do Zapytania Ofertowego nr 17/01/IT/2016

advertisement
Załącznik nr 3
do Zapytania Ofertowego nr 17/01/IT/2016
FORMULARZ OFERTY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
………………………………
(pieczęć Oferenta)
„PKP INTERCITY” S.A.
ul. Żelazna 59A,
00-848 Warszawa
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu Systemu zarządzania procesami biznesowymi
,,PKP Intercity’’ S.A., wraz z usługą wdrożenia oraz szkoleń z zakresu: obsługi systemu, mapowania i
zarządzania procesami, znak sprawy 17/01/IT/2016.
My niżej podpisani:
………………………………………………………………………..……………………………...…………………………………………..…..……
………………………………………………………………………..……………………………...…………………………………………..…..……
działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………..……………………………...………………………………………..……..……
………………………………………………………………………..……………………………...……………………………………………....……
(nazwa (firma) i dokładny adres Oferenta/Oferentów)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i dokładne adresy
wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
tel………………………… fax………………….… e-mail do korespondencji: ………………………….………….…………………….
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach szczegłowo określonych
w Zapytaniu Ofertowym.
1. Deklarujemy realizację przedmiotu Umowy w poszczególnych etapach:
Etap I: w terminie do…………………………. tygodni (maksymalny termin 4 tygodni od momentu
zawarcia umowy )
Etap II: w terminie do…………………………. tygodni (maksymalny termin 4 tygodni od momentu
zawarcia umowy )
Etap III: w terminie do…………………………. tygodni (maksymalny termin 24 tygodni od momentu
zawarcia umowy).
1.
L.p.
1
Oświadczamy, że zaoferowany przez nas system spełnia nw. wymagania:
Nazwa wymagania
Wymagania ogólne
Opis wymagania
Zakupiony System powinien wspierać działania operacyjne
związane z prowadzeniem zarządzania procesowego u
Zamawiającego
System powinien funkcjonować w oparciu o przeglądarkę
internetową i w ten sposób umożliwiać użytkownikom dostęp
do zasobów Systemu.
System będzie zainstalowany na środowisku serwerowym
Zamawiającego, przy czym Oferent określi w ofercie
minimalne wymagania techniczne dla środowiska
serwerowego i sieciowego niezbędne do prawidłowego
działania Systemu
2
Wymagania w zakresie
modelowania
procesów
biznesowych
System powinien pozwalać administratorowi biznesowemu na
tworzenia nowych repozytoriów, konfigurowanie raportów i
widoków dla użytkowników, zarządzanie użytkownikami i ich
uprawnieniami (w tym dostępem do modeli procesów,
procedur i instrukcji oraz pozostałej dokumentacji
procesowej).
System powinien być zainstalowany na serwerach
Zamawiającego.
Rozwiązanie powinno umożliwiać pracę co najmniej 5 osób w
zakresie tworzenia modeli procesowych.
Modelowanie procesów występujących w organizacji za
pomocą map procesów tworzonych w oparciu o zatwierdzony
przez Zamawiającego standard notacji BPMN 2.0
(międzynarodowy standard mapowania zatwierdzony przez
Zarząd Zamawiającego (pełne wsparcie dla BPMN 2.0 na
poziomie Common Executable).
Tworzenie i korzystanie z bibliotek dokumentów, ról i obiektów
(rozumianych jako nazwy systemów IT, dokumentów i
narzędzi niezbędnych do realizacji procesu) oraz odnoszenie
ich do struktury organizacji.
Opisanie w Systemie organizacji, poprzez umożliwienie
automatycznego i ręcznego uzupełniania bibliotek obiektów
oraz odwzorowanie struktury organizacyjnej i procesowej.
Struktura organizacyjna powinna zostać zaimportowana z
systemu
Płacowo Kadrowego Zamawiającego.
Możliwość korzystania z predefiniowanych bibliotek obiektów
Systemu oraz budowanie własnych bibliotek obiektów np.
nazw aplikacji IT, nazw ryzyk czy innych, zdefiniowanych
zasobów.
Spełnia/nie
spełnia – proszę
wpisać
właściwą opcję
Przeprowadzenie automatycznej walidacji dla opracowanych
modeli procesów, zgodnie ze standardem BPMN 2.0 sprawdzanie zgodności map z notacją, sugerowanie
zastosowania konkretnych rozwiązań przy tworzeniu map, np.
rodzaj połączenia obiektów oraz sprawdzanie poprawności
semantycznej tworzonych modeli i informowanie użytkownika
o popełnionych przez niego błędach/sugerowanie propozycji
poprawienia błędów.
Prezentacja procesów w formie graficznej i tekstowej.
Parametryzowanie procesów (np.: czasowo-kosztowe) i
zarządzanie miernikami KPI.
Aktualizacja i optymalizacja procesów (w tym możliwość
przeprowadzania
działań
analitycznych,
tworzenie
dokumentacji na podstawie zmapowanych procesów oraz
możliwość przeprowadzenia symulacji).
3
Wymagania biznesowe
w zakresie migracji
modeli i dokumentacji
procesowej oraz
współpracy z innymi
systemami.
Eksport/import map procesów (standard BPMN) z systemu
Aris
Eksportowanie wyników procesów (KPI) do plików excel.
Możliwość współpracy Systemu z rozwiązaniami Balace Score
Card, SharePoin, Workflow (W ofercie proszę wskazać z
jakimi systemami, wspierającymi zarządzanie, i na jakich
zasadach oferowany System może współpracować).
Wymiana danych za pomocą plików płaskich oraz korzystanie
z danych mogących stanowić mierniki procesowe i
znajdujących się w bazach danych Oracle.
Migracja istniejącej dokumentacji (procesy, procedury,
instrukcje) z SharePointa do repozytorium Systemu.
Odwzorowanie w narzędziu struktury organizacyjnej
Zamawiającego na podstawie danych zawartych w Systemie
Płacowo-Kadrowym.
4
Wymagania biznesowe
w zakresie tworzenia i
zarządzania
repozytorium (w tym
publikacja i
zarządzanie
dostępami).
Stworzenie, w Systemie zarządzalnego repozytorium:
procesów, dokumentacji wewnętrznej, procesowej (np.
procedur, instrukcji, dokumentacji wdrożeniowej) oraz
bibliotek obiektów (ról, struktur, nazw systemów itp.).
Zarządzanie dostępem do treści dla użytkowników –
definiowanie treści przypisanych do roli jaką będzie pełnił
użytkownik (do jego uprawnień) oraz możliwość publikacji
treści dla dedykowanego grona odbiorców wraz z
zarządzaniem tymi uprawnieniami (przypisywanie nowych,
usuwanie).
Dostępność Systemu, w oparciu o logowanie domenowe,
gdzie użytkownikom udostępnione zostaną dedykowane treści
dopasowane do ich potrzeb wynikających ze struktury
organizacyjnej i procesu, który realizują (na podstawie Active
Directory i Systemu Płacowo-Kadrowego).
Opiniowanie modeli i dokumentów procesowych wraz z
konfiguracją dedykowanych ścieżek akceptacyjnych dla
zatwierdzania
modeli
procesów
oraz
dokumentacji
procesowej.
Dostęp dla zalogowanych użytkowników (logowanie
domenowe) do zamieszczonych w Systemie materiałów. Po
zalogowaniu się każdy użytkownik powinien mieć możliwość
odczytu modeli procesów i dokumentów (procedur i instrukcji)
oznaczonych jako publiczne oraz ich skomentowania.
System powinien umożliwiać wersjonowanie dokumentacji
(fizycznych plików znajdujących się w bazie).
System powinien umożliwiać automatyczną kontrolę
wersjonowania dokumentacji i modeli procesów wraz z
kontrolą uprawnień do zmian (zgodnie ze zdefiniowaną rolą w
zakresie uprawnień użytkownika).
Tworzenie i zarządzania dokumentacją (mapy procesów,
procedury, instrukcje, szablony dokumentów), w tym
przechowywanie fizycznych dokumentów opracowanych w:
Adobe Reader - .pdf i MS Office - .doc, .xls, .ppt, .vsd, .mmp.
Możliwość definiowania dostępu dla określonej grupy
użytkowników do danego dokumentu (mapa procesu,
instrukcja, procedura) znajdującego się w repozytorium.
System powinien umożliwić pracę na jednym dokumencie
(dodawanie komentarzy) określonej grupie użytkowników.
Administrator
biznesowy
powinien
móc
zarządzać
udostępnianym w systemie kontentem – decydować, które z
modeli/dokumentów mogą zostać udostępnione (i w jakim
zakresie, dla poszczególnych pracowników lub ról).
System powinien umożliwiać wyszukiwanie dokumentów
(nazwa, biuro, które zostaną zdefiniowane w bibliotekach
obiektów (po nazwie, słowach kluczowych).
System powinien umożliwiać graficzne porównywanie dwóch
wersji modeli wraz z automatycznym wskazaniem zmian:
elementy dodane, zmienione, usunięte.
5
Wymagania biznesowe Tworzenie spersonalizowanych kokpitów (widoków) z
w zakresie
dostępem do wybranych modeli procesów, dokumentów,
raportowania.
zadań i KPI.
Definiowania własnych
użytkowników.
raportów
i
widoków
przez
Definiowanie filtrów dla wyświetlanych danych, dynamiczne
wyświetlanie bieżących danych (statusów) w formie raportów.
Tworzenie mapy (RoadMap) inicjatyw procesowych i
projektowych oraz zarządzanie portfolio inicjatyw ze
szczególnym
uwzględnieniem
wpływu
realizowanych
projektów i inicjatyw na zmiany w procesach biznesowych
(wraz z określeniem terminów, do których zmiana powinna być
wprowadzona).
Tworzenie raportów dotyczących efektywności danego
procesu, analizy wpływu zmian konkretnego procesu na
organizację.
Umożliwienie monitorowania realizacji celów biznesowych (w
odniesieniu do zdefiniowanych KPI dla procesów
biznesowych) oraz monitorowania poziomu ich realizacji
(wymaganie może być zrealizowane np. poprzez mechanizm
zaciągania danych z zewnętrznych baz danych, plików
płaskich i plików excel).
Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem (możliwość definiowania
mechanizmów kontroli, oceny ryzyk) oraz
zarządzanie
zgodnością w procesach.
Wsparcie mechanizmów kontroli realizowanych w ramach
audytu w tym przegląd procesów.
Umożliwienie przeprowadzenia działań analitycznych i
wielowymiarowe raportowanie procesów - w tym możliwość
korzystania z predefiniowanych raportów i tworzenie raportów
własnych oraz ich wydruk.
6
Wymagania techniczne Możliwość instalacji i prawidłowego korzystania z Systemu w
środowisku informatycznym Zamawiającego, tj.
Na infrastrukturze IT
- sprzęt – architektura x86.
- infrastruktura wirtualna oparta o Vmware w wersji 5.5 i wyżej,
- systemy operacyjne Windows Server w wersji 2012 i wyżej
lub Linux (CentOS w wersji 6.5 i wyżej lub Debian w wersji 7 i
wyżej),
- bazy danych MS SQL 2014 lub PostgreSQL 9 lub wyższa
lub MySQL 5.5 i wyżej.
Na sprzęcie użytkownika IT
- systemy operacyjne od Windows XP do Windows 10,
- rozdzielczość ekranu min 1024x768,
- przeglądarki Internetowe: Internet Explorer 8 lub wyższa,
Mozilla Firefox 20.0 lub wyższa,
- wyłączenie opcji blokowania wyskakujących okienek dla
adresu aplikacji;
- aktywne połączenie sieciowe;
- pozostałe wymagania systemowe jak dla wybranej
przeglądarki internetowej.
7
Wymagania w zakresie
wdrożenia
Oferent powinien umożliwić Zamawiającemu odbycie
przynajmniej jednej wizyty referencyjnej w siedzibie
wcześniejszego klienta, odpowiadającej skalą opisywanemu
wdrożeniu w celu umożliwienia zapoznania się przez
Zamawiającego z Systemem i jego sposobem wdrożenia
przez Oferenta.
W ramach wdrożenia Systemu, Oferent zobowiązany jest do
przeprowadzenia
instalacji
Systemu
na
serwerach
Zamawiającego, konfiguracji Systemu według wymagań
Zamawiającego
oraz
przeprowadzenia
szkoleń
Administratorów i użytkowników końcowych Systemu.
ETAP 1 – Prace powinny zostać zrealizowane w
nieprzekraczalnym terminie 4 tygodni od momentu zawarcia
umowy. Szczegółowe opisane w OPZ rozdział IV pkt.3.1
ETAP 2 – Prace powinny zostać zrealizowane w
nieprzekraczalnym terminie 4 tygodni od momentu
zakończenia Etapu 1. Szczegółowe opisane w OPZ rozdział
IV pkt.3.2
ETAP 3 – Prace powinny zostać zrealizowane w terminie 24
tygodni od momentu podpisania umowy (ale nie krótszym niż
20 tygodni) . Szczegółowe opisane w OPZ rozdział IV pkt.3.3
8
Instalacja Systemu w środowisku Zamawiającego.
Zapoznanie się z infrastrukturą Zamawiającego i
zaplanowanie dokonania niezbędnych integracji - głównie z
Active Directory, systemem Płacowo – Kadrowym.
Przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej dwóch
Administratorów systemowych Zamawiającego w zakresie
instalacji i konfiguracji Systemu.
Dokonanie niezbędnych integracji Systemu z systemami
Zamawiającego – z systemem Płacowo – Kadrowym w
zakresie odwzorowania w systemie struktury organizacyjnej.
Wymagania
Zamawiającego w
zakresie instalacji
systemu i migracji
(Etap 1).
Weryfikacja
standardów
metodycznych
w
zakresie
zarządzania procesami przyjętych przez Zamawiającego i
dostosowanie ich do modelu referencyjnego Systemu lub
dostosowanie rozwiązań zawartych w systemie do standardu
metodycznego Zamawiającego.
Zamodelowanie struktury (hierarchizacji) modeli procesów i
repozytoriów dokumentacji procesowej (zgodnie z założeniami
metodycznymi przekazanymi przez Zamawiającego).
Utworzenie ról w systemie oraz przypisywanie ich
Użytkownikom zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi przez
Zamawiającego.
Inicjalne zasilenie Systemu - importu do Systemu map
opracowanych w formacie Aris: .adf.
Utworzenie przez Oferenta w Systemie wymaganych
repozytoriów i ich inicjalne zasilenie dotychczas zgromadzoną
przez Zamawiającego dokumentacją (procedury i instrukcje –
ok. 200 dokumentów).
Uzupełnienie przez Oferenta bibliotek obiektów na podstawie
danych przedstawionych przez Zamawiającego.
Przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji systemu,
a w szczególności: dokumentacji administratora Systemu,
projektu technicznego oraz innej dokumentacji wymaganej
dla Etapu 1.
9
Wymagania
Zamawiającego w
zakresie konfiguracji
biznesowej Narzędzia
oraz szkolenia
administratorów
biznesowych (Etap 2).
1.1. Weryfikacja zaimportowanych procesów, parametryzacja
zaimportowanych procesów, przypisanie do nich obiektów
(nazw zasobów, nazw ról, KPI).
1.2. Weryfikacja poprawności migracja dokumentacji
procesowej z obecnych repozytoriów Zamawiającego do
Systemu.
1.3. Dostosowanie widoków w Systemie dla konkretnych
użytkowników/grup użytkowników.
1.4. Utworzenie ścieżek akceptacyjnych dla map procesów
oraz dokumentacji (zgodnie z wytycznymi metodycznymi
przedstawionymi przez Zamawiającego i zweryfikowanymi
przez Dostawcę).
1.5. Przeprowadzenie szkolenia dla trzech Administratorów
Biznesowych po stronie Zamawiającego z zakresu
administracji biznesowej narzędzia, mapowania i optymalizacji
procesów, tworzenia widoków i raportów. Do oferty należy
dołączyć przykładowy, ramowy program szkoleniowy dla
Administratora biznesowego systemu.
1.6. Dostarczenie dokumentacji (podręczników użytkownika)
dla
użytkowników
końcowych
Systemu
oraz
dla
Administratorów biznesowych i Administratora systemowego.
1.7. Zaimplementowania hierarchicznego modelu zarządzania
procesami wraz z określeniem ról np.: właściciel procesu,
realizator procesu, analityk procesu itd.
1.8. Opracowanie zakresu i metodyki szkoleń dla
użytkowników końcowych w zakresie mapowania i
optymalizacji procesów. Do oferty należy dołączyć
przykładowy, ramowy program szkoleniowy dla użytkowników
końcowych (rola: Analityk Procesów).
1.9. Określenie podstawowych potrzeb Zamawiającego w
zakresie raportowym i konfiguracja odpowiednich raportów.
1.10.
Przygotowanie harmonogramu szczegółowego dla
poszczególnych prac wdrożeniowych uwzględniającego
konfigurację Systemu, szkolenia (w tym szkolenia „on-thejhob” i wdrożenie Systemu w poszczególnych Biurach
Zamawiającego (ok. 30 biur) .
10
Wymagania
Zamawiającego w
zakresie szkolenia
użytkowników
końcowych oraz
weryfikacja ich
praktycznych
umiejętności
(superwizja) (Etap 3)
1.1. Przygotowanie opisu metodyki szkoleniowej oraz
szczegółowego zakresu i harmonogramu szkoleń z
uwzględnienie
trzech
grup
odbiorców
szkoleń:
- Szkolenie trzech trenerów wewnętrznych (szkolenie dla roli:
administrator biznesowy, który powinien w trzecim etapie
zyskać wiedzę i umiejętności odpowiednie dla trenera
wewnętrznego),
w
tym
szkolenie
„on-the-job”.
- Przeprowadzenie prezentacji Systemu dla kadry
menedżerskiej
(co
najmniej
60
osób),
- Szkolenie Analityków Procesowych (co najmniej 50 osób) w
tym
szkolenie
„on-the-job”.
- Do oferty należy dołączyć przykładowe, ramowe programy
szkoleniowe dla ww ról.
1.1. Omówienie możliwości Narzędzia, w ramach w ramach
szkoleń i prezentacji dla kadry menedżerskiej, w zakresie
raportowania procesów.
1.2. Przeprowadzenie w ramach szkoleń dla Analityków
Procesowych weryfikacji zmigrowanych map procesów
(zasilenie inicjalne z systemu Aris).
1.3. Przeprowadzenie w ramach szkoleń dla Analityków
Procesowych
weryfikacji
zmigrowanej
dokumentacji
procesowej – procedur i instrukcji. (Procedury i instrukcje
powinni weryfikować uczestnicy szkoleń zgodnie ze strukturą
organizacyjną Zamawiającego).
1.4. Zaplanowanie (określenie czasu wdrożenia) mapowania
procesów biznesowych, które nie zostały dotychczas
zmapowane (i tym samym nie były migrowane) przez
przeszkolonych Analityków Procesowych.
1.5. Zaplanowanie przeprowadzenie superwizji prac
realizowanych przez Trenerów Wewnętrznych i Analityków
Procesowych.
1.6. Przeprowadzenie weryfikacji praktycznych umiejętności
przeszkolonych Analityków Procesowych i Administratorów
Biznesowych (Trenerów wewnętrznych) – superwizja prac
związanych z mapowaniem, analizowaniem procesów,
określaniem parametrów procesowych, nieefektywności i
mierników procesów (KPI) oraz proponowaniem optymalizacji
procesów biznesowych. (Superwizja jest tu rozumiana jako
nadzór nad pracą przeszkolonego pracownika i weryfikacja
merytoryczna jej efektów (na podstawie mapowania
przynajmniej jednego procesu) wraz z udzieleniem informacji
zwrotnej dla niego).
1.7. Przeprowadzenie weryfikacji zrealizowanych prac w
zakresie konfiguracji biznesowej systemu i dostosowania
systemu do potrzeb zgłaszanych przez menedżerów i
Analityków
Procesów
(odbiorców
końcowych),
po
przeprowadzonych szkoleniach i realnym rozpoczęciu
użytkowania systemu (zakończeniu prac objętych superwizją).
1.8. Przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji
systemu, a w szczególności: podręcznika użytkownika dla roli
Administrator
Biznesowy
oraz
pełnej
dokumentacji
szkoleniowej i dokumentacji powdrożeniowej.
11
Wymagania w zakresie
utrzymania i Polityki
Licencyjnej
W ofercie powinien znaleźć się opis:
1.
Poszczególnych
licencjonowaniem.
modułów
Systemu
objętych
2.
Określenie typu licencjonowania (przykładowo: licencja
per organizacja, licencja per stanowisko, „licencja pływająca”
rozumiana jako licencja nie przypisana do konkretnego
użytkownika).
3.
Opisanie warunków polityki licencyjnej związanej z
zaproponowanym narzędziem, a w szczególności informacja
o zasadach rozszerzania licencji (zawierania kolejnych umów
licencyjnych, poszerzanie zakresu licencji).
4.
Opis zasad
(maintenance).
5.
Opis
zasad
oprogramowania.
utrzymania
i
udostępniania
rozwoju
narzędzia
nowych
wersji
6.
Podejścia
do
realizacji
drobnych
prace
konfiguracyjnych/konsultacji, które Oferent zawiera w opłacie
maintenance (liczba godzin w miesiącu).
7.
Podejścia do rozszerzenia usług wsparcia na zasadzie
określenia liczby godzin w miesiącu, którymi Zamawiający
mógłby dysponować (usługi konwertowalne).
8.
Opis dotychczas stosowanych praktyk w zakresie umów
SLA zawieranych z Zamawiającym.
12
Wymagania w zakresie Oferent powinien przygotować ofertę przy następujących
wymiarowania(SIZING). założeniach dotyczących wymiarowania:
1.
Zakup 5 licencji pływających dla modułów związanych z
mapowaniem i optymalizacją procesów.
2.
Zakup licencji dla modułów umożliwiających korzystanie
z narzędzia w zakresie możliwości zapoznania się z
dokumentacją procesową, wniesienie poprawek i dokonanie
akceptacji materiału – min. 1.500 użytkowników.
3.
Zakup licencji dla modułów umożliwiających korzystanie
z narzędzia w zakresie raportów i widoków menadżerskich –
min. 500 użytkowników.
4.
Oferent powinien zawrzeć w ofercie dane w zakresie
wymagań sprzętowych dla Systemu (sizing hardware
requirements), w szczególności dane dotyczące pamięci,
procesorów i powierzchni dyskowych, przy założeniu
korzystania z systemu przez wyżej zdefiniowaną liczbę
użytkowników i pełnej obsłudze min. 350 zarządzanych w
narzędziu procesów.
5.
Oszacowanie wymagań sprzętowych powinno dotyczyć
zasobów na wyłączność, jako narzut na system operacyjny i
inne
oprogramowanie:
Database
server
CPU
cores
Database
server
RAM
(MB)
Database
server
HDD
(MB)
Application
server
CPU
cores
Application
server
RAM
(MB)
Application
server
HDD
(MB)
Web
server
CPU
cores
Web
server
RAM
(MB)
Web server HDD (MB)
Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załączniakmi i uznajemy się za związanych
określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania,
2) jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany przez Zamawiajacego,
3) zapoznaliśmy się z projektem Umowy i nie wnosimy w stosunku do niej żadnych uwag, a
w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy Umowę zgodnie z tym projektem, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
4) zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia,
5) mamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny, finansowy i techniczny oraz
zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
6) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) wobec reprezentowanego podmiotu nie zostalo wszczęte postępowanie likwidacyjne lub
upadłościowe,
8) w przypadku wyboru naszej oferty wszelkie świadczenia należne z tytułu realizacji zamówienia
płatne będą na numer konta bankowego …………………………………………… bank: …………………………………
9) Do składania oświadczeń woli w naszym imieniu uprawnione są niżej wymienione osoby:
1) ...............................................................................................................................
(Imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail)
2) ...............................................................................................................................
(Imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail)
10) Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
11) pełnomocnikiem Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dla
potrzeb niniejszego zamówienia jest:……………………………….……………………………………………………………,
12) Informujemy, że w przypadku udzielenia naszej firmie zamowienia umowa zostanie podpisana
przez
..............................................................................................................................................................
..
(Imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail)
13) Informujemy, że w przypadku udzielenia naszej firmie zamówienia do koordynacji przedmiotu
umowy wyznaczamy
..............................................................................................................................................................
..
(Imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail)
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)
ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:
1)
....................................................................................................
2)
....................................................................................................
3)
....................................................................................................
4)
....................................................................................................
5)
....................................................................................................
6)
....................................................................................................
Oferta zawiera ______ ponumerowanych stron.
_____________________dn. ________________
__________________________________
/pieczęć Oferenta/
___________________________________________
/czytelny podpis i pieczęć osoby
umocowanej
do dokonywania
czynności w imieniu Oferenta/
Załącznik nr 4
do Zapytania Ofertowego nr 17/01/IT/2016
FORMULARZ OFERTY HANDLOWEJ
………………………………
(pieczęć Oferenta)
„PKP INTERCITY” S.A.
ul. Żelazna 59A,
00-848 Warszawa
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu Systemu zarządzania procesami biznesowymi
,,PKP Intercity’’ S.A., wraz z usługą wdrożenia oraz szkoleń z zakresu: obsługi systemu, mapowania i
zarządzania procesami, znak sprawy 17/01/IT/2016.
My niżej podpisani:
………………………………………………………………………..……………………………...…………………………………………..…..……
………………………………………………………………………..……………………………...…………………………………………..…..……
działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………..……………………………...………………………………………..……..……
………………………………………………………………………..……………………………...……………………………………………....……
(nazwa (firma) i dokładny adres Oferenta/Oferentów)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i dokładne adresy
wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
tel………………………… fax………………….… e-mail do korespondencji: ………………………….………….…………………….
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych
w Zapytaniu Ofertowym.
1. OFERUJEMY realizację przedmiotu umowy w pełnym jej zakresie określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do
Zapytania
ofertowego
za
całkowitą
cenę
netto:
..........................................
zł
(słownie:……………………………………………………………..
zł …/100), wraz z należnym podatkiem VAT
w wysokości ................... Stawka podatku VAT wynosi …………………………….. Cena całkowita brutto
wynosi ........................................................ zł (słownie: ……………………………………………………………. zł
…./100); na cenę całkowitą składają się:
LP
Nazwa/Przedmiot
1
Etap I
2
Etap II
3
Etap III
Wynagrodzenie stawka VAT
netto (zł)
(zł)
Wynagrodzenie
brutto (zł)
* Oferent powinien podać zryczałtowane wynagrodzenie należne za dany etap.
Dodatkowo Oferent powinien podać poszczególne składniki ceny w rozbiciu na:
LP
Nazwa/Przedmiot
1
Zakup systemu - instalacja rozwiązania
serwerowego
2
Zakup 5 licencji do korzystania z
narzędzia do mapowania procesów
(licencje pływające)
3
Zakup pozostałych modułów
(szczegółowy opis znajduje się w OPZ
rozdział VII pkt 5.3)
4
Cena netto (zł)
Zakup modułu umożliwiającego w
spersonalizowany sposób dostęp do
wybranych modeli (szczegółowy opis
znajduje się w OPZ rozdział VII pkt 5.4)
5
Zakup usługi maintenance obejmującej
składniki opisane w pkt. 1,2, 3 i4 wyżej
w okresie 3 lat
6
Zakup rozszerzenia usługi maintenance
(tylko w pierwszym roku wsparcia) o
możliwość skorzystania z usług
obejmujących prace konfiguracyjne,
integracyjne lub szkoleniowe w
wymiarze 2MD/miesiąc – łącznie 192
godzin w okresie rocznego wsparcia.
W ramach łącznej puli 192 roboczogodzin proszę o podanie:
7
Ceny 1 roboczodnia pracy (1MD)
konsultantów świadczących usługi w
zakresie konfiguracji i kastomizacji
biznesowej Systemu.
stawka VAT
(zł)
Cena brutto (zł)
8
Ceny 1 roboczodnia pracy (1MD)
konsultantów świadczących usługi w
zakresie szkolenia Administratorów
Biznesowych czy Analityków Procesów
(wraz z usługą superwizji).
_____________________dn. ________________
__________________________________
/pieczęć Oferenta/
___________________________________________
/czytelny podpis i pieczęć osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Oferenta/
Załącznik nr 5
do Zapytania Ofertowego nr 17/01/IT/2016
..........................................................
(pieczęć Oferenta)
OŚWIADCZENIE
OFERENTA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczące
zakupu Systemu zarządzania procesami biznesowymi ,,PKP Intercity’’ S.A., wraz z usługą wdrożenia oraz
szkoleń z zakresu: obsługi systemu, mapowania i zarządzania procesami, w imieniu
reprezentowanego(nych) przeze mnie (przez nas) Oferenta(ów) oświadczam(y), że:
1) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) posiadam(y) wiedzę i doświadczenie niezbędnych do wykonania zamówienia,
3) dysponuję(my) niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia.
5) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania
Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków składam/my wraz z ofertą dokumenty
wymagane postanowieniami Zapytania Ofertowego.
……........................... dn. .......................
……………………………………………………
(podpis Oferenta)
Załącznik nr 6
do Zapytania Ofertowego nr 17/01/IT/2016
..........................................................
(pieczęć Oferenta)
OŚWIADCZENIE
OFERENTA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania dotyczące zakupu Systemu
zarządzania procesami biznesowymi ,,PKP Intercity’’ S.A., wraz z usługą wdrożenia oraz szkoleń z zakresu:
obsługi systemu, mapowania i zarządzania procesami, w imieniu reprezentowanego przeze mnie (przez
nas) Oferenta (ów) oświadczam (y), iż brak jest podstaw do wykluczenia Oferenta z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa poniżej:
a) PKP IC rozwiązało albo wypowiedziało Umowę albo odstąpiło od Umowy / Zamówienia, z powodu
okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie Umowy
albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
b) Oferent w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylił się od zawarcia z PKP IC Umowy
w sprawie zamówienia w sytuacji, gdy jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
c) Oferent wyrządził szkodę nie wykonując Umowy / Zamówienia lub wykonując je nienależycie w okresie
3 lat przed prowadzonym Postępowaniem.
d) w stosunku do Oferenta otwarto likwidację, złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub ogłoszono
upadłość.
e) Oferent nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, nie złożył wymaganych dokumentów,
oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym i nie uzupełnił, nie
wyjaśnił dokumentów w wymaganym terminie.
f)
Oferent złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
g) Oferent należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50, poz. 331 z późn. zm) złożył odrębne oferty chyba że
wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy Oferentami.
h) Oferent wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania, z
wyłączeniem czynności wykonywanych podczas RFI lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty
osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tego Oferenta w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
……........................... dn. .......................
……………………………………………………
(podpis Oferenta)
Załącznik nr 7A
do Zapytania Ofertowego nr 17/01/IT/2016
..........................................................
(pieczęć Oferenta)
Dotyczy części a)
WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH ZAMÓWIEŃ
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu Systemu zarządzania procesami biznesowymi
,,PKP Intercity’’ S.A., wraz z usługą wdrożenia oraz szkoleń z zakresu: obsługi systemu, mapowania i
zarządzania procesami, przedstawiam poniższy wykaz wykonanych lub wykonywanych zamówień:
Lp.
Opis zrealizowanej/
realizowanej Umowy
(proszę napisać czego
umowa dotyczy)
Nazwa i adres
Zamawiającego, z
którym Oferent
miał/ma zawarta
Umowę
Termin realizacji Umowy
Wartość
netto w zł Umowy
Rozpoczęcie
dzień, m-c,
rok
Zakończeni
e dzień, mc, rok
Wielkość
przedsiębiorstwa,
z którą została
podpisana
umowa
Proszę
podać ile
firma zatrudnia
osób
1
2
3
1…………………………………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….
Data i podpis Oferenta
Załącznik nr 7B
do Zapytania Ofertowego nr 17/01/IT/2016
..........................................................
(pieczęć Oferenta)
Dotyczy części b)
OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU NARZĘDZIEM INFORMATYCZNYM
Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania dotyczące zakupu
Systemu zarządzania procesami biznesowymi ,,PKP Intercity’’ S.A., wraz z usługą wdrożenia oraz
szkoleń z zakresu: obsługi systemu, mapowania i zarządzania procesami, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie (przez nas) Oferenta (ów) oświadczam (y), iż dysponujemy
narzędziem informatycznym klasy BPM pozwalającym na wdrożenie w PKP Intercity S.A. zarządzania
procesowego. Opis wymagań spełnia/nie spełnia znajduję się w Formularzu oferty Formalnomerytorycznej.
……........................... dn. .......................
……………………………………………………
(podpis Oferenta)
Załącznik nr 7C
do Zapytania Ofertowego nr 17/01/IT/2016
..........................................................
(pieczęć Oferenta)
Dotyczy części c)
WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POTENCJAŁ MERYTORYCZNY DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
L.p
Imię i nazwisko
Opis zrealizowanych/
realizowanych
podobnych wdrożeń
Opis doświadczenia Rola w projekcie dla
zawodowego
,,PKP Intercity'' S. A.
1
2
3
*Proszę dołączyć do wykazu CV pracowników.
_____________________dn. ________________
__________________________________
___________________________________________
/pieczęć Oferenta/
/czytelny podpis i pieczęć osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Oferenta/
Załącznik nr 7 D
do Zapytania Ofertowego nr 17/01/IT/2016
..........................................................
(pieczęć Oferenta)
Dotyczy części d)
WYKAZ LISTY PODMIOTÓW W CELU ODBYCIA WIZYTY REFERENCYJNEJ
Lp.
Nazwa Podmiotu
Adres siedziby
1
Zakres
punktowy
5 pkt
2
10 pkt
3
15 pkt
4
20 pkt
Punktacja*
*Kolumna z punktacją nie wymaga uzupełnienia. Uzupełnia Zamawiający.
_____________________dn. ________________
__________________________________
___________________________________________
/pieczęć Oferenta/
/czytelny podpis i pieczęć osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Oferenta/
Download