„Praktyczne zasady korzystania z publikowanych wyników badań

advertisement
„Praktyczne zasady korzystania z publikowanych wyników
badań odmianowych”
1.Wstęp
Odmiany gatunków roślin uprawnych (poza odmianami użytkowanymi w celach ozdobnych),
jakie w Polsce mogą być dopuszczone do obrotu i uprawy zgodnie z prawem znajdują się w
wykazie Krajowego rejestru (KR) prowadzonego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian
Roślin Uprawnych (COBORU). KR jest urzędowym wykazem odmian roślin rolniczych,
warzywnych i sadowniczych , których materiał siewny może być wytwarzany i może
znajdować się w obrocie w Polsce, jak i na obszarze Unii Europejskiej, przy czym w
przypadku odmian roślin rolniczych i warzywnych, po ich wpisaniu do Wspólnotowego
Katalogu. Komisja Europejska opracowuje, na bazie krajowych rejestrów państw
członkowskich, Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych (CCA) oraz Wspólnotowy
Katalog Odmian Roślin Warzywnych (CCV). Odmiany znajdujące się w CCA /CCV są
dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Pełne wydania CCA i CCV
publikowane są corocznie, przy czym ukazuje się siedem suplementów do CCA oraz sześć
suplementów do CCV, uwzględniających sukcesywnie dokonywane zmiany dotyczące
krajowych rejestrów państw członkowskich UE. Wspólnotowe katalogi wraz z suplementami
publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Liczba odmian zarejestrowanych w Katalogu Wspólnym UE (wg 34 wydania Katalogu z
5.12.2015r.) wynosi ogółem ok.23 tys. odmian’ w tym:
1. Kukurydza - 5105 odmian;
2. Pszenica - 2166 odmian;
3. Jęczmień - 1297 odmian;
4. Owies - 372 odmian;
5. Żyto - 169 odmian;
6. Pszenżyto - 313 odmian;
7. Ziemniak - 1623 odmian;
8. Burak cukrowy - 1525 odmian;
9. Rzepak - 1312 odmian;
10. Trawy - 3045 odmian;
11. Życica trwała - 1037 odmian
12. Życica wielokwiatowa - 423 odmian;
13. Kostrzewa czerwona - 331 odmian.
W Polsce obecnie do krajowego rejestru mogą być wpisywane odmiany 154 roślin
uprawnych, w tym 71 gatunków roślin rolniczych, 55 gatunków roślin warzywnych i 28
roślin sadowniczych. Odmiany roślin rolniczych wpisywane są do krajowego rejestru (KR)
najczęściej po dwuletnim okresie badań urzędowych wartości gospodarczej odmian (WGO)
oraz odrębności, wyrównania i trwałości (OWT). Doświadczenia WGO, w zależności od
ważności gatunku, prowadzone są w liczbie od czterech do piętnastu lokalizacji. Zasadniczym
warunkiem, uprawniającym do wpisania nowych odmian roślin rolniczych do KR, jest ich
zadowalająca wartość gospodarcza. Co roku w KR roślin rolniczych rejestrowanych jest
około 100 nowych odmian. Odmiany zarejestrowane muszą przejść odpowiednią procedurę
badań rejestrowych, a ich wartość na tle innych odmian była sprawdzana w warunkach
przyrodniczo-klimatycznych naszego kraju. Wpisanie odmiany do rejestru oznacza, że
spełniła ona określone wymagania dotyczące jej wartości i jakości. Oczywiście wiele odmian
wraz z upływem lat w części zatraca swoją wartość rolniczo-użytkową. Prócz tego, należy
1
sprawdzać i weryfikować informacje o wartości odmian w różnych źródłach (hodowcy,
dystrybutorzy, inni rolnicy, służby doradcze, wyniki COBORU).
Odmian, które odpowiadałyby na wszystkie oczekiwania użytkowników praktycznie nie ma.
Trzeba wybierać te, które mogą być najbardziej przydatne do określonych warunków
gospodarowania. W przypadku produkcji metodami ekologicznymi czy stosowania
integrowanej ochrony roślin jest także potrzeba hodowania, a następnie testowania i
wdrażania odmian odpornych i tolerancyjnych na organizmy szkodliwe. Odmiany takie
powinny cechować się dużą efektywnością w warunkach ograniczonego stosowania środków
produkcji.
2. Postęp hodowlany i wprowadzanie nowych odmian do praktyki
W ostatnich latach znacznie wzrastała liczba odmian roślin rolniczych badanych przed
wpisaniem do KR. W sezonie wegetacyjnym 2013/2014 badano 804 odmiany, w sezonie
2014/2015 – 848 odmian, w tym 285 krajowych i 563 zagranicznych, podczas gdy w
poprzednich ośmiu latach badano od 516 do 676 odmian.
Możliwe to jest dzięki ciągłemu opracowywaniu i wdrożeniu do hodowli nowoczesnych
technologii pozwalających na przyśpieszenie tempa prac hodowlanych, a tym samym
skrócenie cyklu hodowlanego i obniżenie kosztów hodowli nowych odmian. Hodowcy stale
ulepszają nowe odmiany pod względem: jakości plonowania, jak i w zakresie wielu cech
gospodarczych, głównie opornościowych. Dotyczy to przede wszystkim odporności odmian
na stresy biotyczne – choroby, szkodniki – i tolerancji na stresy abiotyczne – niskie i wysokie
temperatury, brak i nadmiar opadów, zakwaszenie gleby itp.
Zboża
Plon jest głównym kierunkiem hodowli - dlatego odmiany dostępne obecnie mają wyraźnie
wyższe plonowanie (nawet o tonę więcej) niż odmiany sprzed dziesięciu lat.
Obecnie również ważnym kierunkiem w hodowli zbóż jest podwyższanie jakości plonu oraz
zwiększanie odporności na patogeny i szkodniki oraz stresy wywoływane przez
niesprzyjające warunki środowiska (susza, mróz, zakwaszenie, zasolenie itp.), - przy
równoczesnym nieobniżaniu wielkości plonu. Cechy, które zadecydują o tym, czy wybrana
przez nas odmiana sprawdzi się na naszych polach, dzielą się na kilka grup. Ważne jest, aby
w dążeniu do uzyskania wysokiego plonu nie stracić z pola widzenia innych, bardzo ważnych
cech charakteryzujących odmiany. Jednak w pierwszej kolejności zawsze określony powinien
być cel naszej uprawy. Na przykładzie pszenicy ozimej będzie to wybór, czy chcemy
uprawiać: pszenicę konsumpcyjną, pszenicę paszową czy pszenicę ciasteczkową. Zawsze
warto zwracać uwagę na parametry jakościowe jaki mogą uzyskiwać odmiany (np. zawartość
białka, glutenu, liczba opadania, itp.).
W ostatnich latach. sukcesem jest hodowla jakościowa pszenicy ozimej. Udało się
wyhodować wiele wysokoplennych odmian chlebowych i jakościowych o dobrej
zdrowotności. Hodowla jęczmienia jarego duży nacisk kładzie natomiast na formy browarne,
które niejednokrotnie plonują na tym samym poziomie co pastewne. Dużo uwagi poświęca
się także hodowli bezłuskowych odmian jęczmienia i owsa.
Niewątpliwym sukcesem w hodowli było stworzenie wielu mieszańców - najwięcej żyta. W
2016 została zarejestrowana także pierwsza odmiana mieszańcowa pszenicy.
Wieloletnie badania odmianowe mieszańców wykazują, że w ostatnim czasie nastąpił
ogromny postęp w tym kierunku hodowli. Z roku na rok zwiększa się udział mieszańców w
2
uprawie. Mieszańce są bardziej plenne niż odmiany liniowe. Charakteryzują się także
lepszym wigorem, większym rozrostem biomasy, co przekłada się na wzrost intensywności
przebiegu fotosyntezy oraz silniej rozbudowanym systemem korzeniowym, co gwarantuje
lepsze wykorzystanie i wody i składników pokarmowych. Masa korzeni mieszańców może
być aż o połowę większa niż masa korzeni odmian konwencjonalnych. Dodatkową zaletą
hybryd wysoka zdrowotność i żywotność roślin. Dobrze radzą sobie i z nadmiarem i
niedoborem wody.
Podczas wybierania odmian do siewu należy zwracać uwagę na cecha zimotrwałości, która
jest niezwykle istotnym parametrem (szczególnie w przypadku pszenic ozimych czy
jęczmienia ozimego). Decydowanie się na uprawę odmian, których mrozoodporność została
w Polsce określona na poziomie poniżej 3 stopni w skali 9-cio stopniowej to świadomy wybór
ryzyka. Dużo lepszą decyzją byłoby postawienie na bardzo mrozoodporne odmiany.
Ostatnie lata, to wśród odmian pszenicy ozimej niezbyt korzystne zjawisko. Nastąpił wzrost
udziału odmian o niskiej zimotrwałości. Odmiany o zimotrwałości mniejszej niż 3 (w skali 9stopniowej) stanowiły w latach 1982-1985 tylko 10 proc., a w latach 2009-2012 blisko 60
procent.
Poprawiła się natomiast odporność roślin na choroby. Na przykład, udział odmian o
odporności na mączniaka prawdziwego zbóż wynoszącej 7,1-8° (w skali 9-stopniowej)
stanowił w latach 1982-1985 ok. 50 procent, to już w latach 2009-2012 prawie 70 procent
zarejestrowanych odmian.
Liczba odmian zbóż w produkcji – 2014 – wg COBORU i PIORiN
( opracowanie dr. Tadeusz Oleksiak IHAR-PIB Radzików)
- odmiany w reprodukcji,
- odmiany ogółem w KR,
- odmiany polskie.
Kukurydza
Gatunek o największej liczbie wpisywanych corocznie nowych odmian (ok. 20) i o
największej liczbie odmian w KR (152 na koniec 2015 r.). Uzasadnieniem tego stanu rzeczy
jest fakt, że doświadczenia prowadzi się w dwóch kierunkach użytkowania – na ziarno i na
kiszonkę, a w każdym z nich w trzech grupach wczesności
- wczesne
(FAO do 220),
- średnio wczesne
(FAO 230–250)
- średnio późne
(FAO 250–290).
3
Odmiany późniejsze są z reguły bardziej plenne z racji efektywnego wykorzystania dłuższego
sezonu wegetatywnego W ostatnich latach widoczny jest duży postęp w hodowli polskich
odmian kukurydzy, zarówno przeznaczonych na ziarno, jak i do produkcji kiszonki. Cechy
optymalne odmiany ziarnowej, to: wysoki plon ziarna w warunkach umożliwiających tę
produkcję, odpowiednia wczesność (zdolność do rozwoju w niższych temperaturach –
wczesny wigor, możliwość aktywnego dosychania ziarna w polu), generatywny typ roślin
(niezbyt wysoka łodyga, brak skłonności do krzewienia), odporność na choroby fuzaryjne
oraz wyleganie. Odmiany kiszonkowe powinny charakteryzować się dużym plonem ogólnym
suchej masy o korzystnej strukturze (duży udział kolb), wysoką strawnością wegetatywnych
części roślin oraz odpowiednią do zamierzonego terminu zbioru wczesnością dojrzewania
(dojrzałość silosowa już na początku września – przy przeciętnym przebiegu pogody). Należy
dodać również cechę, która w odmianach na kiszonkę pojawiła się w ostatnich latach, a
mianowicie „stay green”(ang. „pozostają zielone”), czyli utrzymywanie zieloności
wegetatywnych części łodyg w okresie dojrzewania kolb. Cecha ta umożliwia dłuższą
asymilację roślin w okresie dojrzewania oraz wydłużony okres przydatności odmiany do
zakiszania i wydłużony okres zbioru. Wśród zarejestrowanych odmian kukurydzy
wyróżniamy także główne typy hodowlane. Stanowią je mieszańce pojedyncze, czyli
dwuliniowe (SC), składające się z dwóch linii (A× B), oraz mieszańce trójliniowe (TC),
składające się z trzech linii, (AB) × C. Mieszańce podwójne, czyli czteroliniowe, (DC) są
produktem krzyżowania dwóch mieszańców pojedynczych (AB)× (CD). Zaletą mieszańców
pojedynczych jest większe wyrównanie morfologiczne i niekiedy wyższe plonowanie niż
mieszańców trójliniowych, głównie w bardziej intensywnych warunkach produkcji.
Mieszańce trójliniowe są lepiej dostosowane do gorszych warunków uprawy.
Burak cukrowy
Do krajowego rejestru wpisywanych jest corocznie kilkanaście nowych odmian. Odnotowuje
się systematyczny postęp w plenności oraz w tych cechach, na które dużą uwagę zwraca
przede wszystkim przemysł cukrowniczy, a także producenci rolni. Dla przemysłu ważne są
głównie parametry jakościowe, a wśród nich duża zawartość cukru i mała zawartość
składników melasotwórczych, zwłaszcza azotu aminokwasowego. Natomiast powszechne
występowanie ostatnio w naszym kraju rizomanii (najgroźniejsza obecnie choroba buraka
wywoływana przez wirusa przenoszonego przez mikroorganizm - grzyba glebowego o
trwałości w glebie do 20 lat) sprawiło, że od kilku lat wszystkie nowo rejestrowane krajowe i
zagraniczne odmiany buraka są odporne na wirusa powodującego tę niebezpieczną chorobę.
Coraz częściej w rejonach nasilonej uprawy buraka cukrowego występuje mątwik burakowy.
W ostatnich wśród nowo rejestrowanych odmian występują pojedyncze, cechujące się
tolerancją na tego szkodnika. Niektóre nowe odmiany cechują się również poprawianą
odpornością na chwościka buraka, najważniejszą chorobę tej rośliny.
Burak pastewny
W związku z obecnie gospodarczo znikomym znaczeniem buraka pastewnego w Polsce jego
powierzchnia uprawy także ma znaczenie marginalne. W KR jest zarejestrowane ok. 18
odmian, a tylko istnieje niewielkie zapotrzebowanie na nasiennictwo tego gatunku,
skierowane głównie na rynki Europy Wschodniej (Białoruś, Rosja, Ukraina itp.), a także w
państwach UE w związku z poszerzaniem bioróżnorodności w produkcji roślinnej.
Ziemniak
W KR jest obecnie zarejestrowane 103 odmiany. W 2015 roku rejestr zawierał 114 odmian
ziemniaka. Większość z nich tzn. 71 należy do odmian jadalnych, 17 odmian przeznaczonych
jest do przetwórstwa (na frytki lub chipsy) pozostałe 26 to odmiany skrobiowe. Ponadto
4
odmiany z KR podzielono na cztery grupy wczesności: 15 bardzo wczesnych, 27 wczesnych,
48 średniowczesnych, 13 średniopóźnych i 11 odmian późnych. Wśród wszystkich odmian
znajdujących się w Krajowym rejestrze odmiany zagraniczne stanowią 44 proc. W ostatnich
czasach zmieniły się nieco kryteria doboru odmian ziemniaka w gospodarstwach rolniczych.
Miejsce dominujących wcześniej cech istotnych dla producenta t.j.: plenności, odporności na
choroby, postępu w technologii uprawy, zajęły kryteria istotne dla konsumenta. Cechy jakości
określające wartość kulinarną i morfologię bulw, kwalifikują odmianę jako nadającą się do
bezpośredniego spożycia lub do przerobu na produkty spożywcze. Dla odmian jadalnych
aktualnie najważniejsze z nich to dobry smak i walory kulinarne, płytkie oczka oraz ładny
wygląd bulw. W ziemniakach jadalnych możemy wyróżnić 4 kompleksy cech jakości:
smakowy, odżywczy, technologiczny i estetyczny. Wyróżnia się 4 typy kulinarne
ziemniaków:
Typ A - sałatkowy. Miąższ o zwięzłej konsystencji i delikatnej strukturze, nie rozgotowuje się,
daje się krajać.
Typ B - wszechstronnie użytkowy. Miąższ o dość zwięzłej konsystencji, lekko mączysty,
lekko wilgotny, o małej skłonności do rozgotowywania się. Odmiany te przydatne są do
bezpośredniego spożycia (w drugim daniu, zupie czy naturalnym puree).
Typ C - mączysty, sypki. Miąższ o dużej skłonności do rozgotowywania się. Reprezentują go
odmiany o podwyższonej zawartości skrobi oraz wyczuwalnej, nieco szorstkiej strukturze
ziaren. Nadają się one na puree.
Typ D - bardzo mączysty. Bulwy rozgotowują się całkowicie. Ma ograniczone zastosowanie
do bezpośredniego spożycia.
W przypadku ziemniaka widoczny jest postęp hodowlano-odmianowy szczególnie pod
względem plonowania i jakości bulw. Coraz częściej krajowe odmiany, przeznaczone do
bezpośredniego spożycia, biorąc pod uwagę takie cechy, jak: wielkość bulw, regularność
kształtu, głębokość oczek, gładkość skórki, nie ustępują najlepszym odmianom europejskim.
Z kolei rodzime odmiany skrobiowe stanowią czołówkę europejską pod względem
parametrów jakościowych oraz dużych walorów odpornościowych.
Dobór odmian ziemniaka do uprawy, szczególnie w systemie ekologicznym nie jest łatwy.
Odmiany powinny charakteryzować się wysoką odpornością na wirusy (szczególnie na wirus
Y i L) oraz powinny wykazywać dużą odporność na choroby bakteryjne i grzybowe, a w
szczególności na zarazę ziemniaka, która wyrządza największe straty w plonie. W uprawie
ekologicznej łatwiejsze są odmiany o bardzo krótkim i krótkim okresie wegetacji ponieważ
zbierane są z pola na ogół przed największym nasileniem zarazy ziemniaka. Nie ma odmian
całkowicie odpornych na zarazę ziemniaka. W przypadku odmian bardzo wczesnych i
wczesnych cecha ta jest mniej ważna, ponieważ odmiany te są mniej narażone na porażenie
przez zarazę ( są wcześnie zbierane). Wśród ogółu zarejestrowanych odmian ziemniaka w
naszym kraju odporność roślin u odmian jadalnych waha się w zakresie od 2 do 6, a
odporność bulw w zakresie od 2 do 5 w skali 9-stopniowej. Niektóre odmiany skrobiowe
charakteryzują się wyższą odpornością, szczególnie roślin (w zakresie od 3 do 8) i w
mniejszym stopniu bulw (4-5). Odporność na mątwika ziemniaczanego jest istotnym
kryterium doboru w gospodarstwach położonych w rejonach nasilonego występowania tego
szkodnika kwarantannowego. Do uprawy z ograniczoną możliwością stosowania zabiegów
ochrony roślin lub metodami ekologicznymi odmiana powinna mieć: odporność na wirus Y
co najmniej 7 w skali 9-stopniowej, wysoką odporność na wirus L powyżej 5, odporność na
zarazę wynoszącą co najmniej 5 oraz odporność na mątwika ziemniaczanego.
Ważną cechą odmian przydatnych do uprawy ekologicznej są wymagania nawozowe.
Ponieważ praktycznie jedynym źródłem składników pokarmowych dla roślin są nawozy
organiczne, preferowane są odmiany o niskich lub średnich wymaganiach nawozowych
Oprócz wymienionych cech odmian w produkcji ekologicznej ważną sprawą jest również
5
intensywność wzrostu roślin. Odmiany polecane do upraw ekologicznych powinny
charakteryzować się szybkim przyrostem masy nadziemnej w początkowym okresie wzrostu.
Rzepak ozimy
Obecnie do KR wpisanych jest 121 odmian rzepaku ozimego. Dwie trzecie tej liczby
stanowią odmiany mieszańcowe (80 odmian). Zdecydowaną większość zarejestrowanych
odmian – blisko 90 proc. – stanowią odmiany zagraniczne. Podstawowym kryterium wyboru
odmiany przez rolników i producentów rzepaku jest plenność. W przypadku rzepaku plon
podlega dość dużej zmienności w latach, a także rejonach kraju. Wybierając odmiany rzepaku
do siewu należy uwzględnić również typ odmiany (populacyjna czy mieszańcowa), tolerancję
na opóźniony siew (w tym szybkość rozwoju roślin jesienią), odporność na określone
patogeny, wczesność i równomierność dojrzewania.
W ostatnich latach nastąpił znaczący postęp w badaniach i hodowli rzepaku ozimego. Prace
twórcze prowadzone są przez krajową hodowlę oraz liczne zagraniczne firmy hodowlanonasienne. Wykorzystują one nowoczesne metody biotechnologiczne, nowe systemy
wytwarzania odmian, a także prowadzą liczne badania sprawdzające i adaptacyjne. Jednym z
przejawów postępu odmianowego rzepaku jest hodowla odmian, w których wykorzystywany
jest efekt heterozji.
Odmiany mieszańcowe cechują się dużym potencjałem plonowania. Średnio w wieloleciu, w
badaniach prowadzonych w systemie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego
(PDO), odmiany mieszańcowe plonowały o 10 proc. wyżej od tradycyjnych odmian
populacyjnych. Ważnym elementem prac hodowlanych jest jakość nasion, które stanowią
surowiec dla przemysłu olejarskiego. Dąży się do zwiększenia zawartości tłuszczu, ale także
zmiany proporcji udziału poszczególnych kwasów tłuszczowych w oleju. W 2016 r. została
zarejestrowana unikatowa krajowa odmiana rzepaku ozimego o wyraźnie zwiększonej
zawartości kwasu oleinowego i obniżonej zawartości kwasu linolowego.
Bardzo ważną cechą rzepaku ozimego w warunkach naszego kraju jest jego zimotrwałość.
Różnice odmianowe w zimotrwałości rzepaku ozimego są duże, a to daje możliwość
zwiększenia hodowcom odporności nowych odmian na mróz. Wśród zarejestrowanych
odmian zdecydowaną większość stanowią odmiany wykazujące średnią odporność na
porażenie przez najczęściej występujące choroby. Rzadko się zdarza, ażeby odmiana była
odporna na więcej patogenów. Wiele zależy od warunków gospodarstwa. Jeżeli uprawa
znajduje się w rejonie, gdzie jest duże nasilenie występowania danej choroby i gdzie powtarza
się ona w każdym sezonie wegetacyjnym, wtedy warto poszukiwać odmian bardziej
odpornych na nią. Najczęściej występującymi w naszym kraju są: zgnilizna twardzikowa,
sucha zgnilizna kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych Chorobą coraz
częściej obserwowaną w uprawach rzepaku w wielu rejonach kraju jest kiła kapusty. W
ostatnich latach zostało wpisanych do KR pięć odmian o podwyższonej odporności na nią,
jednakże efekty prac hodowlanych, dotyczących odporności odmian na choroby, są ciągle
niewystarczające. Podstawowym sposobem ograniczenia skutków wystąpienia choroby jest
uprawa odmian o większej odporności na porażenie przez sprawcę kiły kapusty oraz
odpowiednio długi okres przerwy w uprawie rzepaku.
Bobowate (strączkowe) grubonasienne
W ostatnich latach nastąpiło znaczne ożywienie w zakresie hodowli. Kwalifikacja materiału
nasiennego w roku 2015 wyraźnie wzrosła i wyniosła prawie 23 tys. ha, gdy rok wcześniej
było to 11 tys. ha. Dostępność materiału siewnego roślin bobowatych grubonasiennych
pozwoli na wywiązanie się z obowiązku zazielenienia, który dotyczy wielu producentów
rolnych Efektem są zarówno nowe odmiany wpisane do KR, jak i szybki wzrost liczby
badanych odmian przed wpisaniem do KR. Obserwuje się zwłaszcza duży dopływ nowych
6
odmian łubinu wąskolistnego o wyraźnie poprawionej wartości gospodarczej. Rośnie
jednocześnie świadomość rolników odnośnie znaczenia bobowatych w płodozmianie.
W okresie zaledwie kilku lat w badaniach bardzo wzrosła liczba odmian soi, której hodowla i
uprawa do tej pory nigdy nie miała większego znaczenia gospodarczego. Obecnie jednak
zainteresowanie uprawą tego gatunku dynamicznie rośnie, co potwierdza się w rozmiarach
kwalifikacji nasiennej (w roku 2009 – 2 ha, 2015 – 4 tys. ha), a ruch odmianowy jest coraz
większy, aktualnie w KR znajduje się 6 odmian soi.
Z kolei rejestrowane są odmiany bobiku o obniżonej na drodze hodowli zawartości tanin..
Bobik jest bowiem gatunkiem typowo paszowym, a jego nasiona mogą charakteryzować się
wyższą lub niższą (korzystniej) zwartością tanin (substancji garbnikowych – nadających
gorzki posmak paszy). Przy układaniu dawek paszowych jest lepiej wykorzystywać odmiany
bobiku tzw. niskotaninowe -oznaczane są po nazwie odmiany skrótem NT.
W oznaczeniach odmian hodowlanych bobiku stosuje się jeszcze 2 skróty: NK i SK. Skrót
NK oznacza, że odmiana bobiku (lub innych gatunków strączkowych) pod względem wzrostu
i rozwoju jest w typie niesamokończącym wegetację (tradycyjnym), czyli ma nieograniczony
genetycznie wzrost. Przy wilgotnej oraz ciepłej pogodzie dłużej i mniej równomiernie
dojrzewa na plantacji. Z kolei skrót SK oznacza, że odmiana bobiku (lub innych gatunków
strączkowych) pod względem wzrostu i rozwoju jest w typie samokończącym wegetację czyli ma ograniczony genetycznie wzrost przez blokujący dalszy rozwój szczytowy
kwiatostan, co przyspiesza i wyrównuje dojrzewanie roślin na polu. Uzyskano też postęp w
zakresie poprawy innych cech rolniczo-użytkowych, np. wcześniej dojrzewających i
krótkołodygowych roślin, odpornych na choroby (askochytoza i czekoladowa plamistość).
Groch siewny obejmuje odmiany hodowlane przeznaczone na nasiona ogólnoużytkowe,
konsumpcyjne (skrót O) oraz nasiona paszowe (dawna peluszka, skrót P). Cechą
charakterystyczną odmian ogólnoużytkowych, jadalnych (konsumpcyjnych) grochu jest biała
barwa kwiatów. Wśród odmian pastewnych występują grochy kolorowo kwitnące (skrót KK)
i biało kwitnące (skrót KB). Ze względu na budowę liści dzieli się odmiany grochu na
wąsolistne (skrót SL) oraz o tradycyjnej blaszce liściowej – parzystopierzaste (skrót LPP).
Duży postęp uzyskano w obszarze zmniejszenia wylegania roślin przed zbiorem czy
zwiększenia odporności na mączniaka rzekomego.
Aktualnie w rejestrze znajduje się 24 odmian łubinu wąskolistnego. Podzielić je można na
trzy zasadnicze grupy: odmiany gorzkie (tradycyjne), odmiany słodkie rozgałęziające się (tradycyjne) oraz odmiany słodkie nierozgałęziające się.
Na glebach lekkich w Polsce spośród strączkowych króluje łubin żółty, którego wszystkie
aktualnie zarejestrowane odmiany są niskoalkaloidowe, czyli „słodkie”. Nowe zarejestrowane
odmiany pod wieloma względami zaspokajają oczekiwania praktyki rolniczej. Przede
wszystkim są wczesne i termoneutralne, a więc mało wrażliwe na opóźnienie terminu siewu.
Charakteryzują je również wysoka plenność i zwiększona wierność plonowania. Wzrosła
również odporność odmian łubinu żółtego na wyleganie, choroby wirusowe i z rodzaju
Fusarium sp. Odmiany samokończące i niektóre tradycyjne są w znacznym stopniu
tolerancyjne, a nawet odporne na inną groźną chorobę – antraknozę.
W obrębie łubinu białego mamy obecnie zarejestrowane tylko 2odmiany hodowlane. Cechuje
je zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne oraz zmniejszona zawartość alkaloidów.
Aktualnie spada nieco zainteresowanie uprawą łubinu białego na rzecz łubinu wąskolistnego i
żółtego, a na glebach zwięźlejszych na rzecz bobiku i soi.
Bobowate (strączkowe) drobnonasienne
Postęp odmianowy można rozpatrywać w tej grupie roślin w odniesieniu tylko do trzech
podstawowych gatunków, tj. koniczyny łąkowej(czerwonej), koniczyny białej i lucerny
7
siewnej. Pozostałe gatunki są reprezentowane przez pojedyncze odmiany, często
zarejestrowane kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu.
Odmiany koniczyny białej w praktyce nie istnieją. Aktualnie w KR znajduje się 7 odmian.
Nie ma nasiennictwa tych odmian, mimo że posiadają one dużą wartość gospodarczą.
W odniesieniu do koniczyny łąkowej (czerwonej) należy stwierdzić, że wartość gospodarcza
nowych odmian( 11 odmian w KR) jest dobra, chociaż ostatnie rejestracje miały miejsce w
2008. . Nowe odmiany są przydatne do mieszanek z trawami do użytkowania jedno- lub
dwuletniego w uprawie polowej.
Lucerna siewna jest uprawiana w Polsce na powierzchni kilkudziesięciu tysięcy hektarów w
siewie czystym, albo w prostych mieszankach z trawami. Materiał siewny to praktycznie
tylko odmiany zagraniczne, importowane do Polski przez firmy handlowo-nasienne. Na
naszym rynku nie reprodukuje się materiału siewnego odmian lucerny. W przypadku odmian
zagranicznych notuje się duży postęp. W krajowym rejestrze znajduje się 17 odmian lucerny
siewnej i 2 odmiany lucerny mieszańcowej.
Wiechlinowate (trawy)
Przed hodowcami roślin, także wiechlinowatych (tak należy obecnie z nową nomenklaturą
nazywać trawy), stawiane są nowe wyzwania, m.in. zmiany klimatyczne, ochrona zasobów
genowych, bioróżnorodność. W przypadku roślin wiechlinowatych postęp biologiczny można
analizować na podstawie liczby wpisywanych nowych odmian do KR oraz ich produkcji
nasiennej. Są one lepsze jakościowo i z reguły dobrze przystosowane do naszych warunków
przyrodniczych, w tym zwłaszcza bardziej tolerancyjne na susze.
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpiło otwarcie rynku, na którym działa
konkurencja. Niestety polskim firmom hodowlanym bardzo trudno wejść na rynek europejski.
Bardzo dużą i niekwestionowaną przewagę mają dzisiaj firmy duńskie, niemieckie i
holenderskie. Duże firmy z tych krajów połączyły się i zmonopolizowały rynek nasienny w
Europie i na świecie. Udział odmian hodowli krajowej stanowi zatem 55 proc. W Polsce jest
niedoskonała struktura odmianowa, a nawet gatunkowa reprodukcji nasion traw. Spośród 229
odmian z KR reprodukuje się tylko 40–50 proc. i są to bardzo często sprawdzone, stare
odmiany krajowe, które od wielu lat funkcjonują już na rynku, gdyż wyróżniają się dużym
plonem nasion. Nowe odmiany hodowli krajowej reprodukowane są bardzo rzadko i na
niewielkiej powierzchni.
Do KR wpisuje się również odmiany regionalne (dla zachowania bioróżnorodności) roślin
rolniczych i roślin warzywnych oraz odmiany amatorskie (nie mające znaczenia dla
towarowej produkcji warzyw, ale mające znaczenie dla zachowania bioróżnorodności) roślin
warzywnych. Materiał siewny odmian regionalnych może być wprowadzony do obrotu po
uzyskaniu zgody MRiRW, wyłącznie w regionie pochodzenia lub w tzw. dodatkowym
regionie obrotu, a materiał siewny odmian amatorskich - w małych opakowaniach. Według
stanu na dzień dzisiejszy żadna odmiana tych kategorii nie jest wpisana do KR.
8
3. Jakie prowadzone są badania odmianowe.
A. Badania i doświadczenia odmianowe w hodowli roślin.
B. Badania urzędowe WGO i OWT do celów rejestracji i ochrony prawnej odmian.
C. Porejestrowe doświadczenia odmianowe i odmianowo-agrotechniczne (PDOiR), dla
potrzeb rekomendacji odmian do praktyki rolniczej.
D. Rekomendacja odmian do praktyki rolniczej.
Rodzaje badań i doświadczeń odmianowych:
A. Badania specjalistyczne/uzupełniające, dla potrzeb:
1-określenia odporności odmian na stresy biotyczne i abiotyczne (badania laboratoryjne i
testy polowe).
2-badania i selekcja odmian dla nowych kierunków gospodarowania:
- rolnictwo zrównoważone ( integrowane)
-rolnictwo ekologiczne i niskonakładowe
B. Badania specjalistyczne/uzupełniające, dla potrzeb:
1-rozmaitych typów siewów mieszanych, w tym zwłaszcza mieszanek odmianowych.
2-selekcji odmian odpornych na zmiany i gwałtowne fluktuacje klimatyczne (zimotrwałość,
susze, opady, temperatury, etc.).
3-selekcji odmian i populacji dla zachowania bioróżnorodności i ochrony środowiska.
4. Gdzie szukać informacji.
I. COBORU –strona www.coboru.pl dział „Doradztwo odmianowe”
II. Publikacje centralne założeń programu PDOiR i List zalecanych odmian do uprawy
na obszarze województw (LOZ), obecnie LZO.
9
Listy Odmian Zalecanych są tworzone na podstawie wyników doświadczeń, które
prowadzone są w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Odmiany, które
na takich listach pojawiają się, charakteryzują się stabilnością upraw oraz wysokimi plonami
na terenie danego województwa.
1.
2.
3.
4.
III. Publikacje centralne wyników doświadczeń PDOiR
„PDOiR. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych”
(rzepak ozimy, zboża ozime, zboża jare, rzepak jary, rośliny strączkowe, ziemniak,
kukurydza) - publikowane w okresie sierpień-październik.
„Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (WPDO)” (burak cukrowy,
ziemniak, kukurydza, rzepak ozimy i jary, zboża ozime, zboża jare, rośliny
strączkowe) – publikacja w maju.
„Lista Opisowa Odmian (LOO)” zawierająca corocznie aktualizowane charakterystyki
odmian wpisanych do KR.
„Publikacje nie cykliczne ” np. wyniki zimotrwałości odmian zbóż i rzepaku ozimego
w zależności od potrzeb np. niekorzystne warunki klimatyczne - nakład zróżnicowany.
IV. Publikacje regionalne wyników doświadczeń PDOiR
(Wydawnictwa regionalne wydawane są na terenie wszystkich województw przez Stacje
Doświadczalne Oceny Odmian (SDOO).
1. Publikacje zawierają wyniki doświadczeń prowadzonych na terenie danego
województwa.
2. Publikacje zawierają informacje, charakterystyki wartości gospodarczej odmian
znajdujących się na „Listach odmian zalecanych do uprawy na obszarze
województw”.
10
V. Artykuły odmianoznawcze w prasie rolniczej
1. Coroczne publikacje pracowników COBORU – liczne artykuły odmianoznawcze, głównie
w centralnej prasie rolniczej, takiej jak: Agro Serwis, Burak Cukrowy, Farmer, Kukurydza,
Nasza Rola, Nowoczesna Uprawa, Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego, Przegląd
Zbożowo-Młynarski, Rolnik Dzierżawca, Top Agrar Polska, Tygodnik Poradnik Rolniczy,
Wieś Jutra itp.
2. Coroczne publikacje pracowników SDOO - artykuły odmianoznawcze publikowane
głównie w regionalnej prasie rolniczej, takiej jak: czasopisma ODR-ów i Izb rolniczych.
11
5.Jaką odmianę chcemy uprawiać i gdzie szukać informacji.
W jakim celu chcemy uprawiać np. konkrety gatunek zboża – to każdy producent wie
doskonale. Ma np. podpisaną umowę na określony produkt – pszenica jakościowa o
wymaganych przez odbiorcę parametrach jakościowych lub uprawiane zboże będzie
przeznaczone w celu uzyskania wartościowej paszy we własnym gospodarstwie. Ze względu
na ogromną liczbę dostępnych odmian wybór odmiany nie będzie prosty. Najpewniej jest
stawiać na odmiany sprawdzone czyli te, które są plenne i stabilnie plonują w latach. Nie
należy jednak zbytnio przywiązywać się do uprawy tych samych odmian, ponieważ nowe
odmiany wnoszą duży postęp hodowlany. Szczególnie postęp dotyczy ciągłego zwiększania
plenności (wysokości plonowania) odmian, ale również jest zauważalny w zwiększaniu
odporności na porażanie przez grzyby chorobotwórcze, co ma duże znaczenie np. w uprawach
ekologicznych. Ważne są także inne właściwości: szybkość rozwoju roślin i ich wysokość (
niedopuszczanie do zachwaszczenia), wczesność i równomierność dojrzewania oraz
zimotrwałość. Te właściwości odmian są podawane przez firmy hodowlano-nasienne w
różnych materiałach promujących, na stronach internetowych tych firm itp. Są również, jak
już wcześniej wspomniano opisywane w artykułach odmianoznawczych przez naukowców
czy pracowników COBORU w różnych czasopismach rolniczych. Podjęcie decyzji o wyborze
odpowiedniej odmiany mogą ułatwić wyniki doświadczeń realizowanych w ramach
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, które są prowadzone w różnych rejonach
Polski ( dla każdego województwa). Celem badań jest sprawdzenie przydatności odmian do
uprawy w naszych warunkach klimatyczno-glebowych, ale również zweryfikowanie
charakterystyki odmian jakie przedstawiają firmy hodowlano-nasienne czy dystrybutorzy
odmiany. System PDO umożliwia także rekomendację odmian do uprawy na terenie
poszczególnych województw. Odmiany, które okazały się szczególnie wartościowe w jakimś
rejonie ( województwie) – są wpisane na listę zalecanych odmian (LZO) dla danego
województwa – są uznane za najlepsze do uprawy w danym województwie. Warto także
porównać wyniki konkretnej stacji PDO z własnym gospodarstwem - doświadczenia są
prowadzone na różnych glebach i w zróżnicowanych warunkach mikroklimatu np. dobrze
wybrać stosunkowo bliskie stacje o podobnych glebach i preferować najlepiej udające się w
niej odmiany. Podobnie warto wybrać odmianę w zależności od intensywności uprawy a1 czy
a2 - o czym dalej w tekście. Listy odmian przedstawione są w formie tabel.
Przykłady:
Listy odmian zbóż zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016
( Zbiorowa lista dla wszystkich województw opracowanie własne na podstawie danych COBORU)
12
Województwo
d
o
l
n
o
ś
l
ą
s
k
i
e
k
u
j
a
w
s
k
o
-
p
o
m
o
r
s
k
i
e
l
u
b
e
l
s
k
i
e
l
u
b
u
s
k
i
e
ł
ó
d
z
k
i
e
m
a
ł
o
p
o
l
s
k
i
e
m
a
z
o
w
i
e
c
k
i
e
o
p
o
l
s
k
i
e
Pszenica ozima
Pszenica jara
Jęczmień ozimy
Jęczmień jary
Pszenżyto ozime
Pszenżyto jare
Żyto ozime
Owies
KWS Magic
KWS Ozon
Linus
Natula
Mulan
Ostroga (oś)
Julius
Fidelius
KWS Dacanto
KWS Magic
KWS Ozon
Linus
Arkadia
Artist
Sailor
Praktik
Fakir
Julius
KWS Livius
Speedway
Pengar
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Arabella
Kandela
Antonella
KWS Meridian
Souleyka
Scarpia
Ella
KWS Olof
Iron
Oberek
Fredro
Borowik
Subito
Agostino
Maestozo
Pigmej
Mazur
Dublet
Milkaro
Dańkowskie Amber
Horyzo
Palazzo
Bingo
Komfort
Haker
Arab
Siwek n
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Arabella
Kandela
Antonella
Titus
KWS Meridian
Zenek
Souleyka
SU Melania
Ella
Soldo
KWS Olof
KWS Atrika
Basic
Penguin
Fredro
Borowik
Tomko
Meloman
Pizarro
Twingo
Mazur
Dublet
SU Stakkato F1
Dańkowskie Amber
Tur F1
Stanko
Horyzo
SU Performer F1
Bingo
Komfort
Arden
Nagus n
Linus
Harenda
Titus
Ella
Fredro
SU Stakkato F1
Patras
Arkadia
Artist
Sailor
Natula
Ostroga (oś)
KWS Livius
Skagen
KWS Ozon
Linus
Patras
Arkadia
Artist
Natula
Platin
Praktik
Bamberka
Fakir
Florus
Tonacja
KWS Ozon
Linus
Patras
Arkadia
Artist
Natula
Platin
Praktik
Bamberka
Fakir
Florus
Tonacja
KWS Ozon
Linus
Patras
Arkadia
Sailor
Natula
Platin
Praktik
Bamberka
Skagen
KWS Ozon
Linus
Patras
Arkadia
Artist
Sailor
Mulan
Bamberka
Fakir
KWS Livius
Jantarka
KWS Ozon
Linus
Patras
Arkadia
Mulan
Bamberka
Julius
Lavantus
Brilliant
Pamier
Tybalt
KWS Torridon
Arabella
Kandela
Mandaryna
Izera
Bombona
Zenek
Souleyka
SU Melania
Henriette
Soldo
KWS Olof
Iron
KWS Atrika
Basic
Oberek
Suweren
Borowik
Subito
Torino
Algoso
Trismart
Palermo
Dańkowskie Diament
Stanko
SU Spektrum
SU Satellit
Bosmo
Ella
Soldo
KWS Atrika
Basic
Penguin
Rubaszek
Fredro
Borowik
Agostino
Tomko
Maestozo
Pizarro
Mazur
Milewo
SU Stakkato F1
Dańkowskie Amber
Stanko
Brasetto F1
SU Drive F1
Bingo
Komfort
Arden
Krezus
Ella
Soldo
KWS Olof
KWS Atrika
Oberek
Penguin
KWS Irina
Salome
Skald
KWS Orphelia
Podarek
Fredro
Borowik
Subito
Agostino
Tomko
Meloman
Torino
Pizarro
Witon
Mazur
Dublet
Milewo
SU Stakkato F1
Dańkowskie Amber
Tur F1
Dańkowskie Rubin
SU Performer F1
KWS Bono
BingoBingo
Nawigator
Ella
Soldo
KWS Olof
Iron
Basic
Oberek
Suweren
Atico
Fredro
Borowik
Subito
Agostino
Tomko
Algoso
SU Stakkato F1
Dańkowskie Diament
Stanko
Brasetto F1
SU Spektrum
Armand
Bingo
Komfort
Harnaś
Zuch
Celer
Siwek n
Nagus n
Fredro
Borowik
Subito
Agostino
Tomko
Meloman
Torino
Maestozo
Pizarro
Tulus
Trismart
Fredro
Subito
Agostino
Torino
Algoso
Tulus
Borwo
SU Stakkato F1
Dańkowskie Diament
Tur F1
Stanko
Brasetto F1
Dańkowskie Rubin
Horyzo
Antonińskie
Bingo
Komfort
Arden
SU Stakkato F1
Dańkowskie Diament
Tur F1
Brasetto F1
SU Drive F1
SU Satellit
Palazzo
Gonello
SU Skaltio
Bingo
Komfort
Harnaś
Breton
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Mandaryna
Struna
Ostka Smolicka (oś)
Trappe
Harenda
Tybalt
Arabella
Kandela
Struna
Goplana
Harenda
Tybalt
Arabella
Struna
Ostka Smolicka (oś)
Izera
Parabola
Bombona
Łagwa
Brak LZO
Titus
Zenek
SU Melania
Brak LZO
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Arabella
Kandela
Struna
Antonella
Titus
KWS Meridian
Zenek
Fridericus
Ella
Soldo
Iron
KWS Atrika
KWS Irina
Natasia
Salome
Argento
Kucyk
SU Lolek
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Arabella
Ostka Smolicka (oś)
Parabola
Goplana
Antonella
Titus
Souleyka
Holmes
Fridericus
Bartosz
Ella
Soldo
KWS Olof
Iron
KWS Atrika
SU Lolek
Brak LZO
Brak LZO
Mazur
Dublet
Milewo
Brak LZO
Brak LZO
(oś) – odmiana oścista, (2-rz) – odmiana dwurzędowa, F1 – odmiana mieszańcowa, n- odmiana nagoziarnista
13
Województwo
p
o
d
k
a
r
p
a
c
k
i
e
p
o
d
l
a
s
k
i
e
p
o
m
o
r
s
k
i
e
ś
l
ą
s
k
i
e
ś
w
i
ę
t
o
k
r
z
y
s
k
i
e
w
a
r
m
i
ń
s
k
o
-
m
a
z
u
r
s
k
i
e
w
i
e
l
k
o
p
o
l
s
k
i
e
z
a
c
h
o
d
n
i
o
p
o
m
o
r
s
k
i
e
Pszenica ozima
KWS Ozon
Linus
Patras
Arkadia
Artist
Sailor
Mulan
Ostroga (oś)
Platin
Fidelius
Hondia
KWS Ozon
Linus
Patras
Artist
Natula
Mulan
KWS Ozon
Patras
Artist
Sailor
Mulan
Ostroga (oś)
Bamberka
Julius
Jantarka
Rotax
Speedway
RGT Kilimanjaro
Astoria
Franz
KWS Ozon
Linus
Patras
Arkadia
Artist
Natula
Ostroga (oś)
Praktik
KWS Livius
Rotax
Hondia
KWS Dacanto
Oxal
Tobak
Tulecka
KWS Ozon
Linus
Patras
Arkadia
Sailor
Natula
Mulan
Platin
Skagen
Markiza
KWS Ozon
Linus
Patras
Arkadia
Artist
Sailor
Natula
Platin
Praktik
Fakir
Jantarka
Rotax
KWS Ozon
Patras
Arkadia
Artist
Platin
Praktik
Julius
Fidelius
Linus
Artist
Sailor
Ostroga (oś)
Speedway
RGT Kilimanjaro
Kredo
Pszenica jara
Jęczmień ozimy
Jęczmień jary
Pszenżyto ozime
Harenda
Tybalt
Arabella
Mandaryna
Parabola
Łagwa
Antonella
KWS Meridian
Souleyka
Henriette
Holmes
Scarpia
Ella
Soldo
KWS Olof
KWS Atrika
Basic
Oberek
Kucyk
Skald
Raskud
Stratus
Fredro
Borowik
Subito
Meloman
Algoso
Maestozo
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Łagwa
Titus
KWS Meridian
Zenek
Souleyka
Holmes
Ella
Soldo
Iron
KWS Irina
KWS Dante
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Trappe
Antonella
KWS Meridian
Zenek
SU Melania
Holmes
Ella
Soldo
KWS Olof
Iron
KWS Atrika
Penguin
KWS Irina
Natasia
Olympic
Fredro
Borowik
Subito
Agostino
Tomko
Torino
Pigmej
Fredro
Borowik
Agostino
Tomko
Meloman
Algoso
Pizarro
Borwo
Twingo
Rotondo
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Arabella
Mandaryna
Struna
Ostka Smolicka (oś)
Izera
Antonella
Titus
KWS Meridian
Zenek
Souleyka
Henriette
SU Vireni (2-rz)
Ella
Soldo
KWS Olof
Iron
KWS Atrika
Basic
Penguin
Kucyk
KWS Dante
Baryłka
Britney
Fredro
Borowik
Subito
Meloman
Torino
Maestozo
Tulus
Rotondo
Ella
Soldo
Iron
Basic
Oberek
Natasia
Skald
Fariba
Fredro
Borowik
Tomko
Torino
Algoso
Tulus
Borwo
Wiarus
Ella
Soldo
KWS Olof
Iron
KWS Atrika
Oberek
Natasia
Salome
Rubaszek
Olympic
Fredro
Borowik
Subito
Agostino
Pizarro
Tulus
Twingo
Transfer
Ella
Soldo
KWS Olof
Basic
Penguin
KWS Irina
Argento
KWS Orphelia
Nokia
Soldo
KWS Olof
Basic
Penguin
Salome
Argento
Fredro
Borowik
Subito
Maestozo
Trismart
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Arabella
Kandela
Mandaryna
Izera
Bombona
Brak LZO
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Mandaryna
Struna
Ostka Smolicka (oś)
Antonella
Titus
Zenek
SU Melania
Henriette
KWS Torridon
Arabella
Kandela
Mandaryna
Parabola
Antonella
Titus
KWS Meridian
SU Melania
Henriette
Holmes
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Goplana
Antonella
Titus
KWS Meridian
Fredro
Tomko
Meloman
KWS Trisol
Pszenżyto jare
Żyto ozime
Owies
SU Stakkato F1
Dańkowskie Amber
Dańkowskie Diament
Tur F1
Stanko
Dańkowskie Rubin
SU Drive F1
Dańkowskie Złote
Bingo
Komfort
Arden
Harnaś
Krezus
Haker
Berdysz
Siwek n
Mazur
Dublet
Milewo
SU Stakkato F1
Dańkowskie Amber
Stanko
Horyzo
Domir
Armand
Mazur
Dublet
Milkaro
SU Stakkato F1
Dańkowskie Diament
Tur F1
Dańkowskie Rubin
Domir
Antonińskie
SU Allawi
Bingo
Komfort
Krezus
Haker
Siwek n
Amant n
Nagus n
Bingo
Komfort
Krezus
Nagus n
Mazur
Dublet
Milewo
Nagano
Puzon
SU Stakkato F1
Dańkowskie Diament
Tur F1
Brasetto F1
Dańkowskie Rubin
SU Performer F1
SU Spektrum
KWS Bono
Bingo
Komfort
Arden
Harnaś
Breton
Celer
Scorpion
Siwek n
Amant n
SU Stakkato F1
Dańkowskie Amber
Dańkowskie Diament
Stanko
Brasetto F1
Domir
SU Spektrum
SU Satellit
Bingo
Komfort
Harnaś
Krezus
Breton
Zuch
Siwek n
Maczo n
SU Stakkato F1
Dańkowskie Amber
Dańkowskie Diament
Brasetto F1
Dańkowskie Rubin
Horyzo
SU Drive F1
Domir
Bingo
Komfort
Harnaś
Krezus
Haker
Amant n
SU Stakkato F1
Dańkowskie Amber
Tur F1
SU Drive F1
Antonińskie
Helltop
Bingo
Arden
Breton
Zuch
Amant n
SU Stakkato F1
Tur F1
Dańkowskie Rubin
Horyzo
SU Performer F1
Bingo
Komfort
Arden
Harnaś
Brak LZO
Brak LZO
Brak LZO
Brak LZO
Mazur
Milkaro
Andrus
Rubaszek
(oś) – odmiana oścista, (2-rz) – odmiana dwurzędowa, F1 – odmiana mieszańcowa, n- odmiana nagoziarnista
14
Listy odmian rzepaku ozimego zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016
(opracowanie COBORU)
Lp. Odmiana
1. Sherlock
2014 2014 2016 2014 2012
2. DK Exquisite
F1
3. Arsenal
F1
2015
2011 2016
2014 2014
2012
2016 2015
2014 2013
2015 2015
2016 2016 2016
2014
2014 2016 2015
2015
5. Marcopolos
F1
2015 2016 2015 2015 2015
6. SY Kolumb
F1
2015 2015
2011 2013 2016
7. Visby
F1
2013 2010
2011
8. DK Exstorm
F1
2010
10. Pamela
2015
11. Marathon
F1
12. Bonanza
F1
13. DK Explicit
2016
2015
2015
15. Artoga
F1
22. Shrek
2016
2016
2016
R
2016
2016
R
2016R
2016
2016
2016
2014
2015
2016
2013
F1
F1
2011
28. Minerva
F1
2016R
2014
2016
F1
2016R
2014
26. Harry
27. Inspiration
2015
2014
2016R
25. Gladius
2016
2015
2014
2016
F1
30. Quartz
32. SY Marten
2016
2016 2016R
F1
31. SY Carlo
2014
R
24. DK Exssence
29. NK Technic
2016
F1
23. Abakus
2016 2016
2015
2016
F1
F1
2014
2014 2014
2016
21. Sherpa
2014
2013
16. DK Excellium CCA F1
F1
2013 2016 2014
2014
2013
18. ES Valegro
2015 2016 2014
2015 2016 2015
F1
F1
2010
2010 2011 2011
2015
14. SY Cassidy
20. Mercedes
2016 2011 2010
2013
2016
19. Garou
2015
2014
2016
2015
2012
2013 2016
CCAF1
17. DK Exclusiv
2014
2016 2016 2015
9. Monolit
2012
2015
2012
2016
2015
F1
2015
F1
2014
2016 2016
33. Adriana
2016
34. Bellevue
2016
35. ES Scarlett
36. Graf
37. NK Petrol
10
2016 2013 2013
2015 2016
4. Lohana
2012 2016
2016
2016R
F1
2011
F1
15
8
7
7
7
7
7
6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
38. Popular
F1
39. PR46W20
40. Sidney
2016
RAZEM
1
1
1
2016R
1
2011
CCA F1
41. SY Polana
2016R
R
F1
8
10
7
8
10
8
12
11
10
17
13
14
13
F1 – odmiana mieszańcowa, 2016R – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2015;
CCA – odmiana nie zarejestrowana w Polsce, znajdująca się we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych.
Listy odmian ziemniaka zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016.
(opracowanie COBORU)
Lp. Odmiana
ODMIANY JADALNE BARDZO WCZESNE
1.
Arielle
2014 2016 2015
2013** 2014 2008 2013
2013 2014 2011 2016 2016 2016
13
2.
Lord
2009 2008 2010
2009** 2008 2007 2008
2008 2007 2008 2014 2012 2009
13
3.
Denar
2009 2008 2010
2009** 2008 2007 2008
2008 2007 2008
12
4.
Viviana
5.
Miłek
6.
Impala
7.
Riviera
2011
2015
2010 2010
2011
**
2009
2011 2011* 2012
*
2012 2009
2012 2012
2009* 2009
2011
8
2014
2014
7
2015
2
2016
1
ODMIANY JADALNE WCZESNE
8.
Vineta
2009 2012 2010
2007 2008 2007 2008
2008 2007 2010 2014 2012 2009
13
9.
Gwiazda
2014 2014 2016
2014 2016 2014 2014
2014
2014 2014 2015 2014
12
10.
Michalina
2013 2012
2011
2013 2011
2014 2013 2013
10
11.
Owacja
12.
Ignacy
13.
14.
15.
Bellarosa
2010
2011 2011
2008 2008
2016 2016
2015
2011
2010 2010
2008 2008 2010 2014 2012 2009
2016 2015
2016
6
2010 2010
5
Altesse
2016
Wendy CCA
2016
9
R
1
1
ODMIANY JADALNE ŚREDNIOWCZESNE
16.
Tajfun
2009 2008 2010
2007 2009 2007 2008
2008 2007 2008 2014 2012 2009
13
17.
Satina
2009 2013 2010
2007 2008 2007 2008
2008 2007 2008
12
18.
Finezja
19.
Oberon
20.
Laskara
21.
Malaga
22.
Stasia
2011
2013
R
2016 2016
2016
R
2015
2011
16
2016
2012 2009
2013 2014 2016
4
2015 2015
3
2
2
2
23.
Gawin
2016
1
ODMIANY JADALNE ŚREDNIOPÓŹNE I PÓŹNE
24.
Jelly
2011
25.
Mondeo
2015
26.
Syrena
2010
2009 2009
2009
2015 2015 2015 2015
2009 2009 2011 2014
2014
2009
10
2015 2015 2014 2014
10
2013
2016 2016
3
ODMIANY SKROBIOWE
27.
Hinga
2016
2016 2013
3
28.
Kuras
2012
2012 2010
3
R
29.
Boryna
2016
30.
Kaszub
2016
31.
Zuzanna
32.
Glada
33.
Harpun
34.
Jubilat
2016
R
2016
2
2012 2015
2
2014
1
2016
1
2016
1
R
35.
Mieszko
2016
36.
Pasja Pomorska
2014
RAZEM
15
11
11
14
12
13
15
21
15
13
13
20
19
*- odmiana zalecana na zbiór po 40 dniach od wschodów; **– odmiana zalecana na zbiór po 40 dniach od wschodów oraz
po zakończeniu wegetacji; 2016R – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2015 CCA –
odmiana nie zarejestrowana w Polsce, znajdująca się we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych
W przypadku kukurydzy nie tworzy się list odmian zalecanych do uprawy w
poszczególnych województwach, gdyż wyniki wartości gospodarczej odmian nie reprezentują
dostatecznej liczby punktów doświadczalnych. Dodatkowym źródłem doboru odmian do
uprawy, są odmiany zarejestrowane w innych krajach Unii Europejskiej, z tzw. katalogu
wspólnotowego (CCA),natomiast tylko odmiany o wczesności w zakresie FAO do 290 są
przydatne do uprawy w Polsce.
Jeżeli chcemy zapoznać się bardziej szczegółowo z informacjami odnośnie charakterystyki
odmian, warto skorzystać z corocznie opracowywanych i publikowanych – „Wyników
Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych” dla własnego terenu – województwa.
Wybierając kwalifikowany materiał siewny warto dokonać analizy odmian w oparciu o
wyniki badań PDOiR zawarte w tabelach tych opracowań. Znajdują się tam wszystkie
niezbędne informacje, począwszy od ilości badanych odmian w danym sezonie, ilości i
lokalizacji założonych doświadczeń, ze szczegółową informacją, w jakich warunkach
polowych oraz pogodowych doświadczenia były prowadzone. Następnie zamieszone są tabele
z uzyskanymi wynikami przez poszczególne odmiany ( z odpowiednim podziałem na grupy,
jeśli takie występują np. w pszenicy ozimej: grupa E –elitarne odmiany chlebowe, grupa A –
jakościowe odmiany chlebowe, grupa B – chlebowe, grupa K – na ciasta i grupa C – pastewne
lub inne):
17
2
1
1
Jakie informacje zawierają tabele wyników doświadczeń PDO.
Opis na podstawie wyników porejestrowych doświadczeń odmianowych dla pszenicy
ozimej 2015r. ( woj. mazowieckie).
1 – Tabela przedstawiająca badane odmiany w 2015r.
Rok
wpisania Grupa
Adres jednostki zachowującej odmianę, a w
do
wartości
Lp.
Odmiana
przypadku odmiany zagranicznej KRO technolopełnomocnika w Polsce
w
gicznej
Polsce
1
2
3
4
5
1
LEGENDA
2005
A
Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. ul.
Kasztanowa 5, PL 63-004 Tulce
2
OSTROGA* o
2008
A
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27,
PL- 64-000 Kościan
3
BAMBERKA*
2009
A
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. ul Główna 20,
PL-99-307 Strzelce
4
ARKADIA*
2011
A
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27,
PL- 64-000 Kościan
5
LINUS
2011
A
RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Sadowa
10A PL 87-148 Łysomice
6
SAILOR
2011
A
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27,
PL- 64-000 Kościan
7
PATRAS
2012
A
DSV Polska sp.zo.o. Ul. Straszewska 70 , PL-62100 Wągrowiec
8
ARKTIS
2013
A
DSV Polska sp.zo.o. Ul. Straszewska 70 , PL-62100 Wągrowiec
9
LAVANTUS
2013
A
Saaten-Union Polska sp. z o. o. ul. Staszewska
70, Pl-62-100 Wągrowiec
10
FLORUS
2014
A
Saaten-Union Polska sp. z o. o. ul. Staszewska
70, Pl-62-100 Wągrowiec
11
FRANTZ
2014
A
Saaten-Union Polska sp. z o. o. ul. Staszewska
70, Pl-62-100 Wągrowiec
12
HONDIA
2014
A
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27,
PL- 64-000 Kościan
13
KWS DAKOTANA
2014
A
KWS Lochow Polska sp. z o. o. Kondratowice,
ul. Słowiańska 5, PL-57-150 Prusy
14
RGT
KILIMANJARO
2014
A
RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Sadowa
10A PL 87-148 Łysomice
15
MULAN
2008
B
Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Staszewska
70, Pl-62-100 Wągrowiec
16
KWS OZON
2010
B
KWS Lochow Polska sp. z o. o. Kondratowice,
ul. Słowiańska 5, PL-57-150 Prusy
18
17
JANTARKA*
2010
B
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27,
PL- 64-000 Kościan
18
ARTIST
2013
B
DSV Polska sp.zo.o. Ul. Straszewska 70 , PL-62100 Wągrowiec
19
FAKIR
2013
B
Lantmӓnnen SW Seeds sp. z o.o. ul Głowackiego
1A PL 05-822 Milanówek
20
KWS LIVIUS
2013
B
KWS Lochow Polska sp. z o. o. Kondratowice,
ul. Słowiańska 5, PL-57-150 Prusy
21
PENGAR
2013
B
Saaten-Union Polska sp. z o. o. ul. Staszewska
70, Pl-62-100 Wągrowiec
22
BELISSA
2014
B
Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
Smolice 146, PL 63-740 Kobylin
23
ROTAX
2014
B
Saaten-Union Polska sp. z o. o. ul. Staszewska
70, Pl-62-100 Wągrowiec
24
TOBAK
2014
B
Saaten-Union Polska sp. z o. o. ul. Staszewska
70, Pl-62-100 Wągrowiec
25
FORKIDA*
2010
C
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27,
PL- 64-000 Kościan
„*” – odmiana chroniona krajowym wyłącznym prawem hodowcy, o- odmiana oścista
Odmiany w powyższej tabeli pogrupowano wg kryteriów ważnych dla określonego gatunku,
w przypadku pszenicy ozimej – według grupy wartości technologicznej. W tabeli brak
odmiany elitarnej E – Astoria, która jako jedyna odmiana pszenicy ozimej została zaliczona
do tej grupy ( nie była badana w 2015r. w woj. mazowieckim).
Bardzo istotną informacją, jaka powinna być zawarta w opracowaniach doświadczeń
porejestrowych są dane, czyli w jakich warunkach polowych (klasa i zasobność gleby,
przedplon, nawożenie, stosowane środki ochrony roślin oraz dodatkowe zabiegi na poziomie
a1.) prowadzono doświadczenia w różnych lokalizacjach. Podane są także informacje z
podziałem na poszczególne lokalizacje odnośnie ogólnych wyników, począwszy od
informacji o stanie roślin przed zimą i po zimie, terminów wegetacji, porażenia przez
choroby, wylegania, aż do zbioru. Już na tej podstawie możemy uzyskać pierwsze wnioski, co
do zachowania się poszczególnych odmian w stosunku warunków glebowych, czy
stosowanych zabiegów agrotechnicznych – czyli czy odmiana jest bardziej czy mniej
wymagająca.
19
Tabela 2 PSZENICA OZIMA . Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru: 2015
SDOO
Seroczyn
ZDOO
Kawęczyn
DANKO HR
ZHR O/ Laski
IHAR
Radzików
MODR
Warszawa
o/Poświętne
Siedlce
Sochaczew
Grójec
W-wa Zachód
Płońsk
4
4
3
3
2
Klasa bonitacyjna
gleby
IIIb
III a
IIIb
IIIb
II
PH gleby w KCI
6,6
5,91
6,68
*
7,28
Gorczyca biała
Rzepak ozimy
Rzepak ozimy
Rzepak ozimy
Rzepak ozimy
26.09
29.09
30.09
01.10
29.09
450
450
450
450
450
04.08
01.08
11.08
29.07
05.08
Miejscowość
Powiat
Kompleks rolniczej
przydatności gleby
Przedplon
Data siewu
2
Obsada nasion (szt./m )
Data zbioru
Nawożenie mineralne (kg/ha)
N na poziomie a1
110
115
118
105
120
N na poziomie a2
150
155
158
145
160
P2O5
31
45
50
75
50
K2O
83
90
75
105
100
Vitavax 200FS
Maxim 025FS
Vitavax 2000FS
Baytan
Uniwersal
Legato
Plus600SC1,5l/ha
Legato
Plus600SC1,5l/ha
Glean 75WG25g/ha
Komplet 560SC
0,5l/ha Atlantis
12 OD 0,45l/ha
-
Proteus 110
OD-0,5 l
Środki ochrony roślin
Zaprawa
(nazwa)
nasienna
Herbicyd
(nazwa, dawka)
Funaben Plus
Legato Plus
600 SC –1.3
l/ha
Gold 450EC –
1,25l
Insektycyd
(nazwa, dawka)
Cyperkil Max
500EC
-
0,05l
Tylko poziom a2
Fungicyd
Bumper Super Bumper Super
pierwszy
zabieg 490 - 1,0l
490 - 1,0l
(nazwa, dawka)
Fungicyd
Falcon 460EC Osiris 656 EC
- drugi zabieg
– 0,6l
2,0l
nazwa, dawka)
Regulator wzrostu
Cerone 480
Cerone 480
SL-0,75 l
SL-0,75 l
(nazwa, dawka)
Capalo
337,5
Sarfun 500 0,4l
SE- 2,0 l
Input 460EC –
1,0l
Adexar Plus-2,0
Falcon 460 -0,6l
l
Fandango
200EC-1l/ha
Modus 250EC- Antywylegacz
0,35l/ha
pł. 1l/ha
„*” brak danych, „ -„ nie było potrzeby stosowania
20
Antywylegacz pł.
1l/ha
Tabela 3. PSZENICA OZIMA .Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru: 2015
Lp.
Cecha
1
Stan roślin przed
zimą
(skala 90)
2
SDOO
Seroczyn
ZDOO
Kawęczyn
a1
a1
a2
DANKO HR
HZR O/
Laski
a2
a1
a2
IHAR
Radzików
a1
a2
MODR
Warszawa
o/Poświętne
a1
a2
9
8,9
9
9
9
Stan roślin po zimie
(skala 90)
7,4
8,6
9
9
9
3
Martwe rośliny
(%)
0,1
0
0
0
0
4
Termin kłoszenia
(dzień, m-c)
5
Termin dojrzałości
20.07 21.07 15.07 15.07 26.07 27.07
woskowej dzień, m-c)
6
Wysokość roślin
(cm)
7
Wyleganie roślin w
fazie dojrzałości
mlecznej (skala 9o)
8
Wyleganie roślin
przed zbiorem
03.06 05.06 30.05 21.05 01.06 02.06 08.06 08.06 29.05 29.05
91,6
89,1
101
9
9
9
9
9
9
8,6
8,7
8,5
8,6
9
9
*
*
96,1 103,5 101,8 99,2
09.07 09.07
93,5
97,2
85,6
9
9
9
9
9
9
9
9
(skala 9o)
(skala 9o)
Porażenie przez choroby
9
Pleśń śniegowa
8,7
9
9
9
9
10 Mączniak
8,4
8,9
7,7
8,1
7,4
9
8,1
8,9
8,5
8,8
11 Rdza brunatna
8,5
8,9
8,4
8,7
6,8
9
9
9
8,2
8,7
12 Septorioza liści
6,5
8,1
7,8
8
9
9
9
9
7,4
8,2
13 Septorioza plew
7,3
8,5
9
9
9
9
9
9
7,9
8,5
14
Masa tysiąca ziaren
(g)
52,9
53,9
49,1
49
44,2
42,9
45,6
45
47,3
47
15
Wilgotność ziarna
podczas zbioru (%)
11,7
11,5
15,1
14,6
11,9
12
14,6
14,1
8,4
8,6
16
Plon ziarna
(dt/ha)
83,1
95,7
114
105,5 108,1 119,5 115,5 120,6 92,3 105,4
Wyniki średnie ze wszystkich badanych odmian
„* ” – brak danych a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 – wysoki poziom agrotechniki
Skala 9o : 9 – oznacza stan najkorzystniejszy, 1 – oznacza stan najmniej korzystny
21
Tabela 4 Plon ziarna odmian w miejscowościach ( lokalizacjach) w roku zbioru. Podane
wartości w tabeli to wynik procentowy plonowania danej odmiany w badanym roku w
stosunku do wzorca. Wzorzec stanowią najczęściej odmiany (zwykle 3lub 4), które są
wcześniej ustalane – najwierniej i równomiernie wysoko plonujące lub wzorzec stanowią
wszystkie badane odmiany – średni ich plon.
Poziom a1
Kawęczyn
Poświętne
Radzików
Laski
Seroczyn
Kawęczyn
Poświętne
Radzików
Laski
Odmiana
Seroczyn
Lp.
83,1
86
Legenda
Ostroga
94
Bamberka
100
Arkadia
95
Linus
110
Sailor
95
Patras
96
Arktis
89
Lavantus
104
Florus
101
Franz
115
Hondia
92
KWS Dakotana 101
RGT
101
Kilimanjaro
Mulan
105
KWS Ozon
100
Jantarka
104
Artist
89
Fakir
97
KWS Livius
98
Pengar
102
Belissa
100
Rotax
113
Tobak
112
Forkida
102
114
91
90
95
95
105
92
97
92
98
105
106
94
106
92,3
94
73
94
100
97
102
109
98
95
104
118
98
103
116
93
86
100
96
102
104
104
96
96
102
101
97
106
108
83
97
99
102
103
98
97
88
93
106
103
105
104
95,7
92
93
92
94
105
96
102
86
99
100
115
96
102
106
91
88
98
92
110
87
99
88
94
101
110
99
109
105
95
89
98
95
100
100
98
97
93
108
108
91
101
121
98
91
102
101
104
103
100
94
95
94
101
98
108
120
91
96
97
105
104
101
93
90
97
105
102
100
103
103
103
98
102
102
103
102
99
100
102
103
100
109
104
102
103
97
102
107
103
101
96
100
107
98
89
107
106
105
99
103
106
104
103
101
105
103
102
97
94
108
96
104
99
97
105
105
101
103
99
105
107
95
103
101
101
98
97
100
97
110
111
109
100
102
100
102
112
103
95
107
98
107
106
97
105
103
102
107
102
101
105
96
100
99
106
103
95
102
102
104
100
101
105
96
106
97
104
98
101
102
103
105
102
97
101
103
100
Wzorzec(dt/ha)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Poziom a2
Wybierając odmianę należy zwrócić uwagę na zróżnicowane stanowiska i warunki uprawy i
mieć na względzie, żeby była dostosowana do warunków glebowych własnego gospodarstwa
i plonowała przynajmniej o 5% lepiej, niż ta, którą do tej pory uprawialiśmy. Przykładowo odmiana nr. 11z powyższej tabeli w lokalizacji Seroczyn ( gleba klasy IIIb) na poziomie
intensywności uprawy a1 plonując na poziomie 115% w stosunku do wzorca (83,1dt/ha)
22
uzyskała plon 95,6 dt/ha – więcej o 12,5 dt/ha niż średnia wszystkich badanych odmian.
Natomiast na poziomie a2 uprawy, bardziej intensywnym (większe koszty na nawożenie i
środki ochrony roślin) ta sama odmiana uzyskała o 14,4 dt/ha więcej.
Należy jednak zaznaczyć, iż w warunkach produkcyjnych gospodarstwa nie ma możliwości
uzyskania tak wysokich plonów najnowszych odmian, jak w doświadczeniach. Przy tym
rzadką jest sytuacja, że odmiana będąca w danym roku najlepszą ze wszystkich pozostanie
najlepszą w kolejnych latach. Poniższa tabela może być tego przykładem – odmiana nr 16 w
2013 roku na poziomie a2 ( 107%), natomiast w 2015 roku poniżej wzorca ( 99%).
Tabela 5.PSZENICA OZIMA Plon ziarna odmian (% wzorca). Lata zbioru: 2013,2014,2015
Odmiany
Wzorzec(dt/ha)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Legenda
Ostroga
Bamberka
Arkadia
Linus
Sailor
Patras
Arktis
Lavantus
Florus
Franz
Hondia
KWS Dakotana
14
RGT
Kilimanjaro
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
a1
a2
Mrozo
odpor
2014- 20132014- 2013ność 2015 2014 2013 2015 2015 2015 2014 2013 2015 2015
skala
90
102,6 91,5 73,8 97,1 89,3 109,3 104,1 88,9 106,7 100,8
6
6
3
6
4
5,5
4
4,5
3,5
4
3,5
4,5
4
90
88
98
97
103
98
100
93
97
104
108
97
104
100
92
101
96
106
105
110
94
98
-
96
96
101
102
101
101
104
-
95
90
99
97
104
102
105
93
98
-
95
92
100
98
103
101
105
-
94
92
98
98
105
98
98
91
95
102
107
97
105
100
93
97
101
103
108
104
95
103
-
101
92
100
101
104
99
102
-
97
92
97
99
104
103
101
93
99
-
98
92
98
100
104
102
101
-
4
101
-
-
-
-
101
-
-
-
-
104
101
100
103
102
99
103
99
103
107
100
5
106
104
93
103
107
111
98
98
5
107
99
5
105
102
97
103
104
105
101
99
10
105
101
15
103
99
102
104
102
101
102
101
103
105
100
5
106
97
96
104
103
108
103
98
5
107
107
5
105
98
99
104
102
104
103
99
10
106
101
15
Mulan
3
KWS Ozon
4
Jantarka
5
Artist
4
Fakir
4,5
KWS Livius
3,5
Pengar
3
Belissa
4,5
Rotax
4,5
Tobak
3,5
Forkida
4,5
Liczba doświadczeń
odmiana skreślona z KR po założeniu doświadczeń; o/ – odmiana o kłosie ościstym; b/ – odmiana o białej
barwie ziarna;
skala 9°; 9 – zimotrwałość bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo mała; oceny z różnych rodzajów
doświadczeń, w tym specjalnych prowadzonych w warunkach prowokacyjnych, z różnych lat badań
*–
23
a1 – przeciętny poziom agrotechniki,
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe,
ochrona przed wyleganiem i chorobami)
Korzystając z powyższej tabeli możemy wybrać odmiany interesujące praktycznie każdego
producenta pod kątem wysokości plonowania odmiany w poszczególnych latach oraz średnio
w danym okresie, ale w przypadku pszenicy ozimej również o dużej odporności na
wymarzanie ( kolumna 2 – mrozoodporność ). Odmianami najwyżej plonującymi w
doświadczeniach za 2015 rok były: zaznaczone kolorem, natomiast należałoby również
zwrócić uwagę na wierność plonowania w latach oraz ich zimotrwałość. A jest ona na niskim
lub tylko przeciętnym poziomie – od 3,0 do max. 4,0. W takim przypadku może istnieć duże
ryzyko wymarznięcia w okresie zimowym, szczególnie w rejonach kraju najbardziej
wrażliwych. Dlatego nie zawsze warto się kierować wyłącznie wyborem odmiany najlepiej
plonującej. Powinno się także brać pod uwagę inne czynniki, a w przypadku np. upraw
metodami ekologicznymi – odporność na porażenie przez choroby.
Tabela 6 PSZENICA OZIMA . Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym
poziomie agrotechniki – a 1 Rok zbioru 2015, 2013-2015
Rdza
Septorioza Septorioza
Mączniak
Liczba
brunatna
plew
liści
Lp.
lat
Odmiana
badań 2015 2013- 2015 2013- 2015 2013 2015 20132015
2015
2015
Wzorzec (skala 90)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8
7,7
7,9
7,3
7,6
7,3
7,2
6,4
Legenda
Ostroga
Bamberka
Arkadia
Linus
Sailor
Patras
Arktis
Lavantus
Florus
Franz
Hondia
KWS
Dakotana
RGT
Kilimanjaro
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
0,1
0,6
-0,3
0,2
0,3
-0,5
-0,1
-0,6
-0,1
0,7
0,4
0,3
-0,1
1,0
-0,2
0,1
0,2
-1
-0,1
-
0,2
-0,7
-0,3
-1,3
-0,3
0,3
0,5
0,1
0,1
0,2
0,6
0,7
0,3
-0,7
-0,2
-1,3
-0,2
0,4
0,5
-
0,2
-0,1
-0,6
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,4
0,2
-0,1
0,2
0,4
0,4
-0,3
-0,3
-0,2
0
-0,2
-
-0,4
0,4
-0,6
-0,7
0,1
-0,2
0,3
0,3
-0,4
0,1
0,8
-0,2
-0,1
0,8
-0,1
-0,9
0,1
-0,3
0,2
-
1
0,3
-
0,1
-
-0,4
-
0,9
-
1
0,2
-
-0,5
-
0,2
-
-0,4
-
Mulan
KWS Ozon
Jantarka
Artist
Fakir
KWS Livius
3
3
2
2
2
2
-0,1
-0,2
0,1
-0,2
0,6
-0,2
-0,4
-0,3
-
-0,4
0,1
0,5
0
0,6
-0,4
-0,4
0,8
-
-0,1
-0,1
-0,6
-0,1
0,2
0,4
0
0
-
-0,1
0,1
-0,9
-0,4
-0,6
0,4
-0,1
0,1
-
24
21
Pengar
2
0,3
0,2
0,4
0,3
22
Belissa
1
-0,6
0,2
-0,1
0,1
23
Rotax
1
0,8
0,3
0,4
0,6
24
Tobak
1
-0,6
0,2
0,2
0,4
25
Forkida
2
-0,3
-0,5
0,2
-0,1
Liczba doświadczeń
3
10
4
12
2
8
3
13
Wyniki pochodzą tylko z tych doświadczeń w których dana choroba wystąpiła; wyższa
wartość oznacza cechę korzystniejszą. 9 - stan najlepszy (najkorzystniejszy),5 - stan średni
(przeciętny),1 - stan najgorszy (najmniej korzystny). Wzorzec stanowią wszystkie badane
odmiany.
W przypadku charakterystyki zdrowotności odmian ograniczono się do zaprezentowania
wyników tylko na przeciętnym poziomie a1 agrotechniki. Wyeksponowano w ten sposób
naturalną odporność odmian na choroby. Na poziomie a2 (z ochroną) zmniejsza się
liczba doświadczeń, w których występują choroby, jednak różnice międzyodmianowe są na
ogół zbieżne z występującymi na przeciętnym poziomie agrotechniki
W uprawie pszenicy ozimej ważnymi- czyli powszechnie występującymi chorobami są
septoriozy liści, mączniak prawdziwy i rdza brunatna. Stanowią one 70-90% doświadczeń.
Następnie obserwuje się septoriozę plew i fuzariozę kłosów ( 50%), natomiast ok. 30%
doświadczeń to brunatna plamistość liści i choroby podstawy źdźbła.
Szczególny postęp hodowlany jest zauważalny w zwiększeniu odporności pszenicy ozimej na
rdzę brunatną i paskową septoriozę liści. Jest także duży postęp w nowych odmianach na
zwiększoną odporność na porażanie przez patogeny powodujące choroby podstawy źdźbła,
mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą.
Dobierając odmiany do uprawy warto wybierać te o zwiększonej odporności na choroby,
przede wszystkim w gospodarstwach ekologicznych. Natomiast nie zawsze wysoka
odporność musi decydować o wyborze odmiany – decydować bowiem może przebieg
warunków pogodowych w sezonie wegetacyjnym jak również odpowiednio zastosowane
fungicydy. Również należy dokładnie sprawdzić w powyższej lub podobnej tabeli porażenie
danej odmiany przez ważniejsze choroby. Może się bowiem okazać, że interesująca nas
odmiana jest porażana przez patogeny w większym stopniu od innych odmian, ale średni
poziom porażenia (wzorzec) wynosi np. 8 stopni. W powyższej tabeli w 2015 r. jest tak w
przypadku rdzy brunatnej i mączniaka, a to oznacza, że większość odmian jest w wysokim
stopniu odporności.
Ważną informacją znajdującą się jeszcze w opracowaniu PDO (następne tabele) jest
podatność odmian na wyleganie, wysokość poszczególnych odmian czy masa tysiąca ziaren.
Decydując o wyborze odmiany nie wolno zapominać, że podstawowym kryterium
wyboru jest cel na jaki ma być przeznaczone wyprodukowane ziarno.
Opracowanie Tomasz Stachowicz
na podst.
- Wyników porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego ( woj. mazowieckie),
- udostępnionych publikacji COBORU Słupia Wielka.
- publikacji IHAR PIB Radzików.
25
Download