zasady kierowania osób bezrobotnych na staż oraz przygotowanie

advertisement
Załącznik do Zarządzenia Nr 8 /2013
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu z dnia 17.01.2013 r.
w sprawie wprowadzenia „Zasad organizacji stażu w miejscu pracy”
ZASADY ORGANIZACJI STAŻU W MIEJSCU PRACY
§1
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r.
Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby lub macierzyństwa (Dz.U. z 2010r. Nr 77, poz. 512).
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz.296 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych
warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009r. Nr 142, poz.1160).
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego
trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 136,
poz. 1118 z późn. zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia
wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS (Dz.U. Nr 65, poz. 741 z późn. zm.).
§2
SŁOWNIK
1. Ilekroć w niniejszych zasadach mowa jest o:
1) Urzędzie – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu;
2) stażu - oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy
przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą;
3) bezrobotnym do 25 roku życia – oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego
usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia;
4) bezrobotnym powyżej 50 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec
niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia;
5) bezrobotnym długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego
urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem
okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych;
6) bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji,
do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, poświadczonych dyplomem, świadectwem,
zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym wykonywania
zawodu;
7) doświadczeniu zawodowym – oznacza to doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia,
wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co
najmniej 6 miesięcy;
8) pracodawcy – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej,
a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika;
9) organizacji pozarządowej – oznacza to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby
prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw,
w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji;
10) osobie fizycznej prowadzącej działalność rolniczą – oznacza to pełnoletnią osobę fizyczną,
zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny
rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej,
sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym
obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub
prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.).
1
§3
OSOBY UPRAWNIONE DO ODBYWANIA STAŻU
1. Do odbycia stażu na okres nie przekraczający 12 miesięcy mogą być kierowane osoby bezrobotne:
1) do 25 roku życia;
2) do 27 roku życia jeżeli są w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub
innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.
2. Do odbycia stażu na okres nie przekraczający 6 miesięcy mogą być kierowane osoby bezrobotne będące
w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
1) bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego (…), albo kobiety, które
nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
2) bezrobotni powyżej 50 roku życia;
3) bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia
średniego;
4) bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
5) bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
6) bezrobotni niepełnosprawni.
§4
WARUNKI ODBYWANIA STAŻU
1. Okres odbywania stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące.
2. Urząd może po raz kolejny skierować osobę bezrobotną na staż, przy czym łączny okres odbywania
stażu nie może przekroczyć 12 miesięcy w odniesieniu do bezrobotnych, o których mowa w § 3 ust. 1
oraz 6 miesięcy w odniesieniu do bezrobotnych, o których mowa w § 3 ust. 2.
3. Bezrobotny nie może odbywać stażu u:
1) tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż,
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
2) tego samego organizatora, u którego zdobył doświadczenie zawodowe przez okres co najmniej
6 miesięcy (dotyczy to również przygotowania zawodowego pracowników młodocianych);
3) przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców, jeżeli
pozostaje z nim :
a) w I stopniu pokrewieństwa (rodzice i dzieci),
b) w związku małżeńskim.
4) osoby fizycznej prowadzącej działalność rolniczą, jeżeli pozostaje z nią :
a) w I stopniu pokrewieństwa (rodzice i dzieci),
b) w związku małżeńskim.
4. Bezrobotny nie może odbywać stażu na tym samym stanowisku, na którym wcześniej zdobył
co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe.
5. Przed podjęciem przez bezrobotnego stażu Urząd kieruje go na badania lekarskie w celu stwierdzenia
braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku objętym programem stażu.
§5
1. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez Urząd, w wysokości
120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek dla
bezrobotnych nie przysługuje.
2. Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy,
przypadający w okresie odbywania stażu.
3. Bezrobotny odbywający staż zawiadamia Powiatowy Urząd Pracy o niezdolności do pracy w terminie
2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego (na druku ZUS ZLA ze wskazaniem Powiatowego
Urzędu Pracy jako płatnika składek) oraz dostarcza to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego
wystawienia. Nie przedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu
bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor
działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza może wyrazić zgodę na dostarczenie w/w
zaświadczenia z przekroczeniem tego terminu.
Stażysta zobowiązany jest również niezwłocznie powiadomić organizatora o niezdolności do pracy.
4. Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za dni nieobecności na stażu w przypadku
usprawiedliwienia tej nieobecności obowiązkiem stawiennictwa przed sądem lub organem administracji
publicznej.
2
§6
1. Osoba bezrobotna zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego jeżeli pozostaje niezdolna do pracy wskutek
choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy
czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy gdy kolejna przerwa
między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych. Pozbawienie statusu
bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.
2. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła stażu, jest zobowiązana do zwrotu kosztów stażu (koszty
badań lekarskich), chyba że powodem nieukończenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej.
3. Osoba bezrobotna, która z własnej winy przerwie staż, bądź po skierowaniu nie podjęła stażu, zostanie
pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:
1) 120 dni w przypadku pierwszego przerwania / niepodjęcia stażu;
2) 180 dni w przypadku drugiego przerwania / niepodjęcia stażu;
3) 270 dni w przypadku trzeciego przerwania / niepodjęcia stażu.
§7
1. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin
tygodniowo a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
2. Osoba bezrobotna odbywająca staż nie może wykonywać czynności lub zadań w niedziele i święta,
w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych.
3. W przypadku konieczności delegowania stażysty poza miejsce odbywania stażu (np. w związku ze
szkoleniem), organizator stażu winien zwrócić się na piśmie do Urzędu o wyrażenie zgody
z jednoczesnym zobowiązaniem się do pokrycia kosztów związanych z przejazdem, wyżywieniem,
noclegiem itp. Do pisma należy dołączyć pisemną zgodę stażysty .
4. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych
w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.
5. Osoba odbywająca staż nabywa prawo do dni wolnych sukcesywnie po upływie kolejnych 30 dni
kalendarzowych odbywania stażu. Oznacza to, że w okresie pierwszych 30 dni odbywania stażu
dni wolne nie przysługują. Za dni wolne należy uważać dni robocze.
6. Za dni wolne przysługuje stypendium, o którym mowa w § 5 ust. 1.
7. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem
terminu zakończenia stażu.
8. Osobie bezrobotnej odbywającej staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach
przewidzianych dla pracowników.
§8
1. Osoba bezrobotna odbywająca staż zobowiązana jest do:
1) przestrzegania ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy;
2) do sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do
poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;
3) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu
pracy, tajemnicy służbowej, zasad bhp i p. poż.;
4) po zakończeniu stażu zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu
zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub
umiejętnościach zawodowych.
2. Osoba bezrobotna skierowana na staż nie ponosi odpowiedzialności materialnej i finansowej.
§9
ORGANIZATOR STAŻU
1. Organizatorem stażu może być:
1) pracodawca;
2) rolnicza spółdzielnia produkcyjna;
3) osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą;
4) organizacja pozarządowa;
5) przedsiębiorca niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.
3
2. U organizatora stażu, który:
1) jest pracodawcą – staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby
pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy;
2) nie jest pracodawcą – staż może odbywać jeden bezrobotny.
3. O zorganizowanie stażu może ubiegać się organizator, jeżeli:
1) prowadzi działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
2) prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy, gdy działalność została uruchomiona
w ramach otrzymanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu na rozpoczęcie
działalności gospodarczej;
3) w okresie 365 dni przed dniem złożenia wniosku pracy nie został ukarany lub skazany
prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy oraz nie jest objęty postępowaniem
dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy;
4) w roku bieżącym i roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, wywiązał się
z deklaracji zatrudnienia, wynikającej z zawartych umów o zorganizowanie stażu, chyba że
niewywiązanie się nastąpiło z przyczyn niezależnych od organizatora.
§ 10
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Zapoznanie bezrobotnego z programem stażu, jego obowiązkami oraz uprawnieniami.
2. Zapewnienie należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem.
3. Zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach
przewidzianych dla pracowników.
4. Zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla
pracowników.
5. Szkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp i p.poż. oraz
zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy.
6. Przydzielenie bezrobotnemu na zasadach przewidzianych dla pracowników odzieży i obuwia
roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej.
7. Zapewnienie bezrobotnemu na zasadach przewidzianych dla pracowników bezpłatnych posiłków
i napoi profilaktycznych.
8. Organizator obowiązany jest do umożliwienia stażyście zgłaszanie się w wyznaczonych terminach
do Powiatowego Urzędu Pracy.
9. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informowanie Urzędu o przypadkach
przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz
o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu.
10. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu
wydanie bezrobotnemu opinii zawierającej informacje o zadaniach realizowanych przez
bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.
11. Dostarczenie do Urzędu w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca listy obecności
podpisywanej przez bezrobotnego wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych. Niezachowanie
terminu dostarczenia tych dokumentów skutkować będzie opóźnieniem wypłaty stypendium
stażowego z przyczyn leżących po stronie organizatora.
12. Wytypowanie opiekuna sprawującego nadzór nad osobą odbywającą staż w celu udzielania
bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań, który poświadcza
własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego.
Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż
3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.
§ 11
PROCEDURA ORGANIZACJI STAŻU
1. Organizator stażu składa do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie
stażu na obowiązującym druku dostępnym w siedzibie tut. Urzędu lub na stronie internetowej
www.pup.kalisz.pl (załącznik do „Zasad”).
2. Wnioski składane są w terminie ogłoszonym przez Urząd.
Każdorazowo informacja o ogłoszeniu naboru wniosków zostanie opublikowana na stronie
internetowej Urzędu www.pup.kalisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.
4
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
O złożeniu wniosków w ustalonym terminie decyduje data wpływu do siedziby tut. Urzędu. Wnioski
złożone poza terminem wskazanym w ogłoszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Wnioski przesłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w miejscu pracy należy dołączyć:
1) Oświadczenie - załącznik nr 1 do wniosku (dotyczy wszystkich wnioskodawców z wyjątkiem osób
fizycznych prowadzących działalność rolniczą).
2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu (np. umowa najmu lokalu), w przypadku
gdy wskazane miejsce odbywania stażu jest inne niż wynikające z wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej, KRS, itp.
3) Kserokopię umowy spółki cywilnej (dotyczy podmiotów prowadzących działalność w formie spółki
cywilnej).
4) Oryginał lub kserokopię dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania organizatora
(pełnomocnictwo, powołanie itp.). Dokument ten nie jest wymagany, jeżeli osoba wskazana do
podpisania umowy o zorganizowanie stażu jest upoważniona do reprezentowania
w dokumencie poświadczającym formę prawną istnienia firmy.
5) Oświadczenie – załącznik nr 2 do wniosku (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
rolniczą).
6) Zaświadczenie o łącznej powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego, w tym ha przeliczeniowe,
wystawione przez właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub zaświadczenie z właściwego urzędu
skarbowego o prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej (dotyczy osób fizycznych
prowadzących działalność rolniczą).
7) Program stażu sporządzony, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, odrębnie dla każdego
stanowiska (będzie on stanowił załącznik do umowy o zorganizowanie stażu) – dotyczy wszystkich
wnioskodawców.
Program powinien określać:
a) nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy,
b) nazwę stanowiska pracy,
c) dokładny adres miejsca odbywania stażu,
d) szczegółowy opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu,
e) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
f) sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
g) opiekuna osoby objętej programem stażu.
Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne,
poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Zmiana programu
może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
Kserokopie przedkładanych dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez
organizatora lub pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.
Realizacja kompletnych i prawidłowo sporządzonych wniosków następuje według kolejności wpływu
do Urzędu.
Wniosek wypełniony niekompletnie, bez wymaganych załączników oraz podpisany przez osobę
nieupoważnioną nie będzie rozpatrzony do czasu uzupełnienia braków w terminie wskazanym przez
Urząd.
Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane tylko w sytuacji, kiedy Urząd dysponuje środkami na ich
sfinansowanie.
Urząd w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku pisemnie informuje organizatora o sposobie
rozpatrzenia wniosku.
Urząd zastrzega sobie prawo zmniejszenia wskazanej we wniosku liczby stażystów, czasookresu
odbycia stażu oraz w przypadku organizowania stażu w ramach projektów, na realizacje których
pozyska środki finansowe dopuszcza się możliwość ustalenia dodatkowych kryteriów dotyczących
kwalifikowania osób bezrobotnych.
Biorąc pod uwagę racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, Urząd może nie wyrazić zgody
na zawarcie kolejnej umowy stażowej z Organizatorem, który jest w trakcie realizacji umowy wcześniej
zawartej.
Organizator może we wniosku wskazać kandydata do odbycia stażu.
W przypadku nie wskazania kandydata przez organizatora, Urząd będzie prowadził nabór przez okres
30 dni kalendarzowych od dnia przystąpienia do realizacji wniosku. W przypadku braku kandydatów
spełniających wymagania określone we wniosku, po upływie w/w terminu Urząd odstąpi od realizacji
wniosku.
5
§ 12
UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU
1.
Staż w miejscu pracy odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta
Kalisza, reprezentowanym przez Dyrektora lub Z-cę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
działających na mocy pełnomocnictwa Prezydenta, a organizatorem według programu określonego
w umowie.
2. Umowy o zorganizowanie stażu zawierane będą na okres od 3 do 6-miesięcy:
1) w przypadku staży organizowanych ze środków Funduszu Pracy:
a) do 4 miesięcy,
b) od 4 do 6 miesięcy – jeżeli organizator złoży pisemną deklarację zatrudnienia stażysty lub
powierzenia innej pracy zarobkowej na okres minimum 3 miesięcy po zakończonym stażu
( zatrudnienie powinno nastąpić przed upływem 1 miesiąca od zakończenia stażu),
2) w przypadku staży współfinansowanych ze środków EFS:
a) do 6 miesięcy tylko pod warunkiem złożonej przez organizatora pisemnej deklaracji zatrudnienia
stażysty lub powierzenia innej pracy zarobkowej na okres minimum 3 miesięcy po zakończonym
stażu (zatrudnienie powinno nastąpić przed upływem 1 miesiąca od zakończenia stażu).
3. Termin rozpoczęcia stażu ustala się na 1-szy lub 15-sty dzień miesiąca kalendarzowego.
4. W sytuacjach niezależnych od Urzędu i organizatora, Dyrektor Urzędu może wyrazić zgodę na
rozpoczęcie stażu w innym terminie niż określony w § 12 ust. 3.
5. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem
nieważności.
6. Dyrektor Urzędu lub Z-ca Dyrektora działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek
bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu może rozwiązać z organizatorem umowę o odbywanie
stażu w przypadku niezrealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymywania
warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora stażu.
7. Dyrektor Urzędu działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek organizatora lub
z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić
bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu, w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu;
2) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności
stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub
środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków
psychotropowych;
3) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu (np.
stwierdzenia w trakcie odbywania stażu przeciwwskazań lekarskich, uniemożliwiających
realizowanie zadań wynikających z programu).
8.
Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga uzasadnienia.
9.
W przypadku nie podjęcia stażu przez bezrobotnego umowa ulega rozwiązaniu.
10. W przypadku rażącego nieprzestrzegania przez organizatora warunków umowy, Urząd zastrzega sobie
prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§ 13
1. Nadzór nad odbywaniem stażu w miejscu pracy przez bezrobotnego sprawuje Dyrektor
Urzędu działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza.
2. Urząd zastrzega sobie prawo monitoringu w zakresie prawidłowości realizowania stażu w okresie
trwania umowy.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie realizacji umowy Urząd przeprowadzi
postępowanie wyjaśniające zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku braku możliwości weryfikacji danych zawartych we wniosku i oświadczeniach, Urząd
zastrzega sobie prawo do żądania przedłożenia stosownych dokumentów celem potwierdzenia faktów lub
stanu prawnego.
2. Żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy.
3. Wykazy pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy, zgodnie z art. 59b ustawy z dnia
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69,
poz. 415 z późn. zm.) są podawane do publicznej wiadomości przez Powiatowy Urząd Pracy poprzez
wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu na okres 30 dni.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają przepisy aktów normatywnych
wskazanych w § 1 niniejszych zasad.
5. Akty prawne wymienione w § 1 niniejszych zasad są dostępne na stronie internetowej Urzędu
(www.pup.kalisz.pl)
6. Wszelkie spory powstałe w czasie trwania umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd powszechny
właściwy dla siedziby Urzędu.
7. Niniejsze zasady zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Nr 8 /2013 z dnia 17.01.2013 r. z mocą obowiązującą od dnia 17.01.2013r.
8. Z dniem wejścia w życie niniejszych zasad przestają obowiązywać „Zasady” wprowadzone
Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Nr 4/2012 z dnia 26.01.2012r.
7
Download