzne i
niespecyficzne aktywatory. Wszystkie aktywatory mają swoje antyaktywatory
utrzymujące stan równowagi. Mediatory pochodzące z komórek mogą być
przygotowane (produkowane) i przechowywane w ziarnistościach płytek krwi i
leukocytów, albo mogą być produkowane de novo “na żądanie”. Mediatory
zgromadzone w ziarnach sekrecyjnych (np. histamina) uwalniane są szybko,
podczas gdy inne (kaskady kwasu arachidonowego) wymagają czasu na
wyprodukowanie i uwalniane są po tym okresie. W produkcji niektórych
mediatorów zapalenia komórki mogą ze sobą współdziałać przekazując sobie
półprodukty (lipoksyny).
Mediatory zapalenia są biochemicznie heterogenne. Najważniejsze to aminy
biogenne (np. histamina), peptydy (np. bradykinina, komplement) i pochodne
kwasu arachidonowego (prostaglandyny i leukotrieny).
Mediatory zapalenia są wielofunkcyjne (niektóre „są za, a nawet przeciw”) i
wywierają rozliczne efekty na naczynia krwionośne, komórki zapalne i inne
komórki organizmu. Najważniejsze funkcje z punktu widzenia mechanizmu
zapalenia to skurcz i poszerzenie naczyń krwionośnych, zwiększenie
przepuszczalności naczyń, aktywacja komórek biorących udział w zapaleniu,
chemotaksja, cytotoksyczność, uszkodzenie i degradacja tkanki, ból, gorączka.
14
Histamina.
Bardzo wcześnie w zapaleniu naczynia stają się bardziej przepuszczalne z powodu
działania amin biogennych takich jak histamina i z powodu uwalnianych
polipeptydów takich jak bradykinina. Histamina, która uwalniania jest (czynniki
fizyczne, reakcja anafilaktyczna, fragment C3a i C5a komplementu, cytokiny,
neuropeptydy, czynniki uwalniane z leukocytów) z ziarnistości płytek krwi,
komórek tucznych (mastocytów) i bazofilów, powoduje obkurczanie się komórek
śródbłonkowych w żyłkach, przez co ściana żyłek staje się bardziej przepuszczalna
dla osocza i krwinek mogących łatwiej wydostać się do tkanki. Efekt ten występuje
bardzo szybko, ale też szybko mija (po około pół godziny), bowiem histamina jest
rozkładana przez histaminazę. Jest to więc “reakcja natychmiastowa przejściowa”.
W żołądku dodatkowym magazynem histaminy są komórki ECl. Uwalnianie
histaminy nie tylko stymuluje komórki okładzinowe do produkcji kwasu, ale też
reguluje przepływ krwi przez ścianę żołądka, jednak po masywnym uwolnieniu
przyczynia się do uszkodzenia błony śluzowej (ostre zapalenie krwotoczne).
Serotonina.
Serotonina (o podobnym działaniu do histaminy) uwalniana jest z płytek krwi po
ich agregacji (PAF, kolagen, ADP, trombina, kompleks immunologiczny) w
miejscu uszkodzenia śródbłonka. Serotoninę zawierają też komórki
enterochromafinowe.
Bradykinina.
Bradykinina powstaje w osoczu z prekursora, kininogenu pod wpływem działania
kallikreniny. Bradykinina ma działanie poszerzające naczynia podobne do
histaminy, ale działa wolniej (bradys po grecku znaczy wolno). Powoduje też
skurcz mięśni gładkich i w skórze uczucie bólu. Powstawanie bradykininy w
osoczu aktywuje czynnik Hagemana ( XII czynnik krzepnięcia krwi – czynnik XIIa
stymuluje konwersję prekallikreniny do kallikreniny). Czynnik Hagemana jest też
aktywatorem krzepnięcia śródnaczyniowego krwi i aktywatorem plazminogenu, a
także aktywatorem systemu komplementu (dopełniacza). Widzimy, że ten ważny
inicjator reakcji zapalnej (tak jak i reszta kaskady wewnątrz- i
zewnątrznaczyniowego krzepnięcia krwi), współdziała w reakcji zapalnej,
aktywuje szereg systemów biologicznych w krwi krążącej mogących oddziaływać
na ściany naczyń i komórki zapalne dla zwielokrotnienia i utrzymania odpowiedzi
na uraz. Bradykinina działa krótko, bo jest szybko rozkładana przez kininazę.
Resztka jest rozkładana w płucach przez enzym konwertujący angiotenzynę.
System komplementu (dopełniacza).
15
Innym ważnym źródłem mediatorów zapalenia jest system komplementu,
składający się z szeregu białek aktywowanych w systemie kaskadowym, w którym
jeden czynnika aktywuje następny. Białka komplementu mają numery od 1 do 9.
Aktywacja komplementu zachodzi na dwóch drogach. Klasyczna droga polega na
aktywacji komplementu przez kompleks antygen - przeciwciało powstający w
reakcji immunologicznej. Aktywacja może też zajść po wpływem enzymów
proteolitycznych, a w dnie pod wpływem kwasu moczowego. Alternatywna
droga polega na aktywacji kaskady przez endotoksyny bakteryjne, grzyby, jad
węży i niektóre inne substancje. W obu drogach efekt końcowy jest ten sam i
polega na wytworzeniu kompleksu atakującego błony komórkowe. Enzymatyczny
kompleks ataku błon komórkowych dosłownie boruje dziury w błonach
komórkowych. Np. w niektórych anemiach hemolitycznych kompleks
przedziurawia błony komórkowe erytrocytów prowadząc do ich lizy. Podczas
kaskadowych reakcji komplementu tworzą się inne biologicznie czynne
kompleksy. Te pośrednie kompleksy też odpowiedzialne są za szereg aspektów
zapalenia. Co więcej kompleksy ulegają rozszczepieniu na fragmenty (np fragment
C3a, C5b odpowiedzialne m. in. za zwyrodnienie włóknikowate i sygnały
chemotaktyczne), które również są biologicznie czynne. Kolejne kompleksy
komplementu i ich fragmenty wpływają na leukocyty, komórki śródbłonka, system
krzepnięcia krwi, plazminogen i współuczestniczą w rozwoju zapalenia.
Pochodne kwasu arachidonowego.
Metabolity kwasu arachidonowego stanowią ważną grupę mediatorów zapalenia.
Kwas arachidonowy pochodzi z fosfolipidów błon komórkowych, z których
uwalniany jest przez działanie fosfolipazy. Kwas arachidonowy przetwarzany jest
na drodze lipooksygenazowej, na której powstają leukotrieny, aktywne w
chemotaksji i zwiększaniu przepuszczalności ściany naczyniowej. Leukotrieny
powodują np. skurcz oskrzeli w astmie oskrzelowej i wstrząsie anafilaktycznym
poprzez skurcz mięśni gładkich oskrzeli. Droga cyklooksygenazowa (obecnie
wyróżnia się już dwie, a być może trzy formy cyklooksygenaz) wiedzie do
powstania z kwasu arachidonowego prostaglandyn, prostacykliny i
tromboksanu, które powodują poszerzenie naczyń krwionośnych. Tromboksan
skumuluję agregację płytek krwi i powstawanie skrzepu, czemu przeciwdziała
prostacyklina. Pochodne kwasu arachidonowego współuczestniczą we wszystkich
etapach zapalenia i wytwarzane są w miejscu zapalenia w dużych ilościach z
różnych źródeł. Proces wytwarzania prostaglandyn może być zahamowany przez
aspirynę - inhibitora cyklooksygenazy. Przeciwzapalne działanie kortykosteroidów
może być częściowo wytłumaczone zahamowaniem uwalniania z błon
komórkowych kwasu arachidonowego poprzez zahamowanie aktywności
16
fosfolipazy. Kolejnymi metabolitami kwasu arachidonowego istotnymi dla procesu
zapalnego są lipoksyny. Produkowane ona są częściowo dzięki możliwości
wymiany półproduktów między płytkami krwi i granulocytami. Lipoksyny są
kolejnymi związkami, które są „za a nawet przeciw. Hamują chemotaksję i adhezję
granulocytów, ale stymulują adhezję monocytów. Lipoksyna XA4 poszerza
naczynia krwionośne zmniejsza działanie obkurczające leukotrienu LTC 4.
Ponieważ ilość lipoksyn jest odwrotnie proporcjonalna do ilości leukotrienów
przypuszcza się ich wzajemnie przeciwstawną rolę regulacyjną w zapaleniu.
PAF.
Czynnik aktywujący płytki (ester acetylo-glicerolowy fosforylocholiny)
powstający z fosfolipidów błon płytek krwi, leukocytów i komórek śródbłonka,
działa za pośrednictwem receptora związanego z białkiem G. Powoduje on
aktywację płytek krwi, skurcz naczyń i skurcz oskrzeli. W niezwykle małych
stężeniach powoduje on natomiast poszerzenie i zwiększenie przepuszczalności
żyłek, aktywację leukocytów ze zwiększeniem zużycia tlenu, ich chemotaksję i
degranulację. PAF może więc zapoczątkować cały proces zapalny. W warunkach
doświadczalnych np. wstrzyknięcie dootrzewnowe PAF wywołuje umiarkowane
ostre zapalenie trzustki. Palenie papierosów generuje uwalnianie pochodnych PAF.
Cytokiny i chemokiny.
Cytokiny i chemokiny to białka produkowane głównie przez limfocyty i
makrofagi, ale mogą też być wytwarzane przez wiele innych komórek. Są one
istotne dla wielu reakcji immunologicznych, ale mają znaczenie także w ogólnej
reakcji zapalnej. Monokiny to cytokiny produkowane przez monocyty, limfokiny
to cytokiny produkowane przez limfocyty. Oba typy komórek produkują też inne
cytokiny np. CSFs – colony stimulating factors – czynniki aktywujące wzrost
niedojrzałych leukocytów. Interleukiny to duża rodzina cytokin produkowanych
przez komórki hemopoetyczne i działających głównie na leukocyty. Wiele
czynników wzrostu działa jak cytokiny i odwrotnie. Cytokiny dzieli się na 5 klas:
cytokiny stymulujące hemopoezę (IL-3, IL-7, czynniki stymulujące wzrost
komórek pnia, granulocytów, makrofagów).
cytokiny stymulujące wzrost i czynność limfocytów (IL-2, IL-4, IL-10, TGF-)
cytokiny związane z naturalną odpornością (TNF-, IL-1, IFN-, INF-, IL-6).
Cytokiny te są bardzo ważne w zapaleniu i chyba najlepiej poznane.
Cytokiny aktywujące komórki uczestniczące w zapaleniu, szczególnie makrofagi
w immunologicznej odpowiedzi komórkowej (IFN-, TNF-, TNF-, IL-5, IL10, IL-12).
17
Chemokiny. Są to niskomolekularne białka (odróżnia się ich 4 klasy w
zależności
od reszt cysteinowych). Aktywują one leukocyty i stymulują
chemotaksję. Unieruchomienie chemokin (przez związanie z proteoglikanami
tkanki łącznej) uważa się za ważne w utrzymaniu gradientu chemotaktycznego
potrzebnego dla rekrutacji i migracji leukocytów. Chemokiny działają też na
fibroblasty i komórki hemopoetyczne. Chemokiny działają poprzez swoiste
receptory powierzchniowe związane z białkiem G (to m. in. koreceptory
wirusowe
odpowiedzialne za wnikanie wirusa HIV do limfocytów CD4).
Tlenek azotu.
Tlenek azotu wytwarzany z L-argininy przy pomocy syntaz tlenku azotu jest
ważnym mediatorem zapalenia zwłaszcza jako czynnik rozszerzający naczynia
krwionośne. Tlenek azotu ponadto zmniejsza agregację płytek, hamuje funkcje
mastocytów, zmniejsza rekrutację i migrację leukocytów w zapaleniu. Tlenek
azotu jest ważny nie tylko w zapaleniu ostrym, ale też w fazie gojenia. Tak np.
zwiększenie ilości wytwarzanego tlenku azotu przyspiesza ziarninowanie i gojenie
wrzodu żołądka czy dwunastnicy i odwrotnie inhibitory syntaz tlenku azotu
opóźniają gojenie. Z drugiej strony produkowany w makrofagach wolny rodnik z
tlenku azotu może uszkadzać tkanki.
Enzymy lizosomalne i aktywne formy tlenu.
Enzymy lizosomalne uwalniane z leukocytów odgrywają ważną rolę w zapaleniu.
Ich trawiące działanie zwiększając uszkodzenie tkanki wiedzie do nasilenia
odczynu zapalnego. Podobnie wolne rodniki zarówno zwiększają uszkodzenie
komórek śródbłonkowych jak i inaktywują antyproteazy czy wreszcie uszkadzają
komórki miąższowe zajętego narządu.
Neuropeptydy.
Niektóre neuropeptydy np. substancja P są ważne nie tylko jako neurotransmitery,
czy też związki odpowiedzialne za uczucie bólu, ale też stymulują one zwiększenie
przepuszczalności naczyń.
18
Tab. 3-4. GŁÓWNE MEDIATORY ZAPALENIA
POCHODZENIE
z komórek
zawarte w
ziarnistościach
utworzone
”na świeżo”
systemy kaskadowe czynnik XII
białek pochodzących Hagemana
z wątroby
MEDIATOR
histamina
serotonina
enzymy lizosomalne
KOMÓRKI
komórki tuczne, bazofile, płytki krwi
płytki krwi
neutrofile, makrofagi
prostaglandyny
leukotrieny
PAF
aktywne formy tlenu
tlenek azotu
cytokiny
leukocyty, płytki krwi, śródbłonki
leukocyty
leukocyty, śródbłonki
leukocyty
makrofagi
makrofagi, limfocyty, śródbłonki
układ krzepnięcia i
fibrynolizy
układ kinin
(bradykinina)
układ komplementu anafilatoksyny (fragmenty
C3a, C5a, C3b komplem.)
kompleks ataku błon
(C5b-9)
Zejście zapalenia ostrego
Zapalenie ostre wraz z typowymi zmianami hemodynamicznymi, zmianami
przepuszczalności naczyń, tworzeniem wysięku, rekrutacją leukocytów może
pozornie sprawiać wrażenie chaosu. Jest to jednak jest to proces wysoko
zorganizowany. Z uwagi jednak na mnogość czynników współodpowiedzialnych
za obraz, kolejność zmian i przebieg zapalenia końcowy efekt zapalenia ostrego
może być różny.
Najkorzystniejsze jest pełne wygojenie bez pozostawienia śladów
morfologicznych (restitutio ad integrum). Oby tak zawsze.
W zapaleniach ropnych zniszczenie zajętej tkanki (przez enzymy lizosomalne
granulocytów) i zgromadzenie wysięku ropnego wiedzie do powstania ropnia
(abscessus).
19
Gojenie poprzez proces ziarninowania i zwłóknienie (organizacja wysięku,
zejście zapalenia w narządach z nieodnawialnymi komórkami np. w mięśniu
sercowym).
Przejście zapalenia ostrego w przewlekłe. Może to być efekt niepełnego
wygojenia zapalenia ostrego przy utrzymującym się uszkodzeniu tkanek, albo też
jest to proces od początku przewlekły.
ZAPALENIE PRZEWLEKŁE (INFLAMMATIO CHRONICA)
Zapalenie przewlekłe nie tylko określone jest przez długość trwania procesu
zapalnego i odmienny od zapalenia ostrego skład nacieku komórkowego
(przeważają makrofagi, limfocyty, plazmocyty).
Ryc. 3-6 a,b. Zapalenie przewlekłe. a). Przewlekłe zapalenie maziówki stawu.
Widoczny kosmkowy rozrost maziówki i przewlekły proces zapalny złożony z
komórek jednojądrzastych. Nr 108 buraki0013. b). Przewlekłe zapalenie dziąsła.
Widoczny przewlekły naciek zapalny z dużą liczbą limfocytów. nr109 buraki
0014.
W zapaleniu przewlekłym aktywne zapalenie, uszkodzenie tkanki ( z ewentualną
martwicą) i procesy gojenia zachodzą równocześnie. Powstaje samonapędzający
się mechanizm kolejnych faz uszkodzenia i reakcji zapalnej, z którego organizm
nie potrafi się wyzwolić. Taki jest mechanizm wielu ciężkich, przewlekłych chorób
(np. reumatoidalne zapalenie stawów i inne systemowe choroby autoagresyjne,
gruźlica, kiła, śródmiąższowe choroby płuc chociażby pylice, przewlekłym
procesem zapalnym jest miażdżyca etc.). W zapaleniu przewlekłym w nacieku
zapalnym przeważają makrofagi, limfocyty i często plazmocyty. Widoczne jest nie
tylko uszkodzenie tkanki, ale gojenie przebiega z tworzeniem ziarniny (zapalenia
wytwórcze), tworzeniem nowych naczyń i proliferacji fibroblastów, a w końcu do
włóknienia (fibrosis) i bliznowacenia (cicatrisatio).
Węzłową komórką w zapaleniu przewlekłym jest makrofag. W zapaleniu
ostrym akumulacja makrofagów w miejscu zapalenia zachodzi w około 48 godzin,
jednakże po ustaniu ostrego procesu zapalnego makrofagi albo obumierają, albo
przechodzą drogą naczyń chłonnych do węzłów chłonnych. W zapaleniu
przewlekłym skutkiem różnych mechanizmów utrzymuje się rekrutacja i
akumulacja makrofagów w miejscu zapalenia.
Największym źródłem zgromadzonych makrofagów jest stale utrzymujący się
proces chemotaksji pod wpływem fragmentu C5a komplementu, chemokin
produkowanych przez aktywowane makrofagi (zamknięte koło patogenetyczne),
20
czynniki wzrostu, produkty rozpadu włóknika (fibrynopeptydy), czy też kolagenu.
Lokalna proliferacja makrofagów dawniej była negowana, ale obecnie wiadomo,
że może zachodzić np. w płytce miażdżycowej. Zgromadzone makrofagi
unieruchamiane są w ognisku zapalenia poprzez cytokiny, (macrophage inhibitory
factor).
Makrofagi aktywowane w procesie zapalnym produkują cały szereg (kilkadziesiąt)
czynników biorących udział w zapaleniu i obronie przed czynnikami szkodliwymi,
ale też innych czynników mogących uszkadzać komórki i tkanki (patrz też rozdział
o immunopatologii).
Ryc. 3-7. Efekty aktywacji makrofaga.
W zapaleniu przewlekłym biorą też udział inne komórki, np. limfocyty, przy czym
współuczestniczą one zarówno w procesach immunologicznych jak i nieimmunologicznych zapalenia. Stymulowane przez monocyty/makrofagi same je
zwrotnie aktywują zamykając samonapędzające się koło zapalenia przewlekłego.
Mastocyty, bazofile i eozynofile biorą udział w reakcjach alergicznych, ale też
eozynofile zaangażowane są w zwalczaniu pasożytów (zasadowe białko
ziarnistości eozynofilów jest toksyczne dla pasożytów). W wielu zapaleniach
przewlekłych nadal współuczestniczy duża liczba granulocytów
obojętnochłonnych.
Zapalenia ziarniniakowe.
Zapalenia ziarniniakowe są wyrazem udziału w procesie zapalnym reakcji
immunologicznej nadwrażliwości typu późnego (komórkowego). Dawniej
zapalenia takie nazywano swoistymi ze względu na charakterystyczny obraz
mikroskopowy z tworzeniem ziarniniaków. Ziarniniak = ziarnina uformowana w
formę guzka, a czasem sporego guza.
Wyróżniamy ziarniniaki dookoła ciała obcego. Takim jest np. ziarniniak dookoła
szwów chirurgicznych, czy też wokół ziaren talku (w jamie otrzewnej po zabiegu
chirurgicznym, lub np. w płucach u narkomanów). Częsty u nas (ze względy na
rozprzestrzenienie próchnicy zębów) jest ziarniniak okołowierzchołkowy zęba
związany z przejściem „leczonego” zapalenia miazgi na otoczenie korzenia zęba.
Ziarniniak taki zawiera prócz typowej ziarniny komórki olbrzymie dookoła ciała
obcego.
Ryc. 3-8. Ziarnina olbrzymiokomórkowa. Widoczne liczne wielojądrzaste komórki
olbrzymie w ziarniniaku okołowierzchołkowym zęba. nr 88. P1-4inne, 0036.
21
Drugim typem jest ziarniniak nabłonkowatokomórkowy powstający na drodze
immunologicznej. Makrofagi po pochłonięciu czynnika sprawczego (np. bakterii
gruźlicy) prezentują pochłonięte antygeny limfocytom T. Te nie tylko aktywują
dalsze limfocyty T (poprzez IL-2), ale też produkują interferon , który powoduje
zmianę morfologii i czynności makrofagów zmieniając je w tzw. komórki
nabłonkowate. Makrofagi takie mają obfitą cytoplazmę i mniej już są skłonne do
fagocytozy, za to produkują cała gammę cytokin. Niektóre z makrofagów tworzą
komórki olbrzymie tzw. komórki Langhansa. Skupienie komórek nabłonkowatych,
z obecnością (lub bez) komórki olbrzymiej i peryferycznie rozmieszczonych
limfocytów tworzy drobny guzek nazywany gruzełkiem (tuberculum- jest on
nieco poniżej granicy widzialności gołym okiem, widać dopiero skupienie dwóch
czy trzech gruzełków).
Ryc 3-9. Gruzełek gruźliczy. Widoczne skupienie komórek nabłonkowatych o
wydłużonych przecinkowatych jądrach i komórka olbrzymia Langhansa. nr 43
Płuca 0030.
Sztandarowym przykładem występowania gruzełków i zapalenia ziarniniakowego
jest gruźlica. W gruźlicy gruzełek w centralnych częściach ulega martwicy
serowatej (caseificatio). Obecnie wiemy, że prócz gruźlicy zapalenia
ziarniniakowe z tworzeniem gruzełków jednak bez serowacenia zdarzają się w
całej grupie zapaleń tzw. gruźliczo-podobnych. Zaliczamy tu niektóre choroby
zakaźne (np. trąd, kiła, choroba kociego pazura, zapalenie węzłów chłonnych
krezkowych, tularemia, rodoncjoza i inne choroby odzwierzęce), sarkoidozę (o
nieznanym czynniku etiologicznym), ale też berylozę. W każdym więc przypadku
winniśmy dążyć do sprecyzowania czynnika etiologicznego, uzupełniając badanie
morfologiczne badaniami serologicznymi, wyhodowaniem bakterii, lub techniką
PCR czy hybrydyzacji in situ.
PATOMORFOLOGIA ZAPALENIA.
Dla celów dydaktycznych dzieli się też zapalenia na uszkadzające, wysiękowe i
wytwórcze w zależności od tego, która faza zapalenia przeważa w obrazie
makroskopowym. Zapalenia wysiękowe dzieli się z kolei na podtypy zależnie od
rodzaju wysięku (surowiczy, nieżytowy, włóknikowy, ropny, krwotoczny,
posokowaty.
Zapalenie surowicze.
22
Zapalenie surowicze (inflammatio serosa) uważane za najlżejszą formę zapalenia
charakteryzuje wysięk surowiczy. Jest to płyn wodojasny, podobny do osocza, z
niewielką tylko liczbą komórek zapalnych. Zapalenie surowicze jest też wstępną
fazą większości zapaleń. W zapaleniu płuc jest to jasny białkowy płyn w
pęcherzykach płucnych z niewielką domieszką komórek. W miarę postępu procesu
zapalnego ilość komórek zapalnych i nitek włóknika narasta. Jeśli jednak
pozostawimy wcześnie rozpoznanie i zastosujemy skuteczne leczenie to
przerwiemy proces zapalny we wczesnym stadium, w fazie zapalenia surowiczego,
a wysięk surowiczy ulegnie szybko resorpcji.
Zapalenie surowicze jest typowe dla wielu zapaleń wirusowych. Dobrym
przykładem są tu pęcherzyki surowicze tworzące się na wardze w zakażeniu
wirusem opryszczki. Choroby autoimmunizacyjne zajmujące błony surowicze są
też zapaleniami surowiczymi. Surowicze zapalenia osierdzia, opłucnej, czy
otrzewnej charakteryzują się nagromadzeniem jasno-żółtego przejrzystego płynu w
jamach surowiczych. Obrzmienie stawu wtórne do akumulacji płynu w jamie
stawowej w reumatoidalnym zapaleniu stawów jest najczęstszym zaburzeniem
autoimmunologicznym. Innym przykładem zapalenia surowiczego to pęcherze
skórne w oparzeniu II stopnia. Wysięk surowiczy łatwo się resorbuje i jeśli znikną
czynniki zapaleniotwórcze zmiana goi się bez trwałych następstw.
Zapalenie nieżytowe (inflammatio catarrhalis) to zapalenie surowicze błon
śluzowych z domieszką śluzu. Wszyscy znamy „katar nosa”.
Ryc. 3-10. Nieżytowe zapalenie oskrzela (bronchitis catarrhalis). Światło
oskrzela wypełnione jest treścią śluzową z domieszką komórek zapalnych i
złuszczonych nabłonków oskrzelowych i makrofagów płucnych. Nr 110 buraki
0015
Zapalenie włóknikowe (inflammatio fibrinosa).
Zapalenie włóknikowe charakteryzuje wysięk bogaty we włóknik. Włóknik
powstaje z polimeryzacji fibrynogenu, który jest jednym z największych białek
osocza. W przeciwieństwie do wysięku surowiczego, w którym występują głównie
albuminy i immunoglobuliny przedostające się do wysięku z surowicy przez
nieuszkodzoną lub niewiele uszkodzoną ścianę naczynia, przedostawanie się
włóknika wymaga większych uszkodzeń naczyniowych. Tak więc wysięk
włóknikowy jest wskaźnikiem stosunkowo cięższego procesu zapalnego.
23
Zapalenie włóknikowe jest pospolite w zapaleniach bakteryjnych, np
streptokokowe zapalenie gardła, bakteryjne zapalenie płuc itp. W gruźliczym
zapaleniu osierdzia powierzchnia serca pokryta jest szarawo-żółtym nalotem.
Włóknik może tworzyć mostki między osierdziem i nasierdziem doprowadzając z
czasem do zrostów.
Wysięk włóknikowy nie resorbuje się tak łatwo jak wysięk surowiczy. Makrofagi
nadtrawiają włóknik i skrzepy krwi. Do wysięku mogą wrastać naczynia.
Doprowadza to do “organizacji” wysięku. Makrofagi wysięku stymulują ponadto
wrastanie fibroblastów do wysięku, które powodują rozrost tkanki łącznej. Ta
tkanka łączna zarasta jamy w narządach (np zwłóknienie pozapalne płuc) lub na
ich powierzchni (zrosty opłucnej, osierdzia, jamy otrzewnej). Całkowite
zarośnięcie worka osierdziowego (pericarditis contrictiva) wiedzie do
niewydolności krążenia z utrudnienia nawrotu żylnego do serca i upośledzenia
skurczów mięśnia sercowego.
Zapalenia ropne (inflammatio purulenta).
Zapalenie ropne, ( w którym wysięk jest ropą) powodowane jest najczęściej
obecnością bakterii ropotwórczych takich jak streptokoki i stafylokoki. Jak
wspomniano powyżej ropa jest gęstym żółtawym płynem zawierającym bardzo
liczne obumarłe i obumierające neutrofile oraz debris martwej tkanki. Ropa jest
bogata w enzymy lityczne uwolnione z granulocytów, zniszczonych komórek i
bakterii. Wysięk, który jest równocześnie bogaty we włóknik jest wysiękiem
włóknikowo-ropnym, a całe zapalenie nazywa się zapaleniem włóknikoworopnym.
Ryc. 3-11 a,b,c,d. Zapalenia ropne. a).Obraz makroskopowy zapalenia opon
mózgowych. W oponach wzdłuż naczyń widoczne nagromadzenie żółtawej treści
ropnej. b). Mikroskopowo zapalenie opony miękkiej widoczne jako
nagromadzenie wysięku ropnego w oponach. c). Ropne zapalenie wyrostka
robaczkowego. Widoczny wysięk ropny w ścianie wyrostka wylewający się do
światła wyrostka. d). Zapalenie ropne o dłuższym czasie trwania. Prócz typowego
dla ropy nagromadzenia granulocytów widoczne liczne resorbcyjne komórki
ksantomatyczne. Makro (604) i mikro zapalenie opon mózgowych (CD 106), ropne
zapalenie wyrostka robaczkowego (CD107) i przewlekłe ropne zapalenie z kom
ksanto (CD 111 – wszystko buraki.)
Ropa może gromadzić się na błonie śluzowej (ropotok), w skórze (w mieszku
włosowym - czyrak) lub w narządach wewnętrznych. Nagromadzenie ropy
24
wewnątrz narządu nazywa się ropniem (abscessus). Centrum ropnia wypełnia
ropa. W przewlekłym ropniu obwód złożony jest z torebki z tkanki ziarninowej i
włóknistej. Ropień nie goi się samoistnie i winien być ewakuowany chirurgicznie.
Duże ropnie mają tendencję do pękania i tworzenia zatoki (sinus) lub przetoki
(fistula).
Nagromadzenie ropy w uprzednio istniejącej jamie nazywa się ropniakiem
(empyema). Np ropniak pęcherzyka żółciowego powstaje, jeśli ropa nie jest
drenowana przez drogi żółciowe. Ropniak opłucnej oznacza nagromadzenie ropy
w opłucnej, a ropniak stawu nagromadzenie ropy w jamie stawowej.
Proces ropny toczący się bez ostrych granic wyznaczonych przez ziarninę i tkankę
włóknistą i obejmujący różne warstwy danego narządu nazywa się ropowicą
(phlegmone). Taką ropowicą jest popularny zastrzał (panaritium), powstający
klasycznie na dłoniowej powierzchni i opuszce palców rąk po ukłuciu, zanokcica
(paronychia) tocząca się w łożysku paznokcia, ale też ropowicze zapalenie
wyrostka robaczkowego, które szybko może doprowadzić do pęknięcia zropiałego
wyrostka i rozlanego ropnego zapalenia otrzewnej.
Zapalenie krwotoczne (inflammatio haemorrhagica) polega na domieszce krwi
do wysięku i jest wyrazem cięższego uszkodzenia naczyń w zapaleniu. Takie
krwotoczne zmiany mogą towarzyszyć np. zapaleniu płuc w grypie.
Zapalenie zgorzelinowe albo zgorzel (gangraena, inflammatio gangraenosa vel
ichorosa) wywołane jest bakteriami beztlenowymi, gnilnymi. Zgorzelinowe
zapalenie miazgi zębowej, czy też zgorzelinowe zapalenia wyrostka robaczkowego
czy pęcherzyka żółciowego to pospolite przykłady takich zmian.
Zapalenie wrzodziejące.
Zapalenie wrzodziejące (inflammatio ulcerativa) powstaje na powierzchni skóry
lub błon śluzowych. Owrzodzenie jest miejscem pozbawionym wyściółki
nabłonkowej. Może jednak drążyć w głąb. Taki jest np. wrzód trawienny żołądka
czy dwunastnicy, który nie leczony może doprowadzić do perforacji ściany i
rozlanego zapalenia otrzewnej.
Ryc. 3-12. Dno owrzodzenia skóry. Widoczne masy martwicze i tkanka
ziarninowa. Nr 91P1-4inne 0013.
25
Zapalenie rzekomobłoniaste (inflammatio pseudomembranosa). Zapalenie
rzekomobłoniaste jest szczególną formą zapalenia wrzodziejącego połączonego z
równoczesnym zapaleniem włóknikowo-ropnym. Ropa, włóknik i debris
komórkowe z obumarłych fragmentów błony śluzowej tworzą wspólnie
wymieszaną błonę pokrywającą owrzodzenie. Tak dzieje się np. w jelicie grubym
pod wpływem bakterii beztlenowej Clostridium difficile. Rozrost tej bakterii (np. w
wyniku zniszczenia innych bakterii przez antybiotyki) może objąć całe jelito
grube. Zapalenie rzekomobłoniaste to również zapalenie krtani lub gardła w
dyfterycie wywołanym przez Corynebacterium diphtheriae. Usunięcie białawego
strupa odsłania owrzodziałą, siąpiącą krwią powierzchnię błony śluzowej.
Ryc. 3-13.
Download