Załacznik nr 9b

advertisement
Zał. 9b
…………………………………………………………
………………….
Imię i nazwisko
Klasa
ANALIZA ZACHOWAŃ I OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
W KLASIE II PO PIERWSZYM OKRESIE
I
wymaga poprawy
sporadycznie
przeważnie
OBSZARY ZACHOWANIA
zawsze
WSKAŹNIKI POSTĘPU
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
 Utrzymuje porządek w miejscu pracy. Pracuje samodzielnie. Posiada
potrzebne do zajęć przybory i materiały. Kończy rozpoczęte zadania.
Przestrzega regulaminu biblioteki, świetlicy, stołówki, pracowni
komputerowej, pływalni. Prawidłowo spełnia obowiązki dyżurnego. Jest
punktualny, systematyczny. Odrabia zadania domowe. W czasie zajęć,
przerw międzylekcyjnych przebywa na terenie szkoły.
II
Kultura osobista i postawa moralna ucznia.
Zachowuje się kulturalnie (takt, życzliwość, grzeczność). Nie jest
agresywny i arogancki wobec kolegów i koleżanek. Zachowuje się
stosownie wobec osób dorosłych. Dba o kulturę słowa. Jest prawdomówny,
uczciwy.
III
Rozwój własnych zainteresowań.
Bierze udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych i
innych. Uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań.
IV
Dbałość o zdrowie i wygląd zewnętrzny.
Dba o higienę osobistą, schludny wygląd. Dba o dostosowanie ubioru do
pogody, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną. Wykazuje należytą
postawę wobec nałogów i uzależnień. Pamięta o stroju galowym.
V
Postawa społeczna ucznia.
Bierze czynny udział w imprezach szkolnych. Bezpiecznie i zgodnie z
ustalonymi zasadami zachowuje się w świetlicy, klasie, w czasie przerw i
podczas wycieczek. Podejmuje się działań na rzecz klasy, szkoły. Dba o
wspólne mienie. Chętnie udziela pomocy innym. Potrafi współdziałać w
grupie.
I. KOMPETENCJE JĘZYKOWE
MÓWIENIE
Wypowiada się/ nie wypowiada się: wyrazami, krótkimi zdaniami, zdaniami złożonymi,
stosuje wypowiedzi kilkuzdaniowe.
Wypowiedzi cechuje: logiczność, oryginalność, duży zasób słownictwa, poprawność
językowa.
CZYTANIE
Technika czytania: czyta z ekspresją, płynnie, zdaniami, wyrazami, sylabami, głoskuje.
Poprawność czytania: czyta poprawnie/ popełnia błędy przy czytaniu: liczne/ nieliczne.
Ciche czytanie ze zrozumieniem: w pełni rozumie czytany tekst/ ma trudności ze
zrozumieniem tekstu.
PISANIE
Estetyka pisma: pisze kształtnie (zawsze, zazwyczaj, rzadko), płynnie (zawsze, zazwyczaj,
rzadko), proporcjonalnie (zawsze, zazwyczaj, rzadko), prawidłowo łączy litery (zawsze,
zazwyczaj, rzadko).
Przepisywanie: prawidłowo przepisuje: wyrazy, zdania/ popełnia błędy: opuszcza lub
dodaje litery, myli litery o podobnym kształcie, pisze litery w zwierciadlanym odbiciu,
skreśla wyrazy, litery (często, rzadko)
Poprawność ortograficzna: wykazuje czujność ortograficzną/ nie wykazuje czujności
ortograficznej (zawsze, zazwyczaj, rzadko).
Formułowanie myśli w zdaniu pisanym: potrafi / nie potrafi samodzielnie ułożyć ciąg
zdań logicznie powiązanych; potrafi / nie potrafi samodzielnie ułożyć zdanie ( proste –
złożone) prawidłowe pod względem logicznym, gramatycznym i stylistycznym.
II.
KOMPETENCJE MATEMATYCZNE
Dodaje w zakresie …….. : radzi sobie biegle, wystarczająco, popełnia błędy, działa na
konkretach.
Odejmuje w zakresie …….. : radzi sobie biegle, wystarczająco, popełnia błędy, działa
na konkretach.
Mnoży w zakresie …….. : radzi sobie biegle, wystarczająco, popełnia błędy, działa na
konkretach.
Dzieli w zakresie …….. : radzi sobie biegle, wystarczająco, popełnia błędy, działa na
konkretach.
Zadania tekstowe proste: potrafi / nie potrafi rozwiązać samodzielnie / z pomocą.
Zadania tekstowe złożone: potrafi / nie potrafi rozwiązać samodzielnie / z pomocą.
Umiejętności z zakresu geometrii wykonuje: prawidłowo, ma trudności.
Umiejętności praktyczne (proste pomiary, obliczenia pieniężne, zegarowe,
kalendarzowe) wykonuje: prawidłowo, ma trudności.
III.
KOMPETENCJE SPOŁECZNO – PRZYRODNICZE
Wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym: wykazuje się wiedzą rozległą,
ogólną, wycinkową.
Poszanowanie otaczającego środowiska przyrodniczego: szanuje/ nie szanuje (zawsze,
zazwyczaj, rzadko).
Wiedza o otaczającym środowisku społecznym: wykazuje się wiedzą rozległą, ogólną,
wycinkową.
IV.
KOMPETENCJE ARTYSTYCZNO – TECHNICZNE
Wyraża swoje przeżycia i myśli za pomocą prac artystycznych: zawsze, zazwyczaj,
rzadko.
Prace plastyczne są bogate w treści: zawsze, zazwyczaj, rzadko.
Prace plastyczno – techniczne wykonuje estetycznie: zawsze, zazwyczaj, rzadko.
Chętnie śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego: zawsze, zazwyczaj, rzadko.
Chętnie odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych: zawsze,
zazwyczaj, rzadko.
V.
KOMPETENCJE KOMPUTEROWO – INFORMATYCZNE
Prawidłowo posługuje się zestawem komputerowym w podstawowym zakresie:
zawsze, zazwyczaj, rzadko.
Prawidłowo korzysta z programów edukacyjnych: zawsze, zazwyczaj, rzadko.
Prawidłowo korzysta z edytora tekstu oraz edytora grafiki: zawsze, zazwyczaj, rzadko.
VI.
KOMPETENCJE Z ZAKRESU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Chętnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych: zawsze, zazwyczaj, rzadko.
Prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne: zawsze, zazwyczaj, rzadko.
Chętnie uczestniczy w grach zespołowych: zawsze, zazwyczaj, rzadko.
Wykazuje aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej: zawsze,
zazwyczaj, rzadko.
VII.
KOMPETENCJE Z ZAKRESU JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO
Język niemiecki
Prawidłowo opanował słownictwo poznane na lekcjach: umiejętność opanowana na
najwyższym poziomi , na wysokim poziomie, na poziomie oczekiwań, wymaga poprawy.
Śpiewa piosenki i recytuje wierszyki: umiejętność opanowana na najwyższym poziomi ,
na wysokim poziomie, na poziomie oczekiwań, wymaga poprawy.
Rozumie sens dialogów w historyjkach: umiejętność opanowana na najwyższym poziomi ,
na wysokim poziomie, na poziomie oczekiwań, wymaga poprawy.
Czyta wyrazami: umiejętność opanowana na najwyższym poziomie, na wysokim poziomie,
na poziomie oczekiwań, wymaga poprawy.
Przepisuje prawidłowo: umiejętność opanowana na najwyższym poziomie , na wysokim
poziomie, na poziomie oczekiwań, wymaga poprawy.
Aktywnie uczestniczy w lekcjach: bardzo często, zazwyczaj, rzadko, bardzo rzadko.
RELIGIA: …………………………….
ETYKA: ……………………………….
……………………………………………..
…………………………………
data i podpis rodzica
wychowawca
UWAGI:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Download