Powikłania po radioterapii nowotworów głowy i szyi

advertisement
Prace
poglądowe
Osuch-Wójcikiewicz
E, Bruzgielewicz A. Powikłania po radioterapii nowotworów głowy i szyi
Powikłania po radioterapii nowotworów głowy i szyi
Complications after radiotherapy of head and neck malignancies
Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Antoni Bruzgielewicz
Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
W leczeniu nowotworów złośliwych głowy i szyi radioterapia
stosowana jest jako metoda samodzielna lub w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym i/lub z chemioterapią. Pomimo nowoczesnych technik napromieniania, istnieje duże ryzyko pojawienia się
powikłań w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu, a niektóre
z nich występują częściej i z większym nasileniem podczas leczenia
skojarzonego. Do najczęściej występujących powikłań wczesnych
radioterapii należy ostry odczyn popromienny na skórze i zapalenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Do najczęściej występujących powikłań późnych należą: suchość popromienna w jamie
ustnej, niedoczynność tarczycy, uszkodzenie narządu wzroku,
martwica kości żuchwy, kości skroniowej lub chrząstek krtani oraz
niekorzystny efekt kosmetyczny – ograniczone teleangiektazje
i zwłóknienie skóry właściwej. Otolaryngolodzy powinni posiadać wiedzę umożliwiającą rozpoznanie dolegliwości i objawów
chorobowych będących powikłaniem radioterapii.
Radiotherapy for treatment of head and neck malignancies is
used as a primary method or in combination with surgery and
chemotherapy. There is still a high risk of the occurrence of
complications despite a significant progress in radiotherapy
technics. Mucositis is one of the most frequent complications
that may occur during shortly radiotherapy. Late complications
of radiotherapy comprise xerostomia, hypothyroidism, eye
injury, osteoradionecrosis and chondroradionecrosis. The
otolaryngologist needs to be able to prevent and recognize the
signs and symptoms of radiations complications.
Key words: early complications, late complications, combined
therapy
Słowa kluczowe: powikłania wczesne, powikłania późne,
leczenie skojarzone
© Otorynolaryngologia 2010, 9(1): 1-6
Adres do korespondencji / Address for correspondence
www.mediton.pl/orl
Ewa Osuch-Wójcikiewicz
Klinika Otolaryngologii
02-097 Warszawa, ul Banacha 1a
e-mail: [email protected], [email protected]
Wstęp
Radioterapia niszcząc komórki nowotworowe
niszczy również komórki zdrowe, które znajdują
się w polu objętym leczeniem. Stopień uszkodzenia
komórek zależy od wielu czynników. Nowoczesna
radioterapia megawoltowa ma wiele zalet: promienie przenikają na większą głębokość, wiązka jest
ostro ograniczona. W związku z tym nie występuje
zjawisko rozpraszania wiązki na boki, dzięki czemu
tkanki i narządy leżące w pobliżu napromienianego
pola są chronione, a maksymalna dawka całkowita
zostaje zogniskowana w tkance guza. Oszczędzana
jest również skóra. Wprowadzenie radioterapii
konformalnej, opartej na przestrzennym, trójwymiarowym planowaniu napromieniania z wykorzystaniem tomografii komputerowej, wprowadzenie
niekonwencjonalnych metod leczenia jak hiperfrakcjonowanie i przyspieszone frakcjonowanie
Spośród wszystkich chorych, u których rozpoznaje się nowotwór złośliwy około 60% leczonych
jest radioterapią jako samodzielną metodą lub
w skojarzeniu z chirurgią i/lub chemioterapią.
U połowy tych chorych radioterapia z założenia jest
leczeniem radykalnym prowadzącym do trwałego
wyleczenia.
Radioterapia, obok chirurgii, jest uznaną metodą
w leczeniu nowotworów złośliwych głowy i szyi.
We wczesnych stadiach choroby obie metody są
równorzędne, a zastosowanie którejkolwiek z nich
pozwala na uzyskanie 75-90% wyleczeń. W zaawansowanych stadiach choroby stosowane jest na ogół
leczenie skojarzone – chirurgia i radioterapia i/lub
chemioterapia.
­ ozwalają uzyskać lepsze wyniki leczenia, jednak
p
nie chronią chorego przed powikłaniami. Powikłania wczesne, które występują w trakcie napromieniania i przez 3 kolejne miesiące po jego zakończeniu
leczone są przez radioterapeutę. Powikłania późne,
które ujawniają się po kilku lub kilkunastu miesiącach a nawet latach, mogą być rozpoznane i leczone
przez lekarza innej specjalności [1-3].
Wczesne powikłania dotyczą przede wszystkim
tkanek narządów, których komórki stale się mnożą: szpiku, jądra, jajnika, nabłonka błony śluzowej
przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, układu
moczowego, śródbłonka naczyń i naskórka. Czas
ujawnienia się powikłań zależy od długości życia komórek dojrzałych. W trakcie napromieniania nowe
komórki nie powstają i tylko dojrzałe pełnią swoją
funkcję. Jeśli zginą, pojawiają się powikłania np.:
erytrocyty we krwi żyją około 4 tygodni, tak więc po
rozpoczęciu napromieniania, w czwartym tygodniu
pojawić się może niedokrwistość; komórki nabłonka
błon śluzowych żyją około 2 tygodni, tak więc odczyn na błonach śluzowych pojawia się w trzecim tygodniu leczenia. Nasilenie odczynu popromiennego
zależy od wielkości zastosowanej dawki. Powikłania
wczesne, np. ostry odczyn popromienny na błonach
śluzowych, sprawiają chorym znaczne dolegliwości, mogą być przyczyną przerwania i w związku
z tym opóźnienia leczenia. Wymagają leczenia, są
przemijające i nie pozostawiają zazwyczaj trwałych
ubytków. Są bardziej nasilone u chorych leczonych
chemio- i radioterapią [2,4].
Powikłania późne występują w narządach zbudowanych z wolno rosnących tkanek, jak płuca,
nerki, wątroba, układ nerwowy. Powstają one na
skutek zmian w miąższu narządów lub w naczyniach krwionośnych. Zmiany te powodują rozległe
zwłóknienia tkanek, ich martwicę lub przewlekłe
owrzodzenia. Poważne uszkodzenia narządów
mogą być nieodwracalne i stanowić zagrożenie
życia chorego, spowodować kalectwo lub niekiedy konieczność leczenia chirurgicznego. Ryzyko
powstania ciężkich powikłań ogranicza podanie
wysokiej dawki na niektóre, bardzo wrażliwe narządy. Jako późne powikłanie należy wymienić
możliwość powstawania nowotworów wtórnych
(efekt karcinogenny), zarówno po radioterapii, jak
i leczeniu skojarzonym z chemioterapią (białaczki,
raki ślinianek, tarczycy, skóry) [2].
Powikłania wczesne
Do najczęściej występujących powikłań wczesnych będących ostrym odczynem popromiennym
u chorych napromienianych z powodu nowotworu
głowy i szyi należy odczyn popromienny na skórze
i zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i gardła.
Otorynolaryngologia 2010, 9(1): 1-6
Reakcje skórne
Rumień skóry pojawia się po około 2 tygodniach
leczenia radioterapią, następnie występuje suche
złuszczanie naskórka i kolejno wilgotne złuszczanie.
Skórę należy bezwzględnie chronić przed działaniem
promieni słonecznych oraz przed urazami. W trakcie
leczenia, aż do ustąpienia odczynu, nie powinno
się myć okolic napromienianych. Jeżeli zmiany na
skórze chronione są opatrunkiem, powinien on
być jak najczęściej zdejmowany, aby tkanki mogły
się „wietrzyć”. Do pielęgnacji skóry zalecane jest
stosowanie zasypki np. z alantoiny (przy suchym
złuszczaniu naskórka) lub maści witaminowej (przy
wilgotnym złuszczaniu naskórka).
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i gardła
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i gardła
występuje u większości chorych leczonych radioterapią (radioterapią konwencjonalną – u 25%
chorych, radioterapią konformalną – u ponad 40%
chorych) i u niemal wszystkich leczonych chemioi radioterapią (u 70% chorych). W początkowym
okresie pojawia się zaczerwienie błony śluzowej
spowodowane poszerzeniem podśluzowych naczyń
krwionośnych (reakcja na uwolnione w komórkach
nabłonka cytokiny zapalne). Pojawia się ból, obrzęk
błony śluzowej i uczucie pieczenia w jamie ustnej
i gardle. Chory odczuwa nadwrażliwość na pokarmy
gorące i pikantne, a wraz z nasileniem odczynu ma
duże problemy z żuciem i połykaniem pokarmów.
Kolejnym etapem jest pojawienie się powierzchownych owrzodzeń błony śluzowej, które łatwo
ulegają zakażeniu bakteryjnemu lub grzybiczemu.
W miejscach pozbawionych nabłonka wytwarzają
się pseudobłony pokrywające punktowo błonę
śluzową lub, w nasilonym odczynie, przybierają
one postać rozległych pseudobłon pokrywających
znaczne obszary błony śluzowej. Zmiany te najczęściej występują na błonie śluzowej policzków
i podniebienia, na czerwieni wargowej, na błonie
śluzowej dna jamy ustnej i dolnej powierzchni języka, a w przypadku napromieniania krtani i gardła
dolnego mogą wystąpić również w tych okolicach.
Wraz z wystąpieniem pierwszych objawów
odczynu zaleca się choremu unikania jedzenia
drażniących pokarmów, zarówno w konsystencji,
jak i smaku, palenia papierosów i picia alkoholu.
Dla utrzymania higieny jamy ustnej i złagodzenia
odczynu zaleca się płukanie jamy ustnej i gardła
płynem glicerynowo-witaminowym, naparami rumianku lub szałwi. Dla złagodzenia bólu podczas
jedzenia zaleca się stosowanie środków działających
miejscowo np. lignokainy w aerozolu, lub leków
przeciwbólowych np. niesterydowych leków przeciwzapalnych. Wraz z pojawieniem się cech zakaże-
Osuch-Wójcikiewicz E, Bruzgielewicz A. Powikłania po radioterapii nowotworów głowy i szyi
nia bakteryjnego należy choremu podać antybiotyk
o szerokim spektrum działania [2,5].
U większości chorych rozwija się zakażenie grzybicze, najczęściej wywołane przez grzyby z rodzaju
Candida (Candida albicans). Na błonie śluzowej
jamy ustnej i gardła pojawiają się czerwone, ograniczone plamy lub białe naloty, trudno oddzielające się od podłoża, łatwo krwawiące. Stosowanie
miejscowe nystatyny nie jest skuteczne, należy
choremu podać leki ogólnie np. flukonazol. Leczenie, zwłaszcza nawracających zakażeń grzybiczych,
powinno być poprzedzone badaniem mykologicznym, ponieważ coraz częściej zakażenie powodują
inne gatunki grzybów tzw. Candida non-albicans.:
Candida glabrata i Candida krusei – oporne na działanie flukonazolu, czy Candida lusitaniae oporna na
amfoterycynę B [6].
Zmniejszenie odporności organizmu podczas leczenia może również ułatwić wystąpienie zakażenia
wirusowego: wirusem herpes simplex lub varicella
zoster, najczęściej w postaci drobnych pęcherzyków
umiejscowionych na błonie śluzowej jamy ustnej
lub na skórze.
Dolegliwości związane ze stanem zapalnym błony
śluzowej potęguje znacznie zmniejszona ilość śliny.
Napromienianie układu chłonnego szyi może
powodować stany zapalne błony śluzowej krtani
i przełyku. Chory ma duże trudności z połykaniem
pokarmu i może dojść do znacznego ubytku wagi
ciała. W tych przypadkach rozważane jest wykonanie czasowej gastrostomii odżywczej.
Powikłania późne
Do najczęściej występujących powikłań późnych
u chorych napromienianych z powodu nowotworu
głowy i szyi należą: suchość popromienna w jamie
ustnej, niedoczynność tarczycy, uszkodzenie narządu wzroku, martwica kości skroniowej, kości
żuchwy lub chrząstek krtani oraz niekorzystny
efekt kosmetyczny – ograniczone teleangiektazje
i zwłóknienie skóry właściwej.
Suchość popromienna w jamie ustnej –
xerostomia
Suchość popromienna występuje niemal
u wszystkich chorych z różnym nasileniem. Już
w trakcie napromieniania, po dawce około 10 Gy
może dojść do nagłego, bolesnego obrzmienia
ślinianki będącej w polu napromienianym i upośledzenia jej funkcji szacunkowo o 50%. Po dawce
60-70 Gy wydzielanie śliny zmniejsza się o około
80%. Zaburzenia wydzielania śliny u większości
chorych są nieodwracalne. Dochodzi do martwicy
komórek gruczołowych, miąższ ulega zwłóknieniu,
uszkodzony zostaje system przewodów wewnątrzśliniankowych. Brak śliny powoduje szereg dolegliwości, bardzo uciążliwych dla chorego. Występują
trudności z żuciem i połykaniem pokarmu, chorzy
skarżą się na całkowity brak odczuwania smaku.
Język jest bolesny, jego ruchomość jest zaburzona,
pojawiają się trudności w mówieniu. Chory ogranicza jedzenie i traci na wadze. Brak śliny zwiększa
ryzyko wystąpienia zakażeń bakteryjnych i grzybiczych w jamie ustnej i gardle.
Nie ma skutecznego leczenia xerostomii. Poleca
się chorym częste popijanie małych ilości wody, częste płukanie jamy ustnej lub stosowanie preparatów
mających zastąpić ślinę, tzw. „sztuczną ślinę”. Podejmowano próby farmakologicznego stymulowania
gruczołów ślinowych, które nie zostały zniszczone
podczas radioterapii, stosując pilokarpinę. Lek ten,
ze względu na szereg działań ubocznych, ma zastosowanie ograniczone, poza tym po zaprzestaniu podawania pilokarpiny dolegliwości powracają [4].
Niedoczynność tarczycy
Popromienna niedoczynność tarczycy może wystąpić w różnym czasie po napromienianiu, nawet
po kilku latach, najczęściej ujawnia się pomiędzy
8 miesiącem a 2 rokiem po leczeniu. Dotyczy zarówno chorych po radykalnym napromienianiu,
jak i tych leczonych metodą skojarzoną: operacyjnie
i napromienianiem. Zaburzenia czynności hormonalnej tarczycy mogą pojawić się już po podaniu
dawki powyżej 10 Gy, a częstość występowania
niedoczynności po radykalnym napromienianiu
szacuje się w szerokim zakresie od 1,4 do 69% [7-9].
Niedoczynność pierwotna tarczycy powstaje wówczas, gdy tkanka gruczołowa pochłonie dawkę ok.
50 Gy lub wyższą. Jeżeli w obszarze napromienianym znajdzie się przysadka i podwzgórze powstaje
niedoczynność wtórna. Zasadniczymi mechanizmami odpowiedzialnymi za powstanie pierwotnej
niedoczynności tarczycy są zaburzenia unaczynienia
gruczołu spowodowane włóknieniem naczyń oraz
włóknienie samej tkanki gruczołowej.
Do klasycznych objawów niedoczynności tarczycy należą: uczucie zimna, nadmierna senność, łatwe
męczenie. Są one związane z osłabieniem przemiany
materii. Pomimo zmniejszonego łaknienia, wzrasta
masa ciała. Pojawiają się obrzęki powiek i tkanek
twarzy, mogą występować bóle stawów i sztywnienie mięśni. Skóra staje się sucha i szorstka. W badaniach biochemicznych stwierdza się podwyższony
poziom tyreotropiny (TSH) oraz obniżony poziom
trójjodotyroniny (T3) i tyroksyny (T4). U niemal połowy chorych, u których napromieniany jest układ
chłonny szyi podwyższonemu poziomowi TSH nie
towarzyszą objawy kliniczne i wówczas rozpoznaje
się subkliniczną postać niedoczynności tarczycy
[9‑12]. Samo leczenie operacyjne nowotworów
głowy i szyi nie zaburza czynności tarczycy, jeżeli
gruczoł pozostaje nienaruszony [7,12,13]. Często
jednak podczas operacji układu chłonnego szyi lub
raka krtani i gardła dolnego, istnieje konieczność
poszerzenia zakresu operacji, co wiąże się z częściowym lub całkowitym usunięciem tarczycy.
Pooperacyjne napromienianie zwiększa ryzyko
powstania niedoczynności tarczycy [8,14]. Zaburzenia czynności tarczycy występują u około 50%
chorych leczonych z powodu raka krtani operacyjnie
i/lub radioterapią, często pozostają nierozpoznane.
W swoich badaniach Biel i Maisel wykazali, że wśród
chorych leczonych z powodu raka krtani niedoczynność tarczycy pojawiła się u 38% leczonych radioterapią, u 23% leczonych chirurgicznie i aż u 70%
leczonych metodą skojarzoną. Usunięcie jednego
płata tarczycy w grupie chorych leczonych metodą
skojarzoną zwiększało ryzyko wystąpienia niedoczynności [15,16]. Uważa się, że niedoczynność
tarczycy ma wpływ na trudności w gojeniu się rany
pooperacyjnej, powstawaniu przetok ślinowych,
trudności w rehabilitacji mowy [17,18]. Większość
autorów zaleca kontrolę poziomu TSH, co 3 miesiące
po leczeniu w ciągu pierwszych 2 latach (najwięcej
zaburzeń ujawnia się w pierwszym roku po leczeniu).
Stwierdzenie klinicznej lub subklinicznej postaci
niedoczynności tarczycy wymaga leczenia i podania
choremu substytucji hormonalnej [19-22].
Uszkodzenie narządu wzroku
Leczenie radioterapią nowotworów złośliwych
nosogardła, jamy nosowej czy zatok przynosowych
może doprowadzić do uszkodzenia gałki ocznej,
dróg łzowych i struktur znajdujących się w oczodole,
gdyż niemal zawsze znajdują się one w polu objętym
napromienianiem. Powikłania popromienne dotyczą
rogówki, soczewki, siatkówki, nerwów wzrokowych
oraz gruczołów łzowych. Mogą doprowadzić do całkowitej utraty wzroku lub do konieczności usunięcia
gałki ocznej z powodu martwicy popromiennej,
do zakażenia tkanek oczodołu, krwotoku z naczyń
ocznych lub perforacji gałki ocznej. Twardówka
jest najmniej wrażliwą na radioterapię częścią oka
i toleruje bardzo wysoką dawkę [23,24].
Najczęściej występujące uszkodzenie gruczołów łzowych doprowadza do obniżenia produkcji
łez i powstania zespołu suchego oka. Dochodzi
do uszkodzenia nabłonka powiek i rogówki oraz
do suchego zapalenia tych struktur. W badaniu
okulistycznym obserwuje się obrzęk i owrzodzenie
rogówki, pojawiają się nawracające infekcje [25].
Objawami zespołu suchego oka są: światłowstręt,
uczucie ciała obcego, ból, wrażliwość na wiatr. Ob-
Otorynolaryngologia 2010, 9(1): 1-6
jawy te pojawiają się zwykle w ciągu miesiąca od
zakończenia radioterapii [10], natomiast zmętnienie
rogówki pojawia się po 9–10 miesiącach. Całkowite
uszkodzenie gruczołu łzowego następuje przy dawce
powyżej 57 Gy [25].
W leczeniu zespołu suchego oka stosuje się:
sztuczne łzy, maści, antybiotyki stosowane miejscowo, sterydy, środki znieczulające ból, opatrunkowe soczewki kontaktowe, przeszczepy spojówki,
w skrajnych przypadkach zszywa się powieki.
Kolejnym powikłaniem radioterapii jest zaćma,
która jest wynikiem uszkodzenia głównie nabłonka
torebki soczewki. Pojawia się od roku do 10 lat po
napromienianiu, najczęściej po 2 latach. Dawka
15 Gy powoduje w 50% zmiany w soczewce [26].
Utrata wzroku zależy od stopnia zmętnienia soczewki. Leczenie tego schorzenia polega na usunięciu
soczewki.
Uszkodzenie nerwu wzrokowego jest powikłaniem, które pojawia się często po napromienianiu
nosogardła, jak również guzów przysadki, czaszkogardlaka oraz innych guzów mózgu zlokalizowanych
w pobliżu nerwów wzrokowych. Uważa się, że jest
spowodowane uszkodzeniem unaczynienia nerwu.
Zanik nerwu wzrokowego rozwija się w ciągu 6‑8
tyg. po napromienianiu. Objawami neuropatii są
zaburzenia widzenia pod postacią mroczka środkowego lub ograniczenia pola widzenia – uogólnione
zwężenie lub odskroniowy ubytek pola widzenia.
Zmiany popromienne stopniowo doprowadzają do
utraty wzroku, nagła utrata wzroku niemal zawsze
poprzedzona jest silnymi dolegliwościami bólowymi.
Ryzyko neuropatii popromiennej wzrasta, gdy dawka
obejmująca okolicę nerwu przekracza 60 Gy [27].
Retinopatia popromienna polega na uszkodzeniu
śródbłonka włośniczek siatkówki, skutkiem czego
następuje niedokrwienie siatkówki. Może pojawić
się nawet 8 lat po napromienianiu [23,26]. W zmienionej siatkówce tworzą się wylewy, mikrotętniaki,
powstaje obrzęk plamki nerwu wzrokowego, może
dojść do rozplemu naczyń. Niekiedy występują wylewy do ciała szklistego. Następstwem tych zmian
jest obniżenie ostrości widzenia, aż do utraty wzroku
[23].
Martwica kości skroniowej
Popromienne zmiany w kości skroniowej są
częste, jednakże martwica kości skroniowej po radioterapii jest powikłaniem występującym rzadko,
zazwyczaj kilka lub kilkanaście lat po leczeniu.
Najczęściej rozwijającymi się powikłaniami są:
zapalenie ucha zewnętrznego, wysiękowe zapalenie
ucha środkowego i niedosłuch o różnym nasileniu.
Powikłania te pojawiają się w trakcie lub po leczeniu
Osuch-Wójcikiewicz E, Bruzgielewicz A. Powikłania po radioterapii nowotworów głowy i szyi
nowotworów nosogardła, podniebienia, ślinianki
przyusznej, okolicy skroniowo-jarzmowej.
Zapalenie ucha zewnętrznego: chrząstki małżowiny usznej czy skóry przewodu słuchowego zewnętrznego w trakcie leczenia występują niemal zawsze. Po
radioterapii, w różnym okresie, dochodzi do włóknienia tkanek, malacji chrząstek, martwicy kości przewodu słuchowego aż do zwężenia lub całkowitego jego
zarośnięcia. Kość przewodu słuchowego zewnętrznego
najczęściej wydziela się w małych fragmentach, nawet
przez kilka lat. W niektórych przypadkach konieczne
jest leczenie chirurgiczne [28,29].
Zapalenie ucha środkowego może mieć charakter
ograniczony do błony bębenkowej, jednak zwykle
jest to wysiękowe zapalenie ucha (OMS). W 1959
roku Moss opisał zespół objawów popromiennego
zapalenia ucha, na które składa się: blokada i dysfunkcja trąbki słuchowej (na skutek obrzęku błony
śluzowej), wysięk w jamie bębenkowej i upośledzenie słuchu typu przewodzeniowego. Zapalenie ucha
wymaga leczenia, niekiedy wykonania drenażu
ucha środkowego, tak więc zaburzenia słuchu są
przemijające. W późniejszym okresie po leczeniu
może dojść do martwicy kosteczek słuchowych
i wytworzenia się zrostów w jamie bębenkowej lub
znacznego zwężenia, a nawet zarośnięcia światła
trąbki słuchowej [29].
Uszkodzenie ucha wewnętrznego dotyczy
przede wszystkim ślimaka i zwoju spiralnego; objawia się około 3 lata po leczeniu. Przypuszcza się,
że na skutek znacznego zwężenia światła naczyń
krwionośnych w obrębie ślimaka dochodzi do jego
niedokrwienia, zniszczenia komórek czuciowych
ślimaka, zwoju spiralnego i włókien nerwu słuchowego. Pojawia się niedosłuch czuciowo-nerwowy
(SNHL) i jest to uszkodzenie trwałe [28].
Martwica kości skroniowej może dotyczyć tylko
fragmentu lub znacznej jej części, wraz z kośćmi
podstawy czaszki, nerwami i naczyniami tam przebiegającymi. Objawy choroby pojawiają się w okresie od 6 miesięcy do 40 lat po radioterapii [29].
Należy wymienić również inne, poważne powikłania, które mogą wystąpić po radioterapii
nowotworów nosogardła. Poza powikłaniami
usznymi wczesnymi są to: zarośnięcie tylnej części przewodów nosowych lub nozdrzy tylnych,
zwężenie światła tętnicy szyjnej, czy, niezmiernie
rzadko występująca martwica płata skroniowego
mózgu [30].
Martwica kości żuchwy (osteoradionecrosis)
Kość żuchwy, która znajduje się często w polu
objętym napromienianiem, ulega najczęściej martwicy popromiennej. Ocenia się, że powikłanie to
występuje nawet u 56% chorych, niezależnie od
rodzaju stosowanego leczenia, brachyterapią czy
radioterapią, w różnym okresie po zakończeniu
leczenia. Za czynniki ryzyka uważa się: uraz kości,
na przykład podczas ekstrakcji zębów przeprowadzanych w trakcie leczenia lub bezpośrednio po
zakończeniu radioterapii, stany zapalne dziąseł,
brak higieny jamy ustnej, picie alkoholu i palenie
papierosów [31]. Rozpoznanie martwicy kości, jak
i leczenie nie są łatwe. W każdym przypadku zmiany te należy różnicować ze wznową nowotworu.
Leczenie zachowawcze, prowadzone przez kilka
tygodni, a nawet miesięcy u ponad połowy chorych,
nie jest skuteczne. Leczenie operacyjne, stosowane
przy rozległych zmianach z obecnością przetok
i odsłonięciem kości, wiąże się niemal zawsze z rekonstrukcją tkanek. Efekty tego leczenia nie zawsze
są zadowalające, a kolejne operacje nie przynoszą
poprawy.
Martwica chrząstek krtani
(chondroradionecrosis)
Martwica chrząstek krtani występuje u około
1% chorych leczonych radioterapią z powodu raka
krtani, zwykle w ciągu pierwszego roku po leczeniu.
Diagnostyka martwicy chrząstek nie jest łatwa i, tak
jak w przypadkach martwicy kości żuchwy, zawsze
wymaga różnicowania ze wznową raka. Objawami niepokojącymi, które wskazują na zapalenie
chrząstek krtani są utrzymujący się obrzęk tkanek
krtani, zaczerwienienie skóry, silny ból i fetor z jamy
ustnej [31]. W przebiegu choroby mogą pojawić
się przetoki oraz cechy zakażenia tkanek zarówno
bakteriami tlenowymi, jak i beztlenowymi. Chorzy
wymagają leczenia szpitalnego, często wykonania
tracheotomii, a po leczeniu zachowawczym – usunięcia krtani i w wielu przypadkach odtworzenia
zniszczonych tkanek – szyjnej części przełyku oraz
tkanek przedniej ściany szyi.
Podsumowanie
W leczeniu nowotworów złośliwych głowy i szyi,
w zależności od stadium zaawansowania choroby,
radioterapia stosowana jest jako leczenie zasadnicze
lub w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym lub
z chemioterapią. Leczenie to obarczone jest dużym
ryzykiem powikłań zarówno wczesnych, jak i ujawniających się w okresie późniejszym po leczeniu.
Umiejętność rozpoznania powikłań i postępowania
z nimi może mieć istotne znaczenie dla przebiegu
leczenia i jego skuteczności. Znacząca liczba chorych
leczonych z powodu nowotworów złośliwych głowy
i szyi sprawia, że w codziennej praktyce niezbędna
staje się wiedza nie tylko o możliwościach leczenia
nowotworów, lecz również powikłania terapii.
Otorynolaryngologia 2010, 9(1): 1-6
Piśmiennictwo
1. Bujko K. Radioterapia. (w) Podstawy diagnostyki i terapii
nowotworów. Frączek M (red.). Alfa-Medica Press 2008;
84-9.
2. Meder J. Radioterapia nowotworów złośliwych. (w)
Onkologia kliniczna. Krzakowski M (red.). Borgis, 2001;
283-311.
3. Składowski K. Niekonwencjonalne sposoby frakcjonowania
dawki promieniowania w radioterapii nowotworów głowy
i szyi. Postępy w chirurgii głowy i szyi 2003; 2: 15-30.
4. Milecki P. Wybrane aspekty objawów ubocznych
radioterapii nowotworów głowy i szyi. Postępy w chirurgii
głowy i szyi 2004; 1: 15-32.
5. Składowski K, Wygoda A. Czynniki ryzyka powikłań
popromiennych w radioterapii nowotworów regionu
głowy i szyi. Nowotwory 1999; 49 (Supl. 1): 7-13.
6. Tomczak H. Zakażenia grzybicze w laryngologii – problemy
związane z diagnostyką i leczeniem. Postępy w chirurgii
głowy i szyi 2008; 2: 51-7.
7. Tami TA, Gomez P, Parker GS, Gupta MB, Frassica DA.
Thyroid dysfunction after radiation therapy in head and
neck cancer patients. Am J Otolaryngol 1992; 13(6):
357‑62.
8. Tarnawska C, Stańczyk D, Wink R. Niedoczynność
kliniczna tarczycy po leczeniu skojarzonym raka krtani.
Otolaryngol Pol 2002; 56(6): 689-93.
9. Tell R, Sjodin H, Lundell G, Lewin F, Lewsnsohn R.
Hypothyroidism after external radiotherapy for head and
neck cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1997; 39(2):
303-8.
10. Błaszczyk P, Windorbska W, Ziółkowska E, BańkowskaWoźniak M. Popromienna niedoczynność tarczycy.
Współcz Onkol 2005; 9: 34-7.
11. Monnier A. Late effects of ionizing radiations on the
thyroid gland. Cancer Radiother 1997; 1(6): 717-31.
12. Turner SL, Tiver KW, Boyages SC. Thyroid dysfunction
following radiotherapy for head and neck cancer. Int
J Radiat Oncol Biol Phys 1995; 31(2): 279-83.
13. Gal RL, Gal TJ, Klotch DW, Cantor AB. Risk factors
associated with hypothyroidism after laryngectomy.
Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 123: 211‑7.
14. Throp MA, Levitt NS, Mortimore S, Isaacs S. Parathyroid
and thyroid function five years after treatment of laryngeal
and hypopharyngeal carcinoma. Clin Otolaryngol 1999;
24(2): 104-8.
15. Biel MA, Maisel RA. Indications for performing
hemithyroidectomy for tumors requiring total
laryngectomy. Am J Surg 1985; 150: 435‑9.
16. Léon X, Gras JR, Pérez A, Rodríguez J, de Andrés L,
Orús C, Quer M. Hypothyroidism in patients treated
with total laryngectomy. A multivariate study. Eur Arch
Otorhinolaryngol 2002; 259: 193‑6.
17. Aimoni C, Scanelli G, D’agostino L, Pastore A. Thyroid
function studies in patients with cancer of the larynx:
preliminary evaluation. Otolaryngol Head Neck Surg 2003;
129: 733–8.
18. Bahadur S, Iyer S, Kacker SK. The thyroid gland in
the management of carcinoma of the larynx and
laryngopharynx. J Laryngol Otol 1985; 99: 1251‑3.
19. Garcia-Serra A, Amdur RJ, Morris CG, Mazzaferri E,
Mendenhall WM. Thyroid function should be monitored
following radiotherapy to the low neck. Am J Clin Oncol
2005; 28: 255‑8.
20. Grande C. Hypothyroidism following radiotherapy for
head and neck cancer: multivariate analysis of risk factors.
Radiother Oncol 1992; 25: 31‑6.
21. Posner MR, Ervin TJ, Miller D, Fabian RL, Norris CM Jr,
Weichselbaum RR, Rose C. Incidence of hypothyroidism
following multimodality treatment for advanced squamous
cell cancer of the head and neck. Laryngoscope 1984; 94:
451‑4.
22. Vrabec DP, Heffron TJ. Hypothyroidism following
treatment for head and neck cancer. Ann Otol Rhinol
Laryngol 1981; 90: 449‑53.
23. Filarska D, Czyżewska K. Uszkodzenie narządu wzroku po
radioterapii – przegląd literatury. Współcz Onkol 2000;
4(3): 109-10.
24. Orłowski W. Okulistyka współczesna. Tom I. Warszawa
1977; 179.
25. Parsons JT, Bova EJ, Fitzgerald CR, Mendenhall WW,
Million RR. Sever dry-eye syndrom following external
beam irradiation. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1994; 30(4):
775-80.
26. Chao CKS, Lin HS, Devieni VR, Smith M. Radiation
therapy for primary orbital lymphoma. Int J Radiat Oncol
Biol Phys 1995; 31(4): 929-34.
27. Parsons JT, Bova FJ, Fitzgerald CR, Mendenhall WM,
Million RR. Radiation optic neuropathy after megavoltage
external-beam irradiation – analysis of time-dose factors.
Int J Radiat Oncol Biol Phys 1994; 30(4): 755-63.
28. Linskey ME, Johnstone PAS. Radiation tolerance of normal
temporal bone structures: implications for gamma knife
stereotactic radiosurgery. Int J Radiat Oncol Biol Phys
2003; 57(1): 196-200.
29. Pathak I, Bryce G. Temporal bone necrosis: diagnosis,
classification, and management. Otolaryngol Head Neck
Surg 2000; 123: 252-7.
30. Gilberto Ka Kit Leung, Siu Ki Chan, Kwan Ngai Hung.
Trilogy of neurosurgical complications after radiotherapy
for nasopharyngeal carcinoma. Surg Neurol 2007;
466‑70.
31. Hunter SE, Scher RL. Clinical implications of radionecrosis
to the head and neck surgeon. Cur Opinion in Otololaryngol
Head Neck Surg 2003; 11: 103-6.
Download