Praca przy monitorach ekranowych – organizacja stanowiska pracy

advertisement
Praca przy monitorach ekranowych – organizacja stanowiska pracy,
zagadnienia prawne i zdrowotne.
Praca na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe jest obecnie
zjawiskiem powszechnym. W wielu dziedzinach komputer warunkuje wykonywanie
czynności zawodowych. Do najczęstszych prac na stanowiskach komputerowych zalicza
się wprowadzanie danych odczytywanych z dokumentacji, pobieranie, przetwarzanie lub
kontrola danych na ekranie monitora czy też projektowanie grafiki komputerowej.
Praca z monitorem ekranowym wiąże się z siedzeniem w odległości od 0,4 do 1,0
m od monitora i obserwacją wyświetlanych na ekranie informacji. W zależności od rodzaju
wykonywanych zadań może to dotyczyć nawet całego dnia pracy.
Przepisy krajowe bezpieczeństwa i higieny pracy nie wyróżniają specjalnego
sposobu oceny pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez sprzęt komputerowy i
oceny ekspozycji zatrudnionych przy jego obsłudze pracowników.
Najczęściej spotykane są monitory z lampą kineskopową, wytwarzają one pole
elektromagnetyczne o szerokim widmie częstotliwości począwszy od pól
elektrostatycznych aż do pól wielkiej częstotliwości, o charakterystyce uzależnionej od
typu monitora i od aktualnych ustawień parametrów pracy karty graficznej:
- pole elektrostatyczne – ekranu i zasilacza wysokiego napięcia (9-30 kV zależnie od
przekątnej ekranu)
- pola małej częstotliwości 50-120 Hz – układów zasilania i odchylania pionowego
- pola średniej częstotliwości 15-125 kHz – układów odchylania poziomego
- pola wielkiej częstotliwości – wzmacniacza wizji
Zmienne pola elektromagnetyczne wokół monitorów z lampami kineskopowymi są
znacznie mniejsze od wartości wyznaczających granicę strefy pośredniej zdefiniowaną
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dla nieograniczonej w czasie ekspozycji
pracowników.
Z uwagi na znikomo małe pole elektromagnetyczne występujące wokół wszystkich
typów monitorów ekranowych nie ma potrzeby prowadzenia kontroli zagrożeń
elektromagnetycznych.
Przeciwdziałanie nadmiernemu obciążeniu narządu wzroku i układu
mięśniowo-szkieletowego w czasie pracy przy monitorze jest zagadnieniem
istotniejszym od obaw przed ekspozycją na pole elektromagnetyczne.
Konieczność obserwacji znaków na dokumencie, klawiaturze i monitorze,
przyjmowanie wymuszonej pozycji ciała, wykonywanie ciągu monotypowych ruchów
podczas pracy z komputerem i często narzucone tempo pracy sprawiają, że jest ona
przyczyna obciążeń układu wzroku, układu mięśniowo-szkieletowego i układu nerwowego.
Zakres pojawiających się dolegliwości (oczu, głowy, dłoni, kręgosłupa, mięśni) zależy od
rodzaju i czasu trwania wykonywanej pracy, przestrzennej organizacji stanowiska, jakości
znaków na ekranie, czytelności dokumentacji, czynników fizycznych w pomieszczeniu
(hałasu, mikroklimatu, oświetlenia), a także od kondycji i wieku pracownika.
Aby zminimalizować te obciążenia opracowano liczne zalecenia dotyczące warunków
pracy na stanowisku komputerowym. W Polsce obowiązujące jest rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. nr 148, poz. 973).
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, a także wymagania
dotyczące organizacji pracy:
Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w
taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ergonomii określone w rozporządzeniu.
Na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca obowiązany jest
przeprowadzić ocenę warunków pracy w zakresie:
- organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia
- stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy
- obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego
- obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi , w tym szczególnie
nieodpowiednim oświetleniem
- obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji
pracy.
Na podstawie oceny pracodawca jest obowiązany podejmować działania mające na celu
usunięcie stwierdzanych zagrożeń i uciążliwości.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom łączenie przemienne pracy
związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi
narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała – przy nieprzekraczaniu
godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora lub co najmniej 5- minutową
przerwę, wliczana do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora.
Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z
zaleceniami lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach
profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy
monitorze.
Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego
wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu
mięśniowo-szkieletowego i wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika.
Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania:
- znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne,
- obraz na ekranie powinien być stabilny, bez tętnienia lub innych form niestabilności
- jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w
zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy
- regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej
200 do tyłu i 50 do przodu oraz obrót wokół własnej osi co najmniej o 120 0 – po 600
w obu kierunkach,
- ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w
odpowiedni filtr (nowoczesne monitory posiadają febrycznie takie wyposażenie).
- ustawienie ekranu monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie
i odbicia światła
Klawiatura powinna stanowić osobny element wyposażenia podstawowego stanowiska
pracy, a jej konstrukcja powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie
powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy. Powierzchnia
klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze powinny być kontrastowe i
czytelne.
Konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia
stanowiska pracy, w tym zróżnicowana wysokość ustawienia monitora i klawiatury.
Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać:
- wystarczającą powierzchnie do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia i
wykonywania czynności związanych z rodzajem pracy
- ustawienie klawiatury z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 100 mm między
klawiaturą a przednia krawędzią stołu
- ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, to
jest w zasięgu jego kończyn górnych, bez konieczności przyjmowania
wymuszonych pozycji.
Wysokość stołu oraz siedziska powinna być taka, aby zapewniała naturalne położenie
kończyn górnych przy obsłudze klawiatury (z zachowaniem co najmniej kąta prostego
miedzy ramieniem i przedramieniem), odpowiedni kąt obserwacji ekranu monitora,
odpowiednia przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu.
Powierzchnia blatu powinna być matowa, najlepiej barwy jasnej.
Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać:
- dostateczna stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej
pięciopodporową z kółkami jezdnymi
- wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę
ruchów
- regulacje wysokości siedziska i oparcia
- wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia
kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych
- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 3600
- podłokietniki
Stanowisko pracy powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał zapewniona
dostateczną przestrzeń pracy, pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów
obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych.
Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być tak usytuowane w
pomieszczeniu, aby zapewniało pracownikowi swobodny dostęp do tego stanowiska.
Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m, a między
pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora – co najmniej 0,8 m.
Odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 400-750 mm.
Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej, a szczególnie:
- poziom natężenia oświetlenia powinien spełniać wymagania określone w Polskich
Normach, (PN-84/E-02033)
- należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub
półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie
odbiciowe od ekranu monitora, w szczególności przez stosowanie odpowiednich
opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach.
Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z
monitorami nie powinna być mniejsza niż 40%.
Aspekty psychologiczne pracy przy monitorach ekranowych:
praca przy monitorze może być odbierana jako
- stres, gdy towarzyszy jej presja intelektualna, wymuszony rytm pracy, wytężona
uwaga, lub też jako
- monotonia, wywołana przez powtarzalność operacji, ograniczenie indywidualnej
inicjatywy, uzależnienie od systemu operacyjnego.
Negatywne skutki psychologiczne mogą z kolei wzmagać się wskutek dyskomfortu
widzenia i na zasadzie błędnego koła wpływać ujemnie na zdolność przystosowawczą
układu wzrokowego.
Wpływ pracy przy monitorze ekranowym na zmęczenie wzroku oraz ewentualne
powstawanie trwałych zmian w układzie wzrokowym.
Zmęczenie układu wzrokowego i zmęczenie psychofizyczne jest zależne nie tylko od
zewnętrznych warunków, o których stanowi jakość urządzenia i warunki oświetleniowe.
Cechy podrażnienia spojówek wyrażające się pieczeniem, światłowstrętem i łzawieniem, a
często także ból głowy, są najczęściej spowodowane brakiem lub niewłaściwą korekcją
istniejących wad refrakcji lub też innymi zmianami w układzie optycznym oka.
Pierwszym warunkiem przeciwdziałania zmęczenia wzroku jest dokładne, obiektywne
badanie refrakcji oka, a w razie potrzeby odpowiedni dobór szkieł korekcyjnych.
W warunkach pracy przy monitorze korekcję wady refrakcji zapewniają szkła okularowe
jednoogniskowe. Okulary dwuogniskowe oraz o zmiennej ogniskowej nie zapewniają
właściwego komfortu pracy.
Przeciwwskazane są szkła przyciemnione – zmniejszają one kontrast ekranu i czytelność.
Niekiedy natomiast mogą być przydatne okulary przeciwodblaskowe.
Rola okulisty w zapobieganiu zmęczeniu narządu wzroku pracą przy monitorach
sprowadza się do:
- precyzyjnego określenia wady refrakcji i starannego doboru szkieł korekcyjnych
uwzględniających warunki pracy przy komputerze
- wskazówek na temat organizacji stanowiska komputerowego eliminującej zły
kontrast, olśnienie i stałe napięcie akomodacji.
Badania zmęczenia układu wzrokowego u operatorów terminali komputerowych w jego
części sensorycznej, mięśniowej i ośrodkowej było przeprowadzone w Katedrze Fizjologii
AM we Wrocławiu. Znamiennie wyższe zmęczenie sensoryczne siatkówki (mierzone
czasem regeneracji barwnika wzrokowego) wykazali badani w grupie wiekowej 29 do 39
lat w porównaniu z grupą kontrolną , podczas gdy w grupie pracowników najstarszych – 45
do 55 lat- nie stwierdzono różnic statystycznie istotnych. Wyjaśnienie tego zjawiska leży
być może w malejącej z wiekiem wrażliwości na zjawiska olśnienia i tętnienia strumienia
świetlnego.
Elżbieta Janosik i Jan Grzesik z Zakładu Szkodliwości Fizycznych Instytutu
Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu przeprowadzili badania wpływu
natężenia oświetlenia stanowisk komputerowych na sprawność pracy wzrokowej
operatorów.
Polska Norma PN-84/E-02033 podaje, że natężenie oświetlenia na stanowisku
komputerowym powinno wynosić co najmniej 500 lx. Norma nie określa precyzyjnie, czy
wartość ta odnosi się do poziomej płaszczyzny roboczej stanowiska (płaszczyzny
klawiatury i dokumentacji), czy do płaszczyzny pionowej (płaszczyzny ekranu).
Inne wartości podają normy zagraniczne, a także Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa
CIE, która stwierdza, że natężenia oświetlenia na płaszczyźnie poziomej stanowiska
komputerowego powinno zawierać się w zakresie 300-1000 lx. Taka rozpiętość
dozwolonych wartości natężenia oświetlenia stanowiska komputerowego pozwala
teoretycznie na wybór poziomu natężenia oświetlenia odpowiedniego dla danego rodzaju
wykonywanej pracy i monitora, wieku czy upodobań operatora.
Badania przeprowadzono na stanowisku doświadczalnym, pozbawionym
oświetlenia dziennego i oświetlonym światłem sztucznym. Poprzez włączenie określonej
liczby świetlówek uzyskano możliwość zmian wartości natężenia oświetlenia na
płaszczyźnie stołu stanowiska w zakresie 200-750 lx.
Wolontariusze przy różnych natężeniach oświetlenia wpisywali do arkusza kalkulacyjnego
programu Exel, przez 45 minut, 5-cyfrowe liczby odczytywane z dokumentacji,
umieszczonej w uchwycie z boku monitora (I rodzaj pracy) oraz wyszukiwali i zaznaczali
przez 45 minut w tekście wyświetlanym na ekranie monitora wyrazy zawierające litery ś
lub g (II rodzaj pracy).
Na podstawie otrzymanych wyników wykonanych badań oraz znanych zaleceń
międzynarodowych wyciągnięto następujące wnioski:
- praca na stanowisku komputerowym może powodować przeciążenie narządu
wzroku, objawiające się m.in. subiektywnymi dolegliwościami oczu i przejściowym
osłabieniem funkcji akomodacji i konwergencji
- praca typu „edycja tekstu na ekranie” w większym stopniu obciąża narząd wzroku
niż praca polegająca na wpisywaniu danych do komputera
- poziom natężenia oświetlenia na wszystkich stanowiskach komputerowych
powinien być wyższy od 200 lx
- za optymalny poziom natężenia oświetlenia na płaszczyźnie poziomej stanowiska
komputerowego należy przyjąć:
500 lx w przypadku prac niewymagających ciągłej obserwacji ekranu monitora,
(polegających np. na odczytywaniu danych z dokumentacji i wpisywaniu ich do
komputera)
300 lx w przypadku wykonywania prac polegających na obserwacji treści ekranu
monitora
- optymalna organizacja stanowiska pracy operatora komputerowego powinna
cechować się możliwością doboru poziomu natężenia oświetlenia odpowiedniego
do rodzaju wykonywanej czynności.
Opracowanie: mgr inż. Justyna Drozdowska
Piśmiennictwo:
1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory
ekranowe. (Dz. U. nr 148, poz. 973).
2. Maria Niżankowska – Wpływ warunków pracy na stanowiskach mikrokomputerów
na stan narządu wzroku; Klinika Oczna 96: 103-106 (3/1994)
3. Elżbieta Janosik, Jan Grzesik - Badania wpływu natężenia oświetlenia stanowisk
komputerowych na sprawność pracy wzrokowej operatorów; Medycyna Pracy 2003,
54 (2) 123-132.
Download