ocEna wPływu wybranych czynników socjodEMoGraficznych na

advertisement
ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS
ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE
2010, 56, 3, 107–112
Beata Karakiewicz, Celina Stala1, Elżbieta Grochans2, Iwona Rotter, Bożena Mroczek,
Liliana Zaremba-Pechmann, Maria Laszczyńska 3, Marta Giezek1
Ocena wpływu wybranych czynników socjodemograficznych
na jakość życia osób chorujących na stwardnienie rozsiane
Assessment of the impact of some sociodemographic factors
on the quality of life of patients with multiple sclerosis
Zakład Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Żołnierska 48, 70-210 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med., prof. PUM Beata Karakiewicz
1
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Żołnierska 48, 70-210 Szczecin
Opiekun: dr hab. n. med., prof. PUM Beata Karakiewicz
2
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Nauk Pielęgniarskich Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Żołnierska 48, 70-210 Szczecin
Kierownik: dr n. med. Elżbieta Grochans
3
Samodzielna Pracownia Histologii i Biologii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Żołnierska 48, 70-210 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Laszczyńska
Summary
There was no effect of the place of residence on the quality
of life. Elderly patients and patients with long­‍‑term multiple
Introduction: Multiple sclerosis is the most common sclerosis had a poorer quality of life in the physical funccause of disability among young people, affecting the emo- tioning, general health, vitality, and role­‍‑emotional domains.
tional and intellectual condition of the patient. Assessment
Conclusions: 1. Gender and place of residence of mulof the quality of life enables long­‍‑term planning of the strat- tiple sclerosis patients has no effect on any of the scales of
egy of support and thus should constitute a permanent part the quality of life. 2. High economic status favors a higher
of care for multiple sclerosis patients.
quality of life in the physical functioning and general health
The aim of this study was to assess the impact of gen- scales. 3. Age and long duration of multiple sclerosis are
der, age, duration of the disease, and economic status of important factors decreasing the quality of life in most scales.
multiple sclerosis patients on the quality of life in separate
domains.
K e y w o r d s: multiple sclerosis – quality of life.
Material and methods: A diagnostic survey was conducted in 64 patients with multiple sclerosis. We administered a questionnaire developed by us with questions referStreszczenie
ring to sociodemographic data of the patients. We also used
the standard SF‑36 questionnaire with eight scales.
Wstęp: Stwardnienie rozsiane (SM), będące najczęstResults: No significant differences between male and szą przyczyną niepełnosprawności ludzi młodych, wpływa
female SM patients were noted as regards the quality of life na stan emocjonalny i intelektualny chorych. Ocena jakości
in each scale. Wealthy patients experienced a higher quality życia powinna być stałym elementem opieki nad pacjenof life as regards the general health and physical functioning tem z SM, gdyż dzięki temu można zaplanować dla niego
in comparison to patients with a middle economic status. długoterminową strategię wsparcia.
108
BEATA KARAKIEWICZ, CELINA STALA, ELŻBIETA GROCHANS i wsp.
Celem pracy była ocena wpływu czynników takich
jak płeć, wiek, czas trwania choroby oraz warunki materialne na jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane
w poszczególnych sferach.
Materiał i metody: Badaniami metodą sondażu diagnostycznego objęto 64 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Do realizacji celów pracy wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa, zawierający pytania
dotyczące danych socjodemograficznych badanych, a także
standaryzowany kwestionariusz SF­‍‑36, w którym oceniana
jest jakość ośmiu sfer życia.
Wyniki: Nie stwierdzono występowania istotnych statystycznie różnic dotyczących jakości życia w poszczególnych sferach pomiędzy kobietami a mężczyznami z SM.
Biorąc pod uwagę wpływ sytuacji materialnej na jakość
życia, wykazano, że u osób dobrze sytuowanych jakość
życia pozostawała znacząco lepsza w sferze ogólnego stanu
zdrowia i sprawności fizycznej w stosunku do pacjentów
o średnim statusie ekonomicznym. Nie stwierdzono wpływu
miejsca zamieszkania na jakość życia badanych. Pacjenci
starsi i długo chorujący charakteryzowali się niższym poziomem jakości życia w kategoriach: sprawności fizycznej,
ogólnego stanu zdrowia, witalności oraz problemów emocjonalnych.
Wnioski: 1. Płeć oraz miejsce zamieszkania pacjentów
ze stwardnieniem rozsianym nie mają wpływu na ocenę
jakości życia w żadnej z badanych sfer. 2. Dobra sytuacja
materialna sprzyja lepszej jakości życia w kategorii sprawności fizycznej oraz ogólnego stanu zdrowia. 3. Zaawansowany wiek pacjenta oraz długi czas trwania choroby stanowią istotny czynnik obniżający większość ocenianych
kategorii jakości życia.
w patofizjologii odgrywają cytokiny regulujące zaburzoną
odpowiedź immunologiczną oraz biorące udział w uszkodzeniu mieliny [6]. Podkreśla się rolę infekcji wirusowych,
a właściwie defektu odpowiedzi immunologicznej, jako
istotnego czynnika patogenetycznego [7].
Objawy pojawiające się w SM wynikają z uszkodzenia
różnych części układu nerwowego. Charakterystyczne jest
rozprzestrzenianie się zmian w czasie i miejscu. Do częstych
objawów należą różnego typu zaburzenia czucia, zespoły
piramidowe, móżdżkowe, oczopląs, zaburzenia urologiczne,
zmęczenie czy zaburzenia widzenia. Mogą wystąpić inne
objawy, takie jak: różne stany emocjonalne (depresja, euforia), zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia czynności
seksualnych, zespoły bólowe [8, 9].
Rozpoznanie stwardnienia rozsianego ma istotny duży
wpływ na dalsze życie chorego i jego rodziny. Każdy pacjent
reaguje indywidualnie na informację o chorobie, natomiast
forma przekazania diagnozy i wsparcie, jakie przy tym
otrzyma, będą miały znaczący wpływ na to, jak sobie poradzi w zaistniałej sytuacji.
W przypadku pacjentów ze schorzeniami upośledzającymi sprawność ruchową oraz wpływającymi negatywnie na funkcjonowanie emocjonalne szczególne znaczenie
mają badania jakości życia [10]. Pojęcie jakości życia jest
trudne do zdefiniowania. Każdy z badaczy zajmujących się
tym zagadnieniem, definiuje ten termin inaczej, najczęściej
porównując ze szczęściem, dobrostanem, zadowoleniem [11,
12]. Zgodnie z definicją WHO przyjętą podczas konferencji
w Kopenhadze, jakość życia wyraża się poczuciem satysfakcji jednostek lub grup społecznych wynikającym ze świadomości zaspokojenia własnych potrzeb oraz możliwości
postrzegania rozwoju jednostkowego i społecznego [13].
Badania jakości życia są istotne dla personelu medycznego, gdyż znając obszary życia, które ulegają szczególnej
H a s ł a: stwardnienie rozsiane – jakość życia.
destrukcji w wyniku choroby, można opracować strategię
wsparcia dla pacjentów [14].
Celem pracy była ocena wpływu czynników takich jak
Wstęp
płeć, wiek, czas trwania choroby oraz warunki materialne
Stwardnienie rozsiane (SM) jest najczęstszą neurolo- na poszczególne sfery jakości życia chorych na stwardniegiczną przyczyną niepełnosprawności ludzi młodych. W Pol- nie rozsiane.
sce na SM choruje ok. 40 tys. osób [1]. Choroba ta występuje
głównie u osób rasy białej, z częstością 40–100 przypadków
Materiał i metody
na 100 tys. populacji. Początkowe objawy SM zwykle występują między 20.–40. r.ż., jednak zdarzają się też przypadki
Badania przeprowadzono w okresie od grudnia 2009 r.
zachorowań zarówno w wieku dziecięcym, jak i po 40. r.ż.
do kwietnia 2010 r. w Klinice Neurologii z Pododdziałem
Częściej chorują kobiety niż mężczyźni [2].
Etiopatogeneza stwardnienia rozsianego jest jednym Udarowym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Kliz największych nierozwiązanych problemów współczesnej nicznym nr 1 w Szczecinie. Grupę badaną stanowiło 64
neurologii. Istnieje wiele hipotez dotyczących patogenezy pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, w tym 35 kobiet
SM, jednak konkretna przyczyna choroby pozostaje nie- i 29 mężczyzn. Jako metodę badawczą zastosowano sonokreślona. Pewną rolę odgrywają mechanizmy immuno- daż diagnostyczny przy użyciu autorskiego kwestionariulogiczne, ale etiologia choroby jest prawdopodobnie wie- sza ankiety, dzięki któremu uzyskano informacje o wieku,
loczynnikowa [3, 4]. Obserwuje się zwiększoną częstość płci, stanie cywilnym, wykształceniu, źródle utrzymania,
rodzinnego występowania SM [5]. Wyniki badań przedsta- warunkach ekonomicznych, warunkach mieszkaniowych,
wianych w literaturze wskazują na obecność immunoregu- miejscu zamieszkania oraz czasie trwania choroby. Drugim
lacyjnego defektu w SM. Według tej teorii kluczową rolę narzędziem był standaryzowany kwestionariusz służący
109
JAKOŚĆ ŻYCIA osób CHORUJĄCYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE
Wyniki
do badania jakości życia SF­‍‑36, który obejmował różne
sfery funkcjonowania pacjenta:
–– funkcjonowanie fizyczne ( physical functioning),
–– funkcjonowanie w codziennych czynnościach życiowych (physical role functioning),
–– zdrowie ogólne (general health),
–– funkcjonowanie emocjonalne (emotional role functioning),
–– zdrowie psychiczne (mental health) [15].
W analizie statystycznej posłużono się testem na porównanie dwóch prób niezależnych U Manna–Whitneya.
Za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona
zbadano zależność między wiekiem chorych oraz czasem
trwania choroby a ocenioną za pomocą skali SF­‍‑36 jakością
życia chorych. W analizie statystycznej przyjęto poziom
istotności równy p = 0,05.
Ogólnej charakterystyki badanych osób dokonano przy
użyciu wskaźnika struktury. Szczegółową analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą odpowiednich modułów pakietu Statistica 7.1 Pl.
Oceny jakości życia i funkcjonowania psychospołecznego pacjentów ze stwardnieniem rozsianym dokonano
za pomocą kwestionariusza SF­‍‑36. Uzyskane od pacjentów odpowiedzi na pytania zostały przekształcone zgodnie z instrukcją, a następnie pogrupowane w następujące
podskale obejmujące 8 sfer funkcjonowania: sprawność
fizyczna (PF), ograniczenie codziennych czynności z powodu
stanu zdrowia fizycznego (RP), ból (BP), ogólny stan zdrowia (GH), witalność (V), funkcjonowanie społeczne (SF),
funkcjonowanie emocjonalne (RE), stan psychiczny (MH).
Zbadano wpływ płci ankietowanych na jakość życia
w poszczególnych podskalach (tab. 1). Nie stwierdzono
występowania istotnych statystycznie różnic dotyczących
poszczególnych sfer jakości życia w grupie badanych kobiet
i mężczyzn chorujących na SM (we wszystkich przypadkach p > 0,05).
Kolejno oceniono wpływ warunków sytuacji materialnej
na jakość życia chorych ze stwardnieniem rozsianym. Wśród
T a b e l a 1. Wyniki testu U Manna–Whitneya dla oceny jakości życia w zależności od płci chorych na stwardnienie rozsiane
T a b l e 1. Results of the Mann–Whitney U test assessing the quality of life of multiple sclerosis patients in relation to gender
Parametry
Parameters
PF
RP
BP
GH
V
SF
RE
MH
Suma rang
Rank­‍‑sum
M
914,5000
931,0000
809,0000
859,5000
986,5000
898,5000
931,0000
974,5000
Suma rang
Rank­‍‑sum
K/F
1165,500
1149,000
1271,000
1156,500
1093,500
1181,500
1149,000
1105,500
Z
p
n
M
n
K/F
−0,37881
−0,15561
−1,82115
−0,50669
0,59588
−0,62668
−0,15687
0,43235
0,704830
0,876338
0,068585
0,612371
0,551259
0,530869
0,875351
0,665486
29
29
29
29
29
29
29
29
35
35
35
35
35
35
35
35
Z – Sprawdzian testu U Manna–Whitneya dla grup liczących co najmniej 20 przypadków / Mann–Whiney’s U test statistic for both groups at least 20 observations;
PF – sprawność fizyczna / physical functioning; RP – ograniczenie codziennych czynności z powodu stanu zdrowia fizycznego / role­‍‑physical; BP – ból /
bodily pain; GH – ogólny stan zdrowia / general health; V – witalność / vitality SF – funkcjonowanie społeczne / social functioning; RE – funkcjonowanie
emocjonalne / role­‍‑emotional; MH – stan psychiczny / mental health
T a b e l a. 2. Wyniki testu U Manna–Whitneya dla oceny jakości życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym z uwzględnieniem warunków
materialnych
T a b l e 2. Results of the Mann–Whitney U test assessing the quality of life of multiple sclerosis patients in relation to economic status
Parametry
Parameters
PF
RP
BP
GH
V
SF
RE
MH
Suma rang
Średnie
Rank­‍‑sum middle
765,0000
823,5000
835,0000
699,0000
864,0000
838,0000
804,5000
835,0000
Suma rang
Dobre
Rank­‍‑sum high
1126,000
1067,500
1056,000
1131,000
1027,000
1053,000
1086,500
1056,000
Z
p
−2,38801
−1,54187
−1,38595
−2,75358
−0,95577
−1,40285
−1,83067
−1,37329
0,016940
0,123107
0,165762
0,005895
0,339191
0,160664
0,067151
0,169663
n
Średnie
n middle
30
30
30
29
30
30
30
30
n
Dobre
n high
31
31
31
31
31
31
31
31
Z – Sprawdzian testu U Manna–Whitneya dla grup liczących co najmniej 20 przypadków / Mann–Whiney’s U test statistic for both groups at least 20 observations;
PF – sprawność fizyczna / physical functioning; RP – ograniczenie codziennych czynności z powodu stanu zdrowia fizycznego / role­‍‑physical; BP – ból /
bodily pain; GH – ogólny stan zdrowia / general health; V – witalność / vitality; SF – funkcjonowanie społeczne / social functioning; RE – funkcjonowanie
emocjonalne / role­‍‑emotional; MH – stan psychiczny / mental health
110
BEATA KARAKIEWICZ, CELINA STALA, ELŻBIETA GROCHANS i wsp.
Ryc. 1. Ocena sprawności fizycznej (PF) a warunki materialne
pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
Ryc. 2. Ocena ogólnego stanu zdrowia (GH) a warunki materialne
pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
Fig. 1. Physical functioning (PF) and economic status of patients
with multiple sclerosis
Fig. 2. General health (GH) and economic status of patients
with multiple sclerosis
osób cierpiących na SM, 1 pacjent ocenił swe warunki socjoekonomiczne jako bardzo dobre, a 2 jako złe. Ze względu
na zbyt małą liczebność tych grup zostały one wyeliminowane z dalszej analizy statystycznej. Zbadano, czy istniała istotna statystycznie różnica w ocenie jakości życia
pacjentów żyjących w średnich i dobrych warunkach materialnych (tab. 2).
Na podstawie wyników analizy stwierdzono istotne
statystycznie różnice w dwóch kategoriach jakości życia –
PF oraz GH (p < 0,05) w zależności od sytuacji materialnej pacjentów.
Osoby, które oceniły swoje warunki socjoekonomiczne
jako dobre, cechowały się znacznie wyższą jakością życia
w ramach sprawności fizycznej oraz ogólnego stanu zdrowia (ryc. 1 i 2).
Wśród pacjentów ze stwardnieniem rozsianym lepszym warunkom socjoekonomicznym towarzyszyła znacznie wyższa ocena ogólnego stanu zdrowia. W przypadku
pozostałych ocenianych sfer nie potwierdzono statystycznie istnego wpływu warunków materialnych na jakość
życia osób cierpiących na badaną jednostkę chorobową
(p > 0,05). Nie stwierdzono występowania istotnych statystycznie zależności pomiędzy miejscem zamieszkania
a oceną jakości poszczególnych sfer życia badanych osób
(p > 0,05) – tabela 3.
Kolejno ocenie poddano występowanie zależności
pomiędzy wiekiem a jakością poszczególnych sfer życia
(tab. 4).
Stwierdzono występowanie statystycznie istotnej korelacji między wiekiem pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
a oceną jakości ich życia w ramach sprawności fizycznej,
ograniczeń czynności codziennych spowodowanych stanem
zdrowia fizycznego, ogólnym stanem zdrowia, witalnością
oraz funkcjonowaniem emocjonalnym (p < 0,05). Natomiast
nie stwierdzono związku między wiekiem chorych a oceną
BP, SF a także MH badanych (p > 0,05).
T a b e l a 3. Wyniki testu U Manna–Whitneya dla oceny jakości życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym z uwzględnieniem
miejsca zamieszkania
T a b l e 3. Results of the Mann–Whitney U test assessing the quality of life of multiple sclerosis patients in relation to place of residence
Parametry
Parameters
PF
RP
BP
GH
V
SF
RE
MH
Suma rang
Miasto
Rank­‍‑sum city
1719,000
1711,000
1629,500
1615,500
1654,000
1717,000
1722,500
1667,000
Suma rang
Wieś
Rank­‍‑sum village
361,0000
369,0000
450,5000
400,5000
426,0000
363,0000
357,5000
413,0000
U
p
256,0000
264,0000
345,5000
309,5000
321,0000
258,0000
252,5000
308,0000
0,126872
0,162524
0,941743
0,792355
0,637670
0,135157
0,113332
0,495190
n
Miasto
n city
50
50
50
50
50
50
50
50
n
Wieś
n village
14
14
14
13
14
14
14
14
U – Sprawdzian testu U Manna–Whitneya dla małych liczebności (n < 20) / Mann–Whiney’s U test statistic for small groups (n < 20); PF – sprawność fizyczna
/ physical functioning; RP – ograniczenie codziennych czynności z powodu stanu zdrowia fizycznego / role­‍‑physical; BP – ból / bodily pain; GH – ogólny stan
zdrowia / general health; V – witalność / vitality; SF – funkcjonowanie społeczne / social functioning; RE – funkcjonowanie emocjonalne / role­‍‑emotional;
MH – stan psychiczny / mental health
111
JAKOŚĆ ŻYCIA osób CHORUJĄCYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE
T a b e l a 4. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona między
wiekiem badanych a oceną jakości życia
T a b l e 4. Pearson’s linear correlation coefficients for age of patient
and quality of life
Parametry
Parameters
PF
RP
BP
GH
V
SF
RE
MH
Wiek / Age
n = 63
−0,5346
p = 0,000
−0,2883
p = 0,022
−0,0723
p = 0,574
−0,3620
p = 0,004
−0,2943
p = 0,019
−0,2065
p = 0,104
−0,4383
p = 0,000
−0,2090
p = 0,100
PF – sprawność fizyczna / physical functioning; RP – ograniczenie codziennych
czynności z powodu stanu zdrowia fizycznego / role­‍‑physical; BP – ból / bodily
pain; GH – ogólny stan zdrowia / general health; V – witalność / vitality;
SF – funkcjonowanie społeczne / social functioning; RE – funkcjonowanie
emocjonalne / role­‍‑emotional; MH – stan psychiczny / mental health
T a b e l a 5. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona między
czasem trwania choroby a oceną jakości życia
T a b l e 5. Pearson’s linear correlation coefficients for duration of
disease and quality of life
Parametry
Parameters
PF
RP
BP
GH
V
SF
RE
MH
Czas trwania choroby / Duration of disease
n = 63
−0,3788
p = 0,002
−0,2384
p = 0,060
0,0070
p = 0,956
−0,2701
p = 0,032
−0,1905
p = 0,135
−0,1586
p = 0,214
−0,3033
p = 0,016
−0,1022
p = 0,425
PF – sprawność fizyczna / physical functioning; RP – ograniczenie codziennych
czynności z powodu stanu zdrowia fizycznego / role­‍‑physical; BP – ból / bodily
pain; GH – ogólny stan zdrowia / general health; V – witalność / vitality;
SF – funkcjonowanie społeczne / social functioning; RE – funkcjonowanie
emocjonalne / role­‍‑emotional; MH – stan psychiczny / mental health
Podobną analizę wykonano w celu zbadania zależności
między długością trwania choroby a oceną jakości życia
pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w poszczególnych
skalach (tab. 5).
Występowała statystycznie istotna zależność między
czasem trwania choroby a oceną sprawności fizycznej, ogólnym stanem zdrowia oraz RE pacjentów ze stwardnieniem
rozsianym (p < 0,05). Współczynnik korelacji liniowej Pearsona, przyjmujący wartość od −0,379 do −0,27, wskazywał
na zależność między cechami wyraźną, lecz małą. W przypadku oceny jakości życia, uwzględniającej RP, ból, V, funkcjonowanie społeczne oraz MH, nie potwierdzono statystycznie istotnej zależności z czasem trwania choroby (p > 0,05).
Dyskusja
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje jakość
życia „jako poczucie satysfakcji jednostek wynikające
ze świadomości zaspokojenia własnych potrzeb oraz postrzegania możliwości rozwoju”. Choroby przewlekłe stanowią
istotny czynnik wpływający na jakość życia [10].
Stwardnienie rozsiane zmienia znacznie poczucie komfortu psychicznego pacjenta, negatywnie wpływa na zadowolenie z własnej sytuacji życiowej, czyli ogólnie rozumianej jakości życia. Od momentu postawienia diagnozy
chorzy muszą stale mierzyć się z groźbą niepełnosprawności,
koniecznością przejścia na rentę, brakiem samodzielności oraz poczuciem bycia obciążeniem dla swoich najbliższych [4]. Fruehwald i wsp. wykazali, że największy wpływ
na jakość życia chorych ze stwardnieniem rozsianym ma
czas trwania choroby, niesprawność ruchowa oraz stany
emocjonalne (depresja, lęk) [16].
Wyniki badań własnych wskazują, że czas trwania
choroby miał umiarkowany wpływ na jakość życia. Im
dłużej choroba trwała, tym gorszą odnotowywano sprawność fizyczną, ogólny stan zdrowia oraz funkcjonowanie
emocjonalne.
Brzozowska i Talarska w latach 1998–1999 prowadziły
badania dotyczące poziomu satysfakcji z życia chorych
na SM w dwóch grupach pacjentów [17]. Pierwszą grupę
stanowili chorzy hospitalizowani na oddziale neurologii
w Gostyninie–Kruku. Grupa liczyła 50 osób (w tym 30
kobiet i 20 mężczyzn). Drugą grupę liczącą 100 osób stanowili pacjenci przebywający na turnusie rehabilitacyjnym
w Kowalu. Wśród badanych były 54 kobiety i 46 mężczyzn.
W badaniach tych wykazano, że jakość życia nie jest zależna
od płci. Zależy natomiast od wieku, stopnia niewydolności
ruchowej oraz stanu cywilnego [17]. Juczyński i Adamiak
badaniem objęli 44­‍‑osobową grupę chorych (23 kobiety
i 21 mężczyzn) z rozpoznaniem SM. Celem ich badań było
ustalenie zależności między wybranymi czynnikami psychologicznymi i behawioralnymi a jakością życia uwarunkowaną stanem zdrowia osób ze stwardnieniem rozsianym.
Porównując średnie wyniki przeprowadzonych badań nad
jakością życia wśród chorych na stwardnienie rozsiane,
112
BEATA KARAKIEWICZ, CELINA STALA, ELŻBIETA GROCHANS i wsp.
nie ujawnili statystycznie znaczących różnic w zależności od płci i wieku [18].
W badaniach własnych stwierdzono, iż płeć i miejsce
zamieszkania nie miały wpływu na jakość życia pacjentów. Kobiety i mężczyźni na podobnym poziomie oceniali
jakość życia w zakresie aktywności fizycznej, ograniczenia
codziennych czynności, ogólnego stanu zdrowia, witalności,
funkcjonowania emocjonalnego i społecznego.
Starszy wiek stanowi czynnik pogarszający jakość
życia pacjentów z upośledzoną sprawnością ruchową [10].
W badaniach wykazano istotną statystycznie korelację między wiekiem pacjentów a oceną jakości ich życia w ramach
sprawności fizycznej, ograniczeń czynności codziennych spowodowanych stanem zdrowia fizycznego, ogólnym stanem
zdrowia, witalnością oraz funkcjonowaniem emocjonalnym.
Wnioski
1. Płeć oraz miejsce zamieszkania pacjentów ze stwardnieniem rozsianym nie mają wpływu na ocenę jakości ich
życia w żadnej z badanych sfer.
2. Dobra sytuacja materialna sprzyja lepszej jakości
życia w kategorii sprawności fizycznej oraz ogólnego stanu
zdrowia.
3. Zaawansowany wiek pacjenta oraz długi czas trwania choroby stanowią istotny czynnik obniżający w większości ocenianych kategorii jakość życia.
Piśmiennictwo
1. Wender M., Michałowska­‍‑Wender G.: Choroby demielinizacyjne. In:
Neurologia. Eds: W. Kozubski, P. Liberski. PZWL, Warszawa 2004,
379–383.
2. Pia Amato M., Zipoli V., Portaccio E.: Multiple sclerosis­‍‑related cognitive changes: A review of cross­‍‑sectional and longitudinal studies.
J Neurol Sci. 2006, 245 (1–2), 41–46.
3. Rejdak K.: Ryzyko związane z nowymi sposobami leczenia SM. Pol
Prz Neurol. 2010, 6, Suppl. A, 30.
4. Selmaj K.: Leczenie przyczynowe stwardnienia rozsianego. Pol Prz
Neurol. 2005, 1 (3), 118–123.
5. Grochans E., Wieder­‍‑Huszla S., Jurczak A., Stanisławska M., Augustyniuk K., Januzik K.: Ocena wsparcia społecznego pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Probl Hig Epidemiol. 2008, 89 (3), 419–422.
6. Kazibutowska Z.: Diagnostyka, rokowanie i leczenie w stwardnieniu
rozsianym w kontekście zagadnień rehabilitacji. Pol Prz Neurol. 2008,
4, Suppl. A, 45.
7. Feinstein A., Feinstein K.: Depression associated with multiple sclerosis.
Looking beyond diagnosis to symptom expression. J Affect Disord.
2001, 66, 193–198.
8. Fryze W.: Zespoły bólowe występujące u chorych ze stwardnieniem
rozsianym. Farmakoter Psychiat Neurol. 2005, 3, 267–272.
9. Jamroz­‍‑Wiśniewska A., Papuć E., Bartosik­‍‑Psujek H., Belniak E.,
Mitosek­‍‑Szewczyk K., Stelmasiak Z.: Analiza walidacyjna wybranych aspektów psychomotorycznych polskiej wersji Skali Wpływu
Stwardnienia Rozsianego na Jakość Życia Chorych (MSIS – 29). Neurol
Neuroch Pol. 2007, 41, 3, 215–222.
10. Rotter I.: Wpływ stanu funkcjonalnego, współistniejącej depresji
oraz wybranych parametrów socjodemograficznych na jakość życia
chorych po udarze niedokrwiennym mózgu. Ann Acad Med Stetin.
2002, 48, 301–316.
11. Maciejek Z.: Postępowanie w specjalnych sytuacjach życiowych chorych na stwardnienie rozsiane. Pol Przegląd Neurol. 2008, 4, Suppl.
A, 71–72.
12. Sobczyk W., Gugała M., Rola R.: Rozwój badań nad jakością życia w chorobach przewlekłych. Post Psychiat Neurol. 2008, 17 (4), 353–356.
13. Copenhagen Card Glossary, Kopenhaga 1989.
14. Plata K., Majewski W.: Jakość życia pacjentów po zabiegu operacyjnym
na jelicie grubym z wytworzeniem stomi i możliwości jej poprawy.
Ann Acad Med Stetin. 2008, 54 (2), 77–85.
15. Hobart J., Freeman J., Lamping D., Fitzpatrick R., Thompson A.: The
SF­‍‑36 in multiple sclerosis: why basic assumptions must be tested.
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2001, 71 (3), 363–370.
16. Fruehwald S., Loeffler­‍‑Stastka H., Eher R., Saletu B., Baumhackl U.:
Depression and quality of life in multiple sclerosis. Acta Neurol Scand.
2001, 104 (5), 257–261.
17. Brzozowska E., Talarska D.: Poziom satysfakcji z życia u chorych
na stwardnienie rozsiane. Pielęg Pol. 2001, 2 (12), 275–283.
18. Juczyński Z., Adamiak G.: Psychologiczne i behawioralne wyznaczniki jakości życia chorych ze stwardnieniem rozsianym. Pol Merkur
Lekarski. 2008, 8 (48), 413–415.
Download