Człowiek uczy się przez całe życie

advertisement
Zachowaj
jasność
umysłu Człowiek
uczy się
najnowsze wyniki
badań naukowych
mózgu
całe życie
The European
Dana Alliance
for the Brain
Człowiek uczy się
całe życie
1
NRTA - Towarzystwo Edukacyjne AARP
NRTA (www.aarp.org/nrta, National Retired Teachers Association,
amerykańskie Krajowe Towarzystwo Emerytowanych Nauczycieli) jest
towarzystwem edukacyjnym należącym do AARP (American Association of
Retired Persons - Amerykański Związek Emerytów). Zgodnie z misją AARP,
zadaniem NRTA jest polepszanie jakości życia nas wszystkich w trakcie
starzenia się, szczególnie poprzez podkreślenie roli edukacji i poszerzania
wiedzy. NRTA skupia swoje wysiłki na wprowadzaniu odpowiednich zmian
w dziedzinie edukacji. Towarzystwo zapewnia członkom cenne informacje,
a także opiekuje się wszelkimi inicjatywami związanymi z nauką i edukacją.
NRTA jest w Stanach Zjednoczonych liderem w swojej dziedzinie, wspierane
poprzez sieć zrzeszonych związków emerytowanych nauczycieli, które
działają w 50 stanach i 2700 miejscowościach, a także poprzez swoje krajowe
biuro koordynacyjne w siedzibie głównej AARP w Waszyngtonie. Podczas
współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu „Dana”
i w trakcie akcji „Zachowaj jasność umysłu” szczególnie dużą uwagę zwraca
się na ścisły związek pomiędzy mózgiem, ludzkim zachowaniem a zdolnością
do kontynuowania nauki przez całe życie oraz bada zależności zachodzące
pomiędzy tymi elementami.
Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu „Dana”
Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu „Dana” (www.dana.
org) jest organizacją pożytku publicznego zrzeszającą ponad 200 czołowych
neuronaukowców (naukowców badających układ nerwowy), wśród których
jest 10 laureatów Nagrody Nobla. Zadaniem Stowarzyszenia „Dana” jest
zwiększenie powszechnej świadomości dotyczącej postępów i korzyści
płynących z badań nad mózgiem i szerzenie informacji na temat mózgu w
sposób zrozumiały i przystępny. Stowarzyszenie „Dana”, wspierane w całości
przez Fundację „Dana”, nie finansuje badań ani nie przydziela grantów
naukowych. Fundacja „Dana” jest prywatną organizacją filantropijną
zajmującą się głównie sprawami nauki, zdrowia i edukacji. Obecne
zainteresowania Fundacji skupiają się na badaniach naukowych dotyczących
układu odpornościowego i nerwowego oraz na edukacji w szkołach
podstawowych i średnich, a szczególnie - na szkoleniu nauczycieli plastyki
i wiedzy o kulturze.
A Dana Alliance for the Brain Inc publication prepared by EDAB, a subsidiary of
DABI. Reprinted by permission of NRTA and the Dana Alliance for Brain Initiatives.
Człowiek uczy się
całe życie
2
W
szyscy jesteśmy uczącymi się maszynami, a nasze
mózgi to silniki, które utrzymują maszyny w
ruchu. Półtora kilograma pofałdowanej tkanki, stłoczonej
i zamkniętej pod czaszką nie jest niczym innym jak
dynamiczną i żywą masą ponad stu miliardów komórek
nerwowych, z których każda jest zdolna tworzyć z innymi
tysiące połączeń. To trybiki w mechanizmie uczącej się
maszyny.
Od dnia naszego urodzenia, a nawet
wcześniej, mózg jest przygotowany
do tego, aby się uczyć, gotowy by
zachować doświadczenia naszego
życia i zakodować je w sieci połączeń
nerwowych. Proces uczenia się
przebudowuje, kształtuje i wzmacnia
połączenia nerwowe, pozwala na
dopasowanie mózgu do otaczającej
nas rzeczywistości i przygotowanie
go na wszystko, co niesie życie na zdarzenia zwykłe i niezwykłe.
Przeprowadzone w ostatnich latach
badania pokazały, że aktywne
angażowanie naszego mózgu w
proces uczenia się w ciągu całego
życia może mieć znaczący wpływ
na to, w jaki sposób będziemy się
starzeć.
Niniejsza broszurka ma na celu
Porozumiewanie się komórek
omówienie tego, jakie odkrycia
mózgu w sieci neuronalnej
poczyniła neuronauka na polu
uczenia się przez całe życie. Czy
uczymy się zawsze tak samo, niezależnie od wieku? Jak uczenie się w ciągu
całego życia wpływa na to, w jaki sposób się starzejemy? Czy jest coś, co
można zrobić, aby pobudzić mózg do uczenia się? Ostatnie osiągnięcia
zbliżają nas do znalezienia odpowiedzi na każde z wyżej wymienionych pytań
i przynoszą dobre wiadomości każdemu, kto pragnie utrzymać swój mózg w
zdrowiu do późnej starości.
Człowiek uczy się
całe życie
1
Co rozumiemy przez „uczenie się”?
Ile pamiętasz z tego, czego nauczyłeś się w szkole? Wzory algebraiczne?
Prawdopodobnie tylko wtedy, jeśli jesteś matematykiem. Układ okresowy
pierwiastków? Jeśli jesteś chemikiem - na pewno. Rozbiór gramatyczny
zdania? Być może - jeśli jesteś pisarzem. Chodzi o to, że mogłeś uczyć się
tych rzeczy w szkole, a nawet śpiewająco zdawać je na egzaminach, jeśli
jednak potem nie korzystałeś z nich w życiu codziennym, będzie ci trudno je
sobie szczegółowo przypomnieć. To ilustruje oczywistą dla badaczy mózgu
różnicę: uczenie się i pamięć nie są tym samym, pomimo że są ze sobą ściśle
powiązane.
„Uczenie się to sposób, w jaki nabywamy informacje o świecie, pamięć jest
metodą przechowywania ich w czasie” - mówi doktor nauk medycznych Eric
R. Kandel, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu
„Dana”, nagrodzony w roku 2000 nagrodą Nobla z dziedziny fizjologii
i medycyny za badania molekularnych podstaw pamięci. „Nie ma pamięci
bez uczenia się, ale jest uczenie się bez pamięci” - twierdzi Kandel, ponieważ
„można się uczyć rzeczy, które się natychmiast zapomni.”
W rezultacie nie wszystko, czego się uczymy, zostaje zapisane na trwałe
w pamięci. Patrzymy na przykład na numer telefonu i zapamiętujemy go
tylko na tak długo, aby go wybrać. Ten rodzaj pamięci nazywamy niekiedy
„pamięcią operacyjną”. Wciąż wymaga ona uczenia się, ale nie na długo.
Odkładając na bok definicje naukowe, to co większość z nas rozumie
poprzez „uczenie się”, jest tak naprawdę próbą stworzenia trwałego śladu
pamięciowego. Uczenie się nowego kroku tanecznego, gry na instrumencie
muzycznym lub imienia nowej znajomej wymaga zakodowania nowych
informacji przez nasz mózg i przechowania ich do czasu, kiedy będą
potrzebne.
Człowiek uczy się
całe życie
2
neuron
neuron
akson
szczelina synaptyczna
dendryt
pęcherzyki
synaptyczne
neuryt
synapsa
neuroprzekaźnik
Poznaj swój mózg
Każdy przejaw działania mózgu, niezależnie czy będzie to rozwiązywanie
zadania matematycznego, kopnięcie piłki na drugą stronę boiska czy słuchanie
muzyki ma swoje odzwierciedlenie w mózgu w postaci wzoru sygnałów
elektrycznych i chemicznych przekazywanych pomiędzy komórkami
nerwowymi. Każda myśl, działanie czy odbiór bodźca zmysłowego stymuluje
określony zespół komórek nerwowych i neuroprzekaźników. Można sobie
wyobrazić każdą z komórek nerwowych jako muzyka w ogromnej orkiestrze
symfonicznej, który gra swoją własną melodię w harmonii z innymi sekcjami
orkiestry, aby stworzyć większe dzieło muzyczne. Koncert, który powstaje
dzięki współbrzmieniu wszystkich grup instrumentów to ni mniej ni więcej
niż ludzkie zachowanie.
Komórki nerwowe, lub neurony to konie pociągowe mózgu. Ich wypustki,
aksony, tworzą połączenia z innymi neuronami zwane synapsami. W wyniku
aktywacji neuron wytwarza prąd elektryczny o słabym natężeniu, który
biegnie od ciała komórki w dół aksonu, co powoduje uwolnienie sygnałów
chemicznych (neuroprzekaźników), które z kolei dyfundują do przestrzeni, w
której jeden neuron łączy się z drugim. Tutaj, w synapsie, neuroprzekaźniki
łączą się ze swoimi receptorami na powierzchni neuronu odbierającego sygnał.
Człowiek uczy się
całe życie
3
bruzda (szczelina)
zwój (zakręt)
kora mózgowa
kora przedczołowa
wz
gó
e
ni
ow
y
m
te
ka
wa
po
ło
hi
da
ja
ig
ro
m
sk
ło
ek
ac
dż
rm
óż
at
rz
pł
cia
fo
m
pa
To wywołuje kaskadę zmian w komórce przyjmującej sygnał. Zmian, które
pozwolą na dalsze przekazanie sygnału, tak jak przekazuje się pałeczkę w
sztafecie.
Kiedy powtarzamy jakąś czynność wielokrotnie, na przykład ćwicząc utwór
muzyczny, stymulujemy ciągle ten sam zespół połączeń synaptycznych.
Po kilku powtórzeniach synapsy zmieniają się fizycznie, wzmacniając
efektywność tych połączeń i zapisując nabyte doświadczenie lub wzór
zachowania w pamięci długotrwałej.
Naukowcy uważają, że długotrwałe ślady pamięciowe są zakodowane w
specyficznych wzorach połączeń synaptycznych wewnątrz nieregularnych
pofałdowań i bruzd tworzących korę mózgową. Płat czołowy kory mózgu,
a w szczególności tak zwana kora przedczołowa, jest niezbędny dla przebiegu
wyższych czynności psychicznych, takich jak wnioskowanie czy planowanie.
Formacja hipokampa, ciało migdałowate i sąsiadujące z nimi struktury
zlokalizowane w płacie skroniowym tworzą rdzeń mózgowego systemu
przetwarzania pamięci. Struktury te są powiązane z innymi częściami kory
mózgowej poprzez skomplikowaną sieć połączeń nerwowych.
Człowiek uczy się
całe życie
4
Jak uczenie się zmienia mózg?
To niesamowite, że poprzez proces uczenia się możemy zmieniać nasz
mózg. Kiedy wykonujemy codzienne czynności, nasz mózg jest w stanie
ciągłego pobudzenia, różne jego podzespoły włączają się i nawiązują
połączenia z innymi, a wszystko to po to, aby odpowiedzieć na bodźce
płynące z otoczenia i dostosować do nich nasze myśli i zachowanie. Gdy się
uczymy, mózg przystosowuje się do odwzorowania nowej informacji, jaką
mu podajemy, tak że z wiekiem nasze doświadczenia życiowe dosłownie
kształtują jego strukturę. Ponieważ każdy z nas spotyka się z innym zestawem
doświadczeń życiowych i uczy się innych rzeczy, niemożliwe jest istnienie
dwóch takich samych mózgów.
„Mózg osoby dorosłej, a nawet mózg osoby w podeszłym wieku, ulega
zależnemu od nabywanego doświadczenia dostrojeniu w zakresie swojej
wydajności i możliwości, dosłownie przebudowując, wraz z nabywanym
doświadczeniem, swoje struktury, by przygotować się na to, co niesie
przyszłość” - mówi dr William T. Greenough, członek Stowarzyszenia „Dana”,
neurobiolog z Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign. „Ponieważ jedną
z najlepszych prognoz przyszłych potrzeb są wymagania z przeszłości, sytuacją
idealną jest posiadanie mózgu, który jest optymalnie dostrojony przez
dotychczasowe doświadczenia.”
bruzda (szczelina)
zwój (zakręt)
kora mózgowa
kora przedczołowa
wzgórze
płat skroniowy
ciało migdałowate
móżdżek
formacja
hipokampa
Człowiek uczy się
całe życie
5
Zdolność mózgu do dostosowania i kształtowania swojej struktury w sposób
odzwierciedlający nasze doświadczenia życiowe – nazwana przez naukowców
plastycznością – jest tym, co umożliwia nam uczenie się i zmienianie mózgu
poprzez uczenie się.
Nieprawdopodobnie plastyczny mózg
Plastyczność przejawia się w mózgu na różne sposoby. Wiele z tego, co wiemy
na temat procesu uczenia się pochodzi z badań prowadzonych na zwierzętach
laboratoryjnych poddawanych różnym testom uczenia się. Wyłania się z nich,
obraz mózgu umiejącego odpowiedzieć dość szybko i trwale na uczenie
się, którego źródłem jest doświadczenie. Jakie są więc niektóre ze zmian
zachodzących w plastycznym mózgu podczas uczenia się?
Połączenia synaptyczne: kiedy naukowcy hodują zwierzęta we
„wzbogaconym” środowisku, które dostarcza wielu okazji do zdobywania
nowych doświadczeń, ich komórki nerwowe tworzą synapsy większe i bardziej
liczne niż te obserwowane u zwierząt hodowanych w klatkach standardowych.
Naczynia włosowate: liczba cieniutkich
naczyń krwionośnych, które łączą żyły
i tętnice, zwiększa się w niektórych
rejonach mózgu, kiedy zwierzęta żyją
i swobodnie poruszają się w otoczeniu
o zwiększonej złożoności. Zwiększona
gęstość naczyń włosowatych poprawia
przepływ krwi i tlenu do mózgu, co
może z kolei mieć inne dobroczynne
konsekwencje dla neuronów
i układów neuroprzekaźnikowych
mózgu.
Komórki opiekuńcze: badania na
zwierzętach wykazały, że w odpowiedzi
na wzbogacone środowisko również komórki
glejowe, uważane za komórki opiekuńcze mózgu,
zwiększają zarówno swoją całkowitą liczbę, jak i indywidualne rozmiary.
Chociaż zmiany te zdają się nie być tak długotrwałe jak zmiany synaptyczne,
ta przejściowa aktywacja może być kolejnym tropem w szukaniu odpowiedzi
na pytanie, w jaki sposób nowe i bogate doświadczenia zmieniają mózg.
Mielinizacja: nowe wyniki uzyskane w badaniach na zwierzętach sugerują,
że uczenie się wzmaga produkcję mieliny - tłuszczowej otoczki, która owija
Człowiek uczy się
całe życie
6
się wokół aksonów i wzmacnia przewodzenie sygnałów nerwowych. Niektóre
badania podkreślają szczególnie wyraźne występowanie tego zjawiska
w strukturze mózgu zwanej spoidłem wielkim - dużym pęku aksonów
zespalającym ze sobą prawą i lewą półkulę mózgu.
Narodziny nowych neuronów: naukowcy stwierdzili występowanie
silnej korelacji pomiędzy uczeniem się i powstawaniem nowych neuronów
(neurogenezą) w formacji hipokampa. Kiedy badacze zwiększają neurogenezę
eksperymentalnie, zwierzęta osiągają lepsze wyniki w testach pamięci.
Zmniejszenie neurogenezy wywołuje przeciwny efekt.
Powstawanie nowych białek: przetwarzanie świeżo nabytych informacji
w pamięć długotrwałą wymaga włączenia specyficznego programu
genetycznego, który jest odpowiedzialny za powstawanie nowych białek.
Powtarzający się kontakt z nową informacją włącza ten program, aktywując
proces długotrwałego zapamiętywania i syntezę nowych białek. Program
genetyczny można zablokować eksperymentalnie, co uniemożliwia
kształtowanie się pamięci długotrwałej. Jednym z ważnych modeli używanych
do badania tego procesu jest długotrwałe wzmocnienie synaptyczne, czyli
utrzymujący się w czasie wzrost siły odpowiednich połączeń synaptycznych.
Jak uczenie się zmienia się z wiekiem?
Neurobiolog i członek Stowarzyszenia „Dana” dr James L. McGaugh
z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine lubi opowiadać historię starszego
pana, który przyszedł odwiedzić znajomego księdza.
- Jak się pan miewa? - zapytał kapłan.
- Nienajlepiej - westchnął starszy pan - ciągle zadaję sobie pytania: Po co?! Po
co?!
- Naprawdę? - zdziwił się zatroskany duchowny - Proszę mi o tym
opowiedzieć.
- Cóż - odpowiedział starszy pan - za każdym razem, kiedy wchodzę do
pokoju rozglądam się i zastanawiam, po co tutaj przyszedłem.*
(* w oryginale nieprzetłumaczalna gra słów: hereafter - życie pozagrobowe; to
come here after something - przyjść tu po coś)
McGaugh opowiada, że ludzie często przychodzą do niego jako do eksperta
od spraw pamięci i z wyrazem desperacji w oczach mówią: „Zaczyna się! Nie
mogę już zapamiętać nazwisk znajomych.” Nie zdają sobie sprawy, - mówi
Człowiek uczy się
całe życie
7
McGaugh - że to samo zdarzało
im się, kiedy mieli 20-30 lat, tylko
wtedy nie zastanawiali się nad
tym. „Ale teraz myślą o tym cały
czas, denerwuje ich to i niepokoi,
podczas gdy może to być zwyczajne
roztargnienie.”
Prawda jest taka, że tego typu
„potknięcia w pamięci” są
powszechne nawet wśród ludzi
młodych. Subtelne zaburzenia
niektórych rodzajów pamięci –
głównie pamięci dat i wydarzeń
– zaczynają nam doskwierać już
od około dwudziestego roku życia
i nasilają się, w sposób liniowy, aż
do ostatnich lat życia. Podobnie
dzieje się z innymi zdolnościami
poznawczymi.
Eksperci twierdzą, że nie ma w tym nic zaskakującego i zjawisko to jest
podobne do innych zmian zachodzących z biegiem czasu w różnych
narządach naszego organizmu, od koordynacji mięśniowej i pojemności płuc
do wydolności układu krwionośnego. Dlaczego mózg miałby zachowywać się
inaczej?
„Częścią stojącego przed nami wyzwania jest nauczenie ludzi, czego mogą
realnie od siebie oczekiwać” mówi Lawrence Katz, neurobiolog z Uniwersytetu
Duke’a i członek Stowarzyszenia „Dana”. „Nikt w wieku lat 50 czy 60 nie
spodziewa się, że przebiegnie milę w 4 minuty, nawet, gdy mógł tego dokonać
w wieku 20 lat. Twoje ciało rezygnuje z pewnych rzeczy w miarę starzenia się dotyczy to zarówno mózgu, jak i całego ciała.”
Człowiek uczy się
całe życie
8
Zdolności poznawcze (kognitywne)
Zdolności poznawcze to umiejętności umysłowe takie jak
uwaga, uczenie się, pamięć, mowa i funkcje wykonawcze - np.
podejmowanie decyzji, ustalanie celów, planowanie i ocena
sytuacji. Naukowcy często mówią o starzeniu się mózgu w
znaczeniu zmian zachodzących w zdolnościach poznawczych.
Jakie rodzaje zmian występują powszechnie?
Jasne jest, że nie każdy starzeje się w ten sam sposób. Dotyczy to także
naszych mózgów. Około jedna piąta siedemdziesięciolatków rozwiązuje testy
kognitywne równie dobrze jak dwudziestolatkowie, jednak niektóre rodzaje
zmian związane z pamięcią są powszechne podczas starzenia się. Praktyczne
strategie radzenia sobie z tymi zmianami są opisane na stronie 10. („Pamiętaj
o swojej pamięci”). Jest też wiele dobrych książek, które opisują znacznie
obszerniej zagadnienia, o których piszemy w niniejszej broszurce (zobacz „Dla
zainteresowanych” na stronie 22).
Uczenie się wymaga więcej czasu: z wiekiem nasz mózg przetwarza
informacje z coraz mniejszą prędkością. W efekcie przyswojenie nowych
informacji i zachowanie ich w pamięci może zająć więcej czasu. Dotyczy to
szczególnie przyswajania dużej ilości informacji. Ale ciągle, jeśli poświęcimy
czas, aby wtłoczyć nowe informacje w pamięć – skoncentrujemy się i dobrze
się ich nauczymy – wtedy zapamiętamy je tak samo dobrze jak młoda osoba.
Szybkość przetwarzania informacji ma znaczenie w takich sytuacjach jak
zrozumienie rozkładu jazdy pociągów, zapamiętanie drogi do nowego miejsca
lub rozpoznanie oznakowań drogowych, kiedy pędzisz autostradą.
Podzielność uwagi: spowolniona szybkość przetwarzania informacji
może mieć wpływ na inne aspekty poznawcze, takie jak, tak zwane, funkcje
wykonawcze, czyli planowanie, wnioskowanie oraz na te zadania, które
wymagają rodzaju „równoległej analizy” - zatrzymywania i łączenia wielu
faktów w pamięci. Usiłowanie robienia wielu rzeczy na raz może stać
się trudniejsze, kiedy stajemy się wolniejsi w przechodzeniu z jednych
umiejętności do innych. Pomyśl, że patrzysz na numer telefonu, bo zamierzasz
do kogoś zadzwonić, ale telefon dzwoni zanim wykręcisz numer. Do czasu
skończenia rozmowy możesz już nie pamiętać numeru, na który patrzyłeś.
Człowiek uczy się
całe życie
9
Fakty i źródła: zapamiętywanie imion i liczb, a także przypominanie sobie,
gdzie i kiedy nauczyłeś się czegoś to przykłady pamięci „strategicznej”, która
wydaje się pogarszać w ciągu życia począwszy od wieku 20 lat. Musimy
czasem zwiększyć wysiłek i upewnić się, że nasz mózg w pełni zaangażował
się w uczenie czegoś, co chcemy na dłużej zapamiętać. W praktyce oznacza
to zwracanie większej uwagi na informację w momencie jej pojawienia się;
może pomóc nam, dosłownie, powiedzenie sobie: „To jest ważne i muszę to
zapamiętać!” Głośne powtarzanie informacji i tworzenie skojarzeń ze znanymi
rzeczami czy faktami może również pomóc w łatwiejszym przypominaniu
sobie informacji, kiedy przyjdzie na to czas.
Zapominanie o zapamiętaniu: czasami, gdy brak specjalnej
przypominającej wskazówki, „zapominamy zapamiętać” rzeczy takie jak
spotkanie umówione kilka dni lub tygodni wcześniej. Ale gdy odbierasz
telefon i ktoś pyta „Gdzie jesteś?”, twój mózg przypomina to sobie. W takich
sytuacjach problemem jest raczej to, że nie mamy dostępu do informacji
w momencie, w którym jej potrzebujemy, niż to, że nie przechowujemy jej
odpowiednio. Najlepszym lekarstwem na taki rodzaj problemów są wzrokowe
„przypominacze”: pisz do siebie krótkie wiadomości, trzymaj na widoku
kalendarz z ważnymi datami i umieszczaj wszelkie ogłoszenia, zaproszenia czy
papiery, które wymagają uwagi, w ważnym, wyznaczonym miejscu.
Pamiętaj o swojej pamięci
Dzięki badaniom mózgu oraz badaniom nad zmianami zachodzącymi w
pamięci podczas starzenia się, opracowano wiele
prostych sposobów, pozwalających na zwiększenie
zdolności zapamiętywania.
Skup uwagę: zaangażuj swój mózg i poświęć uwagę
temu, czego usiłujesz się nauczyć.
Skoncentruj się: skoncentruj się na tym, co robisz
i zminimalizuj albo zredukuj to, co ci przeszkadza
lub cię rozprasza.
Powtarzaj: powtarzanie wzmacnia siłę właściwych
połączeń w twoim mózgu.
Zapisz: zapisywanie ważnych rzeczy ma dwa cele jest kolejnym sposobem na powtórzenie informacji
i dostarcza wzrokowego przypomnienia.
Człowiek uczy się
całe życie
10
Wizualizuj: stworzenie obrazu tego, co starasz się zapamiętać może
wzmocnić połączenia nerwowe, dając twojemu mózgowi inną drogę dostępu
do informacji.
Twórz skojarzenia: powiąż nową informację z rzeczami, które już znasz.
W ten sposób używasz istniejących połączeń synaptycznych, żeby nauczyć
się czegoś nowego. Ta strategia może być także użyteczna, kiedy starasz
się zapamiętać imiona: na przyjęciu możesz na przykład skojarzyć Paulinę
z „czerwoną sukienką”, „prawniczką”, „przyjaciółką Andrzeja”, „pijącą czerwone
wino” itp.
Bądź zorganizowany: trzymaj rzeczy, których używasz regularnie w stałych
miejscach i zawsze odkładaj je na miejsce - wieszaj klucz na haczyku obok
drzwi; wkładaj portfel do koszyka na komodzie itp.
Planuj i ustalaj priorytety: ponieważ możemy mieć trudność
z podzielnością uwagi, niezbędne staje się planowanie naszego czasu
i ustalanie priorytetów naszych działań. To może oznaczać, że niektóre rzeczy
po prostu muszą poczekać. Przyznaj się przed samym sobą, że „zrobienie tego
wszystkiego” może nie być możliwe i odpuść sobie niektóre rzeczy. Pozwoli ci
to znacznie zredukować stres i ponownie uzyskać kontrolę nad twoim czasem
i życiem.
Człowiek uczy się
całe życie
11
Jak starzenie się zmienia mózg?
Co takiego dzieje się w mózgu w trakcie starzenia się, co może być
odpowiedzialne za zmiany w zdolnościach poznawczych?
Do niedawna wszystko, co naukowcy mogli zrobić, to snuć przypuszczenia
dotyczące odpowiedzi na to fundamentalne pytanie. Dzisiaj, głównie dzięki
użyciu nowoczesnych technik obrazowania mózgu, badacze są bliscy
rozwiązania tej zagadki. A jest się po co trudzić: zrozumienie neuralnych
podstaw osłabienia funkcji poznawczych może przyczynić się do stworzenia
przemyślanych strategii, np. farmakologicznych, które pomogą spowolnić,
zatrzymać lub wręcz uniemożliwić zachodzące podczas starzenia procesy.
Poniżej przedstawiono niektóre z kluczowych odkryć. Pochodzą
one z doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach oraz z badań
wykorzystujących metody obrazowania ludzkiego mózgu i przedstawiają
aktualny stan wiedzy na temat starzenia się mózgu. Trzeba jednak pamiętać,
że każdy starzeje się inaczej, a konkretne, specyficzne zmiany mogą być różne,
i to nieraz znacznie, u poszczególnych osób.
Masa mózgu: Poczynając od szóstej lub siódmej dekady życia całkowita
masa mózgu niektórych z nas ulega niewielkiemu zmniejszeniu. Niektóre
obszary mózgu kurczą się w sposób szczególnie widoczny. Wśród nich
wyróżniamy płaty czołowe (ważne dla wyższych funkcji poznawczych)
Człowiek uczy się
całe życie
12
Mity o starzeniu się mózgu, o których możesz zapomnieć
Nie możesz zmienić swojego mózgu. Twój mózg ciągle się zmienia
w odpowiedzi na doznania i doświadczenia i utrzymuje podstawową
plastyczność do naprawdę późnego wieku. Wszystko, co robimy i o czym
myślimy, ma swoje odbicie we wzorze aktywacji naszego mózgu. Naukowcy
mogą zobaczyć te wzory na zdjęciach wykonanych przy pomocy technik
obrazowania mózgu, pokazujących które z jego obszarów są aktywowane
podczas konkretnych zadań. Również modyfikacja naszego sposobu myślenia
lub zachowania powoduje odpowiednie zmiany w zaangażowanych rejonach
mózgu. Oto dlaczego te rodzaje psychoterapii, które uczą ludzi zmieniać
negatywne wzorce myślenia i zachowania, mogą być skuteczne w leczeniu
niektórych zaburzeń psychicznych - istnieją dowody pochodzące z badań
obrazowania mózgu, że uszkodzone drogi nerwowe ulegają rzeczywistej
zmianie w wyniku udanego leczenia.
Każdego dnia tracimy tysiące neuronów. Ten uparcie utrwalany mit jest
wynikiem wczesnych, nieudanych starań, aby policzyć neurony w różnych
rejonach mózgu. Naukowcy wiedzą teraz, że mózg traci z wiekiem stosunkowo
niewiele neuronów. Obszary, w których dochodzi do utraty pewnej liczby
komórek nerwowych, są położone głęboko w mózgu i zawierają neurony
dostarczające ważne neuroprzekaźniki do innych jego części.
Mózg nie wytwarza nowych komórek nerwowych. Był to powszechny
dogmat uznawany przez wiele pokoleń neuronaukowców, jednak obaliły
go badania ostatnich lat. Stało się jasne, że niektóre rejony mózgu, takie
jak formacja hipokampa i opuszki węchowe (centrum analizy węchowej),
regularnie produkują nowe neurony, z których wiele aktywnie włącza się do
sieci neuronalnych mózgu.
Osłabienie pamięci jest nieuniknione podczas starzenia się. Wiele osób
osiągnęło podeszły wiek i nie doświadcza ubytków sprawności intelektualnej.
Z pewnością czynniki genetyczne odgrywają ważną rolę w dobrym starzeniu
się, ale kluczowe jest to, jak przeżywamy nasze życie dzień po dniu. Ważnymi
czynnikami są ćwiczenia fizyczne, wzmożony wysiłek intelektualny, dieta,
kontakty społeczne i towarzyskie, to jak radzimy sobie ze stresem oraz jak
widzimy nasz świat i nas samych.
Człowiek uczy się
całe życie
13
i formację hipokampa (kluczowa
struktura dla zapamiętywania nowych
informacji). Dodatkowo, komory
mózgowe (przestrzenie w których
krąży płyn mózgowo-rdzeniowy)
są większe u ludzi starszych, co
także wpływa na ogólne obniżenie
całkowitej masy mózgu.
Gęstość kory mózgu: kora
mózgowa, mocno pofałdowana
zewnętrzna powierzchnia mózgu,
staje się z wiekiem nieznacznie
cieńsza. To zmniejszenie grubości
nie jest, jak kiedyś sądzono,
rezultatem ogólnej utraty neuronów
(zobacz „Mity o mózgu, o których
możesz zapomnieć” na stronie 13).
Jest to prawdopodobnie efekt ciągłego zmniejszania się gęstości połączeń
synaptycznych. Proces ten zaczyna się około dwudziestego roku życia.
Substancja biała: wiele badań wiąże starzenie się ze spadkiem ilości
substancji białej, zwanej tak, ponieważ składa się ona głównie ze
zmielinizowanych aksonów, które przenoszą sygnały nerwowe pomiędzy
obszarami mózgu (mielina to biała substancja bogata w lipidy). Ogólna
długość szlaków nerwowych substancji białej wydaje się maleć, a mielina
otaczająca niektóre aksony kurczy się wraz z wiekiem. Naukowcy skorelowali
te zmiany ze spadkiem zdolności poznawczych. Ponieważ mielina wzmacnia
przewodnictwo neuronalne, jej ubytek może być przyczyną spadku szybkości
przetwarzania informacji, który występuje powszechnie w procesie starzenia się.
System neuroprzekaźników: starzejący się mózg produkuje mniej
chemicznych przekaźników oraz ma mniej receptorów, z którymi mogą
się one łączyć. Zmniejszona dostępność neuroprzekaźników takich jak
dopomina, acetylocholina, serotonina i noradrenalina może mieć znaczenie w
pogarszaniu się pamięci.
Gęstość połączeń synaptycznych: wiązki włókien nerwowych, które
wysyłają i odbierają sygnały nerwowe, wydają się być z wiekiem coraz mniej
kunsztownie rozbudowane. Efektem tego zjawiska jest ogólne zmniejszenie
gęstości połączeń synaptycznych, które może być odpowiedzialne za
pogłębiające się spowolnienie zdolności poznawczych.
Człowiek uczy się
całe życie
14
Im starszy tym lepszy
Z badań nad mózgiem płyną też optymistyczne wieści. Okazuje się, że mózg
jest tak samo zdolny do uczenia się w drugiej połowie życia jak w pierwszej.
Wiemy także więcej po prostu dlatego, że jesteśmy starsi. Tak więc w pewnym
sensie mózg jest podobny do dobrego wina - z każdym rokiem nabiera
wartości.
U zdrowych ludzi podstawowe mechanizmy uczenia się nie zmieniają się
znacznie podczas starzenia się. Możemy jedynie potrzebować więcej czasu,
aby procesy te uruchomić. Jednak kiedy już nauczymy się czegoś dobrze,
zachowujemy to w pamięci tak samo dobrze jak w młodszym wieku.
Umiejętności, które zdobyliśmy we wcześniejszym okresie życia i używaliśmy
ich przez lata, mogą być najlepiej rozwinięte w starszym wieku, niezależnie
czy są to zdolności intelektualne, jak analiza sytuacji na giełdzie papierów
wartościowych, czy też manualne, jak gra w tenisa lub gra na instrumencie.
Z wiekiem rozwijamy także bogatsze i szersze słownictwo, które potrafimy
trafniej dostosowywać do określonego kontekstu.
Niektóre typy pamięci, jak pamięć krótkotrwała czy przypominanie sobie
zdarzeń z przeszłości, pozostają na ogólnie dobrym poziomie w czasie
starzenia się. Nasza pamięć faktów i informacji abstrakcyjnych, której
używamy do oceny sytuacji i rozwiązywania problemów, również pozostaje
dobrze zachowana.
Mądre starzenie się
Mądrość, to zgodnie z wieloma definicjami, łatwość oceny sedna złożonej
sytuacji lub problemu i podjęcia odpowiedniego działania. Mądrość jest
prawie zawsze kojarzona ze starszym wiekiem, ale może być ona bardziej
wynikiem zebranych doświadczeń życiowych niż wieku jako takiego. Od
wczesnego dzieciństwa zdobywamy doświadczenie we wszystkich dziedzinach
życia. Z wiekiem doświadczamy większej liczby różnych sytuacji, uczymy się
zarówno na popełnianych błędach, jak i odnoszonych sukcesach. Możemy
połączyć to, czego nauczyliśmy się w minionych latach i użyć tej wiedzy
do zmierzenia się z wyzwaniami i możliwościami, z którymi spotykamy się
każdego dnia, co pomaga nam w ocenie sytuacji i podejmowaniu decyzji.
„Możemy sprawić, aby nasz mózg działał lepiej wyłącznie poprzez
gromadzenie większej ilości wiedzy,
Wiedza przychodzi szybko,
co zwiększa liczbę sieci połączeń
ale mądrość zawsze marudzi.
nerwowych w mózgu” - mówi
James McGaugh. „Mądrość, którą
Alfred Tennyson w „Locksley Hall”
Człowiek uczy się
całe życie
15
nabywamy w trakcie życia, może kompensować pewne, stopniowo pojawiające
się zaburzenia sprawności.”
Jedna z przesłanek, dzięki którym kojarzymy mądrość ze starzeniem się,
pochodzi z badań naukowych dotyczących sposobu dojrzewania różnych
części kory mózgowej w trakcie życia i ich zmiennej podatności na
zanikanie w trakcie starzenia się. Kora przedczołowa (KPC), obszar mózgu
położony tuż za czołem, jest niezbędna dla wyższych intelektualnych funkcji
wykonawczych, takich jak planowanie, wnioskowanie i ocena. Środkowa część
kory przedczołowej (środkowa KPC) jest zaangażowana w funkcje poznawcze
i motoryczne oraz wykonywanie przewidywalnych zachowań. Obszary pod
naszymi skrońmi (boczna KPC) wydają się wspierać myślenie adaptacyjne.
Według neuronaukowca, dr. Jordana Grafmana, kierownika Działu
Neuronauki Kognitywnej w Narodowym Instytucie Chorób Neurologicznych
i Udaru Mózgu w USA, środkowa KPC rozwija się stosunkowo wcześnie w
dzieciństwie, podczas gdy boczna KPC może nie dojrzeć całkowicie aż do
wczesnej dorosłości. Zgodnie z ogólną zasadą, obszary mózgu, które rozwijają
się najpóźniej w trakcie życia, wydają się także najszybciej starzeć. Boczne
obszary KPC zwykle starzeją się przed środkowymi.
W rezultacie, jak mówi dr Grafman, „wiedza, którą uzyskujemy wcześnie,
jest zwykle przechowywana w mózgu przez całe życie. Wraz z wiekiem
gromadzimy historię doświadczeń życiowych i widzimy zarówno koniec
pewnych procesów, jak i ich początek”. W starszym wieku ciągły dostęp do
tego bogactwa informacji, które zaczyna się gromadzić w naszej środkowej
korze przedczołowej już w dzieciństwie, daje nam możliwość poprawnego
zrozumienia sytuacji i odpowiedniego na nie zareagowania.
Myśl pozytywnie
Pozytywne patrzenie na życie to jedna z najważniejszych rzeczy, jaką możemy
robić, aby utrzymać nasz mózg w zdrowiu i gotowości do uczenia się. To jak
widzimy samych siebie, jak postrzegamy świat wokół nas, a także nasze relacje
z innymi ludźmi może mieć głęboki wpływ na nasze ogólne samopoczucie,
a także na nasz mózg. Najważniejsze jest jednak to, że są to rzeczy, które
możemy całkowicie kontrolować. Bez względu na to, z jakimi przeciwnościami
losu przychodzi się nam zmierzyć, możemy dokonać świadomego wyboru, aby
zaczynać każdy dzień od spojrzenia na szklankę, która jest do połowy pełna,
a nie od połowy pusta.
Dobra opinia o sobie samych, poczucie własnej wartości i osiąganie
wybranych celów w życiu - cechy, które naukowcy nazywają czasem
„autoskutecznością” – są podstawą dobrego starzenia się, zgodnie z wynikami
Człowiek uczy się
całe życie
16
obszernych badań, które opisały elementy stylu życia ludzi zachowujących
wysoką sprawność intelektualną do późnego wieku. Dr Marilyn Albert,
członek Stowarzyszenia „Dana” i neuronaukowiec z Johns Hopkins University,
która prowadziła jedne z pierwszych i najważniejszych badań tego rodzaju,
twierdzi, że autoskuteczność pociąga za sobą zdolność do przystosowywania
się do nowych warunków życiowych, utrzymywania kontroli nad naszym
własnym życiem, a także sprawia, że czujemy się ważnymi uczestnikami życia
rodzinnego i społecznego.
Kontakty społeczne
Podtrzymywanie dobrych relacji z bliskimi, którzy są gotowi nas wspierać, jest
jednym z ważnych elementów dobrego starzenia się. Im więcej kontaktujemy
się z innymi ludźmi, tym łatwiej uda nam się zachować w dobrej formie nasz
umysł. Istnieją nawet dowody, że ludzie angażujący się w działania społeczne
i towarzyskie, takie jak nauka gry na instrumencie muzycznym czy taniec,
mają mniejsze szanse na to, że rozwiną demencję.
Jak możemy być pewni, że silne kontakty z innymi ludźmi będą wciąż
integralną częścią naszego życia, kiedy się zestarzejemy? Eksperci badający
proces starzenia się zalecają zaangażowanie się w działalność religijną
Człowiek uczy się
całe życie
17
i społeczną, utrzymywanie kręgu przyjaciół i rodziny, z którymi regularnie się
kontaktujemy, a także wolontariat w wybranych organizacjach - wszystko, co
pozwoli nam wyjść z domu i przebywać z innymi ludźmi. Warto również brać
czynny udział w wydarzeniach społecznych, takich jak wspólne podróżowanie
z przyjaciółmi, kosztowanie wina, gra w golfa czy lekcje jogi.
„Jest wiele dowodów na to, że inni ludzie są najbardziej nieprzewidywalnymi
obiektami, z jakimi można się spotkać” - mówi Lawrence Katz. „Tak więc
czynności, które angażują cię w interakcje z innymi ludźmi, są fantastycznym
sposobem ćwiczenia mózgu.”
Radzenie sobie ze stresem
Nauczenie się tego, jak radzić sobie ze stresem tak, aby nas nie przytłaczał,
może znacznie pomóc w poprawie naszych perspektyw życiowych. Silny, ale
krótkotrwały stres może nawet poprawić pamięć, z kolei długotrwały stres,
ma katastrofalny wpływ na nasz mózg. Ćwiczenia fizyczne i pozytywne
interakcje z innymi ludźmi mogą pomóc radzić sobie ze stresem, tak samo jak
sprawdzone metody, takie jak biofeedback, medytacja, relaksacja czy terapie
oparte na wykorzystaniu wyobraźni wzrokowej. Ponieważ nikt nie potrafi
całkowicie wyeliminować stresu ze swojego życia, powinniśmy przynajmniej
zdać sobie sprawę z własnych ograniczeń i ustalić priorytety naszych
działań tak, aby poświęcać więcej czasu rzeczom naprawdę dla nas ważnym
i sprawiającym nam przyjemność.
Poza szlachetną sztuką załatwiania
Byłby to ważny krok w kierunku
spraw istnieje także szlachetna sztuprzejęcia kontroli nad naszym
ka pozostawiania spraw niezałatwiożyciem.
Tłumienie negatywnych
emocji
nych. Mądrość życiowa polega na
eliminacji tego, co zbędne.
Lin Yutang
Dostrajanie się do pozytywnych
aspektów życia może przychodzić w sposób naturalny osobom starszym,
które zazwyczaj postrzegają czas, jaki im pozostał jako ograniczony i dlatego
chcą go jak najlepiej wykorzystać. Najnowsze badania, prowadzone przez
naukowców z Uniwersytetu Stanforda przy użyciu metod obrazowania
wykorzystujących funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), a więc
technikę pozwalającą śledzić wzór aktywacji mózgu, wykazały, że starsi
ludzie lepiej odpowiadają na pozytywne niż na negatywne bodźce
wzrokowe. W porównaniu z młodszymi od nich, innymi dorosłymi, ludzie
w wieku pomiędzy 70. a 90. rokiem życia wykazywali większą aktywność w
obszarze mózgu, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie emocji (ciało
migdałowate), kiedy oglądali zdjęcia osób wyrażających emocje pozytywne,
Człowiek uczy się
całe życie
18
niż gdy widzieli zdjęcia osób wyrażających emocje negatywne. Wydaje się
zatem, że starsi ludzie mają skłonność do tłumienia doznań negatywnych
i skupiania się na pozytywnych.
Te odkrycia wskazują na neurologiczne podstawy czegoś, co psycholodzy
i socjolodzy wiedzieli od dawna: starsi ludzie doświadczają mniej
negatywnych emocji i są mniej podatni na zapamiętanie negatywnych
bodźców emocjonalnych, pamiętają zaś lepiej bodźce pozytywne. Dr John
Gabrieli, psycholog z Uniwersytetu Stanforda, współautor powyższych
doniesień mówi, że może to odzwierciedlać „jak to, co jest dla nas ważne
zmienia się z wiekiem i w zależności od horyzontu twojego życia”. Negatywne
doświadczenia mogą być postrzegane jako marna inwestycja w przyszłość,
co wywołuje pragnienie, aby „maksymalizować pozytywne doświadczenia
emocjonalne” mówi dr Gabrieli. „To prawdopodobnie najmądrzejszy wybór
tego, jak zainwestować swój czas, wysiłek i uwagę.”
Człowiek uczy się
całe życie
19
Zaangażuj swój mózg
Zdolność mózgu do zmian i reorganizowania siebie samego w odpowiedzi
na uczenie się i doświadczenia daje niezwykłą możliwość obrania stylu życia,
który maksymalizuje „moc mózgu” i utrzymuje „silnik uczenia się” na chodzie,
kiedy będziemy się starzeć. Specjaliści od badań mózgu są przekonani, że
zaangażowanie się przez całe życie w „aktywne uczenie się” pomoże utrzymać
nasz mózg w dobrym zdrowiu do późnych lat.
„Mózg chce się uczyć, chce być wykorzystany jako maszyna do uczenia się” mówi dr Michael Merzenich, neurobiolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego w
San Francisco - „Samo przypominanie sobie dobrze wyuczonych umiejętności,
które opanowałeś kiedyś w życiu, nie wystarczy.” „Mózg wymaga ciągłego,
aktywnego uczenia się. To wymaga zmiany, a zmiana wymaga nabycia nowych
umiejętności i możliwości, nowych hobby i aktywności, które z kolei zmuszają
mózg do przeformowania się. W tym sedno.”
Katz wprowadził w życie ten pomysł w programie, który nazwał „neurobik”,
a który zachęca do używania mózgu w sposób nieszablonowy. Wierzy on,
że kiedy popadamy w rutynę, powtarzając niemal automatycznie codzienne
czynności, spada aktywność mózgu wymagana do wykonania tych zadań.
Człowiek uczy się
całe życie
20
„Wyobraź sobie, że masz w głowie ośmiocylindrowy silnik wykorzystujący
tylko cztery cylindry” - mówi Katz. „To całkiem wydajne, ale w rzeczywistości
zużywa relatywnie niewielki procent potencjalnego repertuaru połączeń
nerwowych w twoim mózgu.” Poprzez nowe podejście do utrwalonych
i rutynowych działań - mówi dalej Katz - aktywujesz obszary mózgu, których
poprzednio nie używałeś, a to z kolei zwiększa jego aktywność. Katz wierzy,
że może to stymulować produkcję czynników wzrostowych, które odżywiają
komórki nerwowe, jak również mieć inne dobroczynne efekty na przebieg
procesów nerwowych.
Pomyśl o drodze do pracy, którą przemierzasz codziennie lub do innego
znajomego miejsca. Jazda staje się tak automatyczna, że pokonujesz drogę
nawet bez myślenia o niej. Dzięki pojechaniu inną drogą - twierdzi Katz twój mózg jest zmuszany do skoncentrowania się na wykonaniu tego bardzo
prostego zadania. „Znalezienie kluczy lub wyjmowanie monety z portmonetki
przez kierowanie się zmysłem dotyku a nie wzroku, może mieć ten sam
skutek”, jest to „skupianie uwagi mózgu na tym, co robisz, kiedy to robisz” mówi Katz.
Uczyć się, by zmieniać mózg
Naukowcy badający mózg dopiero zaczynają rozumieć, w jakim stopniu
można zmienić mózg poprzez samo myślenie i uczenie się. W przyszłości
nauka o mózgu z pewnością odkryje wiele więcej niespodzianek
o zdumiewającej masie komórek i synaps zamkniętej w naszej czaszce.
Poprzez wykorzystywanie w praktyce codziennego życia dobrych wiadomości
płynących z odkryć neuronaukowych, każdy z nas może skorzystać z tej
wiedzy i poprawić zdrowie mózgu w czasie starzenia się.
Istotne jest zaangażowanie się w aktywne uczenie się trwające przez całe
życie. To, co robisz dziś i każdego dnia przez resztę twojego życia, może mieć
kluczowe znaczenie dla utrzymania silnika „myślącej maszyny” w dobrym
stanie. Dbając o swój mózg, możesz czerpać korzyści uczenia się przez całe
życie.
Człowiek uczy się
całe życie
21
Dla zainteresowanych
Jak usprawnić pamięć, Vetulani J., „Platan”, Liszki 1993.
Mechanizmy plastyczności mózgu, red. M. Kossut,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Mózg a zachowanie, red. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Pamięć: poradnik użytkownika, Baddeley A. D., Prószyński i S-ka,
Warszawa 1998.
Psychologia pamięci, Chlewiński Z. i in., Wiedza Powszechna,
Warszawa 1997.
Psychologia poznawcza, Sternberg R. J., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 2001.
Siedem grzechów pamięci: jak zapominamy i zapamiętujemy, Schacter D. L.,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2003.
Uczenie się i pamięć: integracja zagadnień, Anderson J. R.,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
Człowiek uczy się
całe życie
22
Internetowe źródła informacji
AARP (dawniej American Association of Retired Persons)
www.aarp.org
Alliance for Aging Research
www.agingresearch.org
Alzheimer’s Association
www.alz.org
Alzheimer’s Disease Education and Referral Center
www.alzheimers.org
Dana Alliance for Brain Initiatives
www.dana.org
Howard Hughes Medical Institute
www.hhmi.org
International Brain Research Organization
www.ibro.info
Komitet Neurobiologii PAN
www.nencki.gov.pl/neurobiol
National Council on Aging
www.ncoa.org
National Institute of Mental Health
www.nimh.nih.gov
National Institute on Aging
www.nia.nih.gov
National Institute on Drug Abuse
www.nida.nih.gov
National Sleep Foundation
www.sleepfoundation.org
Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego
www.ptbun.org.pl
Society of Neuroscience
www.sfn.org
Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu „Dana”
www.nencki.gov.pl/dana
Człowiek uczy się
całe życie
23
Specjalne podziękowania dla niżej wymienionych
naukowców za ich wkład w powstanie tej broszurki:
Carl W. Cotman, Ph.D., University of California, Irvine*
John Gabrieli, Ph.D., Stanford University
Fred H. Gage, Ph.D., The Salk Institute for Biological Studies*
Paul E. Gold, Ph.D., University of Illinois at Urbana-Champaign
Jordan Grafman, Ph.D., National Institute of Neurological Disorders and Stroke*
William T. Greenough, Ph.D., University of Illinois at Urbana-Champaign*
Eric R. Kandel, M.D., Columbia University College of Physicians and Surgeons*
Lawrence C. Katz, Ph.D., Duke University Medical Center*
Robert Katzman, M.D., University of California, San Diego*
Claudia H. Kawas, M.D., University of California, Irvine*
Arthur F. Kramer, Ph.D., University of Illinois at Urbana-Champaign
James L. McGaugh, Ph.D., University of California, Irvine*
Guy M. McKhann, M.D., Johns Hopkins University*
Michael M. Merzenich, Ph.D., University of California, San Francisco
David P. Salmon, Ph.D., University of California, San Diego
Larry R. Squire, Ph.D., University of California, San Diego*
*członkowie Stowarzyszenia „Dana”
Człowiek uczy się
całe życie
24
The European
Dana Alliance
for the Brain
Prezes
William Safire
Wiceprezes
Colin Blakemore, PhD, ScD, FRS
Pierre J. Magistretti, MD, PhD
Przewodniczący
Edward F. Rover
Komitet wykonawczy
Carlos Belmonte, MD, PhD
Anders Björklund, MD, PhD
Joël Bockaert, PhD
Albert Gjedde, Dr Med, MD, FRSC
Sten Grillner, MD, PhD
Malgorzata Kossut, MSc, PhD
Richard Morris, DPhil, FRSE, FRS
Dominique Poulain, MD, DSc
Wolf Singer, MD, PhD
Piergiorgio Strata, MD, PhD
Eva Syková, MD, PhD, DSc
Dyrektor wykonawczy
Barbara E. Gill
Zdjęcia
Alamy Images: strona 1
Biuro Informacji, Fundacja „Dana”: strony 3, 4, 5
Paul Fetters: strony 17, 20
Chamberlain Photography: strona 19
Człowiek uczy się
całe życie
25
The European
Dana Alliance
for the Brain
The Dana Centre
165 Queen's Gate
London SW7 5HD
http:// edab.dana.org
Człowiek uczy się
całe życie
26
601 E Street, NW
Washington, DC 20049
www.aarp.org/nrta
Download