CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)

advertisement
Wstęp
SIMATIC
S7-1500
CPU 1511-1 PN
(6ES7511-1AK00-0AB0)
Przewodnik dokumentacji
1
Charakterystyka ogólna
2
Podłączanie
3
Przerwania, diagnostyka, błędy,
oraz komunikaty systemowe
4
Dane techniczne
5
Rysunki wymiarowe
A
Podręcznik
01/2013
A5E31264526-AA
Informacje prawne
System ostrzeżeń
W niniejszym podręczniku występują ostrzeżenia, które należy przestrzegać w celu zapewnienia bezpieczeństwa
osobistego oraz uniknięcia strat lub uszkodzenia mienia. Ostrzeżenia odnoszące się do bezpieczeństwa osobistego
są oznaczone w podręczniku symbolem zagrożenia bezpieczeństwa, natomiast w przypadku ostrzeżeń
odnoszących się do utraty lub uszkodzenia mienia symbole nie występują. Ostrzeżenia wykazano poniżej w
kolejności według stopnia zagrożenia.
ZAGROŻENIE
Oznacza, że w przypadku nie zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa występuje zagrożenie
śmiercią lub ciężkimi obrażeniami ciała.
OSTRZEŻENIE
Oznacza, że w przypadku nie zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa może wystąpić zagrożenie
śmiercią lub ciężkimi obrażeniami ciała.
OSTROŻNIE
Oznacza, że w przypadku nie zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa mogą wystąpić lekkie
obrażenia ciała.
UWAGA
Oznacza, że w przypadku nie zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa mogą wystąpić szkody
materialne.
W przypadku, gdy występuje kilka niebezpieczeństw o różnym stopniu narażenia, to wszystkie są sygnalizowane
jednym ostrzeżeniem odpowiadającym najwyższemu zagrożeniu. Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia obrażeń
ciała z odpowiednim symbolem, obejmuje również możliwość uszkodzenia mienia.
Kwalifikacje personelu
Produkt lub system opisywany w niniejszym dokumencie może być obsługiwany tylko przez wykwalifikowany
personel dla określonego zadania zgodnie z odpowiadającą dokumentacją, a w szczególności jej ostrzeżeniami i
instrukcjami bezpieczeństwa. Jako personel wykwalifikowany rozumie się osoby, które bazując na swoim
wyszkoleniu i doświadczeniu są zdolne ocenić występujące ryzyko i uniknąć potencjalnych zagrożeń przy pracy z
opisywanymi produktami lub systemami.
Właściwe użycie wyrobów firmy Siemens
Prosimy o przestrzeganie następujących uwag:
OSTRZEŻENIE
Wyroby firmy Siemens mogą być używane wyłącznie w aplikacjach opisanych w katalogu i dokumentacji
technicznej. Jeżeli wykorzystuje się produkty i podzespoły pochodzące od innych producentów, to muszą być
one rekomendowane lub zatwierdzone przez firmę Siemens. Dla zapewnienia bezpiecznej pracy i uniknięcia
problemów niezbędne są odpowiednie: transport, przechowywanie, instalacja, montaż, uruchamianie, obsługa i
konserwacja. Należy zapewnić dozwolone warunki zewnętrzne. Należy stosować się do informacji podanych w
dokumentacji technicznej.
Znaki zastrzeżone
Wszystkie nazwy identyfikowane znakiem ® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Siemens AG. Inne
oznaczenia występujące w niniejszym podręczniku mogą by znakami towarowymi, których wykorzystanie dla
własnych celów przez osoby trzecie może naruszyć prawa właścicieli.
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Treść niniejszej publikacji sprawdzona została pod kątem zgodności opisanego sprzętu i oprogramowania ze
stanem faktycznym. Niemniej jednak nie można założyć braku jakichkolwiek nieprawidłowości. Wyklucza się
wszelką odpowiedzialność i gwarancję całkowitej prawdziwości zawartych informacji. Treść podręcznika poddana
jest okresowo uzupełnieniom i poprawkom. Wszelkie konieczne korekty wprowadza się w kolejnych wydaniach.
Siemens AG
Industry Sector
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
GERMANY
A5E31264526-AA
Ⓟ 01/2013 Dane techniczne mogą ulec zmianie
Copyright © Siemens AG 2013.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Wstęp
Cel dokumentu
Niniejszy podręcznik urządzenia uzupełnia podręcznik systemu automatyki S7-1500 oraz
podręczniki funkcji. Wszystkie funkcje systemu są opisane w podręczniku systemu.
Informacje zawarte w niniejszym podręczniku urządzenia oraz w podręczniku systemu
umożliwiają eksploatację urządzenia CPU 1511-1 PN.
Konwencje
Należy również przestrzegać uwag zapisanych w następujący sposób:
Uwaga
Uwaga zawiera ważne informacje na temat opisywanego produktu i postępowania z nim oraz
wskazuje części dokumentu, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Bezpieczeństwo IT
Aby zapewnić bezpieczne działanie instalacji i maszyn, firma Siemens oferuje mechanizmy
bezpieczeństwa IT dla dostarczanych produktów automatyki i napędów. Zaleca się, aby
regularnie zasięgać informacji na temat nowych rozwiązań bezpieczeństwa IT w odniesieniu
do używanych produktów. Informacje na ten temat można znaleźć w Internecie
(http://support.automation.siemens.com).
Tam można także zapisać się na newslettery dla poszczególnych produktów.
W celu bezpiecznej eksploatacji instalacji lub maszyn, konieczne jest również
integrowanie komponentów automatyki w ramach całościowej koncepcji bezpieczeństwa
IT dla całej instalacji oraz wszystkich urządzeń, które spełniają aktualne wymagania
technologii IT. Informacje na ten temat można znaleźć w Internecie
(http://www.siemens.com/industrialsecurity).
Należy tu również uwzględnić stosowane produkty pochodzące od innych producentów.
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
3
Wstęp
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
4
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
Spis treści
Wstęp ..................................................................................................................................................... 3
1
Przewodnik dokumentacji ........................................................................................................................ 7
2
Charakterystyka ogólna .......................................................................................................................... 9
2.1
Właściwości .................................................................................................................................... 9
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
Elementy obsługi i wyświetlacz ................................................................................................... 12
Widok z przodu modułu z panelem przednim ............................................................................. 12
Widok z przodu modułu bez panelu przedniego ......................................................................... 14
Widok z tyłu modułu .................................................................................................................... 15
2.3
Przełącznik trybu pracy ............................................................................................................... 15
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
Funkcje ....................................................................................................................................... 16
PROFINET IO ............................................................................................................................ 16
PROFIenergy ............................................................................................................................. 17
Resetowanie pamięci .................................................................................................................. 17
Przywracanie ustawień fabrycznych CPU ................................................................................... 19
3
Podłączanie ........................................................................................................................................ 21
4
Przerwania, diagnostyka, błędy i komunikaty systemowe ...................................................................... 25
4.1
Wyświetlanie statusu i błędów CPU ............................................................................................ 25
5
Dane techniczne .................................................................................................................................. 29
A
Rysunki wymiarowe.............................................................................................................................. 39
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
5
Spis treści
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
6
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
1
Przewodnik dokumentacji
Wprowadzenie
Dokumentacja produktów SIMATIC ma modułową strukturę i obejmuje zakres
tematów dotyczących systemu automatyki.
Kompletna dokumentacja dla systemu S7-1500 składa się z podręcznika systemu,
podręczników funkcji oraz podręczników urządzeń
Pomocne informacje do konfigurowania i programowania systemu automatyki można
również znaleźć w systemie pomocy online (Online Help) programu STEP 7.
Przegląd dokumentacji dla modułu CPU 1511-1 PN
W poniższej tabeli wykazano dodatkowe dokumenty, które uzupełniają opis
modułu CPU 1511-1 PN, i które są dostępne w Internecie.
Tabela 1- 1
Dokumentacja dla modułu CPU 1511-1 PN
Temat
Dokumentacja
Opis systemu
Podręcznik systemu S7-1500 Automation • Planowanie aplikacji
System (System automatyki S7-1500)
• Instalacja
(http://support.automation.siemens.com/ • Podłączanie
WW/view/en/59191792)
• Rozruch przy oddaniu do
eksploatacji
Właściwości
modułów
Podręcznik urządzeń Power supplies
(Zasilacze)
(http://support.automation.siemens.com/
WW/view/en/57251228)
Podręcznik urządzeń Signal modules
(Moduły sygnałowe)
(http://support.automation.siemens.com/
WW/view/en/59174020)
Diagnostyka
systemu
Podręcznik funkcji System diagnostics
(Diagnostyka systemu)
(http://support.automation.siemens.com/
WW/view/en/59192926)
Najważniejsze treści
• Podłączanie
• Parametryzacja i adresowanie
• Przerwania, diagnostyka, błędy i
komunikaty systemowe
• Dane techniczne
• Rysunki wymiarowe
• Przegląd
• Ocena diagnostyki sprzętu i
oprogramowania
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
7
Przewodnik dokumentacji
Temat
Dokumentacja
Najważniejsze treści
Komunikacja
Podręcznik funkcji Communication
(Komunikacja)
(http://support.automation.siemens.com/
WW/view/en/59192925)
•
Przegląd
Podręcznik funkcji PROFINET with STEP •
7 V12 (PROFINET z STEP 7 V12)
(http://support.automation.siemens.com/ •
WW/view/en/49948856)
•
Informacje podstawowe na temat
systemu PROFINET
Funkcje systemu PROFINET
Diagnostyka systemu PROFINET
Podręcznik funkcji Web Server (Web
Serwer)
(http://support.automation.siemens.com/
WW/view/en/59193560)
Funkcje
Obsługa
•
•
Podręcznik funkcji Designing interference •
-free controllers (Projektowanie
•
sterowników odpornych na zakłócenia
(http://support.automation.siemens.com/ •
WW/view/en/59193566)
•
•
Koncepcja pamięci Podręcznik funkcji Structure and Use of
the CPU Memory (Struktura i
•
wykorzystanie pamięci CPU)
•
(http://support.automation.siemens.com/
WW/view/en/59193101)
Projektowanie
sterowników
odpornych na
zakłócenia
Informacje podstawowe
Kompatybilność
elektromagnetyczna
Ochrona odgromowa
Wybór obudowy
Konfiguracja
Zasada działania
Zastosowanie
Czasy cyklu i
odpowiedzi
Podręcznik funkcji Cycle and Response
Times (Czasy cyklu i odpowiedzi)
(http://support.automation.siemens.com/
WW/view/en/59193566)
•
•
Informacje podstawowe
Obliczenia
Przetwarzanie
wartości
analogowych
Podręcznik funkcji Analog value
processing (Przetwarzanie wartości
analogowych)
(http://support.automation.siemens.com/
WW/view/en/59193559)
•
•
Opcje podłączenia przewodów
Tabele mierzonych wartości
Podręczniki SIMATIC
Wszystkie aktualne podręczniki dla produktów SIMATIC są dostępne do pobrania
bezpłatnie z Internetu (http://www.siemens.com/automation/service&support).
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
8
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
Charakterystyka ogólna
2.1
2
Właściwości
Numer zamówieniowy
6ES7511-1AK00-0AB0
Widok modułu
Na poniższym rysunku pokazano moduł CPU 1511-1 PN.
Rysunek 2-1 Moduł CPU 1511-1 PN
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
9
Charakterystyka ogólna
2.1 Właściwości
Właściwości
Moduł CPU 1511-1 PN posiada następujące właściwości techniczne:
● komunikacja:
– interfejsy
CPU 1511-1 PN ma interfejs PROFINET z dwoma portami. Oba porty mają ten sam adres
IP i tworzą interfejs do systemu Fieldbus (funkcjonalność switcha).
– wbudowany web serwer
Zapytanie o status CPU jest niezależne od instalacji oprogramowania. Graficznie
wizualizowane zmienne procesowe oraz definiowane przez użytkownika strony
internetowe ułatwiają akwizycję danych.
● funkcja podglądu zmiennych „Trace”
– Wszystkie jednostki CPU systemu automatyki S7-1500 obsługują funkcję podglądu
zmiennych „Trace”. Funkcja podglądu zmiennych „Trace” jest niezależna od
technologii i pomaga w debagowaniu i optymalizacji programu użytkownika. Jest
ona szczególnie użyteczna w technice sterowania ruchem (Motion Control) i
aplikacjach sterowania.
● zintegrowana technologia:
– standardowe sterowanie ruchem (Standard Motion Control)
Otwierane bloki kodu przez sterownik PLC do zaprogramowania funkcjonalności
sterowania ruchem za pomocą interfejsów PROFINET IO IRT oraz PROFIdrive.
Funkcjonalność ta obejmuje osie z regulowaną prędkością, pozycjonowanie
osi oraz zewnętrzne enkodery.
– zintegrowana funkcjonalność regulacji
Uniwersalne regulatory PID lub 3-punktowe regulatory z wbudowanym strojeniem.
Wbudowany regulator temperatury.
● zintegrowana diagnostyka systemu:
– Diagnostyka systemu jest generowana automatycznie i stale wyświetlana.
● zintegrowane bezpieczeństwo:
– ochrona „know-how”
Programy użytkownika mogą być dobrze chronione przed nieautoryzowanym
dostępem i modyfikacją.
– zabezpieczenie przed kopiowaniem
Bloki programu użytkownika są powiązane z numerem seryjnym karty pamięci
SIMATIC lub modułu. Programy użytkownika nie mogą działać bez odpowiedniej
karty pamięci SIMATIC lub odpowiedniego modułu.
– ochrona dostępu
Rozszerzona ochrona dostępu zapewnia kompleksową ochronę przed
nieautoryzowanymi zmianami konfiguracji. Różnym grupom użytkowników można
przypisać różne uprawnienia w zależności od poziomu dostępu.
– ochrona integralności
System chroni dane przesyłane do CPU przed nieautoryzowaną manipulacją.
Transmisje danych zmienione lub spoza systemu są niezawodnie wykrywane przez
CPU.
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
10
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
Charakterystyka ogólna
2.1 Właściwości
● inne szczególne cechy:
– kolorowy wyświetlacz,
– krótkie cykle OB (≤ 500 µs).
Moduł obsługuje następujące funkcje:
● aktualizacja oprogramowania firmware,
● zintegrowany system diagnostyki,
● RT (czas rzeczywisty) w systemie PROFINET IO,
● IRT (izochroniczny czas rzeczywisty) w systemie PROFINET IO,
● PROFIenergy,
● redundancja mediów komunikacyjnych (Media Redundancy),
● I-Device – funkcja urządzenia IO w komunikacji z innymi CPU w sieci PROFINET,
● IO-Controller – funkcja sterownika wejść/wyjść (IO),
● web serwer,
● funkcja podglądu zmiennych „Trace”,
● tryb izochroniczny (Isochronous Mode) – transfer danych w izochronicznym czasie
rzeczywistym,
● wbudowany regulator,
● standardowe sterowanie ruchem (Standard Motion Control).
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje na temat zintegrowanego bezpieczeństwa lub ochrony
dostępu można znaleźć w rozdziale Protection (Ochrona) podręcznika systemu
S7-1500 Automation System (System automatyki S7-1500)
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/59191792).
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
11
Charakterystyka ogólna
2.2 Elementy obsługi i wyświetlacz
2.2
Elementy obsługi i wyświetlacz
2.2.1
Widok z przodu modułu z panelem przednim
Na poniższym rysunku przedstawiono przedni panel modułu CPU 1511-1 PN z wbudowanym
wyświetlaczem.
1
2
3
①
②
③
Wskaźniki LED aktualnego trybu pracy i statusu diagnostycznego CPU
Wyświetlacz
Przyciski sterowania operatora
Rysunek 2-2 Widok z przodu modułu CPU 1511-1 PN (z przednim panelem)
Uwaga
Demontaż oraz montaż przedniego panelu
Przedni panel może zostać zdjęty i wymieniony w czasie wykonywania programu, bez
wpływu na jego działanie.
Uwaga
Zakres temperatur pracy dla wyświetlacza
Aby zwiększyć żywotność wyświetlacza, wyświetlacz wyłącza się przed osiągnięciem
dopuszczalnej temperatury roboczej. Gdy wyświetlacz ostygnie, to ponownie włącza
się automatycznie. Gdy wyświetlacz jest wyłączony, status CPU jest ciągle
wskazywany przez wskaźniki LED.
Więcej informacji na temat temperatur, przy których wyświetlacz wyłącza się i włącza się
znajduje się w części Dane techniczne (strona 29).
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
12
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
Charakterystyka ogólna
2.2 Elementy obsługi i wyświetlacz
Dodatkowe informacje
Więcej informacji na temat wyświetlacza CPU znajduje się w podręczniku
systemu S7-1500 Automation System (System automatyki S7-1500)
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/59191792). Zdejmowanie i
wymiana przedniej pokrywy jest opisane w części dotyczącej obsługi przedniej
pokrywy.
Zablokowanie przedniej pokrywy
Aby chronić CPU przed nieautoryzowanym dostępem, przednią pokrywę można zablokować.
Przednią pokrywę można zablokować plombą lub kłódką o średnicy pałąka 3 mm.
Rysunek 2-3 Zatrzask blokujący modułu CPU
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
13
Charakterystyka ogólna
2.2 Elementy obsługi i wyświetlacz
2.2.2
Widok z przodu modułu, bez przedniego panelu
Na poniższym rysunku przedstawiono elementy obsługi oraz elementy
połączeń modułu CPU 1511-1 PN znajdujące się pod przednim panelem.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
Wskaźniki LED do wskazywania aktualnego trybu pracy i statusu diagnostyki CPU
Połączenie wyświetlacza
Slot na kartę pamięci SIMATIC
Przełącznik trybu pracy
Wskaźniki LED dla 2 portów interfejsu PROFINET X1
Adres MAC
Interfejs PROFINET (X1) z 2-portowym switchem
Podłączenie zasilania
Śruba mocująca
Rysunek 2-4 Widok z przodu modułu CPU 1511-1 PN (bez przedniego panelu)
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
14
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
Charakterystyka ogólna
2.3 Przełącznik trybu pracy
2.2.3
Widok z tyłu modułu
Na poniższym rysunku przedstawiano elementy połączeniowe znajdujące się z tyłu modułu
CPU 1511-1 PN.
1
2
1
3
①
②
③
Powierzchnia styku ekranu
Złącze magistrali montażowej
Śruba mocująca
Rysunek 2-5 Widok z tyłu modułu CPU 1511-1 PN
2.3
Przełącznik trybu pracy
Aby ustawić tryb pracy CPU, należy użyć przełącznika trybu pracy.
W poniższej tabeli przedstawiono pozycje przełącznika i odpowiadające znaczenia.
Tabela 2- 1
Pozycja
Ustawienia przełącznika trybu pracy
Znaczenie
Wyjaśnienie
RUN
Tryb RUN
CPU wykonuje program użytkownika.
STOP
Tryb STOP
CPU nie wykonuje programu użytkownika.
MRES
Reset pamięci
Pozycja resetowania pamięci CPU.
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
15
Charakterystyka ogólna
2.4 Funkcje
2.4
Funkcje
2.4.1
PROFINET IO
PROFINET jest standardem systemu Fieldbus opracowanym przez organizację
użytkowników PROFIBUS User Organization, która definiuje zasady komunikacji
między urządzeniami różnych producentów oraz modelowe rozwiązania
techniczne.
W kontekście PROFINET, PROFINET IO jest koncepcją komunikacji używaną do
implementacji modułowych, rozproszonych aplikacji. IRT (izochroniczny czas
rzeczywisty) systemu PROFINET IO umożliwia uzyskiwanie wymaganych krótkich
czasów odpowiedzi oraz precyzyjnego działania systemu.
Tryb pracy jako sterownika PROFINET IO umożliwia bezpośredni dostęp do
urządzeń wejść/wyjść (IO) w sieci Industrial Ethernet.
Tryb pracy jako urządzenia PROFINET IO umożliwia pracę stacji S7 jako
„inteligentnych” urządzeń PROFINET IO w sieci przemysłowej Industrial
Ethernet.
Protokoły UDP (User Datagram Protocol) – protokół pakietów użytkownika), RT
(real time – czas rzeczywisty) lub IRT (Isochronous-real time – izochroniczny
czas rzeczywisty) są używane do konfiguracji cyklicznej wymiany danych w
komunikacji PROFINET IO.
Ogólne właściwości PROFINET IO
PROFINET IO ma następujące właściwości i funkcje:
● komunikacja w czasie rzeczywistym (RT),
● komunikacja w izochronicznym czasie rzeczywistym (IRT),
● redundancja mediów komunikacyjnych (Media Redundancy),
● uruchamianie priorytetowe,
● zastępowanie urządzenia bez wymiennych nośników,
● I-Device – funkcja urządzenia IO w komunikacji z innymi CPU w sieci PROFINET,
● funkcja sterownika wejść/wyjść (IO),
● tryb izochroniczny (Isochronous Mode) – transfer danych w izochronicznym czasie
rzeczywistym.
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje na temat PROFINET IO można znaleźć w pomocy online
programu STEP 7 oraz w podręczniku systemu PROFINET System Description
(Opis systemu PROFINET)
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/19292127).
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
16
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
Charakterystyka ogólna
2.4 Funkcje
2.4.2
PROFIenergy
PROFIenergy
Funkcja PROFIenergy (dla PROFINET) zmniejsza zużycie energii przy
użyciu poleceń PROFIenergy w czasie wolnym od produkcji.
Dodatkowe informacje
● Podręcznik systemu PROFINET System Description (Opis
systemu PROFINET)
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/19292127)
● Dodatkowe informacje na temat funkcji PROFIenergy są dostępne w Internecie
(http://www.profibus.com) pod pozycją Common Application Profile PROFIenergy
(Powszechne stosowanie profilu PROFIenergy); dokument Technical Specification
for PROFINET (Specyfikacja techniczna PROFINET); wersja 1.0; styczeń 2010 r.;
numer zamówieniowy: 3.802.
2.4.3
Resetowanie pamięci
Poza kilkoma wyjątkami, „resetowanie pamięci” sprowadza się do wyczyszczenia
wszystkich wewnętrznych pamięci i następnie wczytania danych z karty pamięci
SIMATIC.
Opcje
Dostępne są następujące opcje resetowania pamięci CPU:
● przy użyciu przełącznika trybu pracy,
● przy użyciu wyświetlacza,
● przy użyciu programu STEP 7 V12.
Procedura przy użyciu przełącznika trybu pracy
Aby zresetować pamięć CPU przy użyciu przełącznika trybu pracy, należy wykonać
następujące czynności:
1. Ustawić przełącznik trybu pracy w pozycji STOP.
Początkowy rezultat: dioda LED RUN/STOP zapala się na żółto.
2. Ustawić przełącznik trybu pracy w pozycji MRES. Przytrzymać przełącznik trybu
pracy w tej pozycji, aż dioda LED RUN/STOP zapali się na żółto drugi raz i
pozostanie świecąca (co zajmuje trzy sekundy). Następnie zwolnić przycisk.
3. W ciągu następnych trzech sekund, wrócić do ustawienia przełącznika trybu pracy w
pozycji MRES, a następnie ustawić z powrotem w pozycji STOP.
Rezultat: CPU wykonuje resetowanie pamięci, podczas którego dioda LED RUN/STOP
miga na żółto. Gdy CPU zakończy resetowanie pamięci, to dioda LED RUN/STOP
przełączy się na świecenie na żółto.
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
17
Charakterystyka ogólna
2.4 Funkcje
Procedura przy użyciu wyświetlacza
Do polecenia menu „Memory reset” (Resetowanie pamięci) można dotrzeć
wybierając kolejno następujące pozycje menu, potwierdzając każdy krok
przyciskiem „OK”.
● „Settings” (Ustawienia) → „Reset” (Reset) → „Memory reset” (Resetowanie
pamięci)
Rezultat: CPU wykonuje resetowanie pamięci.
Procedura przy użyciu programu STEP 7
Aby zresetować pamięć CPU w programie STEP 7, należy wykonać następujące czynności:
1. Otworzyć kartę zadań CPU „Online Tools” (Narzędzia online).
2. W oknie „CPU control panel” (Panel sterowania CPU) kliknąć przycisk „MRES”.
3. Kliknąć „OK”, aby potwierdzić.
Rezultat: CPU jest w trybie STOP i zostało wykonane resetowanie pamięci CPU.
Reakcja obiektów pamięci na resetowanie pamięci
W poniższej tabeli znajdują się informacje, które obiekty pamięci po
zresetowaniu pamięci pozostają zachowane, a które będą inicjalizowane.
Tabela 2- 2
Wartości obiektów pamięci po zresetowaniu pamięci
Obiekt pamięci
Wartości
Bloki danych, w tym instancji, z wartościami rzeczywistymi
Będą inicjalizowane
Pamięć bitowa, timery i liczniki
Będą inicjalizowane
Niektóre trwale zapisywane tagi (zmienne) z obiektów technologicznych (np. Pozostają zachowane
enkoderów absolutnych z wartościami ustawień)
Bufor diagnostyczny z zapisami (obszar trwałego zapisywania)
Pozostają zachowane
Bufor diagnostyczny z zapisami (obszar nietrwałego zapisywania)
Będą inicjalizowane
Licznik godzin pracy
Pozostają zachowane
Zegar czasu
Pozostają zachowane
Dodatkowe informacje
Więcej informacji na temat resetowania pamięci znajduje się w rozdziale Memory reset
(Resetowanie pamięci) podręcznika systemu S7-1500 Automation System (System
automatyki S7-1500) (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/59191792).
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
18
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
Charakterystyka ogólna
2.4 Funkcje
2.4.4
Przywracanie ustawień fabrycznych CPU
Funkcja resetowania do ustawień fabrycznych „Reset to factory settings”
przywraca CPU do „stanu fabrycznego”. Oznacza to, że wszystkie dane, które były
przechowywane w wewnętrznej pamięci CPU zostaną usunięte.
Zalecenie:
Jeśli moduł CPU sieci PROFINET ma być wymontowany i przeniesiony do magazynu lub w
inne miejsce w celu użycia z innym programem, należy go zresetować do stanu
fabrycznego. Przy tym powinny być również usunięte parametry adresu IP.
Opcje
Dostępne są następujące opcje przywrócenia CPU do stanu fabrycznego:
● przy użyciu przełącznika trybu pracy,
● przy użyciu wyświetlacza,
● przy użyciu programu STEP 7 V12.
Procedura przy użyciu przełącznika trybu pracy
W module CPU nie powinno być karty pamięci SIMATIC, a CPU ma być w trybie
STOP (dioda LED RUN/STOP świeci się na żółto).
Resetowanie do ustawień fabrycznych należy wykonać, kiedy nie ma włożonej karty
pamięci SIMATIC, w następujący sposób:
1. Ustawić przełącznik trybu pracy w pozycji STOP.
Początkowy rezultat: dioda LED RUN/STOP zapala się na żółto.
2. Ustawić przełącznik trybu pracy w pozycji MRES. Przytrzymać przełącznik trybu
pracy w tej pozycji, aż dioda LED RUN/STOP zapali się na żółto drugi raz i
pozostanie świecąca (co zajmuje trzy sekundy). Następnie zwolnić przycisk.
3. W ciągu następnych trzech sekund, wrócić do ustawienia przełącznika trybu pracy w
pozycji MRES, a następnie ustawić z powrotem w pozycji STOP.
Rezultat: CPU wykonuje resetowanie do ustawień fabrycznych, podczas którego dioda LED
RUN/STOP miga na żółto. Stan świecenia na żółto diody RUN/STOP oznacza, że CPU
został zresetowany do ustawień fabrycznych i jest w trybie STOP. Zdarzenie „Reset to
factory settings” (Resetowanie do ustawień fabrycznych) jest zapisane w buforze
diagnostycznym.
Uwaga
Jeśli moduł CPU sieci PROFINET ma być wymontowany i przeniesiony do magazynu lub
w inne miejsce w celu użycia, należy go zresetować do stanu fabrycznego. Przy tym
powinny być również usunięte parametry adresu IP.
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
19
Charakterystyka ogólna
2.4 Funkcje
Procedura przy użyciu wyświetlacza
CPU powinien być w trybie STOP (dioda LED RUN/STOP świeci na żółto). Jeśli karta pamięci
SIMATIC jest włożona, to należy ją wyjąć.
Do polecenia menu „Factory settings” (Ustawienia fabryczne) można dotrzeć wybierając
kolejno następujące pozycje menu, potwierdzając każdy krok przyciskiem „OK”.
● „Settings” (Ustawienia) → „Reset” (Reset) → „Factory settings” (Ustawienia fabryczne)
Rezultat: CPU wykonuje resetowanie do ustawień fabrycznych, podczas którego dioda LED
RUN/STOP miga na żółto. Stan świecenia na żółto diody RUN/STOP oznacza, że CPU został
zresetowany do ustawień fabrycznych i jest w trybie STOP. Zdarzenie „Reset to factory
settings” (Resetowanie do ustawień fabrycznych) jest zapisane w buforze diagnostycznym.
Procedura przy użyciu programu STEP 7
CPU, który ma zostać przywrócony do ustawień fabrycznych, powinien być połączony online.
1. Otworzyć okno widoku CPU „Online and Diagnostics” (Online i diagnostyka).
2. Z folderu „Functions” (Funkcje) wybrać opcję „Reset to factory settings” (Resetowanie do
ustawień fabrycznych).
3. Zaznaczyć pole wyboru „Retain IP address” (Zachowaj adres IP), aby zachować adres IP,
lub pole wyboru „Reset IP address” (Resetuj adres IP), aby usunąć adres IP.
4. Kliknąć przycisk „Reset” (Resetuj).
5. Kliknąć „OK”, aby potwierdzić.
Rezultat: CPU jest w trybie STOP i zresetowany do ustawień fabrycznych.
Reakcja obiektów pamięci na resetowanie CPU do ustawień fabrycznych
W poniższej tabeli znajdują się informacje, które obiekty pamięci po zresetowaniu CPU do
ustawień fabrycznych pozostają zachowane, a które będą inicjalizowane:
Tabela 2- 3
Właściwości obiektów pamięci po zresetowaniu CPU do ustawień fabrycznych
Obiekt pamięci
Wartości
Bloki danych, w tym instancji, z wartościami rzeczywistymi
Będą inicjalizowane
Pamięć bitowa, timery i liczniki
Będą inicjalizowane
Niektóre trwale zapisywane tagi (zmienne) z obiektów technologicznych (np. Będą inicjalizowane
enkoderów absolutnych z wartościami ustawień)
Bufor diagnostyczny z zapisami (obszar trwałego zapisywania)
Będą inicjalizowane
Bufor diagnostyczny z zapisami (obszar nietrwałego zapisywania)
Będą inicjalizowane
Licznik godzin pracy
Będą inicjalizowane
Zegar czasu
Będą inicjalizowane
Dodatkowe informacje
Więcej informacji na temat resetowania do ustawień fabrycznych znajduje się w
rozdziale Memory areas and retentive memory (Obszary pamięci i pamięć trwała)
podręcznika funkcji Structure and Use of the CPU Memory (Struktura i wykorzystanie
pamięci CPU) (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/59193101), a
także w pomocy online programu STEP 7.
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
20
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
3
Podłączanie
W tym rozdziale znajdują się informacje na temat przyporządkowania zacisków
poszczególnych interfejsów oraz schemat blokowy CPU 1511-1 PN.
Napięcie zasilania 24 V DC (X80)
Złącze dla napięcia zasilania jest umieszczone w CPU w stanie fabrycznym.
W poniższej tabeli przedstawiono przyporządkowanie zacisków dla napięcia
zasilania 24 V DC.
Tabela 3- 1
Przyporządkowanie zacisków dla napięcia zasilania 24 V DC
Widok
Nazwa sygnału *
1L+
Opis
24 V DC
2L+
24 V DC **
1M
Uziemienie (Ground)
2M
Uziemienie (Ground) **
* 1L i 2L oraz 1M i 2M są wewnętrznie zmostkowane.
** Prąd powinien być ograniczony do 10 A.
Jeżeli CPU jest zasilany z obwodu zasilania systemu, podłączenie zasilania 24 V nie jest
wymagane.
Zaciski 2L+ i 2M mogą być wykorzystane jako zaciski przelotowe zasilania 24 V.
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
21
Podłączanie
Interfejs PROFINET (X1) z 2-portowym switchem (X1 P1 oraz X1 P2)
W poniższej tabeli przedstawiono przyporządkowanie zacisków dla interfejsu PROFINET z 2portowym switchem. Przyporządkowanie jest zgodne ze standardem Ethernet dla wtyczki
RJ45.
Tabela 3- 2
Przyporządkowanie zacisków interfejsu PROFINET z 2-portowym switchem
Widok
Port 1 (z przodu)
Ekranowanie
Ekranowanie
Nazwa sygnału
Opis
1
TD
Wysyłanie danych (Transmit data) +
2
TD_N
Wysyłanie danych (Transmit data) -
3
RD
Odbieranie danych (Receive data) +
4
GND
Uziemienie (Ground)
5
GND
Uziemienie (Ground)
6
RD_N
Odbieranie danych (Receive data) -
7
GND
Uziemienie (Ground)
8
GND
Uziemienie (Ground)
Port 2 (z tyłu)
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje na temat podłączania CPU oraz akcesoriów (wtyczki
RJ45) można znaleźć w podręczniku systemu S7-1500 Automation System w
(System automatyki S7-1500)
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/59191792).
Przyporządkowanie adresów MAC
CPU 1511-1 PN ma interfejs PROFINET z dwoma portami. Sam interfejs PROFINET ma
adres MAC, i każdy z dwóch portów PROFINET ma własny adres MAC. Występują zatem w
sumie trzy adresy MAC dla CPU 1511-1 PN.
Adresy MAC portów PROFINET są potrzebne dla protokołu LLDP, na przykład dla funkcji
wykrywania zbliżenia.
Numeracja adresów MAC jest sekwencyjna. Pierwszy i ostatni adres MAC są wykonane
laserowo na prawej stronie każdego modułu CPU 1511-1 PN.
W poniższej tabeli przedstawiono przyporządkowanie adresów MAC.
Tabela 3- 3
Przyporządkowanie adresów MAC
Przyporządkowanie
Etykietowanie
Interfejs PROFINET X1
(widoczny w programie STEP 7 dla
dostępnych urządzeń)
• Na przodzie, laserowo
Adres MAC 2
Port X1 P1
(na przykład potrzebny dla protokołu
LLDP)
• Na przodzie i na prawej stronie, nie
laserowo
Adres MAC 3
Port X1 P2
(na przykład potrzebny dla protokołu
LLDP)
• Na przodzie, nie laserowo
Adres MAC 1
• Na prawej stronie, laserowo (początek
zakresu numeracji)
• Na prawej stronie, laserowo (koniec
zakresu numeracji)
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
22
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
Podłączanie
Schemat blokowy
Poniżej przedstawiono schemat blokowy CPU 1511-1 PN.
LED RUN/STOP
(Działanie/
zatrzymanie)
LED
ERROR
(Błąd)
LED LINK TX/RX
LED LINK TX/RX
LED
X1 P2
X1 P1
MAINT
(Wys./odb.
(Wys./odb.
(Serwis) przez port P1 int. X1) przez port P2 int. X1)
Wyświetlacz
Separacja galwaniczna
PN
X1 P1
Switch
PN
X1 P2
Magistrala
montażowa
Obwody
elektroniczne
Moduł
interfejsu
magistrali
montażowej
Karta
pamięci
SIMATIC
X50
Przełącznik trybu pracy
RUN/STOP/MRES
Zasilanie
wewnętrzne
+24 V DC
GND
Złącze napięcia zasilania X80
Rysunek 3-1 Schemat blokowy CPU 1511-1 PN
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
23
Podłączanie
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
24
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
Przerwania, diagnostyka, błędy i komunikaty systemowe
4
W tym rozdziale znajdują się informacje na temat wyświetlanych statusów i
błędów CPU 1511-1 PN.
Dodatkowe informacje na temat przerwań można znaleźć w pomocy online programu
STEP 7.
Dodatkowe informacje na temat diagnostyki oraz komunikatów systemowych
można znaleźć w podręczniku funkcji System diagnostics (Diagnostyka
systemu) (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/59192926).
4.1
Wyświetlanie statusu i błędów CPU
Diody LED
Na poniższym rysunku przedstawiono diody LED modułu CPU 1511-1 PN.
1
2
3
4
5
①
②
③
④
Dioda LED RUN/STOP (żółta/zielona dioda LED działanie/zatrzymanie)
⑤
Dioda LED LINK RX/TX dla X1 P2 (żółta/zielona dioda LED połączenia z
odbieraniem/wysyłaniem danych przez port P2 interfejsu X1)
Dioda LED ERROR (czerwona dioda LED błędu)
Dioda LED MAINT (żółta dioda LED serwisu)
Dioda LED LINK RX/TX dla X1 P1 (żółta/zielona dioda LED połączenia z
odbieraniem/wysyłaniem danych przez port P1 interfejsu X1)
Rysunek 4-1 Diody LED modułu CPU 1511-1 PN (bez panelu przedniego)
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
25
Przerwania, diagnostyka, błędy i komunikaty systemowe
4.1 Wyświetlanie statusu i błędów CPU
Znaczenie diod LED RUN/STOP, ERROR oraz MAINT
Moduł CPU 1511-1 PN ma trzy diody LED sygnalizujące aktualny stan pracy oraz status
diagnostyczny. W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie różnych kombinacji kolorów i
sposobu świecenia diod RUN/STOP, ERROR oraz MAINT.
Tabela 4- 1
Znaczenie diod LED
LED RUN/STOP
LED wyłączona
LED ERROR
LED MAINT
LED wyłączona
LED wyłączona
Znaczenie
Brak zasilania lub niewystarczające
zasilanie CPU.
Wystąpił błąd.
LED wyłączona
LED miga na czerwono LED wyłączona
CPU jest w trybie RUN.
LED świeci na zielono LED wyłączona
LED wyłączona
Trwa zdarzenie diagnostyczne.
LED świeci na zielono LED miga na czerwono LED wyłączona
LED świeci na zielono LED wyłączona
LED świeci na zielono LED wyłączona
Konieczny serwis instalacji.
LED świeci na żółto Sprzęt, którego to dotyczy, należy
wymienić w krótkim okresie czasu.
Wymagany serwis instalacji.
Sprzęt, którego to dotyczy, należy
LED miga na żółto
wymienić w rozsądnym terminie.
Aktualizacja firmware zakończona
powodzeniem.
CPU jest w trybie STOP.
LED świeci na żółto
LED świeci na żółto
LED wyłączona
LED wyłączona
LED miga na czerwono LED miga na żółto
LED miga na żółto
LED wyłączona
LED wyłączona
LED miga na
żółto/zielono
LED wyłączona
LED wyłączona
Program na karcie pamięci SIMATIC
powoduje błąd.
Uszkodzony CPU
CPU wykonuje wewnętrzne operacje
w STOP, np. rozruch po STOP.
Ładowanie programu użytkownika
Rozruch (przejście z RUN → STOP)
LED miga na
żółto/zielono
LED miga na czerwono LED miga na żółto
Rozruch (uruchamianie CPU)
Test diod LED podczas
rozruchu, wstawiania modułu.
Test na miganie diod LED
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
26
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
Przerwania, diagnostyka, błędy i komunikaty systemowe
4.1 Wyświetlanie statusu i błędów CPU
Znaczenie diod LED LINK RX/TX portów interfejsu: X1 P1 oraz X1 P2
Każdy port (port P1 interfejsu X1oraz port P2 interfejsu X1) ma przydzieloną diodę LED
LINK RX/TX. W poniższej tabeli przedstawiono różne przypadki sygnalizacji diody LED
dla portu CPU 1511-1 PN.
Tabela 4- 2
Znaczenie diod LED LINK TX/RX
LED LINK TX/RX
LED wyłączona
Znaczenie
Nie ma połączenia Ethernet pomiędzy interfejsem PROFINET
urządzenia PROFINET a partnerem komunikacji.
Obecnie przez interfejs PROFINET nie są wysyłane/odbierane żadne dane.
Nie ma połączenia LINK.
Odbywa się test na miganie diody LED.
LED miga na zielono
LED świeci na zielono
Nie ma połączenia Ethernet pomiędzy interfejsem PROFINET
urządzenia PROFINET a partnerem komunikacji.
LED błyska na żółto
Dane są obecnie odbierane od partnera komunikacji w sieci Ethernet za
pomocą interfejsu PROFINET urządzenia PROFINET.
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
27
Przerwania, diagnostyka, błędy i komunikaty systemowe
4.1 Wyświetlanie statusu i błędów CPU
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
28
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
5
Dane techniczne
6ES7511-1AK00-0AB0
Oznaczenie typu produktu
Informacje ogólne
CPU 1511-1 PN
Wersja sprzętu
E01
Wersja oprogramowania firmware
Obsługa techniczna programem
STEP 7 środowiska TIA Portal, umożliwiającym
konfigurację/integrację, od wersji
V1.0.0
Wyświetlacz
•
Przekątna ekranu (cm)
Elementy sterujące
V12.0
3,45 cm
•
Liczba przycisków
6
•
Przełącznik trybu pracy
1
Rodzaj instalacji/montażu
•
Możliwość montażu na szynie
Tak
•
Możliwość montażu bezpośrednio/na ścianie.
Nie
Napięcie zasilania
Rodzaj napięcia zasilania
24 V DC
•
Dolna granica dozwolonego zakresu (DC)
19,2 V
•
Górna granica dozwolonego zakresu (DC)
28,8 V
•
Ochrona przed zmianą biegunowości
Tak
Prąd wejściowy
•
Pobór prądu (wartość nominalna)
0,7 A
•
Prąd rozruchowy, maks.
1,9 A; wartość nominalna
•
I²t
0,34 A²s
Moc
•
Moc pobierana z magistrali montażowej
(zbilansowana)
5,5 W
•
Moc dostarczana do magistrali montażowej
10 W
Pobór mocy
•
Pobór mocy, typowo
5,7 W
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
29
Dane techniczne
6ES7511-1AK00-0AB0
Pamięć
Pamięć robocza
•
Wbudowana (dla programu)
150 KB
•
Wbudowana (dla danych)
1 MB
Pamięć ładowania
•
Dodawana (karta pamięci SIMATIC), maks.
Buforowanie
•
Bezobsługowe
Czas przetwarzania CPU
2 GB
Tak
60 ns
•
Operacje na bitach, typowo
•
Operacje na danych typu word (słowo), typowo 72 ns
•
Arytmetyka stałoprzecinkowa, typowo
96 ns
•
Arytmetyka zmiennoprzecinkowa, typowo
384 ns
Bloki (kodu programu) CPU
•
Liczba bloków (łącznie)
Bloki danych DB (Data Block)
2000
•
Liczba, maks.
2000; zakres liczbowy: od 1 do 65535
•
Wielkość, maks.
1 MB
Bloki funkcyjne FB (Function Block)
•
Liczba, maks.
1998; zakres liczbowy: od 1 do 65535
•
Wielkość, maks.
150 KB
Funkcje FC (Function)
•
Liczba, maks.
1999; zakres liczbowy: od 1 do 65535
•
Wielkość, maks.
150 KB
Bloki organizacyjne OB (Organization Block)
•
Wielkość, maks.
150 KB
•
Liczba OB niezależnych od cyklu programu
100
•
Liczba OB przerwania dziennego
20
•
Liczba OB przerwania opóźnienia
20
•
Liczba OB przerwania cyklicznego
20
•
Liczba OB przerwania sprzętowego
50
•
Liczba OB przerwania DPV1
3
•
Liczba OB trybu izochronicznego
1
•
Liczba OB przerwania synchronizacji
technologii
2
•
Liczba OB ponownego uruchomienia
100
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
30
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
Dane techniczne
6ES7511-1AK00-0AB0
•
Liczba OB błędu asynchronicznego
4
•
Liczba OB błędu synchronicznego
2
•
Liczba OB przerwania diagnostycznego
1
Głębokość zagnieżdżenia
•
Według klasy priorytetu
24
Timery/liczniki i ich trwałość przechowywania danych
Liczniki S7
•
Liczba
2048
Trwałość przechowywania danych
•
Ustawiana
Liczniki IEC
•
Liczba
Tak
Dowolna (ograniczona pamięcią roboczą)
Trwałość przechowywania danych
•
Ustawiana
Timery S7
•
Liczba
Tak
2048
Trwałość przechowywania danych
•
Ustawiana
Timery IEC
•
Liczba
Tak
Dowolna (ograniczona pamięcią roboczą)
Trwałość przechowywania danych
•
Ustawiana
Tak
Obszary danych i ich trwałość przechowywania danych
•
Łączny obszar trwałego przechowywania danych (w
tym timery, liczniki, pamięci bitowe); maks.
Pamięć bitowa;
128 KB; dla pamięci bitowych, timerów,
liczników, bloków danych (DB) i danych
technologicznych (osi),
Użyteczna pamięć trwała: 88 KB
•
Wielkość, maks.
16 KB
•
Wielkość pamięci zegara
8; 8 bitów pamięci zegara, łącznie w
jednym bajcie pamięci zegara
Bloki danych
•
Trwałość przechowywania danych ustawiana
Trwałość przechowywania danych wstępnie określona
Dane lokalne
•
Według klasy priorytetu, maks.
Obszar adresowy
•
Liczba modułów wejść/wyjść (I/O)
Tak
Nie
64 KB maks. 16 KB na blok
1024
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
31
Dane techniczne
6ES7511-1AK00-0AB0
Obszar adresowy wejść/wyjść (I/O)
•
Wejścia
32 KB; wszystkie wejścia są w obrazie procesu
•
Wyjścia
32 KB; wszystkie wyjścia są w obrazie procesu
Z czego na wejścia/wyjścia podsystemu
•
Wejścia (wielkość)
8 KB
• Wyjścia (wielkość)
Z czego na moduł komunikacyjny/procesor
komunikacyjny (CM/CP)
• Wejścia (wielkość)
8 KB
•
8 KB
Wyjścia (wielkość)
Partycje obrazu procesu
•
Liczba partycji obrazu procesu, maks.
Przestrzeń adresowa na moduł
•
Liczba podmodułów wejść/wyjść
Konfiguracja sprzętu
8 KB
32
5
•
Moduły na listwę montażową, maks.
32; CPU + 31 modułów
•
Listwa montażowa, liczba rzędów, maks.
1
Liczba urządzeń DP Master
•
Przez moduł komunikacyjny (CM)
Liczba sterowników IO
•
Wbudowany
Moduł komunikacyjny (CM) komunikacji punktpunkt (PtP)
• Liczba CM PtP
4; łącznie można wstawić maksymalnie 4
CM/CP (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet)
1
Liczba CM PtP, których można podłączyć, jest
ograniczona tylko liczbą dostępnych slotów
Czas
Zegar
Typ
Zegar sprzętowy
•
Odchylenie na dzień, maks.
10 s; typowo: 2 s
•
Czas buforowania
Typowo 6 tygodni, przy temperaturze otoczenia
40 °C.
Synchronizacja czasu
•
Obsługiwana
Tak
•
W modułach AS-i Master
Tak
•
W modułach AS-i Slave
Tak
•
W sieci Ethernet za pomocą protokołu NTP
Tak
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
32
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
Dane techniczne
6ES7511-1AK00-0AB0
Interfejsy
•
Liczba interfejsów PROFINET
1
1. Interfejs
Sprzęt interfejsu
•
Liczba portów
2
•
Wbudowany switch
Tak
•
RJ 45 (Ethernet)
Tak
Protokoły
Tak
•
Sterownik PROFINET IO
•
Urządzenie PROFINET IO
Tak
•
Komunikacja SIMATIC
Tak
•
Otwarta komunikacja IE (Open IE)
Tak
•
Web serwer
Tak
• Redundancja mediów komunikacyjnych (Media Tak
Redundancy)
Sprzęt interfejsu
RJ 45 (Ethernet)
•
100 Mb/s
Tak
•
Autonegocjacja (autonegotiation)
Tak
•
Autokrosowanie (autocrossing)
Tak
•
Dioda LED statusu sieci Industrial-Ethernet
Tak
Liczba połączeń
•
Liczba połączeń, maks.
96
•
Liczba połączeń zarezerwowanych dla
urządzeń systemu inżynierskiego ES/
HMI/sieci Web
Liczba połączeń za pośrednictwem
wbudowanych interfejsów
10
•
64
Protokoły
Sterownik PROFINET IO
Usługi
•
Komunikacja PG/OP
Tak
•
Trasowanie (routing) S7
Tak
•
Tryb izochroniczny
Tak
•
Otwarta komunikacja IE (Open IE)
Tak
•
IRT (izochroniczny czas rzeczywisty)
Tak
•
MRP (redundancja mediów komunikacyjnych)
Tak; jako menedżer redundancji MRP i/lub klient
MRP; maksymalna liczba urządzeń w sieci w
topologii pierścienia: 50
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
33
Dane techniczne
6ES7511-1AK00-0AB0
•
PROFIenergy
Tak
•
Uruchamianie priorytetowe
Tak; maksymalnie 32 urządzenia PN
•
Liczba możliwych do podłączenia urządzeń
wejść/wyjść (I/O), maks.
128; w sieci PROFIBUS lub PROFINET za
pomocą CP/CM można podłączyć maksymalnie
256 urządzeń rozproszonych wejść/wyjść (I/O).
•
Liczba urządzeń wejść/wyjść, które można
podłączyć w celu komunikacji RT, maks.
128
•
Z których w linii, maks.
128
•
Liczba urządzeń wejść/wyjść z IRT oraz opcją 64
„high performance” (wysoka wydajność), maks.
•
Liczba urządzeń wejść/wyjść, które mogą być
jednocześnie aktywowane/dezaktywowane,
maks.
•
Liczba urządzeń wejść/wyjść przypadająca na 8
program narzędziowy, maks.
Czas aktualizacji
Z RT (czas rzeczywisty)
8
Minimalna wartość czasu aktualizacji zależy
również od zestawu komponentów
komunikacyjnych dla PROFINET IO, od liczby
urządzeń wejść/wyjść, oraz od liczby
skonfigurowanych danych użytkownika.
•
przy cyklu wysyłania 250 mikrosekund
Od 250 μs do 128 ms
•
przy cyklu wysyłania 500 mikrosekund
Od 500 μs do 256 ms
•
przy cyklu wysyłania 1 ms
Od 1 ms do 512 ms
•
przy cyklu wysyłania 2 ms
Od 2 ms do 512 ms
• przy cyklu wysyłania 4 ms
Z IRT (izochroniczny czas rzeczywisty) i z opcją
„high performance” (wysoka wydajność)
Od 4 ms do 512 ms
•
przy cyklu wysyłania 250 mikrosekund
Od 250 μs do 4 ms
•
przy cyklu wysyłania 500 mikrosekund
Od 500 μs do 8 ms
•
przy cyklu wysyłania 1 ms
Od 1 ms do 16 ms
•
przy cyklu wysyłania 2 ms
Od 2 ms do 32 ms
•
przy cyklu wysyłania 4 ms
Od 4 ms do 64 ms
Dla IRT z opcją „high performance” (wysoka
wydajność) i przypisaniem parametrów dla tak
zwanych „nieparzystych” cykli wysyłania
Czas aktualizacji = ustawienie „nieparzystego”
cyklu wysyłania (wielokrotności 125 µs: od 375 μs,
625 μs, … do 3875 µs)
Urządzenie PROFINET IO
Usługi
•
Komunikacja PG/OP
Tak
•
Trasowanie (routing) S7
Tak
•
Tryb izochroniczny
Tak
•
Otwarta komunikacja IE (Open IE)
Tak
•
IRT, obsługiwane
Tak
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
34
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
Dane techniczne
6ES7511-1AK00-0AB0
•
MRP, obsługiwane
Tak
•
PROFIenergy
Tak
Komunikacja SIMATIC
•
Komunikacja S7, jako serwer
Tak
•
Komunikacja S7, jako klient
Tak
•
Dane użytkownika na zadanie, maks..
Patrz pomoc online
(Komunikacja S7, ilość danych użytkownika)
Otwarta komunikacja IE (Open IE)
•
TCP/IP
Tak
•
Długość danych, maks.
64 KB
•
ISO-on-TCP (RFC1006)
Tak
•
Długość danych, maks.
64 KB
•
UDP
Tak
•
Długość danych, maks.
1472 bajtów
•
DHCP
Nie
•
SNMP
Tak
•
DCP
Tak
•
LLDP
Tak
Web serwer
•
HTTP
•
HTTPS
Redundancja mediów komunikacyjnych (Media
Redundancy)
• Czas przełączenia na przerwanie w linii,
typowo.
•
Liczba węzłów w pierścieniu, maks.
Sloty
•
Wymagana karta pamięci SIMATIC
Tryb izochroniczny
•
Tryb izochroniczny
Tak; strony standardowe i definiowane przez
użytkownika
Tak; strony standardowe i definiowane przez
użytkownika
200 ms
50
Tak
Tak
(aplikacja synchronizowana sygnałem na
zacisku)
•
Stały czas cyklu magistrali
Tak
Funkcje sygnalizacji S7
•
Liczba stacji, które mogą być zalogowane dla
funkcji komunikatów, maks.
32
•
Komunikaty alarmowe związane z blokiem
Tak
•
Liczba konfigurowalnych przerwań, maks.
5000
•
Liczba przerwań jednocześnie aktywnych
500
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
35
Dane techniczne
6ES7511-1AK00-0AB0
Funkcje testowania/uruchamiania
Status/modyfikacja
•
Tagi (zmienne) statusu/modyfikacji
Tak
Tagi (zmienne)
Wejścia, wyjścia, bity pamięci, bloki danych (DB),
timery, liczniki
•
Z których tagów statusu, maks.
200; na zadanie
•
Z których tagów modyfikacji, maks.
200; na zadanie
Wymuszanie
Wymuszanie, tagi,
Wejścia, wyjścia
•
Liczba tagów, maks.
200
•
Blok statusu
Tak; do 8 jednocześnie
•
Pojedynczy krok
Nie
Bufor diagnostyczny
•
Dostępny
Tak
•
Liczba wpisów, maks.
1000
•
Z których odpornych na przerwy zasilania
250
Przerwania/diagnostyka/informacje o statusie
Wskaźnik diagnostyczny LED
•
Dioda LED RUN/STOP
Tak
•
Dioda LED ERROR
Tak
•
Dioda LED MAINT
Tak
•
Wyświetlanie połączenia LINK TX/RX
Tak
Obsługiwane obiekty technologiczne
•
Ruch
•
Oś z regulowaną prędkością
•
Liczba osi z regulowaną prędkością, maks.
•
Oś pozycjonowania
•
Liczba osi pozycjonowania, maks.
•
Zewnętrzny enkoder
•
Liczba zewnętrznych koderów, maks.
•
Regulator
•
PID_Compact
Tak
6; łącznie jest obsługiwanych do 6 osi
(osi z regulowaną prędkością, osi pozycjonowania,
zewnętrznych enkoderów)
6; łącznie jest obsługiwanych do 6 osi
(osi z regulowaną prędkością, osi pozycjonowania,
zewnętrznych enkoderów)
6; łącznie jest obsługiwanych do 6 osi
(osi z regulowaną prędkością, osi pozycjonowania,
zewnętrznych enkoderów)
Tak; Uniwersalny regulator PID z
wbudowaną optymalizacją
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
36
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
Dane techniczne
•
PID_3Step
•
Liczenie i mierzenie
•
Szybki licznik
6ES7511-1AK00-0AB0
Tak; Regulator PID ze integrowaną optymalizacją
dla zaworów
Tak
Warunki otoczenia
Temperatura pracy
•
Montaż poziomo, min.
0 °C
•
Montaż poziomo, maks.
60 °C; Wyświetlacz: 50 °C, wyświetlacz jest
wyłączany w temperaturze pracy typowo 50 °C
•
Montaż pionowo, min.
0 °C
•
Montaż pionowo, maks.
40 °C; Wyświetlacz: 40 °C, wyświetlacz jest
wyłączany w temperaturze pracy typowo 40°C
Konfiguracja
Programowanie
Język programowania
•
LAD
Tak
•
FBD
Tak
•
STL
Tak
•
SCL
Tak
Ochrona „know-how”
•
Ochrona programu użytkownika
Tak
•
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
Tak
•
Ochrona bloku
Tak
Ochrona dostępu
•
Hasło do wyświetlacza
Tak
•
Poziom ochrony: Tylko do odczytu
Tak
•
Poziom ochrony: Zabezpieczenie przed
zapisem/odczytem
Tak
•
Poziom ochrony: Pełna ochrona
Monitorowanie w czasie cyklu programu
Tak
•
Dolna granica
Ustawiany minimalny czas cyklu programu
•
Górna granica
Ustawiany maksymalny czas cyklu programu
Wymiary
•
Szerokość
35 mm
•
Wysokość
147 mm
•
Głębokość
129 mm
Masa
•
Masa, ok..
430 g
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
37
Dane techniczne
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
38
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
A
Rysunki wymiarowe
W tym rozdziale przedstawiono rysunek wymiarowy modułu na szynie montażowej oraz
rysunek wymiarowy modułu z otwartym panelem przednim. Należy przestrzegać podanych
wymiarów przy montażu w szafach, sterowniach, itp.
Rysunki wymiarowe modułu CPU 1511-1 PN
155
147
129
35
126
13 5
Rysunek A-1 Wymiary modułu CPU 1511-1 PN – widoki z przodu i z boku.
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
39
Rysunki wymiarowe
Ø ~4
258
Rysunek A-2 Wymiary modułu CPU 1511-1 PN – widok z boku z otwartym panelem przedni.
CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
40
Podręcznik, 01/2013, A5E31264526-AA
Download