18. zasilanie dźwigów - Sąd Okręgowy Warszawa

advertisement
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI ..................................................................................................................... 1
1.
PRZEDMIOT
OPRACOWANIA,
ZAKRES
I
PODSTAWA
OPRACOWANIA. .............................................................................................................. 3
2.
OPRACOWANIA WYŁĄCZONE. ...................................................................... 3
3.
STOSOWANE NORMY. ...................................................................................... 4
4.
STACJA TRANSFORMATOROWA. .................................................................. 7
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
ROZDZIELNIA SN15kV – CZĘŚĆ ZAKŁADU ENERGETYCZNEGI......... 7
ROZDZIELNIA SN15kV – CZĘŚĆ ODBIORCY ENERGII. ....................... 7
ROZLICZENIOWY UKŁAD POMIAROWY................................................... 7
TRANSFORMATORY 15,0 / 0,4kV............................................................. 8
ROZDZIELNIA GŁÓWNA NN 400/230V ................................................... 8
KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ ................................................................ 9
5.
6.
7.
WYŁĄCZNIK GŁÓWNY POŻAROWY. .......................................................... 10
ROZDZIAŁ ENERGII. ...................................................................................... 10
ROZDZIELNICE. ............................................................................................... 11
7.1.
ROZDZIELNICE GŁÓWNE ODBIORÓW KOMPUTEROWYCH. .............. 12
7.2.
ROZDZIELNICE PIĘTROWE ODBIORÓW KOMPUTEROWYCH i
OGÓLNYCH. ............................................................................................................ 12
7.3.
ROZDZIELNICA ODBIORÓW POŻAROWYCH........................................ 13
7.4.
TABLICE POMIESZCZEŃ POD WYNAJEM DLA USŁUG ........................ 13
8.
UKŁADY POMIAROWE NAJEMCÓW ........................................................... 13
9.
OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA. ...................................................... 14
10.
TRASY INSTALACYJNE. ................................................................................. 14
11.
WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE. .......................................................... 15
12.
ROZPROWADZENIE INSTALACJI POZA GŁÓWNYMI TRASAMI
KABLOWYMI. .................................................................................................................. 15
13.
INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO. .................................. 15
13.1.
13.2.
OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE. ............................................................... 15
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE. ................................................................ 16
14.
STEROWANIE OŚWIETLENIEM................................................................... 16
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
OŚWIETLENIE
OŚWIETLENIE
OŚWIETLENIE
OŚWIETLENIE
OŚWIETLENIE
15.
16.
17.
18.
19.
20.
OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE ........................................ 17
INSTALACJA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH.................................................. 18
ZASILANIE I URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.................. 18
ZASILANIE DŹWIGÓW .................................................................................. 18
WSPÓŁPRACA Z SYSYTEMEM BMS ............................................................ 19
INSTALACJA PIORUNOCHRONNA ............................................................. 19
20.1.
20.2.
20.3.
ZWODY POZIOME ..................................................................................... 19
PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE ............................................................ 20
UZIOM ......................................................................................................... 20
21.
UZIEMIENIA, POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE ....................................... 20
21.1.
REZYSTANCJE UZIEMIEŃ ........................................................................ 20
BIUR. ................................................................................ 16
STREF KOMUNIKACYJNYCH.......................................... 16
TOALET, POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH. ................ 17
GARAZU. .......................................................................... 17
ZEWNĘTRZNE. ................................................................ 17
Strona 1
21.2. POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE METALOWYCH PRZYŁĄCZY DO
BUDYNKU ................................................................................................................ 20
21.3. GŁÓWNE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE BUDYNKU .......................... 21
21.4. MIEJSCOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE ....................................... 21
22.
23.
24.
WYMOGI BHP ................................................................................................... 21
PRÓBY TESTY I POMIARY ............................................................................ 21
IDENTYFIKACJA I ZNAKOWANIE .............................................................. 22
Strona 2
1.
PRZEDMIOT
OPRACOWANIA,
OPRACOWANIA.
ZAKRES
I
PODSTAWA
Przedmiotem
opracowania
jest
dokumentacja
powykonawcza
instalacji
elektroenergetycznych
dla
modernizowanych
i
przebudowywanych budynków biurowych zlokalizowanych w Warszawie
przy ul. Poligonowej 3.
Nowy budynek posiada podziemną część, gdzie mieszą się będą
garaże i główne urządzenia techniczne. Na kondygnacji „0” część
powierzchni jest przeznaczona pod wynajem dla usług i handlu. Pozostała
powierzchnia użytkowa przeznaczona jest pod wynajem dla biur, najemcy
mogą objąć w użytkowanie całą lub część kondygnacji.
W zakresie architektury, instalacji i zabezpieczeń ppoż. budynek ma
możliwość podzielenia kondygnacji na pokoje biurowe w układzie
korytarzowym. Jednak niniejsza dokumentacja jest opracowana przy
założeniu zachowania otwartych przestrzeni biurowych.
Budynek wyposażono w następujące instalacje elektroenergetyczne:
- Oświetlenia podstawowego
- Oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego
- Wewnętrzne linie zasilające dla tablic i urządzeń będących
wyposażeniem technicznym budynków
- Rozdzielnie i podrozdzielnie z wyłączeniem rozdzielnic i szaf
sterowniczych
będących częścią dostarczanych urządzeń innych
branż
- Zasilania urządzeń monitorujących i kontrolujących (SAP, CCTV, KD i
SSWiN itp.)
- Instalacja gniazd jednofazowych ogólnego przeznaczenia
- Instalacja gniazd jednofazowych przeznaczonych dla urządzeń IT
- Instalacja piorunochronna, połączeń wyrównawczych i ochrony
przepięciowej
2.
OPRACOWANIA WYŁĄCZONE.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje linii kablowej zasilającej 15kV,
zasilającej projektowany budynek, oraz rozdzielnicy PZO SN15kV.
Rozgraniczenie pomiędzy projektem objętym opracowaniem a będącym
poza nim są zaciski prądowe na wejściu do rozdzielnic SN 15kV w części
odbiorcy energii.
W zakresie Zakładu Energetycznego pozostaje projekt i budowa linii
zasilającej oraz trzypolowej rozdzielnicy SN15kV.
W odrębnych opracowaniach zostały ujęte dokumentacje:
- Instalacje niskoprądowe (SAP, CCTV, KD i SSWiN itp.)
Strona 3
3.
STOSOWANE NORMY.
W trakcie realizacji robót wykonawca przestrzegał obowiązujących
przepisów, rozporządzeń, ustaw, uznanych zasad wiedzy technicznej,
wytycznych producentów urządzeń i materiałów oraz Polskich Norm.
Poniżej przedstawiono wykaz najważniejszych przepisów i norm
zastosowanych przy realizacji robót elektrycznych:
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane /Dz. U. nr 89 z
25.08.1994 wraz z późniejszymi zmianami.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie./Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002r, Dz. U. Nr 33 z 2003r.
poz. 270/./ zmiany z 7 kwietnia 2004r. opublikowane 12 maja 2004r.
Dz. U. nr 109, poz.1156 z późniejszymi zmianami.
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16
07 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów.
 PN-E-79100:2001
Kable i
przechowywanie i transport.
przewody
 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
Projektowanie i budowa.
 PN-EN 50310:2006
uziemiających
w
informatycznym.
i
(U) Stosowanie
budynkach
z
elektryczne
sygnalizacyjne
--
Pakowanie,
linie
kablowe.
połączeń wyrównawczych i
zainstalowanym
sprzętem
 PN-EN 61140:2005/A1:2006 (U) Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
 PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
-- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi
lub łączeniowymi.
 PN-HD 60364-5-51:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych --Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-- Postanowienia ogólne.
 PN-HD 60364-5-559:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
-- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje
oświetleniowe.
 PN-IEC
364-4-481:1994
Instalacje
elektryczne
w
obiektach
budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Dobór
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -- Wybór
środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów
zewnętrznych.
Strona 4
 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk.
 PN-IEC
60364-4-47:2001
Instalacje
elektryczne
w
obiektach
budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie
środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Postanowienia
ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona
przed przepięciami -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napięcia.
 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona
przed
przepięciami
-Ochrona
przed
zakłóceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.
 PN-IEC
60364-5-52:2002
budowlanych -- Dobór i
Oprzewodowanie.
Instalacje
elektryczne
w
obiektach
montaż wyposażenia elektrycznego --
 PN-IEC
60364-5-53:2000
Instalacje
elektryczne
w
obiektach
budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.
 PN-IEC
60364-5-56:1999
Instalacje
elektryczne
w
obiektach
budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje
bezpieczeństwa.
 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
 PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy
uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.
 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne
wyposażenie -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
 PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne
budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych
lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
w obiektach
instalacji lub
 PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń
przetwarzania danych.
Strona 5
 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne
budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych
lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego.
w obiektach
instalacji lub
 PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne na napięcie nie przekraczające
1000 V w budynkach -- Badania techniczne przy odbiorach.
 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
 PN-IEC
60364-4-41:2000
Instalacje
elektryczne
w
obiektach
budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona
przeciwporażeniowa.
 PN-IEC
60364-4-42:1999
Instalacje
elektryczne
w
obiektach
budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przed
skutkami oddziaływania cieplnego.
 PN-IEC
60364-4-43:1999
Instalacje
elektryczne
w
obiektach
budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przed
prądem przetężeniowym.
 PN-IEC
60364-4-45:1999
Instalacje
elektryczne
w
obiektach
budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przed
spadkiem napięcia.
 PN-IEC
60364-4-46:1999
Instalacje
elektryczne
w
obiektach
budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Odłączanie i
łączenie.
 PN-IEC
60364-4-47:1999
Instalacje
elektryczne
w
obiektach
budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Postanowienia
ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
 PN-IEC
60364-5-51:2000
budowlanych -- Dobór i
Postanowienia wspólne.
Instalacje
elektryczne
w
obiektach
montaż wyposażenia elektrycznego --
 PN-IEC
60364-5-53:1999
Instalacje
elektryczne
w
obiektach
budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura
łączeniowa i sterownicza.
 PN-IEC
60364-5-54:1999
Instalacje
elektryczne
w
obiektach
budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Uziemienia i przewody ochronne.
 PN-IEC
60364-6-61:2000
Instalacje
elektryczne
budowlanych -- Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze.
w
obiektach
 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przed
przepięciami -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub
łączeniowymi.
 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w
budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo
ochrony przed prądem przetężeniowym.
obiektach
-- Środki
 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w
budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo
obiektach
-- Dobór
Strona 6
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -- Ochrona
przeciwpożarowa.
 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura
łączeniowa i sterownicza -- Urządzenia do odłączania izolacyjnego i
łączenia.
 PN-91/E-05009.43 Urządzenia elektroenergetyczne -- Zabezpieczenia
nadmiarowo-prądowe przewodów w urządzeniach odbiorczych.
 PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych -- Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie.
 PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -Zasady ogólne
-- Wybór poziomów ochrony dla urządzeń
piorunochronnych.
 PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów
budowlanych -- Zasady ogólne -- Wybór poziomów ochrony dla
urządzeń piorunochronnych.
 PN-79/E-08106 Osłony urządzeń elektroenergetycznych -- Stopnie
ochrony przed dotknięciem i przedostaniem się obcych ciał stałych oraz
wady -- Wymagania i badania techniczne.
 PN-92/E-08106 Obudowy urządzeń elektrotechnicznych -- Stopnie
ochrony -- Podział, wymagania i badania.
 PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
(Kod IP).
 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne -- Tablice ostrzegawcze.
 PN-88/E-08501
bezpieczeństwa.
Urządzenia
elektryczne
--
Tablice
4.
STACJA TRANSFORMATOROWA.
4.1.
ROZDZIELNIA SN15kV – CZĘŚĆ ZAKŁADU ENERGETYCZNEGI.
i
znaki
Projekt rozdzielnicy SN15kV w części ZE ujęto w odrębnym
opracowaniu.
4.2.
ROZDZIELNIA SN15kV – CZĘŚĆ ODBIORCY ENERGII.
Projekt rozdzielnicy SN15kV w części odbiorcy energii ujęto w
odrębnym opracowaniu.
4.3.
ROZLICZENIOWY UKŁAD POMIAROWY
Pomiar zużycia energii elektrycznej odbywa się po stronie SN15kV.
Pośredni układ pomiarowy zainstalowano w rozdzielni RSN15kV w
części odbiorcy energii. Do odczytu danych z układu pomiarowego
dostęp ma Zakład Energetyczny.
Strona 7
4.4.
TRANSFORMATORY 15,0 / 0,4kV.
W stacji transformatorowej zainstalowano dwa transformatory,
których to poniżej zostały podane podstawowe parametry. Dobór mocy
transformatorów został dokonany na podstawie bilansu mocy.
Usytuowanie:
poziom
–1,
w
dwóch
komorach
transformatorowych
Ilość:
2 szt.
Wykonanie:
suche w izolacji żywicznej bez obudowy IP00
Moc znamionowa Tr1: 1600kVA
Moc znamionowa Tr2: 1600kVA
Przekładnia:
15 / 0,4kV
Zabezp. po stronie SN: wyłącznik, z wyzwalaczem bezpośrednim
Zabezp. od przeciążeń: czujnik temperatury
Chłodzenie podstawowe:
powietrze w obiegu naturalnym
Chłodzenie uzupełniające:
wentylacja
mechaniczna
sterowana
termostatem
Transformatory ustawiono na szynach wykonanych z dwóch
ceowników o szerokości 140mm. Ceowniki przykręcono do posadzki w
komorach
transformatorów.
Pod
szynami
ułożono
podkładki
antywibracyjne (dostarczane wraz z transformatorem). Szyny jezdne
przyłączono bednarką 30x4mm do szyny wyrównawczej mocowanej na
ścianach i zabezpieczono przed korozją.
W komorach transformatorowych zainstalowano wentylatory. Projekt
ujęto w odrębnym opracowaniu (Instalacji Wentylacji).
4.5.
ROZDZIELNIA GŁÓWNA NN 400/230V
W pomieszczeniu rozdzielni głównej znajduje się dwusekcyjna
rozdzielnica główna, dwie baterie kondensatorów z filtrami dławikowymi
oraz tablica potrzeb własnych całej stacji transformatorowej. W posadzce
wzdłuż ścian zostaną wykonane kanały kablowe, nad którymi są ustawione
szafy rozdzielnicy głównej RGnn. Wymiary kanału kablowego podano na
przekroju stacji.
Połączenie pomiędzy transformatorami, a sekcjami RGNN wykonano
linią kablową typu (4 x (6 x YKY 1x240mm2)). Poszczególne kable linii
łączącej transformatory z rozdzielnicą główną układano na drabinkach
kablowych i mocowano opaskami zaciskowymi lub uchwytami UK1(prod.
BAKS) do drabinek.
Na wejściach sekcji 1 i 2 RGnn są wyłączniki wyposażone w
wyzwalacze wzrostowo-napięciowe, zwarciowe i przeciążeniowe, a także w
napędy silnikowe. Między sekcjami znajduje się wyłącznik sprzęgłowy.
Wszystkie trzy wyłączniki pracują w automatycznym układzie SZR, który
umożliwia jednoczesne załączenie tylko 2 z 3 wyłączników. Układ
Strona 8
dodatkowo wyposażony jest w blokadę mechaniczną uniemożliwiającą
przypadkowe zamknięcie wszystkich trzech wyłączników jednocześnie.
W przypadku wyłączenia jednego z transformatorów (np. na skutek
awarii lub przeglądu techn.) zasilanie obydwu sekcji będzie się odbywać z
drugiego transformatora. Przed zadziałaniem automatycznego układu SZR
odłączającego nieczynny transformator i załączającego sprzęgło
międzysekcyjne, muszą zostać odłączone odbiorniki o niższym priorytecie
działania. To znaczy, że odłączane będą rozdzielnice RWK1-4 zasilające
urządzenia wentylacji i klimatyzacji.
Do wykonania rozdzielnicy głównej RGnn zastosowano szafy
metalowe wykonane z blachy stalowej, opartej na konstrukcji ramowej.
Poszczególne szafy wyposażono w ścianki tylne, boczne (tylko szafy
skrajne), pokrywy górne z przygotowanymi otworami do wprowadzenia
kabli, cokół o wysokości około 100mm, maskownice wolnej przestrzeni
pozostającej między aparatami oraz drzwi przednie metalowe z zamkami
na klucz. W rozdzielnicy wyodrębniono przedziały kablowe dla obwodów
wychodzących. Całość pomalowano na jednolity kolor (np. RAL 9001) i
zabezpieczono przed korozją. Konstrukcja szaf umożliwia dostęp do
wszystkich połączeń śrubowych szyn głównych, zacisków aparatów i listew
przyłączeniowych.
Wewnętrzny
podział
rozdzielnicy
uniemożliwia
przypadkowe dotknięcie szyn głównych podczas normalnej eksploatacji.
Wytrzymałość zwarciowa szaf, szyn wewnętrznych RGnn oraz
aparatów elektrycznych przyłączonych bezpośrednio do szyn głównych
wynosi min. 65kA. Prąd znamionowy szyn głównych In=2500A.
Poszczególne odpływy (wewnętrzne linie zasilające) są zabezpieczane
wyłącznikami z wyzwalaczami przeciążeniowymi i zwarciowymi.
Wysokość szaf rozdzielczych 2m, długość całej rozdzielnicy 6,9m +
dwa pola narożnikowe, głębokość 0,8m (w części centralnej) i 0,6m (w
częściach bocznych).
W sekcjach 1 i 2 na drzwiach rozdzielnicy RGnn zainstalowano
analizatory sieciowe wyposażone w moduły komunikacji RS232
komunikacyjny umożliwiający podłączenie do systemu BMS. Wszystkie
wyłączniki w rozdzielnicy RGnn wyposażono w styki pomocnicze
sygnalizujące położenie styków głównych. Są one przygotowane dla
podłączenia sytemu BMS.
4.6.
KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ
Do każdej sekcji są podłączone automatycznie regulowane baterie
kompensacji mocy biernej i poprawy współczynnika mocy, który zgodnie z
warunkami przyłączenia wydanymi przez Zakład Energetyczny wynoszą
cos  = 0,93 (tg  = 0,4). Baterie kompensacji są wyposażone w
przeciwzakłóceniowe filtry dławikowe.
Dobór mocy baterii kompensacji mocy biernej:
Pn
Qn
-
moc czynna znamionowa odbiorników (kW)
moc bierna znamionowa odbiorników (kVar)
Strona 9
Moc bierną znamionową wyliczamy ze wzoru:
Qn  Pn  tg n
tgφn tgφz -
obliczony z cos odbiornika (0,619)
wartość tangensa φ, którą chcemy uzyskać (0,4)
Moc potrzebnej baterii QC obliczamy z zależności:
QC  Pmax tg n  tg z 
QC  11060,619  0,4  242,2kVar
Dobrano baterie kondensatorów o mocy:
QC = 250kVar
Przyjęte parametry i wymagania techniczne spełniają i zainstalowano
baterie BKsD’09/6-250/25 produkcji HABER. Baterie kompensacji mają
wysokość 2,0m; szerokość 1,6m i głębokość 0,8m.
5.
WYŁĄCZNIK GŁÓWNY POŻAROWY.
W budynku zainstalowano główny wyłącznik pożarowy (GWP),
zlokalizowany w holu przy wejściu głównym do budynku w miejscu dobrze
widocznym i łatwo dostępnym, oraz drugi w pomieszczeniu ochrony i
monitoringu. W razie zagrożenia pożarowego wyłącznikiem GWP, będzie
można wyłączyć napięcie w całym budynku z wyjątkiem odbiorów
pożarowych, których praca jest konieczna również w czasie pożaru.
Wyłączniki podłączono przewodem niepalnym np. HDGs 2x1,5mm2.
6.
ROZDZIAŁ ENERGII.
Wszystkie odbiory w budynku są zasilane z 2-ch sekcji RGNN
rozdzielni głównej poprzez odpowiednie podrozdzielnie, oraz z rozdzielnicy
RPOŻ.
W przypadku awarii jednego z transformatorów SZR działa automatycznie.
Powoduje wyłączenie mniej krytycznych odbiorów, takich jak chillery,
nawilżacze, pompy chłodu. Po czym sekcja pozbawiona zasilania zostaje
połączona z sekcją czynną.
Sekcja napięcia gwarantowanego RPOŻ zasila odbiory istotne dla
bezpieczeństwa
użytkowników
tj.
instalacje
przeciwpożarowe
–
sygnalizacja pożaru, wentylatory oddymiające, pompy hydrantowe.
W całym obiekcie połączenia sieci i instalacji wykonano w układzie
TN-C-S. Podział przewodu PEN na oddzielny PE i N będzie wykonany
w RGnn 230/400V. Punkt podziału połączyć z szyną główną uziemiającą
budynku. Energia elektryczna rozprowadzona jest w obiekcie z rozdzielnicy
Strona 10
głównej poprzez system
i rozdzielnic piętrowych.
wewnętrznych
kablowych
linii
zasilających
Bezpośrednio z rozdzielnicy głównej zasilane są:
- rozdzielnice główne odbiorów komputerowych RGK1–2
- rozdzielnice piętrowe odbiorów ogólnych R.../...
- rozdzielnica odbiorów pożarowych (zasilanie wyprowadzone z przed
wyłączników głównych RGnn i z przyłącza przewoźnego agregatu
prądotwórczego)
- wybrane tablice pomieszczeń technicznych
- rozdzielnice odbiorów klimatyzacji i wentylacji RWK1-4
Z rozdzielnic głównych komputerowych zasilane są:
- rozdzielnice piętrowe odbiorów komputerowych
Z rozdzielnic piętrowych R.../... na parterze są zasilane obwody odbiorcze
oraz tablice pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem dla usług i handlu.
Do każdej rozdzielnicy doprowadzono oddzielną WLZ.
Na każdej typowej kondygnacji zostały zainstalowane cztery
rozdzielnice
odbiorów
ogólnych
i
cztery
rozdzielnice
odbiorów
komputerowych. W każdej z nich jest po kilka sekcji odrębnie
opomiarowanych. Dla każdej wydzielonej powierzchni biurowej na danej
kondygnacji zostały przypisane dwa liczniki energii, jeden w rozdzielnicy
odbiorów ogólnych, drugi w rozdzielnicy odbiorów komputerowych.
7.
ROZDZIELNICE.
• Rozdzielnice są prefabrykowane, wyposażone w aparaturę
modułową - firmy Moeller prefabrykowane przez firmę HABER.
• Wymiary rozdzielnic zostały obliczone tak, aby uwzględniały około
20% rezerwy miejsca dla umożliwienia wprowadzania zmian
związanych ze zmianami aranżacji powierzchni biurowych. W
rozdzielnicach musi pozostać miejsce dla aparatów, szyny
rozdzielcze wewnętrznych oraz kabli zasilających.
• Rozdzielnice wyposażono w cokoły o wysokości 0,1-0,15m.
• Wszystkie rozdzielnice zamykane są na ten sam klucz.
Osprzęt zamocowany będzie na szynach profilowanych DIN,
obudowa na konstrukcji profilowej, oprócz aparatów sygnalizacji i
sterowania, które będą zamocowane na drzwiach rozdzielnic.
• Osprzęt będzie oznakowany przez etykiety zgodnie ze schematami
jednokreskowymi i wykonawczymi. Oznakowanie ich będzie
zrealizowane przez przyklejoną etykietę czarne litery na białym tle.
•
• Szyny oznakowano (zgodnie z normą).
UWAGA:
Rozdzielnice wentylacji i klimatyzacji RWK1-4 być wykonano w
Strona 11
obudowach przeznaczonych specjalnie do usytuowania ich na wolnym
powietrzu. Są odporne na działanie wszelkich czynników atmosferycznych
takich jak wilgoć, niskie i wysokie temperatury, oblodzenie,
promieniowanie UV i inne.
7.1.
ROZDZIELNICE GŁÓWNE ODBIORÓW KOMPUTEROWYCH.
Rozdzielnice główne odbiorów komputerowych RGK1 i RGK2 są
usytuowane w wydzielonym pomieszczeniu. Są ustawione nad kanałem
kablowym który umożliwia swobodne doprowadzenie zasilania z RGnn. Z
rozdzielnic głównych komputerowych są zasilane wyłącznie rozdzielnice
piętrowe komputerowe.
Rozdzielnice RGK1 IRGK2 wykonano w standardzie jak RGnn. Na
wejściach rozdzielnic RGK są rozłączniki wyposażone w wyzwalacze
wzrostowo-napięciowe.
Do wykonania rozdzielnic RGK zastosowano szafy metalowe
wykonane z blachy stalowej, opartej na konstrukcji ramowej.. Całość jest
pomalowana na jednolity kolor (RAL 9001) i zabezpieczona przed korozją.
Wytrzymałość zwarciowa szaf, szyn wewnętrznych RGK1 iRGK2 oraz
aparatów elektrycznych przyłączonych bezpośrednio do szyn głównych
wynosi 50kA. Prąd znamionowy szyn głównych In=630A. Poszczególne
odpływy (wewnętrzne linie zasilające) są zabezpieczane wyłącznikami z
wyzwalaczami przeciążeniowymi i zwarciowymi.
Rozdzielnie RGK1 i RGK2 wykonano na aparaturze i obudowach firmy
Moeller. Wysokość szaf rozdzielczych 2m szerokość 1,6m głębokość 0,6m.
Na drzwiach rozdzielnic RGK zainstalowano analizatory sieciowe
wyposażone w moduły komunikacji RS232 umożliwiający podłączenie do
systemu BMS. Wszystkie wyłączniki w rozdzielnicach RGK wyposażono w
styki pomocnicze sygnalizujące położenie styków głównych.
Są one
przygotowane dla podłączenia sytemu BMS.
7.2.
ROZDZIELNICE PIĘTROWE ODBIORÓW KOMPUTEROWYCH i OGÓLNYCH.
Rozdzielnice piętrowe odbiorów komputerowych (RK.../..) i ogólnych
(R.../....) są usytuowane w wydzielonych pomieszczeniach. Na każdej
kondygnacji, są cztery takie rozdzielnice.
Rozdzielnice wykonano w standardzie jak RGnn. Na wejściach
rozdzielnic RGK będą rozłączniki. Do wykonania rozdzielnic RGK
zastosowano szafy metalowe wykonane z blachy stalowej, opartej na
konstrukcji ramowej. Szafy wyposażono w ścianki tylne, boczne (tylko
szafy skrajne), pokrywy górne z przygotowanymi otworami do
wprowadzenia kabli, cokół o wysokości około 100mm, maskownice wolnej
przestrzeni pozostającej między aparatami oraz drzwi przednie metalowe
z zamkami na klucz. Całość pomalowano na jednolity kolor (RAL 9001) i
zabezpieczono przed korozją. Konstrukcja szaf umożliwia dostęp do
wszystkich połączeń śrubowych szyn głównych, zacisków aparatów i listew
przyłączeniowych. Wytrzymałość zwarciowa konstrukcji szaf, szyn
wewnętrznych oraz aparatów elektrycznych przyłączonych bezpośrednio
do szyn głównych musi wynosić 6kA. Prąd znamionowy szyn głównych
Strona 12
In=200A.
Typy
zabezpieczeń
poszczególnych
obwodów
zostały
przedstawione na schematach. Obwody zasilające gniazda komputerowe
zabezpieczono wyłącznikami nadmiarowo-różnicowoprądowymi B16/0,03A
typu A, w innych obwodach zastosowano wyłączniki typu AC.
Rozdzielnice zbudowano na aparaturze i obudowach firmy Moeller.
Wysokość szaf rozdzielczych 2m szerokość 2,6m (łącznie R../.. + RK../..),
głębokość 0,6m.
Wyłączniki główne w rozdzielnicach wyposażono w styki pomocnicze
sygnalizujące położenie styków głównych. Są one przygotowane dla
podłączenia sytemu BMS.
7.3.
ROZDZIELNICA ODBIORÓW POŻAROWYCH.
Z przed wyłączników głównych sekcji 1 i 2 jest zasilana rozdzielnica
odbiorów pożarowych RPOŻ. Linie zasilające RPOŻ są zabezpieczone
wyłącznikami.
Rozdzielnica pożarowa jest wyposażona w potrójny układ SZR i
przystosowana do zasilania z trzech źródeł, z sekcji 1 i 2 RGnn oraz z
agregatu prądotwórczego przewoźnego.
Wszystkie obwody wyprowadzane z RPOŻ wykonano z zastosowaniem
kabli niepalnych np. typu HDGs (E90). Zasilane z niej są wybrane dźwigi
osobowe, wentylacja pożarowa i centrala pożarowa, ich praca jest
konieczna w czasie pożaru.
W rozdzielnicy w każdym wyłączniku zainstalowano styki pomocnicze
sygnalizujące położenie styków głównych. Są one przygotowane dla
podłączenia sytemu BMS.
Wymiary rozdzielnicy wysokość 2,0m, szerokość 0,8m głębokość
0,4m
7.4.
TABLICE POMIESZCZEŃ POD WYNAJEM DLA USŁUG
W każdym lokalu przeznaczonym pod wynajem na cele handlowo
usługowe zainstalowano odrębną tablicę. Tablice w lokalach są zasilane z
rozdzielnic piętrowych dla odbiorów ogólnych (R../...). Tablice wyposażono
w zabezpieczenia obwodów oświetleniowych i kilka zabezpieczeń obwodów
gniazd. W tablicy pozostawiono rezerwę miejsca na jej rozbudowę zgodnie
z potrzebami dla konkretnej aranżacji lokalu.
Wymiary tablic TU, wysokość 1,0m szerokość 0,6m, głębokość 0,3m.
8.
UKŁADY POMIAROWE NAJEMCÓW
Dla najemców powierzchni biurowych i lokali handlowo-usługowych są
zainstalowane liczniki energii elektrycznej w rozdzielnicach odbiorów
komputerowych i w rozdzielnicach odbiorów ogólnych.
Dla każdej wydzielonej powierzchni biurowej są dwa liczniki, jeden w
rozdzielnicy odbiorów komputerowych drugi w rozdzielnicy odbiorów
ogólnych.
Strona 13
Dla lokali handlowo-usługowych nie ma zasilania z rozdzielnic
dedykowanych dla odbiorów komputerowych.
Liczniki energii posiadają wyjście impulsowe, umożliwiający
podłączenie ich do systemu BMS i zdalny odczyt wskazań.
9.
OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA.
W każdej sekcji RGnn są zainstalowane ochronniki przepięciowe
kl. B+C. Dla RGnn dobrano ochronniki typu PS 3-B+C/TNC. W rozdzielnicy
głównej ochronniki zostały zabezpieczone rozłącznikami bezpiecznikowymi
z wkładkami gG125A.
We wszystkich pozostałych rozdzielnicach i tablicach zastosowano
ochronniki kl. C typu 4xV20-C/4+FS-280.
Wszystkie ochronniki są wyposażone w styki sygnalizacyjne
umożliwiające podłączenie ich do systemu BMS, co umożliwi zdalne
monitorowanie stanu ochronników.
10. TRASY INSTALACYJNE.
Główne trasy kablowe wykonano z drabinek i koryt kablowych
mocowanych do ścian i stropów. Do mocowania stosowano wsporniki
ścienne, sufitowe lub zawieszano korytka i drabinki na wykonywanych z
prętów stalowych gwintowanych M6 lub M8. Do wykonania tras kablowych
i ich konstrukcji wsporczych stosowano wyłącznie elementy systemowe
jednego producenta (BAKS). Do mocowania elementów nośnych tras
kablowych stosowano wyłącznie kołki rozporowe stalowe lub kotwy
wklejane. W szachtach kablowych stosowano wyłącznie drabinki kablowe.
Odcinki tras kablowych o mniejszych szerokościach 100-200mm
wykonywano tylko z korytek kablowych.
Dla kabli zasilających odbiory, których działanie musi być utrzymane
w czasie pożaru, trasy kablowe wykonywano w podobny sposób co dla
zwykłych odbiorów. Jednak do wykonania tras kablowych stosowano
wyłącznie materiały z przeznaczeniem dla tego typu instalacji. Trasy
kablowe wykonano o wytrzymałości ogniowej E-90. Dotyczy to wszystkich
elementów tras kablowych tzn. korytka, śruby, kołki stalowe, elementy
mocujące i wsporcze, uchwyty mocujące pojedyncze przewody itp.
Do zewnętrznych opraw oświetleniowych montowanych w murkach na
dziedzińcu między budynkami oraz w ścianach oporowych wzdłuż wjazdu
do garażu, przygotowano rury przepustowe. Rury układano na odcinkach
pomiędzy wnękami poszczególnymi opraw.
Na dachu wszystkie trasy kablowe należy wykonać z korytek
kablowych perforowanych wyposażonych w pełne pokrywy z blachy
(BAKS). Podejścia pojedynczymi przewodami do odbiorników wykonano w
elastycznych
rurach
osłonowych
karbowanych,
odpornych
na
promieniowanie UV i innych czynników atmosferycznych.
Wszystkie przejścia kablowe i przewodów przez przegrody stref
pożarowych uszczelniono masą ognioodporną (HILTI).
Strona 14
11. WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE.
Do wykonania linii zasilających zastosowano kable typu YKY, dla
odbiorów pożarowych kable niepalne NGs(90). Dobór przekrojów kabli i
długości poszczególnych odcinków zostały podane w zestawieniu WLZ. Dla
przekrojów pojedynczej żyły kabla równej 50mm2 lub większych
stosowano kable jednożyłowe. Kable układano i mocowano na drabinkach i
korytkach kablowych.
W zainstalowanym systemie zasilania została wyodrębniona grupa
rozdzielnic
przeznaczonych
wyłącznie
do
zasilania
odbiorów
komputerowych. Do tych rozdzielnic są doprowadzone niezależne linie
zasilające z głównych rozdzielnic komputerowych RGK1 i RGK2.
Rozdzielnice RGK1 i RGK2 w obecnym układzie są zasilane wyłącznie z
rozdzielnicy głównej jednak są przystosowane do rozbudowy tak, aby w
przyszłości było możliwe podłączenie do nich zasilaczy UPS.
Zasilanie rozdzielnicy RPOŻ oraz urządzeń, których zasilanie jest
konieczne również w czasie pożaru, tzn. wybrane dźwigi osobowe,
wentylacja oddymiająca, centrala pożarowa. wykonać stosując kable
ognioodporne typu HDGs (E90). Rozdzielnica RPOŻ jest przystosowana do
podłączenia do agregatu prądotwórczego jako dodatkowego źródła
zasilania.
12. ROZPROWADZENIE INSTALACJI POZA GŁÓWNYMI TRASAMI
KABLOWYMI.
We wszystkich pomieszczeniach oprócz pomieszczeń technicznych,
zasilanie osprzętu naściennego instalowano wyłącznie pod tynkiem, pod
płytą g/k lub w betonie. W ścianach murowanych i kartonowo gipsowych
lub betonowych okablowanie prowadzono w rurkach osłonowych.
Pojedyncze przewody zasilające oprawy oświetleniowe nad sufitami
podwieszanymi
zamocowano
opaskami
zaciskowymi
do
stropu
betonowego.
13. INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO.
13.1. OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE.
W budynku zainstalowano oprawy oświetlenia podstawowego
dostosowane rodzajem i wykonaniem do przeznaczenia pomieszczeń oraz
zapewniające wymagane natężenie oświetlenia zgodnie z normami i
wymaganiami Inwestora:
Garaże, stanowiska parkowania
Garaże, przejazdy
Garaże, wjazd/wyjazd
Pomieszczenia techniczne
Śmietnik
-
100 Lx
100 Lx
100 Lx
200 Lx
100 Lx
Strona 15
Klatki schodowe
Holl wejściowy
Przedsionki windowe
Biura
Lokale dla handlu i usług
Korytarz biurowy
Sale konferencyjne
Pomieszczenie na środki czystości
Aneksy kuchenne
Rozdzielnie elektryczne
Toalety, szatnie
Oświetlenie ewakuacyjne
-
150
500
150
100
500
200
200
-
Lx
200
200
Lx
500
Lx
500
Lx
Lx
Lx
Lx
1 lx
Lx
Lx
Lx
Lx
Oprawy oświetleniowe mocowano wg wytycznych producenta do ścian
i sufitów.
13.2. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE.
Na zewnątrz budynku zostało zaprojektowane kilka rodzajów
oświetlenia z zastosowaniem kilku typów opraw.
Do oświetlenie elewacji zastosowano oprawy wąskostrumieniowe o
mocy 70W i 150W. Część montowano w najwyższych punktach na elewacji
a część w podłożu.
Do oświetlenia schodów przed wejściem głównym, oświetlenia wjazdu
do garażu i oświetlenie patio dobrano oprawy przystosowane do montażu
we wnękach, których strumień światła będzie skierowany w dół. W patio
zainstalowano również oprawy wpuszczone w podcienie wzdłuż witryn
lokali handlowo-usługowych.
14. STEROWANIE OŚWIETLENIEM
14.1. OŚWIETLENIE BIUR.
W pomieszczeniach biurowych załączanie oświetlenia odbywać się
będzie za pomocą przycisków astabilnych lub wyłączników lokalnych
pojedynczych i świecznikowych. Wyłączniki są instalowane w pobliżu
wejścia do danego pomieszczenia lub w przypadku dużych powierzchni na
słupach konstrukcyjnych. Układ zasilania, załączania i grupowanie opraw
wykonano tak, aby możliwe było załączenie oświetlenia na niewielkich
powierzchniach (około 4-6 miejsc pracy).
14.2. OŚWIETLENIE STREF KOMUNIKACYJNYCH.
Załączanie oświetlenia w klatkach schodowych będzie możliwe
lokalnie w samej klatce schodowej za pomocą przycisków astabilnych.
Przyciski zainstalowano na każdej kondygnacji w pobliżu drzwi na
wysokości 1,4m nad posadzką. Inna możliwością będzie załączania i
wyłączanie oświetlenia klatek schodowych przez czujnik zmierzchowy lub
Strona 16
ręcznie z pomieszczenia ochrony gdzie jest zainstalowana tablica
sterowania oświetleniem (TSO).
W przedsionkach windowych jest sterowanie ręcznie przyciskami lub
automatycznie z zegara dobowego.
W korytarzach załączanie oświetlenia będzie się odbywać tylko
ręcznie przyciskami astabilnymi.
14.3. OŚWIETLENIE TOALET, POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH.
W pomieszczeniach technicznych i toaletach oświetlenie jest
załączane ręcznie wyłącznikami oświetleniowymi umieszczonymi w danym
pomieszczeniu lub przed wejściem do pomieszczenia na wysokości 1,4m.
14.4. OŚWIETLENIE GARAZU.
W garażu część oświetlenia jest załączane automatycznie lub ręcznie
z tablicy sterowania oświetleniem (TSO), a część przez czujki ruchu
rozmieszczone na całej powierzchni garażu.
14.5. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE.
Oświetlenie zewnętrzne występuje w kilku strefach. Oprawy są
rozmieszczone wzdłuż wjazdu do garażu, przy schodach do wejścia
głównego, w patio, na dachu i w podłożu (oświetlenie elewacji). Każda z
tych grup jest sterowana automatycznie przez wyłącznik zmierzchowy lub
ręcznie z tablicy sterowania oświetleniem.
15. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE
Część
opraw
oświetlenia
podstawowego
w
garażach
i pomieszczeniach biurowych i pozostałych pomieszczeniach pełnił rolę
oświetlenia awaryjnego i wyposażona jest w baterie bezobsługowe
zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem) zapewniające świecenie
przez 2h od zaniku napięcia. Oprawy oświetlenia awaryjnego
ewakuacyjnego są również zlokalizowane w ciągach komunikacyjnych, na
klatkach
schodowych,
holach
windowych
i
wejściowych
oraz
pomieszczeniach technicznych (np. stacja transformatorowa, pompownie,
wentylatorownie, węzeł cieplny, pomieszczenie ochrony, recepcja itp.).
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego, wyposażone są w
piktogramy informacyjne wskazujące kierunek wyjścia. Wyposażone są w
baterie zasilania awaryjnego pozwalające na 2h działanie po zaniku
napięcia. Rozmieszczone są tak, by wskazać kierunek ewakuacji i oznaczyć
lokalizację wyjść ewakuacyjnych.
Baterie umieszczone zostały w oprawach z wyprowadzoną diodą
kontroli baterii, przymocowaną widocznie wewnątrz oprawy. Oprawy z
modułem awaryjnym zapewnią oświetlenie na poziomie min.1 lx w osi
drogi ewakuacyjnej.
Strona 17
16. INSTALACJA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH
W pomieszczeniach biurowych, korytarzach, toaletach stosowano
osprzęt podtynkowy lub mocowany w listwach instalacyjnych PCV. Każdy
zestaw gniazd w biurach składa się z dwóch gniazd 230V/16A zasilanych z
rozdzielnicy odbiorów ogólnych, dwóch gniazd 230V/16A zasilanych z
rozdzielnicy odbiorów komputerowych oraz dwóch gniazd sieci
komputerowej. Gniazda zasilane z rozdzielnicy odbiorów komputerowych
wyposażone są w blokady mechaniczne i klucze uniemożliwiające
podłączenie innych odbiorów niż komputerowe. Różnią się kolorem od
pozostałych (wykonane w kolorze czerwonym).
- W pomieszczeniach biurowych zainstalowano gniazda IP20 na
ścianach na wysokości 0,3m.
- W korytarzach i klatkach schodowych zainstalowano gniazda
pojedyncze IP20 na wysokości 0,3m.
- W aneksach kuchennych zainstalowano gniazda podwójne IP44 na
wysokości 1,2m.
- W toaletach zainstalowano gniazda IP44 na wysokości 1,2m
W pomieszczeniach technicznych i garażach zainstalowano osprzęt
natynkowy o stopniu szczelności min. IP55.
- W pomieszczeniach technicznych gniazda zamontowano na
wysokości 1,2m
- W garażach gniazda zamontowano na wysokości 0,3m
Wszystkie gniazda na 230V i 400V są ze stykiem ochronnym.
Wszystkie
obwody
gniazd
są
zabezpieczone
wyłącznikami
różnicowoprądowymi 30mA.
17. ZASILANIE I URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
Agregaty chłodnicze, większość central wentylacyjnych i wentylatory
ulokowane są na dachu, a zasilanie ich odbywa się bezpośrednio z
rozdzielni wentylacji i klimatyzacji RWK1–4. Przy każdym urządzeniu
zainstalowanym na dachu zamontowano wyłącznik serwisowy.
Umiejscowienie rozdzielnic I tras kablowych jest pokazane na rzucie
dachu.
18. ZASILANIE DŹWIGÓW
Maszynownie znajdują się na ostatniej kondygnacji. Kable zasilające
doprowadzono do punktu wskazanego przez firmę montującą dźwigi
(wprowadzone na trzecim piętrze).
Cztery wybrane dźwigi (po jednym przy każdej klatce schodowej) w
trakcie pożaru nie mogą być pozbawione zasilania nawet po zadziałaniu
wyłączników głównych. Zasilane są z rozdzielnicy odbiorów pożarowych.
Zasilanie do tych dźwigów doprowadzono kablami niepalnymi typu NHXH
(E90). Kable zasilające dźwigi „pożarowe” układano na oddzielnych
trasach kablowych.
Strona 18
19. WSPÓŁPRACA Z SYSYTEMEM BMS
W rozdzielnicach przygotowano styki dla systemu BMS. Poniżej
przedstawiono zestawienie sygnałów wyjściowych i wejściowych dla BMSu.
RGNN:
- Kontrola położenia wyłączników głównych w układzie SZR
- Kontrola parametrów monitorowanych przez analizatory sieciowe
- Kontrola położenia
styków w wyłącznikach zabezpieczających
wszystkie WLZ
- Stany alarmowe z dwustopniowego układu kontroli temperatury
transformatorów
Rozdzielnice strefowe:
- Kontrola położenia wyłączników głównych w rozdzielnicach
- Kontrola stanu ochronników przepięciowych
- Kontrola zużycia energii przez poszczególnych najemców (z wyjść
impulsowych z podliczników)
- Sterowanie obwodami oświetlenia w strefach wspólnych
- Sterownia oświetleniem zewnętrznym
Rozdzielnica odbiorów pożarowych
- kontrola położenia styków głównych we wszystkich wyłącznikach w
układzie SZR
- kontrola
położenia
styków
głównych
w
wyłącznikach
zabezpieczających wszystkie obwody wyprowadzone z rozdzielnicy
W każdej rozdzielnicy przygotowano oddzielną
dedykowaną dla sygnałów wejść i wyjść systemu BMS.
listwę
zaciskową
20. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
Dla obiektu przyjęto III poziom ochrony odgromowej. Obliczenia
dokonano na podstawi e Polskich Norm, informacji o konstrukcji obiektu,
informacji o obiektach sąsiadujących. Na końcu opisu załączono tabelę z
analizą obiektu pod kątem wymaganej ochrony odgromowej i wyborem
poziomu ochrony.
Ochroną odgromową objęty został cały obiekt z wszystkimi
urządzeniami znajdującymi się na dachu.
20.1. ZWODY POZIOME
Instalację odgromową wykonano w postaci zwodów poziomych
wysokich (nad chronionymi urządzeniami) i niskich w miejscach gdzie na
dachu nie występuje duża liczba urządzeń. Pojedyncze wentylatory (lub
inne urządzenia) są chronione przez odpowiedniej wysokości maszty
odgromowe ustawione obok nich. Jako zwody poziome częściowo zostaną
Strona 19
wykorzystane niektóre elementy naturalne (np. stalowej barierki
mocowanej do attyki) przewodów odprowadzających.
Zwody poziome
niskie
wykonano
stosując drut stalowym
ocynkowanym o średnicy min 8 mm. Do wykonania zwodów poziomych
wysokich rozciągniętych między masztami odgromowymi zastosowano
stalową ocynkowaną linkę o średnicy 8mm.
20.2. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE
Jako przewody odprowadzające wykorzystano stalowe słupy
konstrukcji istniejących budynków oraz zbrojenie słupów konstrukcyjnych
nowych części. Ze słupów została wyprowadzona bednarka FeZn 30x4mm,
którą przyłączono do zwodów poziomych.
Podłączenia sieci zwodów poziomych do zbrojeń słupów wsporczych
wykonano dla wybranych słupów na obwodzie budynku.
Podłączenia wykonano przez przykręcenie zwodu poziomego do
bednarki.
20.3. UZIOM
Uziom wykonano w postaci siatki połączeń wykonanych między
zbrojeniem stóp i ław fundamentowych i słupów konstrukcyjnych budynku.
Połączenia wykonano płaskownikiem stalowym ocynkowanym 30x4mm
tak, aby powstała krata o wymiarach nieprzekraczających 20m x 20m.
Wszystkie połączenia wykonano jako spawane, a miejsce spawu
zabezpieczono przed korozją.
21. UZIEMIENIA, POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
We wszystkich pomieszczeniach technicznych, garażach wykonano instalację
połączeń wyrównawczych. Instalacja jest połączona z systemem uziemienia
budynku. Z instalacją ekwipotencjalnych połączeń podłączono te urządzenia,
gdzie zachodzi niebezpieczeństwo pojawienia się napięcia na metalowych
częściach tj. wszystkie urządzenia budynku i części konstrukcyjne, natomiast
całość połączono z instalacją uziemienia.
Uziemienia i połączenia wyrównawcze, przeznaczone są dla prawidłowego
działania i eksploatacji:
-
instalacji piorunochronnej
zapewnienia uziemienia roboczego źródła zasilania,
pracę systemu zasilania w układzie TN-S
Ochrony przeciwporażeniowej po stronie SN i nn
21.1. REZYSTANCJE UZIEMIEŃ
Według Warunków Przyłączenia wydanych przez Zakład Energetyczny
rezystancja uziemiania wynosi nie więcej niż 0,7Ω.
21.2. POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE METALOWYCH PRZYŁĄCZY DO BUDYNKU
Połączenia wyrównawcze przyłączy obejmuje wszystkie metalowe rurociągi
wchodzące do budynku oraz metalowe uzbrojenia kabli elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych. Połączenia wykonano za pomocą metalowych opasek
Strona 20
zaciskowych oraz przewodów miedzianych 6mm2 do szyny wyrównawczej na
poziomie garażu podziemnego. Szynę wyrównawczą wykonano z bednarki
ocynkowanej 30x4 mm.
21.3. GŁÓWNE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE BUDYNKU
Główne połączenia wyrównawcze budynku wykonano w formie szyny
wyrównawczej, która zlokalizowana jest w pomieszczeniu rozdzielni głównej
niskiego napięcia.
Do głównej szyny wyrównawczej podłączono: punkt podziału na szynie PEN
w rozdzielnicy głównej, wszystkie rozprowadzone po budynku rurociągi metalowe
wodne, ogrzewnicze, klimatyzacyjne, konstrukcję budynku poprzez podłączenie
do prętów zbrojeniowych, prowadnice dźwigów oraz inne konstrukcje metalowe.
21.4. MIEJSCOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
Miejscowe
połączenia
wyrównawcze
wykonano
we
wszystkich
pomieszczeniach elektrycznych i telekomunikacyjnych w tym w serwerowniach, w
maszynowniach wentylacyjnych, pompowniach, węźle cieplnym, maszynowniach
dźwigów i innych pomieszczeniach gdzie występuje zwiększone ryzyko porażenia
prądem.
22. WYMOGI BHP
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się
izolacje roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Urządzenia
elektroenergetyczne w stacji transformatorowej, rozdzielni RGNN oraz rozdzielnic
w pomieszczeniach technicznych są dostępne tylko dla osób z obsługi technicznej
odpowiednio przeszkolonych i upoważnionych obsługi. W w/w pomieszczeniach
ułożono chodniki dielektryczne i umieszczono sprzęt ochronny BHP i sprzęt
przeciwpożarowy. Pomieszczenia te wyposażone zostały w instalację wentylacji
mechanicznej wykonaną przez branżę wentylacji. Instalacja wentylacji i
klimatyzacji zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury pracy urządzeń.
Rozdzielnice piętrowe są zamykane na zamki, a wejścia do pomieszczeń
rozdzielni odpowiednio oznakowane.
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano:
w urządzeniach SN 15kV - uziemienie
w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV – szybkie wyłączenie,
realizowane
za
pomocą
rozłączników
bezpiecznikowych
i
wyłączników różnicowo-prądowych o wysokiej czułości 30mA, typ G
(np. obwody gniazd wtykowych).
We wszystkich rozdzielnicach są wykonane osobne szyny „N” i „PE”.
Bezpieczeństwo zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych
połączonych z uziemieniem.
W budynku, zgodnie z normami, zainstalowano oświetlenie podstawowe
oraz awaryjne bezpieczeństwa i ewakuacyjne.
23. PRÓBY TESTY I POMIARY
Wszystkie próby i pomiary przeprowadzono i udokumentowano w formie
protokołu.
Strona 21
Badania instalacji przeprowadzano w warunkach bliskich zakładanym, czyli
badania instalacji pod obciążeniem zbliżonym do planowanego, badanie natężenia
oświetlenia w porze nocnej itp.
Wykonane próby, testy i pomiary:
Ciągłość przewodów obwodów końcowych.
Ciągłość przewodów ochronnych łącznie z głównymi dodatkowym
ekwipotencjalnym łączem.
Rezystancja szyny uziemiającej.
Rezystancja izolacji.
Rezystancja izolacji odbiorników przyłączonych na stale.
Rezystancja izolacji linii zasilających.
Ochrona elektrycznej separacji.
Biegunowość.
Impedancja pętli doziemnej.
Działanie stałych urządzeń prądowych i urządzeń ochronnych
zwarciowych
sprawdzanie
działania
urządzeń,
sprawdzanie
samoczynnego wyłączenia zasilania).
Próby temperaturowe w pomieszczeniach ogrzewanych elektrycznie.
Kontrola techniczna rozdzielnicy wykonana u producenta.
Badania i pomiary rozdzielnicy wykonane po zainstalowaniu.
Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji (próby,
kierunek obrotów, rozruchy,
Równomierność obciążenia faz.
Działanie SZR.
Ochrona przed spadkiem i zanikiem napięcia
Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach i w terenie.
Próby, testy i pomiary wykonano zgodnie z polskimi normami.
24. IDENTYFIKACJA I ZNAKOWANIE
Instalacje oznakowano zgodnie z poniższym opisem:
W każdej rozdzielnicy i tablicy rozdzielczej umieszczono czytelne
schematy i oznaczenia obwodów.
Strona 22
Download