PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych

advertisement
PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.
1.
Instrukcję case t of ... w przedstawionym fragmencie programu moŜna zastąpić:
var t : integer;
begin
write(‘Podaj rok’);
readln(x);
t:=x div 1000;
case t of
1:write(‘M’);
2:write(‘MM’):
3:write(‘MMM’);
end;
a)
b)
c)
d)
2.
instrukcją repeat ... until
pętlą sterującą for ... do
pętlą sterującą while ... do
trzema instrukcjami warunkowymi
Jaki algorytm przedstawiono poniŜej?
Dane: Liczba naturalna n i ciąg liczb x1, x2, ..., xn
Wynik: ?
Krok 1: Dla i=1,2, ... n-1 wykonaj kroki 2 i 3, a następnie zakończ algorytm.
Krok 2: Znajdź k takie, Ŝe xk jest najmniejszym elementem w ciągu x1, ..., xn
Krok 3: Zamień miejscami elementy xi oraz xk
a)
b)
c)
d)
3.
szukanie największego elementu w zbiorze
szukanie najmniejszego elementu w zbiorze
sortowanie liczb w porządku od największego do najmniejszego
sortowanie liczb w porządku od najmniejszego do największego
Przedstawiona poniŜej procedura rekurencyjna druk(n: integer), wywoływana z parametrem 5,
spowoduje wpisanie na ekranie komputera:
a)
b)
c)
d)
liczby 0
liczby 5
ciągu liczb 1,2,3,4,5
ciągu liczb 5,4,3,2,1
procedure druk(n: integer);
begin
if n=0 then exit;
writeln(n);
druk(n-1);
end;
4.
Technika rozwiązywania problemów dziel i zwycięŜaj jest stosowana przy:
sortowaniu zbioru metodą bąbelkową
scalaniu dwóch ciągów uporządkowanych
znajdowaniu elementu w zbiorze nieuporządkowanym
znajdowanie elementu w zbiorze uporządkowanym metodą połowienia przedziału
5.
W języku Pascal róŜnica między funkcją a procedurą polega na tym, Ŝe:
funkcja zwraca wartość, a procedura nie
do funkcji parametr moŜna przekazywać zmienną, a do procedur tylko wartość
do procedury jako parametr moŜna przekazywać zmienną, a do funkcji tylko wartość
funkcja moŜe być zdefiniowana z tylko jednym parametrem, a procedura z wieloma
6.
Ile razy, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli, zostanie wykonana operacja mnoŜenia?
k:=5;
iloczyn:=1;
for n:=10 downto k do
iloczyn:=iloczyn*n;
a)
b)
c)
d)
7.
3
5
6
10
Wykonanie komend:
x=3;
wynik=100;
if (x>10)
wynik++
else
wynik=0;
spowoduje zapamiętanie w zmiennej wynik wartości:
a)
b)
c)
d)
8.
Zapis a:=b+c; przedstawia instrukcję:
a)
b)
c)
d)
9.
0
10
100
101
podstawienia
porównania
przypisania
zamiany
Wywołanie procedury Test(X,Y) polega na
procedure Test(var A,B: integer);
var Pom : integer;
begin
Pom:=A;
A:=B;
B:=Pom;
end;
zapisaniu w zmiennych x i y zamienionych wzajemnie wartości
znalezieniu mniejszej z liczb i zapisaniu jej w zmiennej Pom
znalezieniu większej z liczb i zapisaniu jej w zmiennej x
zapisaniu w zmiennych x i y ich podwojonych wartości
10.
Tablica Wyniki jest zadeklarowana w następujący sposób:
var WYNIKI : array [A..F, 1..3] of byte;
Liczba elementów, które moŜna zapisać w tablicy wynikiI, wynosi:
a)
b)
c)
d)
11.
3
15
18
45
W programach strukturalnych nie naleŜy stosować instrukcji:
a)
b)
c)
d)
if ... then ... else
repeat ... until
goto
for
12.
W języku programowania Pascal wynikiem wykonania wyraŜenia
( ( a <=2) OR (a>10)) AND (Sqr ( a ) > 0.5)
dla zmiennej a = 2.5 jest:
a)
b)
c)
d)
13.
True
False
5
0
W kodzie źródłowym programu zastosowano procedurę z parametrami formalnymi
Procedure Zadanie (Var a, b, c: Byte; Var x: Word);
W momencie wywoływania procedury następuje przekazywanie parametrów przez:
a)
b)
c)
d)
14.
wartość
zmienną
wartość i zmienną
parametr zaktualizowany
Po wykonaniu podanego ciągu instrukcji zmienna z przyjmuje wartość:
Var
x, y, z : Byte;
x := 3;
y := 2;
z := (x+y) div y;
a)
b)
c)
d)
5
3
2
0
15.
Programowanie w językach wysokiego poziomu wiąŜe się z częstym podejmowaniem wielu
decyzji. W związku z tym w programie źródłowym języka Pascal naleŜy zastosować instrukcję:
a)
b)
c)
d)
16.
While warunek Do
For wartość_początkowa To wartość_końcowa Do
Case wyraŜenie Of
Repeat Until
Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na:
a)
b)
c)
d)
17.
opracowaniu ogólnego planu rozwiązania problemu, który w kaŜdym kolejnym etapie jest uściślany
tworzeniu prostych procedur bibliotecznych
zdefiniowaniu najprostszych procedur i stworzeniu na ich podstawie ogólnego rozwiązania
programowania „od szczegółu do ogółu”
W wyniku wykonania zamieszczonego programu na ekranie monitora wyświetlone zostaną
następujące liczby:
program liczby;
uses crt;
var I : integer;
begin
for I :=0 to 6 do
if (i mod 2) = 0
then writeln(I);
end.
a)
b)
c)
d)
18.
0,2,4,6
2,3,4,5
0,1,2,3
3,4,5,6
Po wykonaniu instrukcji zamieszczonych w poniŜszym kodzie na ekranie monitora
s:=30;
case s mod 3 of
1: write(‘stop’);
2: write(‘koniec’)
else
write(‘start’);
end;
a)
b)
c)
d)
nic się nie wyświetli
wyświetli się napis start
wyświetli się napis stop
wyświetli się napis koniec
19.
Przedstawiony fragment programu zawiera instrukcję:
Case liczba of
1: writeln (‘wybrales 1’);
2: writeln (‘wybrales 2’);
3: writeln (‘wybrales 3’);
4: writeln (‘wybrales 4’);
5: writeln (‘wybrales 5’);
else writeln (‘Nie wybrales liczby 1-5’);
end;
a)
b)
c)
d)
20.
rekurencyjna
warunkową
iteracyjną
wyboru
Tryb graficzny w języku programowania Turbo Pascal uruchamiany jest procedurą:
a)
b)
c)
d)
21.
StartGraph
RunGraph
InitGraph
Graph
Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja:
...
readln (x);
if x>0 then writeln (‘x>0’)
else writeln (‘x<0’);
....
a)
b)
c)
d)
22.
wyboru
iteracyjna
warunkowa
rekurencyjna
PoniŜszy algorytm zapisany w postaci listy kroków przedstawia instrucję:
1. Wczytaj x;
2. Jeśli x>0, to wypisz: „x jest liczbą dodatnią” i zakończ
3. Jeśli x<0, to wypisz: „x jest liczbą ujemną” i zakończ
a)
b)
c)
d)
23.
wyboru
iteracyjną
warunkową
rekurencyjną
Fragment kodu For N := 0 To 800 Do M := M - 2; jest instrukcją
a)
b)
c)
d)
iteracyjną.
prostą.
złoŜoną.
wiąŜącą.
24.
Jaka wartość zmiennej W zostanie wyprowadzona na ekran monitora na koniec działania
programu egzamin?
program egzamin;
var i,W:integer;
begin
i:=1; W:=1;
while i <5 do
begin
i:=i+1;
W:=W*2 + i;
end;
writeln(W);
end.
a)
b)
c)
d)
25.
10
28
57
114
Ile razy w podanym programie wykona się pętla dla n=0?
a)
b)
c)
d)
26.
Ani razu.
i + 1razy.
silnia razy.
Nieskończoną ilość razy.
W zmiennej ma być przechowywana informacja w postaci liczbowej o numerze dnia w danym
miesiącu. Który z typów w języku Pascal naleŜy zastosować, aby kompilator zarezerwował
najmniejszą ilość pamięci?
a)
b)
c)
d)
Char
Byte
Real
Integer
27.
Ile gwiazdek wydrukuje się po uŜyciu następującej sekwencji instrukcji w języku Turbo Pascal?
a)
b)
c)
d)
28.
1
4
7
25
Komentarze umieszczone w tekście programu komputerowego słuŜą na przykład do
a)
b)
c)
d)
29.
podziału programu na strony.
dołączania innych programów.
uruchamiania fragmentów programu.
wyjaśnienia działania fragmentów programu.
Ile warunków występuje w poniŜszym algorytmie przedstawionym w postaci listy kroków?
a)
b)
c)
d)
30.
Jeden.
Dwa niezaleŜne.
Jeden, a w nim zagnieŜdŜony drugi.
Ilość jest uzaleŜniona od wprowadzanych wartości zmiennej a.
PoniŜszy algorytm zapisany w postaci listy kroków zawiera
a)
b)
c)
d)
31.
dwie operacje wyprowadzenia wyniku i jedną operację warunkową.
trzy operacje wprowadzenia danych i dwie operacje warunkowe.
trzy operacje wyprowadzenia wyniku i dwie operacje warunkowe.
dwie operacje wprowadzenia danych i jedną operację warunkową.
Przedstawiony fragment programu w języku Pascal zawiera
a)
b)
c)
d)
pętlę warunkową.
instrukcję wyboru.
instrukcję warunkową.
instrukcję porównania.
32.
W wyniku realizacji algorytmu
otrzyma się
a)
b)
c)
d)
33.
liczbę elementów tablicy.
wartość minimalną tablicy.
wartość maksymalną tablicy.
wartość średnią elementów tablicy.
const n =100;
type dane = array [0..n] of real;
PowyŜszy zapis:
a)
b)
c)
d)
34.
deklaruje zmienną typu real
deklaruje zmienną typu tablicowego
tworzy tablicę wypełnioną liczbami od 1 do 100
tworzy tablicę wypełnioną liczbami od 0 do 100
function xxx(n:integer):integer;
begin
if (n=0) or (n=1) then xxx:=1 else
xxx:=n*xxx(n-1)
end;
Zdefiniowana powyŜej funkcja xxx słuŜy do obliczania
a)
b)
c)
d)
35.
wartości n! (silnia)
iloczynu dwóch liczb
wartości wielomianu
wartości pierwiastka z liczby
Wykonanie poniŜszej procedury z parametrem n=3 spowoduje wyświetlenie na ekranie:
procedure dane(n:integer);
begin
if n=0 then exit;
writeln(n);
dane(n-1);
end;
a)
b)
c)
d)
liczby 3
ciągu liczb 3,2,1
ciągu liczb 1,2,3
ciągu liczb 0,1,2,3
Download