DECYZJA KOMISJI

advertisement
DECYZJA KOMISJI
z dnia 1 marca 2004 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we
Wspólnocie poprzez włączenie niektórych chorób koni i niektórych chorób pszczół do
wykazu chorób wymagających zgłaszania
(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 578)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2004/216/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania
chorób zwierząt we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 5 ust. 2 pierwsze tiret,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Zgodnie z dyrektywą Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie
warunków zdrowotnych zwierząt regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z
rodziny koniowatych z państw trzecich (2), afrykański pomór koni, pęcherzykowe
zapalenie jamy ustnej, nosacizna, zaraza stadnicza, zapalenie mózgu i rdzenia koni
wszystkich typów, niedokrwistość zakaźna koni, wścieklizna i wąglik są określone
jako choroby podlegające obowiązkowi zgłaszania.
(2) Załącznik I do dyrektywy Rady 82/894/EWG z wykazem chorób, których pojawienie
się musi zostać zgłoszone do Komisji i innych Państw Członkowskich, zawiera w
odniesieniu do chorób atakujących zwierzęta z rodziny koniowatych jedynie
afrykański pomór koni i pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej.
(3) Afrykański pomór koni, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, nosacizna, zaraza
stadnicza, niedokrwistość zakaźna koni i różne typy zapalenia mózgu i rdzenia są
chorobami zwierząt z rodziny koniowatych znajdującymi się na liście
Międzynarodowego Urzędu ds. Epizootii (OIE).
(4) Kraje członkowskie OIE są zobowiązane do zgłaszania potwierdzonego pierwszego
lub ponownego przypadku pojawienia się choroby znajdującej się na liście, jeśli dany
kraj lub jego strefa były poprzednio traktowane jako wolne od tej choroby lub gdy
choroba może stanowić czynnik ryzyka wystąpienia chorób odzwierzęcych oraz gdy
Dz.U. nr L 378 z 31.12.1982, str. 58; dyrektywa zmieniona ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 807/2003
(Dz.U. nr L 122 z 16.05.2003, str. 36).
(2)
Dz.U. nr L 224 z 18.08.1990, str. 42; dyrektywa zmieniona ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 806/2003
(Dz.U. nr L 122 z 16.05.2003, str. 1).
(1)
rozwój choroby może mieć wpływ na handel międzynarodowy.
(5) Obecnie afrykański pomór koni, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, nosacizna,
zaraza stadnicza oraz większość typów zapalenia mózgu i rdzenia koni są we
Wspólnocie chorobami egzotycznymi. Niedokrwistość zakaźna koni i niektóre typy
zapalenia mózgu i rdzenia koni są chorobami notowanymi sporadycznie w niektórych
częściach Wspólnoty.
(6) Mały chrząszcz ulowy oraz roztocze Tropilaelaps są pasożytami egzotycznymi
atakującymi pszczoły miodne i obecnie nie notuje się przypadków pojawienia się tych
chorób we Wspólnocie. Jeżeli zostałyby wwiezione to mogłyby one mieć
niszczycielski wpływ na stan zdrowia pszczół miodnych oraz na pszczelarstwo,
dlatego też choroby te włączono do wykazu chorób podlegających obowiązkowi
zgłaszania we Wspólnocie.
(7) Natychmiastowe zgłoszenie oraz informacja o pojawieniu się tych chorób na terenie
Wspólnoty są istotne dla kontroli ich występowania, a także dla przemieszczania się i
handlu zwierzętami z rodziny koniowatych oraz pszczołami, z uwzględnieniem
potencjalnego ryzyka wystąpienia niektórych z tych chorób odzwierzęcych.
(8) Proces rozszerzenia Wspólnoty i różne oddziaływanie ze strony środowiska
naturalnego na nosicieli niektórych z powyższych chorób mogą przyczynić się do
zmiany sytuacji we Wspólnocie odnośnie tych chorób.
(9) Z powyższych względów stosowne jest włączenie nosacizny, zarazy stadniczej,
niedokrwistości zakaźnej koni, wszystkich typów zapalenia mózgu i rdzenia koni,
małego chrząszcza ulowego oraz roztocza Tropilaelaps do załącznika I do dyrektywy
Rady 82/894/EWG oraz zmiana załącznika II do dyrektywy Rady 82/894/EWG w celu
uwzględnienia sposobu hodowli pszczół.
(10)
Środki przewidziane w niniejszej decyzji zgodne są z opinią Stałego Komitetu
ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Załączniki I i II do dyrektywy 82/894/EWG zastępuje się tekstem z załącznika do niniejszej
decyzji.
Artykuł 2
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 25 marca 2004 r.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 1 marca 2004 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji
ZAŁĄCZNIK
“ZAŁĄCZNIK I
Choroby podlegające zgłoszeniu
Afrykański pomór koni
Afrykański pomór świń
Ptasia grypa (dawny pomór drobiu)
Choroba niebieskiego języka
Gąbczasta encefalopatia bydła
Klasyczny pomór świń
Zaraza płucna bydła
Zaraza stadnicza
Zapalenie mózgu i rdzenia koni (wszystkich typów, włączając wenezuelskie zapalenie mózgu
i rdzenia koni)
Niedokrwistość zakaźna koni
Pryszczyca
Nosacizna
Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych
Niedokrwistość zakaźna ryb łososiowatych
Guzowata choroba skóry bydła
Rzekomy pomór drobiu (choroba Newcastle)
Pomór małych przeżuwaczy
Enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia u świń (dawna choroba cieszyńska)
Gorączka doliny Rift
Księgosusz (pomór bydła)
Ospa owiec i kóz
Mały chrząszcz ulowy (Aethina tumida)
Choroba pęcherzykowa świń
Roztocze Tropilaelaps
Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej
Wirusowa posocznica krwiotoczna ryb łososiowatych
ZAŁĄCZNIK II
Informacje podawane w zgłoszeniu wymaganym na mocy art. 3 i 4 w odniesieniu do
pierwotnych i wtórnych ognisk chorób wymienionych w załączniku I
1.
Data wysyłki.
2.
Czas wysyłki.
3.
Kraj pochodzenia.
4.
Nazwa choroby i typ wirusa, w stosownych przypadkach.
5.
Numer seryjny ogniska choroby.
6.
Typ ogniska choroby.
7.
Numer referencyjny ogniska związanego z przedmiotowym ogniskiem choroby.
8.
Region i geograficzna lokalizacja gospodarstwa.
9.
Inny region objęty ograniczeniami.
10.
Data potwierdzenia.
11.
Data podejrzenia.
12.
Data stwierdzenia pierwszej infekcji.
13.
Pochodzenie choroby.
14.
Podjęte środki kontrolne.
15.
Liczba podejrzanych zwierząt w gospodarstwie (a) bydło, (b) trzoda chlewna, (c) owce,
(d) kozy, (e) drób, (f) zwierzęta z rodziny koniowatych, (g) ryby, (h) gatunki zwierzyny
łownej, (i) w przypadku chorób pszczół musi zostać podana liczba podejrzanych uli.
16.
Liczba zwierząt w gospodarstwie z klinicznymi objawami choroby (a) bydło, (b) trzoda
chlewna, (c) owce, (d) kozy, (e) drób, (f) zwierzęta z rodziny koniowatych, (g) ryby, (h)
gatunki zwierzyny łownej, (i) w przypadku chorób pszczół musi zostać podana liczba
uli z klinicznymi objawami choroby.
17.
Liczba przypadków zgonu zwierząt w gospodarstwie (a) bydło, (b) trzoda chlewna, (c)
owce, (d) kozy, (e) drób, (f) zwierzęta z rodziny koniowatych, (g) ryby, (h) gatunki
zwierzyny łownej.
18.
Liczba zwierząt gospodarskich poddanych ubojowi (a) bydło, (b) trzoda chlewna, (c)
owce, (d) kozy, (e) drób, (f) zwierzęta z rodziny koniowatych, (g) ryby, (h) gatunki
zwierzyny łownej.
19.
Liczba zniszczonych tusz (a) bydło, (b) trzoda chlewna, (c) owce, (d) kozy, (e) drób, (f)
zwierzęta z rodziny koniowatych, (g) ryby, (h) gatunki zwierzyny łownej, (i) w
przypadku chorób pszczół musi zostać podana liczba zniszczonych uli.
20.
(Przewidywana) data zakończenia uboju.
21.
(Przewidywana) data zakończenia niszczenia.
Informacje dodatkowe w przypadku pomoru świń:
1.
Odległość od najbliższej chlewni.
2.
Liczba i typ (hodowla, tucz i prosięta*) trzody chlewnej w zakażonym gospodarstwie.
3.
Liczba i typ (hodowla, tucz i prosięta*) trzody chlewnej z klinicznymi objawami
choroby w gospodarstwie.
4.
Sposób diagnozowania.
5.
Jeżeli choroba występuje poza gospodarstwem to czy potwierdzenie ogniska choroby
miało miejsce w rzeźni czy w środkach transportu.
6.
Potwierdzenie przypadków pierwotnych (**) u dzikich świń.
W przypadku chorób ryb:
Zakażenia zakaźną martwicą układu krwiotwórczego ryb łososiowatych, zakaźną
niedokrwistością i wirusową posocznicą krwotoczną ryb łososiowatych, w przypadku ich
potwierdzenia w gospodarstwach lub strefach zatwierdzonych jako wolne od przedmiotowych
chorób, muszą one zostać zgłoszone jako ogniska pierwotne. W polu przeznaczonym na
informacje dodatkowe wpisuje się nazwę i opis zatwierdzonego gospodarstwa lub strefy.
Zwierzęta średnio poniżej trzeciego miesiąca życia.
Przypadek pierwotny u dzikich świń oznacza przypadki mające miejsce na obszarach wolnych od choroby,
tzn. poza obszarem objętym ograniczeniami w odniesieniu do klasycznego pomoru dzikich świń.
*
**
Download