Pobierz - Nasze Sprawy

advertisement
4 LUTEGO – ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM
Polskie Towarzystwo Onkologiczne postuluje poprawę leczenia chorych na raka jajnika
w Polsce
Światowy Dzień Walki z Rakiem (World Cancer Day) jest obchodzony już po raz
szesnasty. Ustanowiony w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w
Paryżu, ma przypominać
o zagrożeniu, jakie stanowią choroby onkologiczne i
mobilizować systemy ochrony zdrowia do podejmowania stosownych działań
prewencyjnych i naprawczych. W tym roku Polskie Towarzystwo Onkologiczne wskazuje
na konieczność poprawy leczenia chorych na raka jajnika. Umieralność na ten nowotwór
w Polsce jest o 15 proc. wyższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej.
Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO) od lat działa na rzecz poprawy jakości leczenia
chorych na nowotwory w Polsce. Wśród projektów zainicjowanych lub wspieranych przez PTO
znalazła się m.in.: ustawa antynikotynowa, Strategia zwalczania raka piersi oraz raka jelita
grubego czy Strategia Walki z Rakiem 2015-2024. W tym roku PTO postuluje poprawę leczenia
chorych na raka jajnika – nowotworu trudnego do wczesnego wykrycia. Umieralność na ten
nowotwór w Polsce jest o ponad 15 proc. wyższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej
(rys.1)1.
Rys. 1. Porównanie umieralności na raka jajnika w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (27)
Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów
Jest to kontynuacja projektu rozpoczętego we wrześniu 2015 r. we współpracy z Polskim
Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej: Biała Księga – Strategia zwalczania nowotworów
złośliwych jajnika w Polsce2. Jego głównym celem jest zmniejszenie ryzyka i skutków
zachorowania na ten nowotwór.
1
Wojciechowska U., Didkowska J., Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce, Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, http://onkologia.org.pl/nowotwory-jajnika-c56/ dostęp z dnia 15.01.2016
2 Biała Księga - Strategia zwalczania nowotworów złośliwych jajnika w Polsce, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Dane i Analizy, 2015
Rak jajnika – brak skriningu, późna diagnoza, złe rokowania
Wśród nowotworów najczęściej występujących u kobiet, rak jajnika plasuje się na piątym
miejscu (5 proc. wszystkich zachorowań na raka wśród kobiet) – po raku piersi (20 proc.), jelita
grubego (10 proc.), płuca (9 proc.) i trzonu macicy (7 proc.). Pod względem umieralności
zajmuje natomiast czwartą pozycję (12 proc.3) (rys.2).
Rys. 2. Częstość zgonów wśród kobiet na nowotwory złośliwe ogółem (Polska, 2010 r.)
Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów
To najgorzej rokujący nowotwór ginekologiczny. Głównym tego powodem jest fakt, iż nie ma
żadnej skutecznej metody diagnostycznej, która umożliwiłaby jego rozpoznanie w początkowej
fazie rozwoju. W efekcie, około 70 proc.4 przypadków zachorowań jest diagnozowanych w III
lub IV stadium zaawansowania (wg skali FIGO), gdy rokowania są złe. Wiadomo jednak, że
najwyższe ryzyko zachorowania wiąże się z występowaniem mutacji w genach BRCA1
i BRCA2. Mutacje te odpowiadają m.in. za dziedziczne występowanie raka jajnika oraz raka
piersi5. Oznacza to, że wykrycie obecności mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 stanowi jeden z
czynników ryzyka zachorowania, a jednocześnie jest czynnikiem rokowniczym i predykcyjnym w
leczeniu chorych na raka jajnika.
Postulaty Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Twórcy Strategii zwalczania nowotworów złośliwych jajnika w Polsce wyodrębnili obszary, w
których rekomendują wprowadzenie zmian, co mogłoby znacząco zmniejszyć ryzyko
zachorowania, poprawić wcześniejsze wykrycie i leczenie tego podstępnego nowotworu.
Wyznaczyli cztery priorytety, od których – ich zdaniem – należałoby zacząć. Są to:
1. skuteczna identyfikacja i objęcie poradnictwem genetycznym kobiet obciążonych
podwyższonym ryzykiem wystąpienia raka jajnika;
2. zapewnienie dostępu do chirurgicznego postępowania (usunięcia przydatków oraz
ewentualnie macicy), zmniejszającego ryzyko w grupie kobiet zagrożonych zachorowaniem
na raka jajnika;
3. wdrożenie mechanizmów stałej poprawy jakości leczenia;
4. usprawnienie i poprawa jakości diagnostyki histopatologicznej i genetycznej, od których
uzależnione jest właściwe rozpoznanie i wdrożenie optymalnego postępowania
3
Wojciechowska U., Didkowska J., Zachorowania..., op.cit., http://onkologia.org.pl/raporty/ dostęp z dnia 15.01.2016
Basta A., Bidziński M. i in., Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka jajnika,
październik 2015, s.3, http://www.ptgo.pl (dostęp z dnia 15.01.2016).
5 Biała Księga – Strategia…, op. cit., s.4
4
terapeutycznego. Konieczne jest wprowadzenie zasad i kryteriów akredytacji laboratoriów
zapewniających prawidłową diagnostykę.
- Do najpilniejszych zmian, postulowanych przez PTO, należy wprowadzenie oznaczania mutacji
w genie BRCA1 i BRCA2 jako standardowego, finansowanego ze środków
publicznych, postępowania u każdej pacjentki chorej na raka jajnika. Badanie to może pomóc w
opracowaniu indywidualnego sposobu opieki nad chorą oraz członkami jej rodziny – podkreśla
prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, prezes Zarządu PTO.
Określenie tej mutacji jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, może mieć wpływ na dobór
odpowiedniej celowanej terapii inhibitorami PARP w czasie nawrotowej choroby, po leczeniu
platyną, po której uzyskano częściową lub całkowitą odpowiedź. Po drugie, może wspierać
proces wczesnej identyfikacji osób z grupy ryzyka i objęcia ich regularnym nadzorem
onkologicznym.
Taki sam postulat sformułowało Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej w wydanych
w październiku 2015 roku Rekomendacjach PTGO dotyczących diagnostyki i leczenia raka
jajnika:
Z uwagi na istotną rolę w profilaktyce oraz w leczeniu, wszystkie chore z rakiem jajnika powinny
mieć przeprowadzoną konsultację genetyczną oraz przeprowadzone badanie oceniające
występowanie mutacji w genie BRCA 1/2. Stwierdzenie u chorej mutacji w tych genach ma
znaczenie prognostyczne, predykcyjne oraz wskazuje także na wysokie ryzyko raka piersi i
pozwala na objęcie zdrowych nosicielek z jej rodziny odpowiednią opieką i działaniami
zmniejszającymi ryzyko wystąpienia raków piersi i jajnika.6
W zamierzeniu autorów, opracowana Biała Księga – Strategia zwalczania nowotworów
złośliwych jajnika w Polsce miała być wstępem do dalszej dyskusji publicznej, angażującej
środowisko pracowników ochrony zdrowia, przedstawicieli władz i administracji oraz grupy
pacjenckie.
- Zmiany resortowe, jakie zachodziły w ostatnim kwartale ubiegłego roku, nie pozwoliły na
prezentację projektu „Białej Księgi raka jajnika” w Ministerstwie Zdrowia. Wyrażam głęboką
nadzieję, że Światowy Dzień Walki z Rakiem będzie dobrą okazją do spotkania z ministrem
zdrowia i przedstawienia rekomendacji zmian na rzecz zwalczania nowotworów złośliwych
jajnika w Polsce – dodaje prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth.
pr
Data publikacji: 01.02.2016 r.
Do: Zdrowie
6
Basta A., Bidziński M. i in., Rekomendacje…, op.cit., s.4
Download