Dostosowanie gospodarstwa rolnego do minimalnych wymogów

advertisement
Oddział w Radomiu
DOSTOSOWANIE GOSPODARSTWA
ROLNEGO DO MINIMALNYCH
WYMOGÓW WZAJEMNEJ
ZGODNOŚCI – ZDROWOTNOŚĆ ROŚLIN
(poradnik metodyczny dla doradców rolnych wykonujących usługi
doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013)
Jan Schönthaler CDR O/Radom
B.9. Zdrowotność roślin
Lp.
Wymogi szczegółowe
Czynności wykonywane w trakcie oceny
dostosowania gospodarstwa
B.9.1.
Stosuje się tylko środki ochrony roślin
dopuszczone do obrotu.
Na podstawie ewidencji stosowanych środków
ochron roślin w gospodarstwie sprawdzenie czy
rolnik stosuje tylko środki ochrony roślin
dopuszczone do obrotu np. za ostatni okres
wegetacyjny
B.9.2.
Środki ochrony roślin stosuje się wyłącznie
zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania,
ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz
w taki sposób, aby nie dopuścić do
zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt i
środowiska.
Sprawdzenie czy rolnik stosuje środki ochrony
roślin zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania,
ściśle z podanymi w niej zaleceniami, stosując w
pierwszej kolejności metody biologiczne,
agrotechniczne, hodowlane. Sprawdzenie, czy
wpisane w ewidencji dawki lub inne parametry są
zgodne z instrukcją etykietą danego środka.
B.9.3.
Rolnik przechowuje środki ochrony roślin
zgodnie z zaleceniami zawartymi na
etykiecie - instrukcji stosowania.
Sprawdzenie, czy rolnik przechowuje środki
ochrony roślin zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcji-etykiecie stosowania.
B.9. Zdrowotność roślin
B.9.4.
Rolnik prowadzi ewidencję zabiegów
wykonywanych przy użyciu środków ochrony
roślin.
Sprawdzenie czy rolnik prowadzi ewidencję
stosowania środków ochrony roślin zgodnie z
ustawą (przykładowy wzór ewidencji zawiera
załącznik 16).
B.9.5.
Osoba wykonująca zabiegi środkami ochrony
roślin posiada:
- aktualne zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia w zakresie stosowania środków
ochrony roślin na terytorium Polski lub
Sprawdzenie czy rolnik posiada
zaświadczenie uprawniające do prowadzenia
zabiegów środkami ochrony roślin (jeśli je
wykonuje - wpisać datę ważności
zaświadczenia)
Jeżeli rolnik korzysta z usług wpisuje imię i
nazwisko usługodawcy i nr zaświadczenia.
- ukończyła, nie wcześniej niż 5 lat przed wykonywaniem zabiegów
przy użyciu środków ochrony roślin szkolenie w zakresie
stosowania środków ochrony roślin w innym państwie
członkowskim, państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które
zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi
umowę regulującą swobodę przedsiębiorczości, na podstawie
przepisów obowiązujących w tym państwie i posiada zaświadczenie
o ukończeniu tego szkolenia.
B.9.6.
Przestrzegany jest obowiązek stosowania
środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu
sprawnego technicznie, który użyty zgodnie z
przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia
zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
Sprawdzenie czy sprzęt do zabiegów
środkami ochrony roślin w gospodarstwie posiada aktualne badanie sprawności
technicznej (jeżeli gospodarstwo posiada
własny sprzęt - wpisać datę ostatniego
badania)
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
ODDZIAŁ W RADOMIU
B.9. Zdrowotność roślin – przykład
wypełnienia listy sprawdzającej
Lp.
Wymogi zgodności
TAK
B.9.1.
Stosuje się tylko środki ochrony
roślin dopuszczone do obrotu.
X
B.9.2.
Środki ochrony roślin stosuje się
wyłącznie zgodnie z etykietąinstrukcją stosowania, ściśle z
podanymi w niej zaleceniami,
oraz w taki sposób, aby nie
dopuścić do zagrożenia zdrowia
człowieka, zwierząt i
środowiska.
X
NIE
NIE
DOTYCZY
OPIS
STANU
STWIERDZONEGO
Sprawdzono
stosowane środki
ochrony roślin w
okresie od
dnia…..( poz.4-8
ewidencji.
Wszystkie środki
dopuszczone do
obrotu
Środki z pkt. B.9.1.
są stosowane
prawidłowo, o
czym świadczą
dane zapisane w
ewidencji
B.9. Zdrowotność roślin – przykład
wypełnienia listy sprawdzającej
B.9.3.
Rolnik przechowuje środki
ochrony roślin zgodnie z
zaleceniami zawartymi na
etykiecie - instrukcji stosowania
X
B.9.4.
Rolnik prowadzi ewidencję
zabiegów wykonywanych przy
użyciu środków ochrony roślin.
X
Środki ochrony roślin
rolnik przechowuje
w szafie ze
szczelnym dnem.
Szafa znajduje się w
pomieszczeniu
gdzie warunki
przechowywania
nie są zgodne z
instrukcją (zbyt
niskie lub wysokie
temperatury)
Nie pełna ewidencja
zabiegów środkami
ochrony roślin w
zakresie powierzchni
uprawy roślin i
przyczyn
zastosowania środka
(poz….. ewidencji)
B.9. Zdrowotność roślin – przykład
wypełnienia listy sprawdzającej
B.9.5.
Osoba wykonująca zabiegi środkami
ochrony roślin posiada:
- aktualne zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia w zakresie stosowania
środków ochrony roślin na terytorium
Polski
-
B.9.6.
X
Aktualne
zaświadczenie
ukończenia
szkolenia nr…….. na
nazwisko rolnika,
którego termin
ważności upływa
………………...
X
Rolnik posiada
własny opryskiwacz
oraz aktualne
badanie sprawności,
którego termin
upływa……………..
lub
ukończyła, nie wcześniej niż 5 lat przed wykonywaniem
zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin szkolenie w
zakresie stosowania środków ochrony roślin w innym
państwie członkowskim, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
albo państwie, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i
jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę
przedsiębiorczości, na podstawie przepisów
obowiązujących w tym państwie i posiada zaświadczenie
o ukończeniu tego szkolenia.
Przestrzegany jest obowiązek
stosowania środków ochrony roślin
przy użyciu sprzętu sprawnego
technicznie, który użyty zgodnie z
przeznaczeniem nie spowoduje
zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt
lub środowiska.
Zalecenia
Naruszenia wymogów dotyczących zdrowotności roślin
obejmują: stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin
dopuszczonych do obrotu, przechowywanie i stosowanie
środków ochrony roślin wyłącznie zgodnie z etykietąinstrukcją stosowania, prowadzenie ewidencji
wykonywanych zabiegów, posiadanie aktualnego
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania
środków ochrony roślin i aktualne badanie stanu
technicznego opryskiwacza.
Powyższe naruszenia wymagają sporządzenia stosownych
zaleceń.
Nie przewiduje się sporządzania planów dostosowania.
Zalecenia (przykład)
Nr
niezgodności
Opis niezgodności
B.9.3
Środki ochrony roślin
przechowywane są w
temperaturze poniżej
0oC
Szafę ze środkami ochrony roślin należy
oznakować, zamontować zamek aby była
zamykana na klucz i zapewnić wymagana w
instrukcji-etykiecie temperaturę
przechowywania.
B.9.4
Braki w ewidencji
stosowania środków
ochrony roślin
Uzupełnić zapisy w ewidencji stosowania
środków ochrony roślin w zakresie
powierzchni uprawy roślin gdzie
zastosowano środek i przyczyn zastosowania
środka.
Rodzaj zaleceń
PRZYKŁAD EWIDENCJI ZABIEGÓW ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN W
UPRAWIE , PRODUKCIE ROŚLINNYM LUB NA PRZEDMIOCIE
Lp.
Przyczyna
zastosowania
środka ochrony
roślin
Nazwa
zastosowanego
środka ochrony
roślin i jego
dawka
Powierzchnie, na
których są
wykonywane zabiegi
ochrony roślin oraz
terminy ich
wykonywania
Powierzchnia
uprawy roślin
lub obiektów
magazynowych
Nazwa rośliny,
produktu
roślinnego lub
przedmiotu
Nazwisko i imię
wykonującego
zabieg
Uwagi
B.9. Zdrowotność roślinlista sprawdzająca
Lp.
Wymogi zgodności
B.9.1.
Stosuje się tylko środki ochrony roślin
dopuszczone do obrotu.
B.9.2.
Środki ochrony roślin stosuje się wyłącznie
zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania,
ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz
w taki sposób, aby nie dopuścić do
zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt i
środowiska.
B.9.3.
Rolnik przechowuje środki ochrony roślin
zgodnie z zaleceniami zawartymi na
etykiecie - instrukcji stosowania
TA
K
NIE NIE
DOTY
CZ
Y
OPIS
STANU
STWIERDZONEGO
B.9. Zdrowotność roślinlista sprawdzająca
B.9.4.
Rolnik prowadzi ewidencję zabiegów
wykonywanych przy użyciu środków ochrony
roślin.
B.9.5.
Osoba wykonująca zabiegi środkami ochrony
roślin posiada:
- aktualne zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia w zakresie stosowania środków
ochrony roślin na terytorium Polski
lub
- ukończyła, nie wcześniej niż 5 lat przed wykonywaniem zabiegów
przy użyciu środków ochrony roślin szkolenie w zakresie stosowania
środków ochrony roślin w innym państwie członkowskim, państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo
państwie, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi umowę regulującą swobodę przedsiębiorczości, na
podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie i posiada
zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
B.9.6.
Przestrzegany jest obowiązek stosowania
środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu
sprawnego technicznie, który użyty zgodnie z
przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia
zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
Dziękuję za uwagę
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
ODDZIAŁ W RADOMIU
Download