projekt prac geologicznych - Biuletyn Informacji Publicznej

advertisement
PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
EK O - G EO S U W A ŁK I
ul. Kościuszki 110 16-400 Suwałki tel./fax (0-87)5665118 e-mail: [email protected]
_________________________________________________________________________________
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
w celu wykonania otworów studziennych nr 1E i nr 2E
na terenie ujęcia miejskiego
w m. SUWAŁKI w oj. podlaskie
Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 14 16-400 Suwałki
Autor projektu:
mgr Mirosław Tatarata
nr upr. geol. 051060
Projekt przedstawia do zatwierdzenia:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 14 16-400 Suwałki
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suwałki
październik
2009 rok
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
CZĘŚĆ TEKSTOWA
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
1
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
SPIS TREŚCI
1. Wstęp
1.1. Podstawa opracowania projektu
1.2. Cel i zakres projektu
1.3. Wykaz materiałów archiwalnych i literatury
1.4. Dane ogólne
2. Charakterystyka ujęcia miejskiego w Suwałkach
3. Charakterystyka terenu prac
3.1. Lokalizacja
3.2. Regionalizacja fizyczno-geograficzna
3.3. Morfologia
3.4. Hydrografia
3.5. Budowa geologiczna
3.6. Warunki hydrogeologiczne
4. Obliczenia hydrogeologiczne
5. Strefa ochronna
6. Projekt geologiczno-techniczny wykonania otworu studziennego nr 1E
6.1. Założenia wyjściowe
6.2. Konstrukcja techniczna otworu
6.3. Pobieranie próbek gruntu i wody
6.4. Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w czasie wiercenia
6.5. Zamykanie horyzontów wodonośnych
6.6. Filtrowanie otworu
6.7. Próbne pompowanie
6.8. Prace geodezyjne
7. Projekt geologiczno-techniczny wykonania otworu studziennego nr 2E
7.1. Założenia wyjściowe
7.2. Konstrukcja techniczna otworu
7.3. Pobieranie próbek gruntu i wody
7.4. Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w czasie wiercenia
7.5. Zamykanie horyzontów wodonośnych
7.6. Filtrowanie otworu
7.7. Próbne pompowanie
7.8. Prace geodezyjne
8. Oddziaływanie projektowanych prac geologicznych na środowisko
9. Bezpieczeństwo prowadzenia projektowanych prac
10. Sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych
11. Obowiązki w stosunku do osób trzecich
12. Harmonogram prac
13. Wnioski i zalecenia
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
2
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
1. WSTĘP
1.1. Podstawa opracowania projektu
 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27, poz. 96,
z późn. zm.).
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005
roku w sprawie jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 228,
poz. 1947).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie projektów
prac geologicznych (Dz. U. nr 153, poz. 1777).
 Zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. ul. Gen.
Wł. Sikorskiego 14 16-400 Suwałki.
1.2. Cel i zakres projektu
Niniejszy projekt opracowano w celu wykonania otworów studziennych nr 1E i nr 2E,
o charakterze awaryjnym, na terenie ujęcia miejskiego w m. Suwałki, woj. podlaskie.
Zakres niniejszego projektu, składającego się z części tekstowej i graficznej, jest
zgodny z § 2 cytowanego wyżej Rozporządzenia Ministra Środowiska. W części tekstowej
projektu w szczególności uwzględniono:
 informacje dotyczące projektowanych prac, w tym położenia administracyjnego,
 omówienie wyników przeprowadzonych wcześniej prac geologicznych,
 wykaz wykorzystanych materiałów archiwalnych wraz z ich interpretacją,
 lokalizację miejsca wykonania prac i badań geologicznych na załącznikach mapowych,
 opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w rejonie zamierzonych prac
geologicznych wraz z przypuszczalnymi profilami geologicznymi projektowanych
otworów studziennych,
 przedstawienie możliwości osiągnięcia celu prac geologicznych zawierające:
 schematyczną konstrukcję projektowanych otworów studziennych,
 wskazówki dotyczące zamykania horyzontów wodonośnych,
 określenie kolejności wykonywanych robót geologicznych,
 opis opróbowania wyrobisk,
 zakres obserwacji i badań terenowych (zwierciadło wody, czas próbnego
pompowania),
 wyszczególnienie niezbędnych prac geodezyjnych,
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
3
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
 zakres badań laboratoryjnych,
 sposób postępowania z próbkami geologicznymi,
 określenie harmonogramu projektowanych prac geologicznych.
Część graficzna projektu zawiera:
 mapę lokalizacyjną w skali 1 : 100 000 z zaznaczeniem rejonu ujęcia, a ponadto granicy
strefy ochronnej ujęcia w terenie pośrednim,
 mapę dokumentacyjną w skali 1 : 10 000, z zaznaczeniem otworów studziennych
ujęcia,
w
tym
otworów
eksploatowanych,
otworów
obserwacyjnych,
otworu
przeznaczonego do likwidacji oraz otworów projektowanych, a ponadto wyznaczonej
granicy strefy ochronnej ujęcia w terenie pośrednim,
 mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1 : 500 z zaznaczeniem, m.in. projektowanego
otworu studziennego nr 1E,
 mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1 : 500 z zaznaczeniem, m.in. projektowanego
otworu studziennego nr 2E,
 zestawienie studni wierconych na terenie ujęcia miejskiego,
 karty wybranych otworów studziennych ujęcia miejskiego,
 przekroje geologiczne A - B i C - D,
 projekt geologiczno-techniczny projektowanego otworu studziennego nr 1E,
 projekt geologiczno-techniczny projektowanego otworu studziennego nr 2E.
1.3. Wykaz materiałów archiwalnych i literatury
 Ber A., 1971 - Mapa geologiczna Polski - skala 1 : 200 000, ark. Suwałki, z
objaśnieniami. Inst. Geol. Warszawa.
 Ber A., 1986 - Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, ark. Suwałki,
z objaśnieniami. Inst. Geol. Warszawa.
 Bieniaszewska H., Krajewski S., Nowakowski Cz., 1986 - Mapa hydrogeologiczna Polski
- skala 1 : 200 000, ark. Suwałki, z objaśnieniami. Inst. Geol. Warszawa.
 Kleczkowski A. S. i inni, 1990 - Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych
(GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony 1: 500 000. Prace CPBP
04.10.09. Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH. Kraków.
 Kondracki J., 1998 - Geografia regionalna Polski. PWN. Warszawa.
 Mapy topograficzne w skali 1 : 10 000, 1 : 25 000 rejonu opracowania.
 Paczyński B. (red.), 1993 - 1995 - Atlas Hydrogeologiczny Polski w skali 1 : 500 000.
PIG Warszawa.
 Pazdro Z., 1977 - Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.
 Praca zbiorowa, 1971 - Poradnik hydrogeologa. Wyd. Geol. Warszawa.
 Praca zbiorowa, 1985 - Województwo suwalskie - studia i materiały. Ośrodek Badań
Naukowych. Białystok.
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
4
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
 Przedsiębiorstwo Geologiczne EKO-GEO Suwałki, 2000 - Aneks nr 2 do projektu strefy
ochronnej miejskiego ujęcia wody podziemnej w Suwałkach. Suwałki.
 Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Zakład w Gdańsku, 2006 - Dodatek nr 3
do „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych w rejonie Suwałk - 1993 r.” Gdańsk.
 Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Zakład w Gdańsku, 2006/2008 Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia komunalnego w Suwałkach. Gdańsk.
 Wachal St., 1970 - Vademecum wiertnika studziennego. WG Warszawa.
 Zakład Usług Projektowych „EKO-GEO”, 1993 - Dokumentacja hydrogeologiczna
zasobów wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla ujęcia komunalnego w
Suwałkach (obszar zasobowy w zasięgu oddziaływania ujęcia). Suwałki.
 Zakład Usług Projektowych „EKO-GEO”, 1994 - Projekt strefy ochronnej dla miejskiego
ujęcia wody podziemnej w Suwałkach. Suwałki.
 Zakład Usług Projektowych „EKO-GEO”, 1995 - Aneks nr 1 do projektu strefy ochronnej
miejskiego ujęcia wody podziemnej w Suwałkach. Suwałki.
1.4. Dane ogólne
 Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 14 16-400 Suwałki
 Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 14 16-400 Suwałki
 Miejscowość: miasto Suwałki
 otwór studzienny nr 1E - dz. nr 30331/6
 otwór studzienny nr 2E - dz. nr 30377
 Województwo: podlaskie
 Arkusz mapy:
 topograficznej
- 1 : 25 000 Suwałki Pn.
 geologicznej
- 1 : 50 000 Suwałki
 hydrogeologicznej
- 1 : 200 000 Suwałki
 Współrzędne geograficzne:
 otwór studzienny nr 1E:
 szerokość
- 54o06’20”
 długość
- 22o54’40”
 otwór studzienny nr 2E:
 szerokość
- 54o06’30”
 długość
- 22o54’50”
 Współrzędne w układzie państwowym - 1965:
 otwór studzienny nr 1E:
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
5
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
 X - 5 929 850
 Y - 4 695 115
 otwór studzienny nr 2E:
 X - 5 930 150
 Y - 4 695 410
 Rzędna wysokościowa:
 otwór studzienny nr 1E - ok. 171,8 m n.p.m. (na podstawie mapy sytuacyjnowysokościowej w skali 1 : 500)
 otwór studzienny nr 2E - ok. 171,5 m n.p.m. (na podstawie mapy sytuacyjnowysokościowej w skali 1 : 500)
 Projektowane
otwory
studzienne
będą
realizowane
jako
otwory
awaryjne
i
eksploatowane w zespole studni ujęcia.
 Zapotrzebowanie ujęcia na wodę: zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego
nr ŚR.I.ZD.68110/6/06
z
23.02.2006
roku,
udzielającą
dla
Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód
podziemnych w ilości: Qh.max. = 820 m3 i Qd.śr. = 9 500 m3.
 Przeznaczenie wody: dla potrzeb socjalno-bytowych i gospodarczych [wodociąg
miejski].
 Wymogi co do jakości wody: jak dla wody pitnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417).
2. CHARAKTERYSTYKA UJĘCIA MIEJSKIEGO W SUWAŁKACH
Ujęcie miejskie w Suwałkach eksploatuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo jest własnością komunalną - jednoosobową
Spółką z o.o., której 100% udziałów posiada Gmina Miasto Suwałki i jako spółka prawa
handlowego jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000091808 (Sąd
Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy).
Ujęcie wody podziemnej dla Suwałk zlokalizowane jest w północno-zachodniej
części miasta w zakolu rzeki Czarnej Hańczy (zał. nr 1 i 2). W skład ujęcia wchodzi zespół
studni wierconych i stacja wodociągowa. Studnie wiercone zgrupowane są na obszarze ok.
50 ha. Lokalizację poszczególnych studni przedstawiono na zał. nr 2 niniejszego projektu.
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
6
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
Studnie wiercone zlokalizowane są na terenie użytkowanym aktualnie rolniczo (poza
studniami znajdującymi się na terenie stacji wodociągowej). Od strony południowej teren
ujęcia ogranicza ulica Generała Władysława Sikorskiego, od strony zachodniej ul.
Grunwaldzka (Krasickiego), za którą znajdują się tereny poeksploatacyjne żwirowni PKP.
Od strony północnej teren ujęcia graniczy również z wyrobiskami poeksploatacyjnymi,
częściowo wypełnionymi wodą. W odległości ok. 1 km od ujęcia w kierunku na północ
przepływa rzeka Czarna Hańcza. Od strony wschodniej ujęcie graniczy z osiedlem
mieszkaniowym (budownictwo jednorodzinne niskie). W odległości ok. 100 m w kierunku
wschodnim od krańcowej studni ujęcia przepływa rzeka Czarna Hańcza.
Woda z przedmiotowego ujęcia wykorzystywana jest do celów socjalno-bytowych,
produkcyjnych, gospodarczych i ewentualnie przeciwpożarowych przez mieszkańców
Miasta Suwałki i mieszkańców msc. Krzywe oraz części msc. Dubowo.
Aktualnie na terenie ujęcia miejskiego w Suwałkach znajdują się 23 otwory
wiertnicze, z czego:
 otwory studzienne eksploatowane względnie przeznaczone do eksploatacji - 18 szt. [nr
1A, 1C, 1D, 2A, 2C, 2D, 3A, 3B, 4, 4B, 5, 5B, 5C, 6, 6B, 6C, 7 i 7A],
 otwór przewidziany do likwidacji nr 1’,
 otwory studzienne adaptowane na otwory obserwacyjne (piezometry) - 2 szt. [nr 1 i 3],
 otwory obserwacyjne - P1 i P2.
Wszystkie, tj. 18 studni ujęcia może być eksploatowane z zastrzeżeniem, że
jednocześnie nie mogą pracować studnie: nr 7 z nr 7A, nr 5 z nr 5B, nr 2C z nr 2A, nr 4 z nr
3A, nr 1C z nr 1’, nr 1A z nr 6B i nr 2D z nr 6C. Ujęcie pracuje ze stałą wydajnością
określoną na poziomie Qśr.h = 600 m3/h. Charakterystykę geologiczno-techniczną otworów
studziennych ujęcia miejskiego w Suwałkach ilustruje zał. 7 niniejszego projektu.
Woda surowa pobierana z osiemnastu studni wierconych podawana jest przez
pompy głębinowe i rurociągi do stacji wodociągowej. Stacja pracuje automatycznie w
układzie dwustopniowego pompowania wody i jednostopniowej filtracji na złożu
warstwowym. W budynku stacji woda surowa kierowana jest do dwóch ciśnieniowych
komór reakcji, w których następuje jej natlenienie za pomocą sprężonego powietrza
dostarczanego przez trzy sprężarki. Celem napowietrzania jest wprowadzanie do wody
tlenu pozwalającego na częściowe utlenienie związków żelaza i manganu do postaci
strącalnej. Następnie woda poddawana jest jednostopniowej filtracji na dziesięciu filtrach ø
3000 mm produkcji firmy Culligan. Filtry wypełnione są warstwowym złożem - CULSORB
M.
Filtry
pracują
w
pełni
automatycznie
i
wyposażone
są
w
przepustnice
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
7
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
elektrohydrauliczne, kryzy oraz orurowanie stalowe. Woda po filtrach kierowana jest do
zbiorników wody czystej. Zbiorniki wody czystej zapewnią zapas wody dla potrzeb
wyrównania nierównomierności rozbiorów godzinowych i płukania filtrów. Płukanie filtrów
odbywa się automatycznie wodą uzdatnioną podawaną przez pompę płuczącą.
Dopłukiwanie filtrów (spust pierwszego filtratu) realizowane jest wodą surową. Popłuczyny i
pierwszy filtrat kierowane są do kanału otwartego wewnątrz stacji, a następnie do
kanalizacji. Sieć wodociągowa obsługiwana jest przez pompy sieciowe zasilane
falownikiem o charakterystyce kroczącej.
Dla ujęcia miejskiego w Suwałkach ustalone zostały zasoby wód podziemnych wg
stanu na dzień 30 września 1993 roku w ilości:
 268 m3/h dla I warstwy wodonośnej
 1 400 m3/h dla II warstwy wodonośnej.
Ustalone zasoby dotyczą formacji czwartorzędowej i zostały ustalone dla obszaru
zasobowego ujęcia komunalnego w zasięgu oddziaływania tego ujęcia. Minister Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa decyzją nr KDH/013/5707/94 z dnia
07.01.1994 roku zatwierdził dokumentację geologiczną ustalającą cytowane wyżej zasoby
dla obszaru zasobowego ujęcia komunalnego w zasięgu jego oddziaływania.
Wojewoda Podlaski decyzją nr ŚR.I.ZD.68110/6/06 z 23.02.2006 roku udzielił dla
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach pozwolenia wodnoprawnego na
pobór wód podziemnych w ilości: Qh.max. = 820 m3 i Qd.śr. = 9 500 m3.
Decyzją Wojewody Suwalskiego nr GPŚ.VII/W/6210/16/94-95 z 31.10.1995 roku
została ustanowiona strefa ochronna dla ujęcia miejskiego w Suwałkach. Decyzja ta była
ważna do 31.10.2005 roku. Korekta zakazów obowiązujących w terenie ochrony pośredniej
(wewnętrznym)
została
zatwierdzona
decyzją
Wojewody
Podlaskiego
znak:
ROŚ.II.6811/12/00 z 27.12.2000 roku.
W Dodatku nr 3 do „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych
z utworów czwartorzędowych w rejonie Suwałk - 1993 r.” opracowanym we wrześniu 2006
r. przez Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Zakład w Gdańsku, wyznaczono
nowe granice strefy ochronnej w terenie pośrednim dla ujęcia miejskiego w Suwałkach.
Przedmiotowy dodatek został przyjęty przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego w Białymstoku.
Aktualnie prowadzone jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie, postępowanie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
8
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
miejskiego w Suwałkach, w oparciu o cytowany w rozdziale 1.3. Wniosek o ustanowienie
strefy ochronnej ujęcia komunalnego w Suwałkach.
3. CHARAKTERYSTYKA TERENU PRAC
3.1. Lokalizacja
Ujęcie wody podziemnej dla m. Suwałki, woj. podlaskie, zlokalizowane jest w
północno-zachodniej części miasta, w zakolu rzeki Czarnej Hańczy (zał. nr 1 i 2).
Projektowany otwór studzienny nr 1E lokalizowany jest na działce nr 30331/6, a otwór
studzienny nr 2E lokalizowany jest na działce nr 30377. Obie ww. działki stanowią własność
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.
Projektowany otwór studzienny nr 1E lokalizowany jest na terenie wygrodzonym
stacji wodociągowej (zał. nr 3). Projektowany otwór studzienny nr 2E lokalizowany jest na
terenie wygrodzonym, gdzie znajdują się studnie nr 2A i nr 2C (zał. nr 4).
3.2. Regionalizacja fizyczno-geograficzna
Teren
mikroregionie
opracowania
Obniżenie
pod
względem
Suwalskie
fizyczno-geograficznym
wchodzącym
w skład
znajduje
mezoregionu
się
w
Równina
Augustowska. Mikroregion Obniżenie Suwalskie położony jest w przedziale rzędnych 150 190 m n.p.m. Jest to szeroki szlak odpływu fluwioglacjalnego, w osi którego wcięta jest
meandrująca dolina rzeki Czarnej Hańczy z wyraźnymi poziomami tarasowymi.
3.3. Morfologia
Przedmiotowe ujęcie położone jest na płaskiej, mało urozmaiconej równinie
sandrowej, łagodnie nachylonej w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim (do rzeki
Czarnej Hańczy). Rzędne terenu wahają się od ok. 175 m n.p.m. (w części północnozachodniej terenu ujęcia) do 169 m n.p.m. (w części południowo-wschodniej). Deniwelacje
nie przekraczają 5 m, przyjmując skrajne wartości rzędnych terenu.
Rzędna terenu (na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500)
w miejscu projektowanego otworu studziennego nr 1E wynosi ok. 171,8 m n.p.m., a
miejscu projektowanego otworu studziennego 2E - 171,5 m n.p.m.
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
9
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
3.4. Hydrografia
Teren ujęcia znajduje się w zlewni podstawowej Czarnej Hańczy. Na północ od
ujęcia Czarna Hańcza płynie w kierunku wschodnim, a następnie zmienia kierunek
praktycznie pod kątem prostym na południowy, tworząc w rejonie opracowania
charakterystyczne zakole. Czarna Hańcza jest rzeką o ustroju hydrologicznym złożonym.
Jest to ustrój umiarkowany z wezbraniem wiosennym i zimowym oraz z gruntowodeszczowo-śnieżnym zasilaniem. Przy dwóch wezbraniach, główne wezbranie roztopowe
daje kulminację w kwietniu, drugie jesienne w listopadzie. Przepływy niżówkowe
charakterystyczne są dla miesięcy letnich (lipiec - wrzesień). Dorzecze Czarnej Hańczy
charakteryzuje się stosunkowo wysokimi wartościami odpływów jednostkowych w granicach
6 - 7 l/s/km2.
Bezpośrednio na terenie ujęcia nie występują zbiorniki wód powierzchniowych
stojących. Jedynie na północ i zachód od ujęcia występują wypełnione wodą płytkie
wyrobiska poeksploatacyjne.
3.5. Budowa geologiczna
Budowa geologiczna rejonu ujęcia została bardzo dobrze rozpoznana zarówno
otworami studziennymi wykonanymi dla potrzeb ujęcia, jak i innymi otworami studziennymi
wykonanymi w jego sąsiedztwie.
Utwory przypowierzchniowe reprezentowane są przez wodnolodowcowe piaski i
piaski ze żwirami (określane jako dolne - w ujęciu Szczegółowej mapy geologicznej Polski
w skali 1 : 50 000 - ark. Suwałki, A. Ber, 1986 rok), pochodzące z transgresji lądolodu
zlodowacenia północnopolskiego na omawiany obszar (faza pomorska). Utwory te
wypełniły obniżenia powierzchni terenu, tworząc między innymi górne warstwy piaszczystożwirowe sandru suwalsko-augustowskiego. W dolinie Czarnej Hańczy tworzą taras erozyjny
zalewowy niższy. Miąższość tych utworów jest rzędu kilku metrów.
Wyżej opisane utwory zalegają bądź na glinach zwałowych stadiału mławskiego
zlodowacenia północnopolskiego, względnie na piaskach, piaskach ze żwirami i żwirach
tego stadiału, jak to ma miejsce na omawianym terenie. W rejonie przedmiotowego ujęcia
utwory piaszczysto-żwirowe fazy pomorskiej i stadiału mławskiego tworzą jedną, trudną do
rozdzielenia wiekowego, warstwę utworów wodnolodowcowych. Miąższość tych utworów
waha się od 6 m do 16 m.
W spągu utworów sandrowych na omawianym terenie występują gliny zwałowe
reprezentujące stadiał północno-mazowiecki zlodowacenia środkowopolskiego. Gliny te nie
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
10
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
są ciągłe, między innymi w rejonie otworów studziennych nr 5C, 6 i 7 przedmiotowego
ujęcia. Powoduje to bezpośredni kontakt przypowierzchniowych utworów sandrowych z
wodnolodowcowymi utworami stadiału mazowiecko-podlaskiego. Ma to bardzo istotne
znacznie dla stosunków hydrogeologicznych w rejonie opracowania. Miąższość glin
stadiału północno-mazowieckiego przekracza lokalnie 40 metrów.
Pod glinami zwałowymi występują piaski, mułki, piaski ze żwirami i żwiry
wodnolodowcowe stadiału mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia środkowopolskiego.
Utwory te budują użytkową warstwę wodonośną, eksploatowaną praktycznie wszystkimi
studniami ujęcia komunalnego w Suwałkach. Miąższość tych utworów jest zmienna i
wynosi średnio ok. 45 m. Należy tu podkreślić, że nie wszystkie otwory studzienne są
dogłębione, np. otw. nr 1', 1C, 1D, 2A, 2C, 5 i 5B. Natomiast otwory nr 5C, 6 i 7A występują
w rejonie okna hydrogeologicznego.
W spągu utworów budujących użytkową warstwę wodonośną występują gliny
zwałowe stadiału mazowiecko-podlaskiego. Gliny te na terenie ujęcia zostały przewiercone
jedynie rekonstruowanym otworem nr 1A. Miąższość glin wynosi 7 m. Pod glinami
stwierdzono występowanie utworów piaszczystych reprezentujących prawdopodobnie
stadiał maksymalny zlodowacenia środkowopolskiego. Miąższość tych utworów wynosi 53
m. Na głębokości ok. 136 m w otworze nr 1A stwierdzono występowanie glin stadiału
maksymalnego.
Do interpretacji profili litologicznych projektowanych otworów studziennych nr 1E
i nr 2E wykorzystano przekroje geologiczne A - B i C - D (zał. nr 5) oraz najbliższe otwory
studzienne.
W przypadku projektowanego otworu studziennego nr 1E przewiduje się wystąpienie
następującego profilu litologicznego:
 0,0 - 6,0 m - piasek ze żwirem i otoczakami,
 6,0 - 30,0 m - glina piaszczysta z otoczakami,
 30,0 - 81,0 m - piasek różnoziarnisty ze żwirem (opis wydzielenia zgeneralizowany),
 81,0 - 85,0 m - pył.
W przypadku projektowanego otworu studziennego nr 2E przewiduje się wystąpienie
następującego profilu litologicznego:
 0,0 - 10,0 m - żwir z otoczakami,
 10,0 - 25,0 m - glina piaszczysta z otoczakami,
 25,0 - 80,0 m - piasek różnoziarnisty ze żwirem (opis wydzielenia zgeneralizowany),
 80,0 - 85,0 m - glina lub pył.
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
11
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
3.6. Warunki hydrogeologiczne
W rejonie omawianego ujęcia miejskiego w Suwałkach można wyróżnić trzy warstwy
wodonośne. Podstawowe znaczenie ma druga warstwa wodonośna eksploatowana
obecnie praktycznie wszystkimi studniami ujęcia.
Pierwsza warstwa wodonośna na terenie przedmiotowego ujęcia występuje w
postaci szczątkowej (pomijając rejon okna hydrogeologicznego). Warstwa ta związana jest
z przypowierzchniowymi
utworami
sandrowymi
fazy
pomorskiej
stadiału
głównego
zlodowacenia północnopolskiego i stadiału mławskiego tegoż zlodowacenia. Niewielka
miąższość tych utworów determinuje zasobność pierwszej warstwy wodonośnej. Warstwa
ta charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym występującym na terenie ujęcia na
głębokości od 3 m do 9 m. Rzędne zwierciadła wody wahają się od 163 m n.p.m. do 166 m
n.p.m. Kierunek przepływu wód w pierwszej warstwie wodonośnej jest zorientowany z NW
na SE. Duże znaczenie w kształtowaniu zwierciadła wody tej warstwy ma intensywna
eksploatacja
ujęcia
połączona
z
występowaniem
okna
hydrogeologicznego
oraz
przepływająca w bezpośrednim sąsiedztwie rzeka Czarna Hańcza. Zasilanie omawianej
warstwy następuje przede wszystkim w wyniku infiltracji. Jakość wód pierwszej warstwy na
terenie ujęcia jest monitorowana otworami obserwacyjnymi P1 i P2 zlokalizowanymi
zgodnie z zał. nr 2 projektu. Aktualnie nie stwierdza się w próbach wody pobranych z tych
otworów zanieczyszczeń antropogenicznych.
Druga
warstwa
wodonośna
jest
związana
z
występowaniem
utworów
wodnolodowcowych stadiału mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia środkowopolskiego.
Warstwa ta ma podstawowe znacznie użytkowe w rejonie Suwałk. Wszystkie studnie ujęcia
miejskiego eksploatują omawianą warstwę.
Od góry druga warstwa wodonośna jest izolowana warstwą glin zwałowych. Jak już
wyżej wspomniano, warstwa tych glin nie jest ciągła, przez co na terenie ujęcia występuje
okno hydrogeologiczne, gdzie wody pierwszej warstwy wodonośnej kontaktują się z
wodami drugiej warstwy. Brak pełnej izolacji omawianej warstwy użytkowej naraża ją na
możliwości infiltracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Takie zagrożenie potęguje
bardzo płytkie zaleganie zwierciadła wody (mała miąższość strefy aeracji) oraz bardzo
wysoka przepuszczalność utworów przypowierzchniowych.
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
12
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
Zwierciadło
wody
drugiej
warstwy
wodonośnej
(poza
rejonem
okna
hydrogeologicznego) ma charakter naporowy i stabilizuje się praktycznie na rzędnych
zgodnych z rzędnymi stabilizacji pierwszej warstwy wodonośnej. Współczynniki filtracji
obliczone w oparciu o wyniki próbnych pompowań kształtują się od 0,4 m3/h do 3,5 m3/h.
Główną rolę w zasilaniu drugiej warstwy wodonośnej odgrywa dopływ lateralny oraz
przesączanie przez warstwę glin zwałowych i infiltracja w rejonie okna hydrogeologicznego.
Kierunek przepływu wód jest w przybliżeniu zgodny z kierunkiem przepływu wód pierwszej
warstwy wodonośnej, czyli z NW na SE.
Podstawowe znaczenie w aspekcie jakości wody drugiej warstwy wodonośnej ma
zawartość związków żelaza. Aktualnie już w wielu studniach ujmujących drugą warstwę
wodonośną [m.in. nr: 1’, 1D, 3 (piezometr), 3A, 4, 4B, 5B, 5C, 6C i 6B] zawartość żelaza
przekracza wartość 0,5 mg/dm3. Ponadto, cztery inne studnie [nr 1C, 2C i 3B] wykazują
zawartość związków żelaza w przedziale 0,2 - 0,5 mg/dm3. Przy analizie zawartości
związków żelaza w studniach ujęcia istotne znaczenie ma wzrost względnie spadek
wartości parametru. W przypadku 5 studni ujęcia [nr 1’, 2C, 3A i 6B] występuje w ostatnich
latach wyraźne zjawisko wzrostu zawartości żelaza. Analiza rozkładu i trendu zawartości
żelaza w studniach ujęcia nie wykazuje logicznych prawidłowości. Poza przekroczeniami
zawartości związków żelaza nie zanotowano ponadnormatywnych zawartości innych
parametrów fizyko-chemicznych.
Trzecia
warstwa
wodonośna
została
nawiercona
wyłącznie
w
otworze
studziennym nr 1A. Jej parametry hydrogeologiczne są mało poznane, ponieważ została
ujęta razem z drugą warstwą wodonośną.
Projektowanym otworem studziennym nr 1E zamierza się ująć drugą warstwę
wodonośną o zwierciadle napiętym. Zwierciadło to powinno zostać nawiercone na
głębokości ok. 30 m i powinno ustalić się na głębokości ok. 6,5 m. Zakłada się, że warstwa
wodonośna powinna wystąpić w przedziale od 30 m do 81 m. Budować ją powinny piaski
różnoziarniste ze żwirem o współczynniku filtracji przyjętym jako wielkość uśredniona z
sąsiednich otworów w wysokości 0,0002 m/s. Woda z przewidzianej do ujęcia warstwy
może zawierać ponadnormatywne zawartości związków żelaza i manganu.
Projektowanym otworem studziennym nr 2E zamierza się ująć drugą warstwę
wodonośną o zwierciadle napiętym. Zwierciadło to powinno zostać nawiercone na
głębokości ok. 25 m i powinno ustalić się na głębokości ok. 6 m. Zakłada się, że warstwa
wodonośna powinna wystąpić w przedziale od 25 m do 80 m. Budować ją powinny piaski
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
13
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
różnoziarniste ze żwirem o współczynniku filtracji przyjętym jako wielkość uśredniona z
sąsiednich otworów w wysokości 0,0001 m/s. Woda z przewidzianej do ujęcia warstwy
może zawierać ponadnormatywne zawartości związków żelaza i manganu.
Analizowany teren zgodnie z danymi zamieszczonymi w opracowaniu - Mapa
obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce wymagających szczególnej
ochrony w skali 1: 500 000 - Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii
Górniczo-Hutniczej, Kraków 1990 r. znajduje się poza zasięgiem wyznaczonych GZWP.
4. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE
4.1. Otwór studzienny nr 1E
Założenia:
k = 0,0002465 m/s = 0,89 m/h = 21,30 m/d (wartość uśredniona z otw. nr 1’ (zał. nr 6.1)
i nr 1D (zał. nr 6.3))
l = 49 m - 6 m (rury międzyfiltrowe) = 43 m
d = 0,457 m
vdop. = 9,8 k = 45,23 m/d = 1,88 m/h
Wydajność dopuszczalną filtra - Qdop. wyliczono ze wzoru:
Qdop. = 3,14 x d x l x vdop. = 3,14 x 0,457 x 43 x 1,88 = ok. 116 m3/h
Depresję przy wydajności 116 m3/h oraz wydajności jednostkowej q, przyjętej jako wartość
uśredniona z otw. nr 1’ (zał. nr 6.1) i nr 1D (zał. nr 6.3) w wysokości 37,3 m3/h/1mS
wyliczono ze wzoru:
S=
Qdop.
= ok. 3,11 m
q
Promień leja depresji wyliczono ze wzoru:
R = 3000 x S
W
przypadku
projektowanego
potwierdzenia
otworu
się
studziennego
nr
k = 146 m
zakładanych
1E
będzie
warunków
można
geologicznych
uzyskać
z
wydajność
satysfakcjonującą Inwestora. Mając na uwadze awaryjny charakter projektowanego otworu
studziennego, nie analizuje się wzajemnego oddziaływania z innymi sąsiednimi studniami
ujęcia. Projektowany otwór studzienny nie będzie eksploatowany równocześnie z
sąsiednimi otworami studziennymi.
4.2. Otwór studzienny nr 2E
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
14
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
Założenia:
k = 0,000126 m/s = 0,45 m/h = 10,89 m/d (wartość uśredniona z otw. nr 2A (zał. nr 6.5)
i nr 2C (zał. nr 6.6))
l = 54 m - 6 m (rury międzyfiltrowe) = 48 m
d = 0,457 m
vdop. = 9,8 k = 32,34 m/d = 1,35 m/h
Wydajność dopuszczalną filtra - Qdop. wyliczono ze wzoru:
Qdop. = 3,14 x d x l x vdop. = 3,14 x 0,457 x 48 x 1,35 = ok. 93 m3/h
Depresję przy wydajności 93 m3/h oraz wydajności jednostkowej q, przyjętej jako wartość
uśredniona z otw. nr 2A (zał. nr 6.5) i nr 2C (zał. nr 6.6) w wysokości 17,9 m3/h/1mS
wyliczono ze wzoru:
S=
Qdop.
q
= ok. 5,2 m
Promień leja depresji wyliczono ze wzoru:
R = 3000 x S
W
przypadku
projektowanego
potwierdzenia
otworu
się
studziennego
nr
k = 175 m
zakładanych
2E
będzie
warunków
można
geologicznych
uzyskać
z
wydajność
satysfakcjonującą Inwestora. Mając na uwadze awaryjny charakter projektowanego otworu
studziennego, nie analizuje się wzajemnego oddziaływania z innymi sąsiednimi studniami
ujęcia. Projektowany otwór studzienny nie będzie eksploatowany równocześnie z
sąsiednimi otworami studziennymi.
5. STREFA OCHRONNA
Problematykę stref ochronnych aktualnie reguluje Ustawa z dnia 18 lipca 2001
roku - Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229).
Zgodnie z art. 51 wyżej cytowanej Ustawy: "W celu zapewnienia odpowiedniej
jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz
zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ze względu na
ochronę zasobów wodnych, mogą być ustanawiane:
1) strefy ochronne ujęć wody,
2) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych."
Decyzją Wojewody Suwalskiego nr GPŚ.VII/W/6210/16/94-95 z 31.10.1995 roku
została ustanowiona strefa ochronna dla ujęcia miejskiego w Suwałkach. Decyzja ta była
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
15
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
ważna do 31.10.2005 roku. Korekta zakazów obowiązujących w terenie ochrony pośredniej
(wewnętrznym)
została
zatwierdzona
decyzją
Wojewody
Podlaskiego
znak:
ROŚ.II.6811/12/00 z 27.12.2000 roku.
W Dodatku nr 3 do „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych
z utworów czwartorzędowych w rejonie Suwałk - 1993 r.” opracowanym we wrześniu 2006
r. przez Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Zakład w Gdańsku, wyznaczono
nowe granice strefy ochronnej w terenie pośrednim dla ujęcia miejskiego w Suwałkach.
Przedmiotowy dodatek został przyjęty przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego w Białymstoku.
Aktualnie prowadzone jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie, postępowanie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia
miejskiego w Suwałkach, w oparciu o cytowany w rozdziale 1.3. Wniosek o ustanowienie
strefy ochronnej ujęcia komunalnego w Suwałkach.
Projektowane otwory studzienne nr 1E i nr 2E lokalizowane są w granicach
wyznaczonej strefy ochronnej w terenie pośrednim dla ujęcia miejskiego w Suwałkach.
Projektowana studnia wiercona nr 1E lokalizowana jest na terenie wygrodzonym
stacji wodociągowej w Suwałkach (zał. nr 3). W związku z tym, projektuje się dla niej
wyznaczyć strefę ochronną w terenie bezpośrednim, w promieniu 10 m od osi otworu
studziennego, bez konieczności wygradzania tego terenu.
Projektowana studnia wiercona nr 2E lokalizowana jest w granicach wyznaczonej
strefy ochronnej w terenie bezpośrednim dla studni nr 2A i nr 2C, zgodnie z zał. nr 4
niniejszego projektu.
Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej wyżej cytowana Ustawa
zabrania użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
Ponadto na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wody podziemnej należy:
"1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do
urządzeń służących do poboru wody,
2) zagospodarować teren zielenią,
3) odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych,
przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do
poboru wody,
4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze
urządzeń służących do poboru wody."
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
16
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
6. PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY WYKONANIA OTWORU
STUDZIENNEGO NR 1E
6.1. Założenia wyjściowe
Zgodnie z danymi przedstawionymi w poprzednich rozdziałach, dla rozwiązania
postawionego zadania geologicznego, wykonany zostanie otwór wiertniczy do głębokości
85 m.
Lokalizacja
otworu
została
wyznaczona na załączonym planie sytuacyjno-
wysokościowym w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną i rozpoznanie terenowych
warunków bhp i ppoż. Lokalizacja może ulec zmianie jedynie na podstawie komisyjnego i
protokolarnego wyznaczenia nowego miejsca otworu w obrębie tej samej parceli.
6.2. Konstrukcja techniczna otworu
Projektowany otwór studzienny nr 1E należy wykonać systemem udarowym w
kolumnie rur o ø 508 mm do głębokości 28 m, a następnie w kolumnie rur ø 457 mm do
głębokości końcowej, tj. 85 m. Po zafiltrowaniu otworu kolumna rur ø 457 mm powinna
zostać podciągnięta do dolnej krawędzi rury nadfiltrowej (ok. 30 m), natomiast kolumna rur
ø 508 mm może być usunięta z otworu, a przestrzeń pierścieniowa pomiędzy rurami
ø 457 mm i ø 508 mm powinna być wypełniona mleczkiem iłowym.
6.3. Pobieranie próbek gruntu i wody
Podczas wiercenia należy pobierać próbki gruntu do skrzynek znormalizowanych
o pojemności przegród 1 dcm3. Próbki należy pobierać:
 z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie,
 z warstw nieprzepuszczalnych co 1 m,
 z warstw nawodnionych co 1 m.
Na skrzynkach w sposób trwały należy zaznaczyć głębokość pobrania próbki, numer
otworu, nazwę miejscowości w której obrębie wykonywane są roboty oraz numer budowy.
Próbki powinny być stale zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem opadów
atmosferycznych i dużych zmian temperatury.
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
17
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
Z poszczególnych wydzieleń litologicznych tworzących warstwę wodonośną należy
pobrać
próbki gruntu do badań granulometrycznych, służących właściwemu doborowi
obsypki filtracyjnej i siatki filtracyjnej.
W czasie próbnego pompowania studni (III cykl dynamiczny) należy pobrać próbę
wody do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych.
Pobierane w czasie wiercenia próbki gruntu zaliczane są do próbek czasowego
przechowywania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001
roku w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz. U.
nr 153, poz. 1780). Próbki mogą być zlikwidowane po przyjęciu dodatku do dokumentacji
przez właściwy organ administracji geologicznej.
6.4. Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w czasie wiercenia
Poza pomiarami hydrogeologicznymi zalecanymi w pozostałych rozdziałach
niniejszego projektu należy:
 codziennie przed rozpoczęciem wiercenia i po jego zakończeniu wykonywać pomiary
głębokości zwierciadła wody w otworze; wyniki pomiarów należy zapisywać w dziennych
raportach wiertniczych;
 po nawierceniu warstwy wodonośnej i zagłębieniu się w nią na głębokość ok. 1 m
konieczne jest przerwanie robót wiertniczych i dokonanie pomiarów stabilizacji
zwierciadła wody; za zwierciadło ustabilizowane należy uznawać poziom, przy którym
trzy kolejne pomiary wykonywane w odstępach 10 - minutowych wykażą różnice
mniejsze niż 2 cm; w czasie wykonywania pomiarów należy mieć na uwadze pracę
poszczególnych studni ujęcia;
 po zalaniu wnętrza otworu wodą do wierzchu przed filtrowaniem, a następnie po
odsłonięciu filtra należy zmierzyć poziom na którym ustabilizuje się zwierciadło wody w
otworze, a wynik zanotować w karcie otworu.
6.5. Zamykanie horyzontów wodonośnych
Zamykanie
wód
z
przewiercanych
poziomów
wodonośnych
ma
na
celu
nienaruszenie naturalnej izolacji poszczególnych poziomów, ochronę różnych poziomów
przed skażeniem bakteriologicznym oraz ochronę przed mieszaniem się wód o różnym
składzie fizyko-chemicznym.
Zamknięcia należy dokonać na polecenie geologa nadzorującego budowę i według
szczegółowej instrukcji iłowania względnie cementowania, w którą powinna być
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
18
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
wyposażona brygada wiertnicza. W przypadku nieuzyskania prawidłowego zamknięcia,
czynność zamykania należy powtórzyć i przeprowadzić ponownie próbę szczelności.
W czasie realizacji niniejszego projektu nie przewiduje się konieczności zamykania
horyzontów wodonośnych.
W celu zabezpieczenia studni przed infiltracją wód opadowych z powierzchni terenu,
należy wykonać uszczelnienie iłowe, względnie compactonitowe przestrzeni pierścieniowej
w przedziale głębokości od 28 m do głębokości planowanego dna obudowy studni.
6.6. Filtrowanie otworu
Po odwierceniu otworu do projektowanej głębokości należy zainstalować filtr tracony
ø 298 mm o następujących wymiarach:
 rura podfiltrowa
- 5,0 mb.
 część robocza (siatka stilonowa)
- 49 mb. (razem z rurami międzyfiltrowymi - 6 mb.)
 rura nadfiltrowa
- 11,0 mb.
Filtr powinien być wykonany z rury stalowej ø 298 mm, perforowanej i owiniętej
siatką stilonową na podkładzie ze sznurka powlekanego. Zabudowa filtra ø 298 mm w
rurach ø 457 mm projektowana jest celowo, aby uzyskać większą grubość przestrzeni
pierścieniowej, a przez to także obsypki filtracyjnej.
Rura podfiltrowa powinna być zamknięta od dołu denkiem. Do rur nad-, międzyi podfiltrowej należy przymocować prowadnice dystansowe na obwodzie co 90 o, które
umożliwią centryczne ustawienie filtra w otworze.
Szczegółową
konstrukcję
filtra
odnośnie
zarówno
typu
jak
i
wymiarów
poszczególnych jego elementów określi geolog nadzorujący w oparciu o rzeczywiste
warunki geologiczne stwierdzone podczas wiercenia. Filtrowanie otworu powinno odbywać
się po komisyjnym odbiorze filtra na budowie i pomiarze głębokości otworu filtrowanego. W
skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora, geolog nadzorujący oraz
kierownik otworu.
Przed przystąpieniem do odsłonięcia filtra wnętrze otworu należy wypełnić wodą
niezanieczyszczoną bakteriologicznie do poziomu stabilizowania się wody w czasie
nawiercania warstwy wodonośnej. W czasie stosowania obsypki filtracyjnej wskazane jest
utrzymywanie w otworze zwierciadła wody powyżej poziomu stabilizacji. Obsypywanie filtru
należy rozpocząć od wytworzenia ok. 2 m słupa obsypki wokół filtra, po czym pod-ciągnąć
rury o 1 - 1,5 m. Następnie należy uzupełnić zapas obsypki w rurach do 2 m i podciągnąć
rury o taki sam odcinek jak poprzednio. W ten sposób należy obsypywać filtr aż do
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
19
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
obsypania jego części czynnej (filtru właściwego) + minimum 3 m rury nadfiltrowej. Wokół
rury nadfiltrowej, ponad obsypką filtracyjną, należy wykonać uszczelkę żwirową w
przedziale głębokości minimum 5 m.
Granulację obsypki określa się wg następującego wzoru (PN-G-02318):
4≤
D
≤6
d 50
gdzie:
D - średnica ziaren obsypki [mm],
d 50 - średnica ziaren, które wraz z ziarnami mniejszymi stanowią 50% wagowych warstwy
wodonośnej, odczytana z krzywej granulometrycznej [mm].
Szczegółowe dane odnośnie konstrukcji filtru, rodzaju obsypki i uszczelki określi
geolog nadzorujący przy opracowywaniu szczegółowego projektu filtra.
Prace związane z filtrowaniem otworu powinny być zakończone po dokonaniu
sprawdzenia centrycznego ustawienia kolumny filtrowej w otworze.
6.7. Próbne pompowanie
Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu należy przeprowadzić próbne pompowanie
studni. Pompowanie powinno składać się z dwóch etapów: pompowania oczyszczającego
i pompowania pomiarowego.
Pompowanie oczyszczające ma na celu oczyszczenie strefy około filtrowej z
zawiesiny pylastej, a zatem polepszenie dróg filtracji wody do otworu, przygotowanie
otworu do pompowania pomiarowego i eksploatacji. Pompowanie to należy przeprowadzić
pompą przystosowaną do pompowania wody zanieczyszczonej zawiesiną mechaniczną po uprzednim ustabilizowaniu się zwierciadła wody w otworze. Pompowanie oczyszczające
powinno trwać aż do otrzymania całkowicie czystej i klarownej wody. Tok pompowania oraz
sposób oceny klarowności wody winna określać szczegółowo instrukcja robocza
opracowywana indywidualnie dla każdej studni przez geologa nadzorującego. Do celów
kosztorysowych przyjmuje się czas pompowania oczyszczającego równy 24 godziny. Po
zakończeniu
pompowania
oczyszczającego
należy
zmierzyć
szybkość
stabilizacji
zwierciadła wody w otworze.
Drugi etap pompowania - pompowanie pomiarowe powinno być poprzedzone
dezynfekcją otworu, polegającą na wlaniu do otworu odpowiedniej ilości wodnego roztworu
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
20
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
środka odkażającego (podchloryn wapnia, sodu itp.) według szczegółowej instrukcji
przedsiębiorstwa wykonującego otwór i pozostawieniu otworu przez 24 godziny.
Pompowanie pomiarowe ma na celu:
 sprawdzenie pracy studni w warunkach zbliżonych do warunków eksploatacyjnych,
 uzyskanie
danych
do
obliczeń
parametrów
hydrogeologicznych
(średniego
współczynnika filtracji, wydajności eksploatacyjnej, wydajności dopuszczalnej oraz
odpowiadających tym wydajnościom - depresji i zasięgu leja depresyjnego),
 dostarczenie danych odnośnie składu fizyko-chemicznego i bakteriologicznego wody
oraz sprawdzenie ewentualnych możliwości jej uzdatniania,
 definitywne ustalenie przydatności ujętej warstwy wodonośnej do zamierzonych celów
eksploatacyjnych.
Próbne pompowanie pomiarowe należy przeprowadzić na trzech stopniach
dynamicznych, pompą z możliwością uzyskania wydajności rzędu 116 m3/h wg zasady:
 Q1 = 1/3 Qmax
 Q2 = 2/3 Qmax
 Q3 = Qmax
Maksymalna wydajność pompowania pomiarowego powinna być określona na
podstawie
wyników
pompowania
oczyszczającego.
Czas
trwania
pompowania
pomiarowego przy każdej wydajności nie powinien być krótszy niż 24 godzin od chwili
ustabilizowania się depresji. Dla celów kosztorysowych przyjmuje się, że pompowanie
pomiarowe wraz z okresem potrzebnym na stabilizację zwierciadła wody w otworze będzie
trwało około 72 godziny.
Do pomiaru wydajności otworu należy zastosować wodomierz. Pomiary zwierciadła
wody należy wykonywać świstawką studzienną. Rejestrację poziomu lustra wody i
wydajności pompowania w przedmiotowym otworze można przeprowadzić metodą on-line,
wykorzystując system Inwestora. Wodę w czasie próbnego pompowania należy
odprowadzać do kanalizacji deszczowej. Energię elektryczną zapewnia Inwestor na placu
budowy.
Przez cały okres pompowania pomiarowego należy prowadzić obserwacje
zwierciadła wody w pompowanym otworze. Po zakończeniu pompowania należy wykonać
pomiary stabilizacji zwierciadła wody. Wyniki pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych
należy wpisywać w dzienniku próbnego pompowania. W czasie pompowania pomiarowego
należy prowadzić obserwacje on-line sąsiednich otworów (1D, 6B, 1A, 1’, 1C, 4),
wykorzystując zainstalowany system Inwestora.
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
21
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
6.8. Prace geodezyjne
Przedmiotowy otwór studzienny nr 1E powinien być zaniwelowany i dowiązany
geodezyjnie.
7. PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY WYKONANIA OTWORU
STUDZIENNEGO NR 2E
7.1. Założenia wyjściowe
Zgodnie z danymi przedstawionymi w poprzednich rozdziałach, dla rozwiązania
postawionego zadania geologicznego, wykonany zostanie otwór wiertniczy do głębokości
85 m.
Lokalizacja
otworu
została
wyznaczona na załączonym planie sytuacyjno-
wysokościowym w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną i rozpoznanie terenowych
warunków bhp i ppoż. Lokalizacja może ulec zmianie jedynie na podstawie komisyjnego i
protokolarnego wyznaczenia nowego miejsca otworu w obrębie tej samej parceli.
7.2. Konstrukcja techniczna otworu
Projektowany otwór studzienny nr 2E należy wykonać systemem udarowym w
kolumnie rur o ø 508 mm do głębokości 23 m, a następnie w kolumnie rur ø 457 mm do
głębokości końcowej, tj. 85 m. Kolumna rur ø 508 mm powinna zostać postawiona
wodoszczelnie w korku iłowym. Po zafiltrowaniu otworu kolumna rur ø 457 mm powinna
zostać usunięta z górotworu.
7.3. Pobieranie próbek gruntu i wody
Podczas wiercenia należy pobierać próbki gruntu do skrzynek znormalizowanych
o pojemności przegród 1 dcm3. Próbki należy pobierać:
 z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie,
 z warstw nieprzepuszczalnych co 1 m,
 z warstw nawodnionych co 1 m.
Na skrzynkach w sposób trwały należy zaznaczyć głębokość pobrania próbki, numer
otworu, nazwę miejscowości w której obrębie wykonywane są roboty oraz numer budowy.
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
22
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
Próbki powinny być stale zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem opadów
atmosferycznych i dużych zmian temperatury.
Z poszczególnych wydzieleń litologicznych tworzących warstwę wodonośną należy
pobrać
próbki gruntu do badań granulometrycznych, służących właściwemu doborowi
obsypki filtracyjnej i siatki filtracyjnej.
W czasie próbnego pompowania studni (III cykl dynamiczny) należy pobrać próbę
wody do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych.
Pobierane w czasie wiercenia próbki gruntu zaliczane są do próbek czasowego
przechowywania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001
roku w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz. U.
nr 153, poz. 1780). Próbki mogą być zlikwidowane po przyjęciu dodatku do dokumentacji
przez właściwy organ administracji geologicznej.
7.4. Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w czasie wiercenia
Poza pomiarami hydrogeologicznymi zalecanymi w pozostałych rozdziałach
niniejszego projektu należy:
 codziennie przed rozpoczęciem wiercenia i po jego zakończeniu wykonywać pomiary
głębokości zwierciadła wody w otworze; wyniki pomiarów należy zapisywać w dziennych
raportach wiertniczych;
 po nawierceniu warstwy wodonośnej i zagłębieniu się w nią na głębokość ok. 1 m
konieczne jest przerwanie robót wiertniczych i dokonanie pomiarów stabilizacji
zwierciadła wody; za zwierciadło ustabilizowane należy uznawać poziom, przy którym
trzy kolejne pomiary wykonywane w odstępach 10 - minutowych wykażą różnice
mniejsze niż 2 cm; w czasie wykonywania pomiarów należy mieć na uwadze pracę
poszczególnych studni ujęcia;
 po zalaniu wnętrza otworu wodą do wierzchu przed filtrowaniem, a następnie po
odsłonięciu filtra należy zmierzyć poziom na którym ustabilizuje się zwierciadło wody w
otworze, a wynik zanotować w karcie otworu.
7.5. Zamykanie horyzontów wodonośnych
Zamykanie
wód
z
przewiercanych
poziomów
wodonośnych
ma
na
celu
nienaruszenie naturalnej izolacji poszczególnych poziomów, ochronę różnych poziomów
przed skażeniem bakteriologicznym oraz ochronę przed mieszaniem się wód o różnym
składzie fizyko-chemicznym.
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
23
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
Zamknięcia należy dokonać na polecenie geologa nadzorującego budowę i według
szczegółowej instrukcji iłowania względnie cementowania, w którą powinna być
wyposażona brygada wiertnicza. W przypadku nieuzyskania prawidłowego zamknięcia,
czynność zamykania należy powtórzyć i przeprowadzić ponownie próbę szczelności.
W czasie realizacji niniejszego projektu przewiduje się konieczność postawienia
kolumny rur ø 508 mm w korku iłowym, w celu izolacji drugiej użytkowej warstwy
wodonośnej od wód gruntowych gromadzących się w pierwszej przypowierzchniowej
warstwie wodonośnej.
W celu zabezpieczenia studni przed infiltracją wód opadowych z powierzchni terenu,
należy wykonać uszczelnienie iłowe, względnie compactonitowe, przestrzeni pierścieniowej
pomiędzy kolumną rur ø 508 mm, a rurą nadfiltrową, w przedziale głębokości od ok. 20 m
do ok. 10 m.
7.6. Filtrowanie otworu
Po odwierceniu otworu do projektowanej głębokości należy zainstalować filtr
kolumnowy ø 298 mm o następujących wymiarach:
 rura podfiltrowa
- 5,0 mb.
 część robocza (siatka stilonowa)
- 54 mb. (razem z rurami międzyfiltrowymi - 6 mb.)
 rura nadfiltrowa
- 26,0 mb.
Filtr powinien być wykonany z rury stalowej ø 298 mm, perforowanej i owiniętej
siatką stilonową na podkładzie ze sznurka powlekanego. Zabudowa filtra ø 298 mm w
rurach ø 457 mm projektowana jest celowo, aby uzyskać większą grubość przestrzeni
pierścieniowej, a przez to także obsypki filtracyjnej.
Rura podfiltrowa powinna być zamknięta od dołu denkiem. Do rur nad-, międzyi podfiltrowej należy przymocować prowadnice dystansowe na obwodzie co 90 o, które
umożliwią centryczne ustawienie filtra w otworze.
Szczegółową
konstrukcję
filtra
odnośnie
zarówno
typu
jak
i
wymiarów
poszczególnych jego elementów określi geolog nadzorujący w oparciu o rzeczywiste
warunki geologiczne stwierdzone podczas wiercenia. Filtrowanie otworu powinno odbywać
się po komisyjnym odbiorze filtra na budowie i pomiarze głębokości otworu filtrowanego. W
skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora, geolog nadzorujący oraz
kierownik otworu.
Przed przystąpieniem do odsłonięcia filtra wnętrze otworu należy wypełnić wodą
niezanieczyszczoną bakteriologicznie do poziomu stabilizowania się wody w czasie
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
24
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
nawiercania warstwy wodonośnej. W czasie stosowania obsypki filtracyjnej wskazane jest
utrzymywanie w otworze zwierciadła wody powyżej poziomu stabilizacji. Obsypywanie filtru
należy rozpocząć od wytworzenia ok. 2 m słupa obsypki wokół filtra, po czym pod-ciągnąć
rury o 1 - 1,5 m. Następnie należy uzupełnić zapas obsypki w rurach do 2 m i podciągnąć
rury o taki sam odcinek jak poprzednio. W ten sposób należy obsypywać filtr aż do
obsypania jego części czynnej (filtru właściwego) + minimum 5 m rury nadfiltrowej.
Granulację obsypki określa się wg następującego wzoru (PN-G-02318):
4≤
D
≤6
d 50
gdzie:
D - średnica ziaren obsypki [mm],
d 50 - średnica ziaren, które wraz z ziarnami mniejszymi stanowią 50% wagowych warstwy
wodonośnej, odczytana z krzywej granulometrycznej [mm].
Szczegółowe dane odnośnie konstrukcji filtru, rodzaju obsypki i uszczelki określi
geolog nadzorujący przy opracowywaniu szczegółowego projektu filtra.
Prace związane z filtrowaniem otworu powinny być zakończone po dokonaniu
sprawdzenia centrycznego ustawienia kolumny filtrowej w otworze.
7.7. Próbne pompowanie
Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu należy przeprowadzić próbne pompowanie
studni. Pompowanie powinno składać się z dwóch etapów: pompowania oczyszczającego
i pompowania pomiarowego.
Pompowanie oczyszczające ma na celu oczyszczenie strefy około filtrowej z
zawiesiny pylastej, a zatem polepszenie dróg filtracji wody do otworu, przygotowanie
otworu do pompowania pomiarowego i eksploatacji. Pompowanie to należy przeprowadzić
pompą przystosowaną do pompowania wody zanieczyszczonej zawiesiną mechaniczną po uprzednim ustabilizowaniu się zwierciadła wody w otworze. Pompowanie oczyszczające
powinno trwać aż do otrzymania całkowicie czystej i klarownej wody. Tok pompowania oraz
sposób oceny klarowności wody winna określać szczegółowo instrukcja robocza
opracowywana indywidualnie dla każdej studni przez geologa nadzorującego. Do celów
kosztorysowych przyjmuje się czas pompowania oczyszczającego równy 24 godziny. Po
zakończeniu
pompowania
oczyszczającego
należy
zmierzyć
szybkość
stabilizacji
zwierciadła wody w otworze.
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
25
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
Drugi etap pompowania - pompowanie pomiarowe powinno być poprzedzone
dezynfekcją otworu, polegającą na wlaniu do otworu odpowiedniej ilości wodnego roztworu
środka odkażającego (podchloryn wapnia, sodu itp.) według szczegółowej instrukcji
przedsiębiorstwa wykonującego otwór i pozostawieniu otworu przez 24 godziny.
Pompowanie pomiarowe ma na celu:
 sprawdzenie pracy studni w warunkach zbliżonych do warunków eksploatacyjnych,
 uzyskanie
danych
do
obliczeń
parametrów
hydrogeologicznych
(średniego
współczynnika filtracji, wydajności eksploatacyjnej, wydajności dopuszczalnej oraz
odpowiadających tym wydajnościom - depresji i zasięgu leja depresyjnego),
 dostarczenie danych odnośnie składu fizyko-chemicznego i bakteriologicznego wody
oraz sprawdzenie ewentualnych możliwości jej uzdatniania,
 definitywne ustalenie przydatności ujętej warstwy wodonośnej do zamierzonych celów
eksploatacyjnych.
Próbne pompowanie pomiarowe należy przeprowadzić na trzech stopniach
dynamicznych, pompą z możliwością uzyskania wydajności rzędu 93 m3/h wg zasady:
 Q1 = 1/3 Qmax
 Q2 = 2/3 Qmax
 Q3 = Qmax
Maksymalna wydajność pompowania pomiarowego powinna być określona na
podstawie
wyników
pompowania
oczyszczającego.
Czas
trwania
pompowania
pomiarowego przy każdej wydajności nie powinien być krótszy niż 24 godzin od chwili
ustabilizowania się depresji. Dla celów kosztorysowych przyjmuje się, że pompowanie
pomiarowe wraz z okresem potrzebnym na stabilizację zwierciadła wody w otworze będzie
trwało około 72 godziny.
Do pomiaru wydajności otworu należy zastosować wodomierz. Pomiary zwierciadła
wody należy wykonywać świstawką studzienną. Rejestrację poziomu lustra wody i
wydajności pompowania w przedmiotowym otworze można przeprowadzić metodą on-line,
wykorzystując system Inwestora. Wodę w czasie próbnego pompowania należy
odprowadzać do kanalizacji deszczowej. Energię elektryczną zapewnia Inwestor na placu
budowy.
Przez cały okres pompowania pomiarowego należy prowadzić obserwacje
zwierciadła wody w pompowanym otworze. Po zakończeniu pompowania należy wykonać
pomiary stabilizacji zwierciadła wody. Wyniki pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych
należy wpisywać w dzienniku próbnego pompowania. W czasie pompowania pomiarowego
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
26
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
należy prowadzić obserwacje on-line sąsiednich otworów (6B, 2A, 2C, 6, 6C, 2D),
wykorzystując zainstalowany system Inwestora.
7.8. Prace geodezyjne
Przedmiotowy otwór studzienny nr 2E powinien być zaniwelowany i dowiązany
geodezyjnie.
8. ODDZIAŁYWANIE PROJEKTOWANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH
NA ŚRODOWISKO
Niewłaściwie prowadzone roboty geologiczne związane z budową studni mogą
stanowić zagrożenie dla środowiska, a szczególnie dla środowiska wodno-gruntowego.
Zagrożenie to może zaistnieć w przypadku niezgodnego z przepisami izolowania
poszczególnych poziomów i warstw wodonośnych, a szczególnie poziomów i warstw o
różnych parametrach ilościowych i jakościowych. Dlatego też roboty studzienne powinny
być realizowane przez doświadczone firmy posiadającym stosowne uprawnienia wiertnicze.
W przypadku projektowanych otworów szczególną uwagę należy zwrócić na
właściwe wykonanie izolacji użytkowej, drugiej warstwy wodonośnej, od pierwszej warstwy
wodonośnej - w przypadku otworu nr 2E oraz powierzchni terenu - w przypadku otworu nr
1E.
9. BEZPIECZEŃSTWO PROWADZENIA PROJEKTOWANYCH PRAC
Na podstawie art. 67a ust. 2 cyt. Prawa geologicznego i górniczego wykonanie
robót geologicznych, gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m, nie
wymaga opracowania planu ruchu. Prace wiertnicze powinny być kierowane przez osobę
posiadającą stwierdzone kwalifikacje do kierowania wierceniami do głębokości 100 m.
Roboty wiertnicze i likwidacyjne powinny być wykonywane zgodnie z przepisami
Prawa geologicznego i górniczego, a także przepisami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa
powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników.
Przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego
zakładu wykonującego roboty geologiczne:
 urządzenie wiertnicze i sprzęt muszą być sprawne, a ich praca nie powinna zagrażać
otoczeniu; urządzenie wiertnicze i sprzęt winny być dopuszczone do stosowania na
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
27
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
poszczególnych stanowiskach przez kierownika,
 w przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrożenia należy wstrzymać ruch
i niezwłocznie w sposób zorganizowany przystąpić do usuwania awarii i likwidacji
zagrożenia,
 dozór i kierownictwo ruchu zakładu powinno stale prowadzić obserwacje i monitorować
powstawanie awarii lub jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub
środowiska naturalnego.
Przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego
zakładu wykonującego roboty geologiczne:
 zakład wiertniczy powinien być wyposażony w telefon zapewniający stałą łączność
i sprawne kierowanie i współdziałanie w przypadku likwidacji awarii i zagrożeń
pożarowych i innych,
 urządzenie wiertnicze i sprzęt powinny być sprawne, wyposażone w sprzęt gaśniczy
dopuszczony do stosowania na poszczególnych stanowiskach przez kierownika,
 uzupełnianie paliwa i smarów powinno odbywać się podczas postoju urządzenia
wiertniczego i sprzętu,
 palenie tytoniu w powinno odbywać się tyko i wyłącznie podczas przerw w pracy
i w miejscach do tego wyznaczonych,
 zbiorniki z paliwem i smarami do urządzenia wiertniczego i sprzętu powinny znajdować
się w odległości co najmniej 50 m.
Przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników zakładu wykonującego roboty geologiczne:
 urządzenie wiertnicze i sprzęt powinny być obsługiwane przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje,
 urządzenie wiertnicze i sprzęt
powinny być obsługiwane przez pracowników
przeszkolonych okresowo do pracy na poszczególnych stanowiskach zakładu
wiertniczego,
 urządzenie wiertnicze i sprzęt powinny być obsługiwane zgodnie z dokumentacją
techniczno-ruchową, a urządzenie wiertnicze i sprzęt powinny być wyposażone w taką
dokumentację,
 urządzenie wiertnicze i sprzęt powinny być sprawne i dopuszczone do ruchu przez
kierownika,
 pracownicy powinni być zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi,
 pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną, niezbędne środki bhp do pracy
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
28
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
na poszczególnych stanowiskach,
 na każdej zmianie roboczej powinien być co najmniej jeden pracownik przeszkolony
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a zakład wyposażony w środki medyczne
pierwszej pomocy,
 nadzór nad pracą załogi powinna sprawować osoba z kierownictwa i dozoru ruchu.
10. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
Nie przewiduje się wystąpienia sytuacji awaryjnych, określanych w Ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627) jako poważne
awarie, w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
Zasadniczym elementem przeciwdziałania innym sytuacjom awaryjnym będzie
zlecenie projektowanych prac firmie legitymującej się doświadczeniem przy realizacji tego
rodzaju prac wiertniczych. Wszelkie ewentualne szkody powstałe w wyniku zaistniałej
awarii winien pokryć Inwestor przy udziale wykonawcy robót.
11. OBOWIĄZKI W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH
W związku z projektowanymi pracami nie wystąpią obowiązki w stosunku do osób
trzecich. Niniejszy projekt, po uprzednim zatwierdzeniu przez organ administracji
geologicznej, uprawnia do realizacji zaprojektowanych prac i robót geologicznych.
Odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich ponosi Inwestor, a także wykonawca robót.
12. HARMONOGRAM PRAC
Harmonogram prac przedstawiono w poniższej tabeli:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
Rodzaj czynności
Otwór studzienny nr 1E
Prace przygotowawcze (zagospodarowanie placu budowy, instalacja
urządzenia wiertniczego]
Prace wiertnicze
Filtrowanie otworu
Próbne pompowanie
Wykonanie obudowy studni
Likwidacja placu budowy
RAZEM
Otwór studzienny nr 2E
Prace przygotowawcze (zagospodarowanie placu budowy, instalacja
urządzenia wiertniczego]
Prace wiertnicze
Czas realizacji
[w dniach]
2
30
5
5
1
2
45
2
30
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
29
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
3.
4.
5.
6.
Filtrowanie otworu
Próbne pompowanie
Wykonanie obudowy studni
Likwidacja placu budowy
RAZEM
OGÓŁEM
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
5
5
1
2
45
90
Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej powinien zostać opracowany w terminie
1 miesiąca od odbioru robót terenowych.
13. WNIOSKI I ZALECENIA
 W celu rozwiązania zadania geologicznego, projektuje się wykonanie dwóch otworów
studziennych o charakterze awaryjnym:

otworu studziennego nr 1E do głębokości 85 m
 otworu studziennego nr 2E do głębokości 85 m.
 Projektowanym otworem studziennym nr 1E zamierza się ująć czwartorzędową warstwę
wodonośną, która powinna wystąpić w przelocie głębokości od 30 m do 81 m.
Projektowanym otworem studziennym nr 2E zamierza się ująć czwartorzędową warstwę
wodonośną, która powinna wystąpić w przelocie głębokości od 25 m do 80 m.
 Z otworu studziennego nr 1E, o konstrukcji zaprojektowanej w rozdziale nr 6, w
przypadku potwierdzenia się założonych warunków hydrogeologicznych, przewiduje się
możliwość uzyskania wydajności eksploatacyjnej około 116 m3/h przy depresji ok.
3,11 m. Z otworu studziennego nr 2E, o konstrukcji zaprojektowanej w rozdziale nr 7,
w przypadku potwierdzenia się założonych warunków hydrogeologicznych, przewiduje
się możliwość uzyskania wydajności eksploatacyjnej około 93 m3/h przy depresji ok.
5,2 m.
 Woda z warstwy przewidzianej do ujęcia może zawierać ponadnormatywne zawartości
związków żelaza i manganu.
 Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty geologiczne powinny przebiegać pod
nadzorem uprawnionego geologa.
 Projektowane prace studzienne powinny być wykonywane przez specjalistyczny zakład
wiertniczo-studzienny.
 Wnioskuje się o zatwierdzenie przedmiotowego projektu na okres do 31 grudnia 2010
roku.
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
30
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
 Lokalizacja otworów, odbiór filtrów i zakończenie próbnych pompowań, powinny
odbywać się komisyjnie i protokolarnie.
 Ostateczny odbiór każdego z otworów studziennych powinien być poprzedzony
wykonaniem przeglądu kamerą.
 Po zakończeniu przewidzianych projektem prac i robót geologicznych, geolog
nadzorujący budowę powinien opracować wyniki w postaci dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia.
 Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej powinien być przedstawiony Marszałkowi
Województwa Podlaskiego w terminie 1 miesiąca od daty odbioru robót studziennych.
 W związku z realizacją projektowanych prac geologicznych nie przewiduje się
konieczności przekazywania próbek geologicznych organowi administracji geologicznej.
 W związku z projektowanymi pracami i robotami geologicznymi nie przewiduje się
wystąpienia zagrożeń dla środowiska naturalnego.
 Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska wód podziemnych
w rejonie opracowania pod warunkiem realizacji prac studziennych zgodnie z
założeniami niniejszego projektu.
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
31
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
CZĘŚĆ GRAFICZNA
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
32
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH
1. Mapa lokalizacyjna - skala 1 : 50 000
2. Mapa dokumentacyjna - skala 1 : 10 000
3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa [otwór studzienny nr 1E] - skala 1 : 500
4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa [otwór studzienny nr 2E] - skala 1 : 500
5. Przekroje geologiczne
6. Karty wybranych otworów studziennych
7. Zestawienie otworów studziennych i obserwacyjnych na terenie ujęcia miejskiego w
Suwałkach
8. Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego nr 1E.
9. Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego nr 2E.
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
33
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
34
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
UJĘCIE MIEJSKIE W SUWAŁKACH
SW1E i SW2E - BUDOWA
EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI EKO - GEO SUWAŁKI
35
Download