Umowa Kupna Sprzedaży - Skup nowych telefonów

advertisement
...................................................
(miejscowość i data)
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY TELEFONU
Sprzedający:
Imię…………………………………………………....
Nazwisko………………………………………….……
Seria i numer dowodu osobistego……………………...
Wydany przez…………………………………………..
Adres zamieszkania…………………………………….
PESEL…………………………………………………..
Kupujący:
Komtel F-mobile
Jan Szczepaniak
ul. Poniatowskiego 23
08-500 Ryki
Pkt. 1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż telefonu:
Marka/model………………………………..
Numer IMEI…………………………………
Blokada SIMLOCK…………………………
Pkt. 2
Sprzedający oświadcza, że telefon będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad
prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia oraz nie pochodzi z
kradzieży.
Pkt. 3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: .................................................................................
słownie ...........................................................................................................................................................
Pkt. 4
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność telefonu określonego w punkcie 1 niniejszej umowy za kwotę
określoną w punkcie 3 niniejszej umowy.
Pkt. 6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz
koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.
Pkt. 7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy
kodeksu cywilnego.
Pkt. 8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
KUPUJĄCY
SPRZEDAJĄCY
…………………………………..
…..….………………………….
www.skupnowychtelefonow.eu
Download