Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony

advertisement
Prognoza oddziaływania na
środowisko Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Gielniów na
lata 2016 – 2019 z perspektywą do
roku 2023
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
Autorzy opracowania:
Krzysztof Pietrzak
Adam Bronisz
Bartłomiej Przybylski
Meritum Competence
ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
NIP 5262737394
[email protected], [email protected], [email protected]
www.szkolenia.meritumnet.pl
Gielniów, 2016
2
Meritum Competence |
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
SPIS TREŚCI
1.
Wstęp............................................................................................................................................... 4
2.
Streszczenie w języku niespecjalistycznym ..................................................................................... 4
3.
Podstawa prawna opracowania ...................................................................................................... 5
4.
Zakres opracowania ......................................................................................................................... 5
5.
Cele ochrony środowiska uwzględnione podczas opracowania Programu..................................... 5
6.
Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy ......................................................................... 7
7.
Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania .......................................... 8
8.
Informacja o przewidywanym oddziaływaniu transgranicznym ..................................................... 8
9.
Stan środowiska obszaru objętego Programem .............................................................................. 8
9.1
Wody powierzchniowe ............................................................................................................ 8
9.2
Wody podziemne .................................................................................................................. 11
9.3
Klimat i jakość powietrza ....................................................................................................... 12
9.3.1
Poziomy zanieczyszczeń ................................................................................................ 13
9.4
Gleby...................................................................................................................................... 14
9.5
Hałas ...................................................................................................................................... 15
9.6
Pola elektromagnetyczne ...................................................................................................... 16
9.7
Zasoby przyrodnicze .............................................................................................................. 16
9.7.1
Lasy ................................................................................................................................ 16
9.7.2
Formy ochrony przyrody ............................................................................................... 18
9.7.2.1
Obszar natura 2000 ................................................................................................... 18
9.7.2.2
Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy przysusko – szydłowieckie”.......................... 18
9.7.2.3
Pomniki przyrody ....................................................................................................... 18
9.7.2.4
Użytki ekologiczne ..................................................................................................... 18
9.7.2.5
Stanowiska dokumentacyjne..................................................................................... 19
9.8
Zasoby geologiczne................................................................................................................ 19
9.9
Zabytki ................................................................................................................................... 20
10. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ............................................................................... 21
11. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność
tego obszaru, a także na środowisko............................................................................................. 21
12. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w Programie ............................................... 25
Meritum Competence |
3
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
Wstęp
Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko (dalej: Prognozy) jest
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gielniów na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku
2023 (dalej: Program). Konieczność opracowania Prognozy wynika z faktu, że w Programie
przewidziano do realizacji przedsięwzięcie (zadanie) polegające na budowie sieci
kanalizacyjnej w miejscowościach: Bochenka, Brzezinki, Drynia, Gałki, Gielniów, Lelitek,
Snarki, Rozwady, Wywóz. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 71) budowa sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 1 km jest zaliczana do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W związku
z powyższym, zgodnie z art. 47 pkt 2 ustawy z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn zm.), stwierdzono
konieczność opracowania niniejszej Prognozy.
Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Gielniów na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023 została opracowana, ponieważ
jedno z zadań przewidzianych w nim do realiizacji tj. budowa kanalizacji, jest zgodnie
z polskim prawodastwem, zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko, co jednocześnie obliguje organ opracowujący dokument do
sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu.
Prognoza zawiera informacje o stanie środowiska, istotnych problemach ochrony
środowiska oraz możliwym oddziaływaniu na środowisko dokumentu dla którego jest
sporządzania. W przypadku Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gielniów na lata 2016
- 2019 z perspektywą do roku 2023, elementami środowiska, które wymagają interwencji są
powietrze i woda.
Analiza pod kątem możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko i obszary
Natura 2000 zadań ujętych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gielniów na lata
2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023, którymi są:
Meritum Competence |
4
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
1. Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości
położonych na terenie gminy,
2. Remonty bieżące dróg gminnych – poprawa infrastruktury drogowej,
3. Adaptacja strażnicy OSP w Bielinach na świetlicę wiejską wraz z rewitalizacją terenu,
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bochenka, Brzezinki, Drynia,
Gałki, Gielniów, Lelitek, Snarki, Rozwady, Wywóz,
5. Odnowa parku wiejskiego w miejscowości Gielniów,
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kolonia Brzezinki, Gielniów,
Jastrząb, Wywóz, Huta, oraz Puszcza,
wykazała, że ich reazlizacja nie będzie negatywnie oodziaływać na środowisko.
Podstawa prawna opracowania
Podstawą prawną wykonania Prognozy jest art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.
353 z późn zm.).
Zakres opracowania
Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn zm.) i został uzgodniony
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo z dnia 25 lipca 2016.r,
znak: WOOŚ-I.411.205.2016.JD) oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym
w Warszawie (pismo z dnia 6 lipca 2016 r., znak: ZS.9022.1219.2016JM).
Cele ochrony środowiska uwzględnione podczas opracowania
Programu
Celami realizacji programu ochrony środowiska jest poprawa stanu i ochrona
środowiska, w szczególności:
5
Meritum Competence |
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016

Wzrost selektywnej zbiórki odpadów u źródła,

Minimalizacja negatywnych skutków oddziaływania ruchu drogowego na
środowisko,

Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska,

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,
przy
jednoczesnym
zapewnieniu
rozwoju
społeczno-gospodarczego.
Ujęte
w Programie cele są spójne z następującymi dokumentami strategicznymi:
I.
Strategia Rozwoju Kraju 2020:
1. Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka:
a) Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko:
 Priorytetowy
kierunek
interwencji
II.6.1.
Racjonalne
gospodarowanie zasobami,
 Priorytetowy kierunek interwencji II.6.4. Poprawa stanu środowiska.
II.
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”:
1. Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska
a) Kierunek
interwencji
1.3.
Zachowanie
bogactwa
różnorodności
biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna.
2. Cel 3. Poprawa stanu środowiska:
a) Kierunek interwencji 3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla
społeczeństwa i gospodarki,
b) Kierunek interwencji 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym
wykorzystanie ich na cele energetyczne,
c) Kierunek interwencji 3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz
tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy.
III.
Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”:
1. Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców:
a) Działanie 3.1.2. Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy na
temat wyzwań zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu.
IV.
Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku):
1. Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego
Meritum Competence |
6
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
a) Cel szczegółowy 1. Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury
transportowej,
b) Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.
V.
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020:
1. Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz
poprawa ich dostępności przestrzennej:
a) Kierunek interwencji 2.1.4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
i oczyszczalni ścieków.
Niniejszy POŚ wpisuje się również następujące cele Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Przysuskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019:

Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,

Racjonalizacja gospodarki wodnej,

Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego,

Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej,

Rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej.
Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy
Procedura tworzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko była
sporządzana równolegle do realizacji dokumentu podstawowego - Programu Ochrony
Środowiska.
Prognozę wykonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn
zm.)
W niniejszym dokumencie dokonano analizy oddziaływań na środowisko w oparciu
o dane literaturowe oraz ustalenia własne, które zestawiono z lokalnymi uwarunkowaniami
środowiskowymi. W przypadku zapisów Prognozy zastosowano jakościową analizę
macierzową, dzięki czemu możliwe było poddanie ocenie wpływu poszczególnych zadań
ujętych w Programie na środowisko
7
Meritum Competence |
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków
realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz
częstotliwości jej przeprowadzania
Aby realizacja zadań zawartych w Programie przebiegała zgodnie z założonym
harmonogramem, niezbędne jest prowadzenie monitoringu oraz ewaluacji ich wykonania.
Celem monitoringu jest ocena realizacji wskazanych w Programie zadań, w tym:
o
określenie stopnia realizacji przyjętych celów;
o
ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem;
o
analizę przyczyn rozbieżności.
Monitoring
realizacji
planu
będzie
prowadzony
z
wykorzystaniem
wzoru
sprawozdania znajdującego się w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gielniów na lata
2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023– (tabela nr 20.) Do końca lutego każdego roku
kalendarzowego wyznaczony przez Wójta Gminy Gielniów pracownik Urzędu Gminy uzupełni
wzór sprawozdania, a następnie przeanalizuje, czy zadania są realizowane zgodnie
z założonym harmonogramem i czy występują trudności w ich realizacji. Jeżeli w wyniku
analizy okaże się, że istnieją rozbieżności pomiędzy stopniem realizacji Planu a jego
założeniami, zostaną podjęte czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn rozbieżności
oraz określenie działań korygujących.
Informacja o przewidywanym oddziaływaniu transgranicznym
Program nie przewiduje realizacji zadań, które miałyby oddziaływanie transgraniczne.
Stan środowiska obszaru objętego Programem
9.1 Wody powierzchniowe
Teren Gminy Gielniów leży w obrębie zlewni rzeki Pilicy i jej dopływów: Gielniowianki,
Brzuśni, Litówki, Wiązownicy oraz Drzewiczki.
8
Meritum Competence |
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
Uzupełnieniem sieci rzecznej są zbiorniki wodne. Na terenie gminy istnieje
5 zbiorników o łącznej powierzchni 67,38 ha o pojemności 521 tys. m3. Do najważniejszych
należy zbiornik Rozwady (59 ha) i Kotfin (5,0 ha).1
Ocenę jakości wód powierzchniowych prowadzi Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska w Warszawie w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia
2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U.
2014 nr 0 poz. 1482 2014.11.14).
Na terenie gminy nie jest usytuowany punkt badania stanu jakości wód
powierzchniowych. Badaniami monitoringu w 2014 roku były objęte wody powierzchniowe
przepływające przez teren gminy poza jej granicami tj.:
o Drzewiczka od Brzuśni do ujścia – stan zły,
o Wiązownica - Słowików (ujście do Radomki) – stan zły.
Na podstawie wyników uzyskanych w punktach badania stanu jakości wód
powierzchniowych przepływających przez teren gminy można wywnioskować, iż stan wód
powierzchniowych na terenie Gminy Gielniów jest zły. Dokładniejsze dane dotyczące
monitoringu ww. rzek przedstawia Tabela 1.
Według danych Polskiej Służby Hydrogeologicznej (PSH) na obszarze Gminy Gielniów
nie ma terenów narażonych na podtopienia.
9
1
Urząd Gminy Gielniów – Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gielniów na lata 2012 – 2015 z perspektywą
do roku 2019
Meritum Competence |
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
Tabela 1 Wyniki ocen Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) badanych w 2014 roku.
Nazwa
ocenianej JCW
Kod
ocenianej
JCW
Drzewiczka od
PLRW200019
Brzuśni do
254899
ujścia
Wiązownica
PLRW200017
252499
Kod
reprezentatywnego
punktu pomiarowokontrolnego
Nazwa
reprezentatywnego
punktu pomiarowokontrolnego
PL01S0701_1098
Drzewiczka - Wólka
Magierowa (ujście do
Pilicy)
PL01S0701_1081
Wiazownica Słowików (ujście do
Radomki)
Silnie
zmieniona
lub
sztuczna
JCW (T/N)
Klasa
elementów
biologicznych
Klasa
elementów
hydro
morfologicz
nych
Klasa
elementów
fizykochemicz
nych
STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY
STAN
CHEMICZNY
STAN
JCW
N
II
stan db /
potencjał db
I
stan bdb /
potencjał
maks.
II
stan db /
potencjał db
DOBRY
PSD_sr
ZŁY
N
III
stan / potencjał
umiarkowany
I
stan bdb /
potencjał
maks.
II
stan db /
potencjał db
UMIARKOWANY
B.D
ZŁY
Źródło: WIOŚ w Warszawa
10
Meritum Competence |
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
9.2 Wody podziemne
Ocenę, jakości tych wód Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie
prowadzi w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2008
r. w sprawie kryteriów i oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 850 z późn. zm.)
Na obszarze gminy Gielniów występują wody podziemne związane z utworami.
wodonośnymi czwartorzędowymi i jurajskimi.2
Poziom czwartorzędowy ze względu na niewielką miąższość warstwy wodonośnej
i znaczne zróżnicowanie litologiczne, ma znaczenie lokalne i charakteryzuje się dużą
zasobnością.
Zwierciadło pierwszego poziomu wód gruntowych kształtuje się w zależności od
rzeźby i budowy geologicznej rejonu na głębokości od 1,2 - 10,8 m ppt.3 Jest on ujmowany
przez część studni kopanych zlokalizowanych przeważnie w pobliżu dolin rzecznych. Wody
tego poziomu są narażone na zanieczyszczenia, ze względu na płytkie występowanie i brak
izolacji od powierzchni.
Wody podziemne jurajskiego poziomu wodonośnego stanowią podstawowy poziom
użytkowy na terenie gminy. Warstwę wodonośną stanowią spękane piaskowce jury dolnej.
Warunki hydrogeologiczne tego poziomu są zróżnicowane, ze względu na występowanie
licznych przewarstwień ilastych oraz zaangażowanie tektoniczne poszczególnych partii
masywu jurajskiego. Na terenie gminy znajduje się GZWP "Goszczewice - Szydłowiec", który
podlega szczególnej ochronie. W zasięgu zbiornika znajduje się cała wschodnia część gminy.
Gmina Gielniów znajduje się w obrębie JCWPd4 nr. 98, którego stan chemiczny
i ilościowy oceniono na dobry.5
Na terenie gminy Gielniów jest prowadzony monitoring wód podziemnych
w miejscowości Goździków. Ostatnie wykonane badania wód podziemnych przez WIOŚ
w Warszawie w 2012 roku charakteryzowała III klasa wg. pH. Porównując wyniki badań
z 2010 r. jakość wód pozostała bez zmian.
11
2
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Monitoring Jakości Wód Podziemnych
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gielniów na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019
4
Jednolite części wód podziemnych
5
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Monitoring Jakości Wód Podziemnych
3
Meritum Competence |
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
9.3 Klimat i jakość powietrza
Badanie i ocena jakości powietrza jest realizowana przez Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska w oparciu o przepisy art. 85-95 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 672). Powyższe przepisy wraz z rozporządzeniami
Ministra Środowiska: z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1032) i z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1031) definiują system
monitoringu powietrza, określają zakres i sposób badania jakości powietrza, określają
minimalną liczbę stacji oraz metody i kryteria oceny.
Zanieczyszczenia wprowadzane są do powietrza z czterech podstawowych źródeł:
• punktowych (w znacznym stopniu decydują o ilości wprowadzanych do
powietrza zanieczyszczeń, jednak ich uciążliwość w skali lokalnej może być
mniejsza niż emisji powierzchniowej,
• powierzchniowych (indywidualne ogrzewanie),
• liniowych (ruch kołowy),
• rolnictwo.
Emisja powierzchniowa wynika ze stosowania paliw stałych, szczególnie węgla
kamiennego w domowych instalacjach grzewczych, w tym również spalania różnego rodzaju
odpadów palnych, np. butelki i opakowania plastikowe, co powoduje uwalnianie szkodliwych
gazów.
Emisja liniowa skoncentrowana jest wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych
i charakteryzuje się dużą nierównomiernością w ciągu doby. Substancje emitowane
z silników pojazdów oddziaływają na stan powietrza szczególnie w najbliższym otoczeniu
dróg, a ich wpływ maleje wraz z odległością. Największe zanieczyszczenia komunikacyjne
związane z ruchem pojazdów w Gminie Gielniów emitowane są m. in. wzdłuż dróg:
• krajowej nr 12 (Piotrków Trybunalski – Przysucha – Radom – Puławy),
• drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec – Jędrzejów.
12
Meritum Competence |
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
9.3.1 Poziomy zanieczyszczeń
Oceny są wykonywane w odniesieniu do obszaru strefy. Obowiązujący układ stref
określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref,
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012 poz. 914).
Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor
ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok
poprzedni oraz (odrębnie dla każdej substancji) dokonuje klasyfikacji stref.
Wynikiem oceny dla kryterium ochrony zdrowia i kryterium ochrony roślin, dla
wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:
• klasa A – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio
poziomów dopuszczalnych bądź poziomów docelowych;
Wymagane działania: utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu dopuszczalnego
oraz próba utrzymania najlepszej jakości powietrza.
• klasa B – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne lecz nie przekraczają ustalonych dla nich marginesów tolerancji;
Wymagane działania: określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych; określenie
przyczyn przekroczeń, podjęcie działań w celu zmniejszenia emisji.
• klasa C – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines
tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne bądź poziomy docelowe;
Wymagane działania: niezbędne jest opracowanie i wdrożenie programu ochrony powietrza
w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych w powietrzu, w zakresie danego
zanieczyszczenia.
• klasa C2 – w przypadku pyłu PM2,5 jeżeli stężenia substancji na terenie strefy
przekraczają poziom docelowy (dodatkowa klasyfikacja zgodnie z pismem GIOŚ
z dnia 9.02.2012 r., znak: DM/5102-07/01/2012/BT).
Dla parametru jakim jest poziom celu długoterminowego dla ozonu, przewidziano:
Meritum Competence |
13
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
• klasa D1 – jeżeli
poziom
stężeń
ozonu
nie
2016
przekracza
poziomu
celu
długoterminowego;
• klasa D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego;
Wymagane działania: niezbędne jest podejmowanie ekonomicznie uzasadnionych działań
technicznych
i
technologicznych
mających
na
celu
osiągnięcie
poziomu
celu
długoterminowego do 2020 roku.
Uwzględniając ww. wytyczne, wynikiem oceny dla kryterium ochrony zdrowia
i kryterium ochrony roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie
strefy do jednej z klas. Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń
występujących na jej obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami dotyczącymi działań
na rzecz poprawy jakości powietrza, bądź utrzymania jakości na dotychczasowym poziomie.
Według zapisów ww. rozporządzenia w województwie mazowieckim klasyfikację dla
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu, PM 2,5 i PM 10, tlenku węgla, benzenu oraz pyłu
ołowiu, arsenu, niklu, kadmu i benzo(α)pirenu w pyle PM 10 oraz ozonu wykonuje się
w strefie mazowieckiej (PL 1404) do której należy m.in. Gmina Gielniów.
Na terenie Gminy Gielniów nie ma punktów pomiaru zanieczyszczenia powietrza.
Zlokalizowane najbliżej stanowisko pomiarowe na terenie strefy mazowieckiej znajduje się
w Belsku Dużym, ok 60 km od miejscowości Gielniów w kierunku północno-wschodnim.
9.4 Gleby
Znaczną część obszaru gminy pokrywają gleby bielicowe oraz brunatne wyługowane
i kwaśne, wykształcone na utworach pochodzenia lodowcowego (gliny, piski gliniaste) oraz
na utworach pyłowych wodnego pochodzenia i lessach. Największe powierzchnie gleby te
zajmują w południowo-zachodniej części terenu gminy. Na obszarach dolin rozciągają się
gleby madowe oraz torfowe.6
Większość gruntów rolnych zaliczana jest do słabych jakościowo V, VI klasa
bonitacyjna. Obejmują one około 57 % całego areału. Największe powierzchnie gleb dobrych
(II - III klasy bonitacyjnej) występują w okolicy Jastrzębia (89 ha), Bielin, Goździkowa, Rozwad,
Gałek, Zielonki (310 ha). Są to gleby pochodzenia organicznego (torfowo–murszowe)
6
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gielniów na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019
Meritum Competence |
14
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
związane głównie z dolinami rzek. Ogółem na terenie Gminy Gielniów kompleksy gleb
chronionych zajmują około 20% powierzchni użytków rolnych.7 Dominuje kompleks żytni
słaby oraz żytni bardzo słaby. Wśród użytków zielonych również słaby i bardzo słaby.
Na obszarze powiatu przysuskiego jak i Gminy Gielniów dominują gleby o odczynie
bardzo kwaśnym i kwaśnym pH od 4,5 do pH 5,5, których udział jest znaczący i waha się
w granicach 61–80%8. Spowodowane jest to stanem naturalnym. Odporność gleb na
degradacje waha się od średniej do bardzo małej. Uwarunkowane jest to rodzajem skały
macierzystej.
Zakwaszenie gleb wpływa nie tylko na zmniejszenie plonów, lecz także sprzyja
przyswajaniu przez rośliny metali ciężkich, co wymusza zwiększenie nakładów na zabiegi
agrotechniczne gleb - wapnowanie i nawożenie. Udział gleb wymagających wapniowania
waha się w granicach 41–60%9, bowiem zabieg ten ogranicza niepożądane skutki
nadmiernego zakwaszenia gleb. Ma ono na celu poprawę odczynu oraz wpływa korzystnie na
większość właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleb.
9.5 Hałas
Gmina Gielniów jest narażona głównie na hałas powodowany ruchem drogowym.
Przez jej terytorium przebiega linia kolejowa nr 22, której stacja znajduje się w Bielinach.
Gmina nie znajduje się ona również w zasięgu oddziaływania hałasu wywoływanego przez
startujące samoloty. Z uwagi na zagospodarowanie, w dużej mierze, terenów dla celów
rolniczych, brak jest na terenie gminy większych zakładów przemysłowych. Lokalnie, na
pogorszenie klimatu akustycznego wpływa emisja dźwięku z różnego rodzaju zakładów m.in.
warsztatów samochodowych i magazynów. Na poziom hałasu wpływ mają przede wszystkim
natężenie ruchu, typ i stan nawierzchni, a także rodzaj pojazdów poruszających się po
drogach.
Przez Gminę Gielniów przebiega droga krajowa nr 12 od granicy z Niemcami
w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku, w obrębie gminy odcinek wynosi 10,764 km.
Jest to droga asfaltowa, której średni dobowy ruch roczny pojazdów silnikowych wynosił
15
7
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gielniów na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019
Ibidem
9
Ibidem
8
Meritum Competence |
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
ponad 5 100 pojazdów silnikowych.10 Drogą tą, oprócz samochodów osobowych, jeżdżą
autokary i samochody ciężarowe. Stan drogi jest dobry.
Przez teren gminy przebiega również:

droga wojewódzka nr 728 Grójec – Jędrzejów o długości 8,263 km,

5 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 20,410 km,

50 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 88,35 km.11
Na terenie Gminy Gielniów nie przeprowadzono kompleksowych badań klimatu
akustycznego, stąd nie jest możliwe ustalenie długookresowych zmian jego natężenia.
9.6 Pola elektromagnetyczne
Przez teren gminy przebiegają:
 linie wysokiego napięcia
 linie średniego napięcia,
 linie niskiego napięcia doprowadzające energię do wszystkich obiektów
i odbiorców na terenie gminy,
 stacje transformatorowe SN/n.n
W miejscowości Gielniów zlokalizowane są 2 punktowe źródła promieniowania
elektromagnetycznego tj.: 12

maszt własny sieci T-Mobile,

maszt własny sieci Plus, z którego korzysta także Aero 2.
W ramach monitoringu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
dotychczas nie prowadził okresowych badań kontrolnych poziomów pól promieniowania
elektromagnetycznego w środowisku na terenie Gminy Gielniów.
9.7 Zasoby przyrodnicze
9.7.1 Lasy
Lasy w gminie zajmują powierzchnię 3251,44 ha, co stanowi 41 % powierzchni
ogólnej. Na lasy publiczne przypada 846,04ha (26,02%), w tym 4,8 ha jest własnością
gminy.13
16
10
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2015
Urząd Gminy Gielniów
12
Urząd Komunikacji Elektronicznej, aktualizacja: 18.06.2016
11
Meritum Competence |
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
Rozmieszenie lasów na terenie gminy jest nierównomierne. Największy i zarazem
najcenniejszy przyrodniczo występuje w południowo – wschodniej części gminy. Przeważają
drzewostany 41-80 letnie. Drzewostany powyżej 81 lat tworzą skupisko około 200 ha
w południowym kompleksie lasów państwowych w okolicy wsi Budy. Lasy ochronne
obejmują siedliska na powierzchni 285 ha. Spełniają one głównie funkcje wodochronne.
Występują one w rejonie źródliskowym rzek Brzuśni i Gielniowianki. W drzewostanie
dominuje jodła i sosna, W mniejszym stopniu świerk i brzoza; olsza lokalnie buk i modrzew.14
Lasy prywatne spełniają głównie funkcje gospodarcze, w mniejszym stopniu
ekologiczne, wpływając korzystnie na klimat lokalny, warunki glebowe, stosunki wodne
i równowagę biologiczną w środowisku przyrodniczym.
W lasach prywatnych zagrożeniem jest rozdrobnienie kompleksów i brak planowego
gospodarowania. Powoduje to przerwanie ciągłości naturalnych ekosystemów i ograniczenie
liczby nisz ekologicznych, stanowiących ostoje zwierząt.
Dla lasów ogólnymi zagrożeniami są pożary, kradzieże drewna, zaśmiecanie ich
w pobliżu terenów mieszkaniowych i dróg. Niewystarczająca jest także ilość i jakość
infrastruktury turystycznej i komunalnej w sąsiedztwie lasów.
Zagadnienia związane z gospodarką leśną są bardzo ważne, gdyż zwiększanie
powierzchni leśnej prowadzi do:
 poprawy bilansu wodnego danego obszaru,
 przeciwdziałania
erozji
wodnej
i
wietrznej
gleby,
zwiększania
bioróżnorodności terenów rolnych,
 tworzenia korytarzy ekologicznych.
Lasy państwowe pozostające w mniejszości są podporządkowane Nadleśnictwu
Przysucha, a lasy prywatne Starostwu Powiatowemu w Przysusze.
17
13
14
GUS dane z 2014 roku.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gielniów na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019
Meritum Competence |
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
9.7.2 Formy ochrony przyrody
9.7.2.1 Obszar natura 2000
W Gminie Gielniów nie ma terenów objętych obszarem Natura 2000.
9.7.2.2 Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy przysusko – szydłowieckie”
Środkową i południową część gminy obejmuje Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy
przysusko–szydłowieckie”. Powierzchnia zajmowana przez Obszar na terenie Gminy Gielniów
wynosi 4805,0 ha.15
Rozporządzeniem nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko–szydłowieckie (Dz. U. Woj. Maz. Nr. 105,
poz. 2947), ustalono czynną ochronę ekosystemów leśnych na wspomnianym terenie.
Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie obejmuje tereny
chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach.
Obejmuje zespół leśny i tereny z nim związane należące do kompleksu lasów Gór
Świętokrzyskich, które wspólnie ze staropolskim zagłębiem przemysłowym rozciągającym się
w rejonie Przysuchy, Chlewisk, Rzucowa, stanowią bardzo atrakcyjny o dużym bogactwie
przyrodniczym teren turystyczno-wypoczynkowy, a także naukowo-badawczym.
9.7.2.3 Pomniki przyrody
Na terenie Gminy Gielniów znajduje się 6 pomników przyrody ożywionej.
Lp.
Rodzaj tworu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Drzewo
Drzewo
Drzewa
Drzewo
Drzewo
Drzewo
Tabela 2 Pomniki przyrody na terenie Gminy Gielniów
Data
Typ pomnika
Lokalizacja
ustanowienia
Pojedynczy
2008-11-29
Przy drodze Gielniów-Gałki
Pojedynczy
2008-11-29
Przy drodze Gielniów-Gałki
Skupisko
2008-11-29
Przy drodze Gielniów-Gałki
Pojedynczy
2008-11-29
Nadleśnictwo Przysucha, poddz. Nr 106i
Pojedynczy
2008-11-29
Przy drodze Gielniów-Gałki
Pojedynczy
2008-11-29
Przy drodze Gielniów-Gałki
Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [dostęp dnia: 30.06.2016]
9.7.2.4 Użytki ekologiczne
Zgodnie z Rozporządzenie nr. 122 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lipca
2001 r. na terenie Gminy Gielniów utworzono użytki ekologiczne o łącznej powierzchni ok.
10 ha.
15
GUS 2014
Meritum Competence |
18
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2016
Tabela 3 Użytki ekologiczne na terenie Gminy Gielniów
Powierzchnia
Data
Rodzaj użytku
Tekstowy opis granic
[ha]
ustanowienia
siedlisko przyrodnicze i
stanowisko rzadkich lub
0,87
1998-05-15
Drzewica, 30 w
chronionych gatunków
nieużytkowane
Gmina Gielniów, ewidencja
1,88
1998-05-15
pastwisko
gruntów 752
siedlisko przyrodnicze i
Gmina Gielniów, ewidencja
stanowisko rzadkich lub
2,97
1998-05-15
gruntów 749
chronionych gatunków
siedlisko przyrodnicze i
Gmina Gielniów, ewidencja
stanowisko rzadkich lub
1,66
1998-05-15
gruntów 749
chronionych gatunków
siedlisko przyrodnicze i
Gmina Gielniów, ewidencja
stanowisko rzadkich lub
1,13
1998-05-15
gruntów 759, 765
chronionych gatunków
Gmina Gielniów, ewidencja
bagno
0,95
1998-05-15
gruntów 765
Gmina Gielniów, ewidencja
bagno
0,52
1998-05-15
gruntów 776/2
siedlisko przyrodnicze i
Gmina Gielniów, ewidencja
stanowisko rzadkich lub
0,80
1998-05-15
gruntów 3998/1
chronionych gatunków
Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [dostęp dnia: 30.06.2016]
9.7.2.5 Stanowiska dokumentacyjne
Na podstawie rozporządzenia Nr 62 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 czerwca
2005r. w sprawie stanowiska dokumentacyjnego "Kamieniołom Gielniów" (Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 154, poz. 4841) został on utworzony na terenie gminy w miejscowości Gielniów na
południe od jego centrum w odległości 500 m. Ochroną objęta została ściana nieczynnego
kamieniołomu stokowo - wgłębnego piaskowców serii gielniowskiej, liasu wraz z pasem
gruntu i skał szerokości 1 m, położonego wzdłuż ściany w części górnej i dolnej.16
9.8 Zasoby geologiczne
Stopień rozpoznania zasobów, stan ich zagospodarowania, a także wielkość
wydobycia z poszczególnych złóż na terenie Gminy Gielniów zestawiono w tabeli 4.
19
16
Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [dostęp dnia: 30.06.2016]
Meritum Competence |
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
Tabela 4 Złoża kopalin na terenie Gminy Gielniów
Lp. Nazwa złoża
1.
Goździków
Kopalina
Stan zagospodarowania Zasoby bilansowe
Piaski i żwiry
E
8 [mln t]
2. Zygmuntów* Piaski i żwiry
Z
913 [mln t]
3. Zygmuntów I Piaski i żwiry
T
167 [mln t]
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Bilans Zasobów Złóż kopalin w Polsce – stan na 31.12.2014r.
* złoża zawierające piasek ze żwirem
E - złoże eksploatowane
Z - złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane
T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo
9.9 Zabytki
Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków
(stan na 31 marca 2016 r):17
Bieliny:

kościół par. pw. św. św. Judy Tadeusza i Szymona, drewn., 1780, nr rej.: 440/A z
20.02.1957, 376/A z 21.06.1967 oraz 28/A z 25.04.1980
Gielniów:

kościół par. pw. św. Ładysława, nr rej.: 439/A/57 z 19.02.1957, 735/A/72 z 19.04.197
oraz 62/A z 5.03.1981

kaplica, nr rej.: j.w.
20
17
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Meritum Competence |
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu
widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności
dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Głównymi problemami ochrony środowiska istotnymi z punktu widzenia realizacji
Programu są:

zły stan wód powierzchniowych

niedostateczna jakość powietrza (szczególnie w sezonie grzewczym),
Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania
bezpośrednie,
pośrednie,
wtórne,
skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
a także na środowisko
Cele i zadania przewidziane do realizacji w Programie nie wpłyną znacząco na
środowisko (przewiduje się oddziaływanie pozytywne lub neutralne). Analiza oddziaływania
zadań przewidzianych w Programie na obszary Natura 2000 została przedstawiona
w tabeli nr 5 niniejszego dokumentu.
Bardzo ważnym elementem zapobiegającym ewentualnym negatywnym wpływom na
cenne przyrodniczo obszary jest ocena oddziaływania na środowisko. Należy pamiętać, że
macierz oddziaływań planowanych działań w fazie budowy i eksploatacji (tabela nr 5).
została wykonana z założeniem, że dla zadań inwestycyjnych planowanych w Programie
będzie zachowane postępowanie w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a więc
dla przedsięwzięć, które tego wymagają zostanie przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania inwestycji na środowiska, która zostanie zakończona decyzją środowiskową.
21
Meritum Competence |
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
Tabela 5 Analiza zadań pod kątem możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000
Krajobraz
Klimat
pośr.
0
pośr.
+
pośr.
+
pośr.
+
pośr.
+
pośr.
+
pośr.
+
pośr.
+
pośr.
+
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
pośr.
bezp
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pośr.
bezp.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Faza realizacji
-
Faza
eksploatacji
-
Faza realizacji
-
Faza
eksploatacji
-
Faza realizacji
-
Faza
eksploatacji
-
Faza realizacji
-
Faza
eksploatacji
-
Dobra materialne
Powierzchnia ziemi
pośr.
+
Zabytki
Powietrze
-
Faza
eksploatacji
Zasoby naturalne
Wodę
Odnowa parku wiejskiego w
miejscowości Gielniów
Rośliny
Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach
Bochenka, Brzezinki, Drynia,
Gałki, Gielniów, Lelitek, Snarki,
Rozwady, Wywóz.
Zwierzęta
Adaptacja strażnicy OSP w
Bielinach na świetlicę wiejską
wraz z rewitalizacją terenu
Ludzi
Remonty bieżące dróg
gminnych – poprawa
infrastruktury drogowej
Różnorodność
biologiczną
Odbieranie i
zagospodarowywanie
odpadów komunalnych z
nieruchomości położonych na
terenie gminy
Etap zadania
Obszary Chronionego
Krajobrazu
Nazwa zadania
Obszary Natura 2000
Oddziaływanie na:
pośr.
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Meritum Competence |
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
Powierzchnia ziemi
Krajobraz
Klimat
Zasoby naturalne
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
pośr.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
Dobra materialne
Powietrze
pośr.
Zabytki
Wodę
-
Rośliny
Faza
eksploatacji
Zwierzęta
-
Ludzi
Faza realizacji
Różnorodność
biologiczną
Rozbudowa sieci
wodociągowej w
miejscowościach: Kolonia
Brzezinki, Gielniów, Jastrząb,
Wywóz, Huta, oraz Puszcza
Etap zadania
Obszary Chronionego
Krajobrazu
Nazwa zadania
Obszary Natura 2000
Oddziaływanie na:
0
0
0
0
Objaśnienia do tabeli:
pośr. wpływ pośredni
- wpływ negatywny
bezp. wpływ bezpośredni 0 wpływ neutralny
+
wpływ pozytywny
23
Meritum Competence |
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
2016
Ponieważ częścią składową Programu Ochrony Środowiska są zadania, których
realizacja może prowadzić do zabijania i okaleczania ptaków lub nietoperzy, niszczenia ich
jaj, gniazd i postaci młodocianych oraz ich siedlisk, miejsc gniazdowania, lęgu i schronień
należy podkreślić, iż:

Zgodnie
z
rozporządzeniami
Ministra
Środowiska
z
dnia
9
października
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) oraz
w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z
2014r., poz. 1408) żadne
z gatunków roślin ani grzybów objętych ochroną nie ulegną zniszczeniu.

W przypadku stwierdzenia występowania chronionych gatunków zwierząt, przed
przystąpieniem do prac, koniecznie będzie uzyskanie zezwolenia na odstępstwa od
zakazów obowiązujących w stosunku do nich (§6 ww. rozporządzenia) wydanego
przez właściwy organ ochrony środowiska wskazany w art. 56 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz. 1651 z późn. zm.)

Po przeprowadzeniu prac remontowych będzie, w miarę możliwości umożliwione
nietoperzom dalsze schronienie w czasie dnia, a ptakom dalsze gniazdowanie
w obiektach budowlanych. Jeżeli nie będzie to możliwe poprzez wykorzystanie
naturalnych szpar i szczelin, na remontowanych budynkach będą umieszczane
siedliska zastępcze (np. budki lęgowe) aby zrekompensować utracone miejsca
bytowania i rozrodu danych gatunków. Charakter siedlisk zastępczych, ich lokalizacja,
parametry i zagęszczenie będą dobrane odpowiednio do preferencji gatunków, które
występowały tam wcześniej i skonsultowane.
Podsumowując należy stwierdzić, że nie wykazano negatywnego oddziaływania na
środowisko zadań przewidzianych do realizacji w Programie.
24
Meritum Competence |
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gielniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
Rozwiązania
w Programie
alternatywne
do
2016
rozwiązań
zawartych
Z uwagi na fakt, że dla realizacja zadań ujętych w Programie nie przewiduje się
negatywnego oddziaływania na środowisko, nieuzasadnione jest proponowanie działań
alternatywnych. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku niezrealizowania zadań ujętych
w Programie stan środowiska może ulec pogorszeniu, szczególnie w zakresie jakości
powietrza i wód.
25
Meritum Competence |
Download