Zalacznik1

advertisement
Załącznik do Uchwały nr XXXV/432/17
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 31.01.2017r.
§ 1. 1 Sprawienie pogrzebu przez Gminę Kolbuszowa przysługuje osobom zmarłym, które
zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy Kolbuszowa, w tym bezdomnym
i zmarłym o nieustalonej tożsamości, których zwłoki odnaleziono na terenie gminy
Kolbuszowa, i nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu.
2. Gmina może sprawić pogrzeb osobom zmarłym, które w chwili zgonu zamieszkiwały
lub przebywały na terenie Gminy, posiadającym rodzinę, przy czym rodzina ta odmawia
sprawienia pogrzebu lub nie może takiego pogrzebu sprawić ze względów materialnych.
§ 2. Zadania własne Gminy polegające na sprawieniu pogrzebu, realizuje Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
§ 3. Sprawienie pogrzebu następuje:
a) na podstawie aktu zgonu wydanego przez urząd stanu cywilnego oraz po rozpoznaniu
przez pracownika socjalnego sytuacji zmarłego,
b) na cmentarzach parafialnych lub komunalnym na terenie Gminy Kolbuszowa,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może odbyć się na innym
cmentarzu, o ile łączny koszt pogrzebu nie przekroczy kwoty, o której mowa w § 6,
c) zgodnie z wyznaniem zmarłego, w sposób zwyczajowo przyjęty z zachowaniem
przepisów prawa,
d) w sytuacji gdy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej, bądź gdy była ona
niewierząca, pogrzeb powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących
w tym zakresie gminnych zwyczajów.
§ 4. Sprawienie pogrzebu obejmuje m.in. następujące czynności z tym związane, a
w szczególności:
1) przewóz i przechowanie zwłok,
2) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym mycie i ubranie zwłok,
3) zakup niezbędnej odzieży w przypadku jej braku,
4) zakup trumny, krzyża, tabliczki,
5) obsługę przy pochówku,
6) czynności podejmowane przez duchownego, organistę, grabarza,
7) wykupienie miejsca na cmentarzu, wykopanie, pochowanie zwłok do mogiły i zasypanie
grobu wraz z uformowaniem i oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego oraz
tabliczką informacyjną (np. imię i nazwisko, data urodzenia, data zgonu),
8) inne niezbędne czynności związane ze sprawieniem pochówku, zgodnie z wyznaniem
zmarłego i miejscowymi zwyczajami.
§ 5. 1. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Kolbuszowa
na sprawienie pogrzebu:
1) w całości z zasiłku pogrzebowego, o ile taki przysługuje z ubezpieczenia
społecznego do wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu,
2) w całości lub części z masy spadkowej obciążając spadkobierców, jeżeli zmarły
pozostawił majątek, a nie przysługuje po nim zasiłek pogrzebowy,
3) z refundacji przez Gminę właściwą ze względu na miejsce ostatniego zameldowania
osoby na pobyt stały.
4) w przypadku osób zmarłych, których miejscem zamieszkania była Gmina
Kolbuszowa oraz w przypadku bezdomnych, których ostatnim miejscem
zameldowania była Gmina Kolbuszowa, którzy nie posiadali osób zobowiązanych
do alimentacji, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków własnych Gminy
Kolbuszowa.
2. W przypadku sprawienia pogrzebu osobom bez ustalonej tożsamości koszty pogrzebu
pokrywa się ze środków własnych Gminy.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od żądania zwrotu
w całości lub części wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu przez spadkobierców i osoby
zobowiązane do alimentacji, zwłaszcza gdy:
1) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej
nie przekracza kwoty kryterium określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej;
2) żądanie zwrotu w całości lub części wydatków poniesionych na sprawienie
pogrzebu stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie;
4. Sytuację materialną spadkobierców i osób zobowiązanych do alimentacji ustala się na
podstawie dokumentów właściwych do ustalenia kryterium dochodowego oraz wywiadu
środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.
5. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej nie wymagającym
wydania decyzji administracyjnej.
§ 6. Koszt sprawienia pogrzebu przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kolbuszowej nie może przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego określonego w ustawie
z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Download