PiUP oraz Fizyka Przyrządów Półprzewodnikowych – zestaw

advertisement
PiUP oraz Fizyka Przyrządów Półprzewodnikowych – zestaw zagadnień sesja 06.2-14.
1. Technologia półprzewodników
Metoda Czochralskiego
Metody epitaksjalne (PVD, MOCVD, MBE, LTE itd.)
2. Absorpcja w półprzewodnikach z prostą i skośną przerwą wzbronioną (krawędź)
3. Koncentracja elektronów i dziur w półprzewodniku w stanie równowagi termodynamicznej

n0 

f ( E ) N ( E )dE
EC
4. Wyprowadzić wzór :
5. Wyprowadzić wzór :
ni  NC NV e
n0  ni e
 Eg / 2 kT
EF  Ei  / kT
p0  ni e
Ei  EF  / kT
6. Rekombinacja pośrednia i bezpośrednia
7. Półprzewodnik w polu elektr. – pochylenie pasm (narysować, mając zadany kierunek wektora
pola elektrycznego)
8. Prąd dyfuzyjny i unoszenia – definicje
dEF
9. Wyprowadzić wzór dla złącza w stanie równow. termod.:
0
dx
10. Udowodnić relację Einsteina
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
D
kT

 q
Równanie ciągłości
B. dokładnie złącze p-n (włącznie z wyprowadzeniem r. Schockley’a)
Efekt fotowoltaiczny - diagram pasm. złącza p-n po oświetleniu (zwarte, rozwarte)
Rodzaje fotodiod.
Detektory. Podział. Parametry. Zasada działania.
Zasada działania det. fotoprzewodzącego; czułość det. fotonowego i termicznego
Ogniwo – wyprowadź wzór Isc(E) i Uoc(E) oraz pokaż, że I=-(Il-If).
Model dwudiodowy ogniwa.
Ogniwa I, II i III generacji
LED – diagram pasm. Materiały na diody LED na różne zakresy spektr.
Polaryzacja diod LED.
GaAsP na LED.
Diagram pasm. blue LED
Absorpcja, emisja spont. i wymuszona, współczynniki Einsteina
Wyprowadź warunek na wystąpienie akcji laserowej ( inwersja).
Wyprowadź warunek na wystąpienie akcji laserowej w laserze półprzew.
Diagram pasm. lasera półprz.
Diagramy pasm. M-S, MIS.
Zas. działania kondensatora CCD
Heterostruktury – diagramy pasm. dla złączy skokowych.
Reguła powinowactwa el. i wspólnego anionu.
Równ. Poissona dla heterostruktury i jego rozwiązanie.
Prąd dyfuzyjny i unoszenia dla heterostruktury.
Download