pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy

advertisement
.........................................................
pieczęć firmowa wnioskodawcy
..........................................................
(miejscowość i data)
Powiatowy Urząd Pracy
w Mońkach
WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW
Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY
W WIEKU CO NAJMNIEJ 45 LAT
Podstawa prawna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013,
poz. 674 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania
środków z Krajowego Funduszu Społecznego (Dz. U. 2014, poz. 639);
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.
UE L 352/9);
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007r. Nr 59 poz . 404 z późn. zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn.
zm.).
UWAGA:
Na podstawie art. 69b ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, starosta może
przyznać środki z KFS na sfinansowanie: kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawcy, w wysokości:
1) 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w
danym roku na jednego uczestnika;
2) 100 %, kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia
w danym roku na jednego uczestnika w przypadku mikroprzedsiębiorstw.
Każdy punkt wniosku powinien być wypełniony w sposób czytelny.
Nie należy modyfikować i usuwać elementów wniosku. Ewentualne dodatkowe informacje należy sporządzić
jako załącznik.
Wniosek może być złożony, jeżeli pracodawca posiada siedzibę lub prowadzi działalność na terenie powiatu
monieckiego.
1
I.
DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Pełna nazwa podmiotu
............................................................................................................................................................
.............. ...............................................................................................................................................
2. Adres siedziby podmiotu .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
telefon:.................................................................................................................................................
fax: .......................................................................................................................................................
e – mail: ...................................................................................................................................
3. Miejsce prowadzenia działalności ………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
4. Numer REGON .....................................................................................................................................
5. Numer NIP............................................................................................................................................
6. Data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z wpisem w odpowiednim rejestrze) ............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
7. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej określony zgodnie z PKD) …………………………. ............
8. Forma prawna działalności wnioskodawcy..........................................................................................
.............................................................................................................................................................
(np. spółdzielnia, Spółka (podać jaka), działalność indywidualna, inna)
9. Imię
i
nazwisko
oraz
stanowisko
osoby
uprawnionej
do
podpisania
umowy
…………………………………………………………………………………………………….. ...................................................
10. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej osoby wskazanej przez pracodawcę
do kontaktów z Urzędem ………………………………………………………………………………..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
11. Nazwa banku oraz numer konta bankowego ......................................................................................
.............................................................................................................................................................
12. Liczba osób zatrudnianych przez podmiot na dzień złożenia wniosku ..............................................
II. DANE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI I HARMONOGRAMU WSPARCIA
1. Całkowita wartość planowanych działań kształcenia ustawicznego ………………………. w tym:
- kwota wnioskowana z KFS: ……………………………………………………………………………………………………….
(słownie: .......………………………………………………………………………………………………………………………..zł);
- kwota wkładu własnego: …………………………………………………………….
(słownie: …………………………………………………………………………….zł).
2
4. Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków dotyczących dofinansowania kształcenia ustawicznego:
Lp.
Forma kształcenia ustawicznego
Nazwa
Liczba osób przewidzianych
do objęcia wsparciem
Mężczyźni
1
Kurs
2
Studia podyplomowe
3
Egzaminy umożliwiające
uzyskanie dokumentów
potwierdzających nabycie
umiejętności, kwalifikacji lub
uprawnień zawodowych
4
Badania lekarskie
i psychologiczne wymagane
do podjęcia kształcenia lub pracy
zawodowej po ukończonym
kształceniu
5
Ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków
w związku z podjętym
kształceniem
Miejsce i termin
realizacji
Kobiety
SUMA
3
Wysokość wkładu
własnego
wnoszonego
przez pracodawcę
w zł
Wnioskowana
wysokość z
KFS w zł
Całkowita
wysokość
wydatków w zł
5. Uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych
potrzeb pracodawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
..............................................
......................................................
/miejscowość, data/
/podpis i pieczęć
wnioskodawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania wnioskodawcy/
UWAGA !
Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego rozpatrywane są
z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia pracodawca zostanie poinformowany
o sposobie jego rozpatrzenia.
W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, pracodawcy
zostanie wyznaczony co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.
Przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawcy jest dokonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie decyzji
administracyjnej. W związku z powyższym odmowa przyznania tych środków nie podlega odwołaniu.
W przypadku pracodawców będącymi przedsiębiorcami do wniosku należy dołączyć:
1/ W przypadku spółki cywilnej – kserokopię umowy spółki - oryginały do wglądu,
2/ Załącznik nr 1 – oświadczenie wnioskodawcy;
3/ Załącznik nr 2 – oświadczenie wnioskodawcy
4/ Załącznik nr 3 - wykaz osób , które mają zostać objęte działaniami finansowymi z udziałem środków
z KFS, w podziale według płci, poziomu wykształcenia oraz liczby osób pracujących w szczególnych warunkach
lub wykonujących prace o szczególnym charakterze
5/ wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” – wzór
formularza dostępny w siedzibie Urzędu lub na stronie internetowej www.pupmonki.pl .
6/ Sprawozdania finansowe za okres ostatnich 3 lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami
o rachunkowości (dotyczy podmiotów, które sporządzają sprawozdania finansowe),
7/ inne – wg wskazań pracownika Urzędu Pracy.
………………………………………….
………………………………………………….
(pieczęć firmowa wnioskodawcy)
(miejscowość i data)
4
Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o której mowa
w art. 233 § 1 Kodeksu karnego, oświadczam w imieniu swoim lub podmiotu, który reprezentuje,
co następuje:
1. Zalegam* / Nie zalegam* w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom
oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne,
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur
Pomostowych;
2. Zalegam* / Nie zalegam* w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
3. Posiadam* / Nie posiadam* w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie
zobowiązań cywilnoprawnych;
4. Spełniam warunki* / Nie spełniam warunków* rozporządzenia MPiPS z dnia 19 maja 2014r.
w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014 r., poz.
639);
5. Spełniam warunki* / Nie spełniam warunków*, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji
(UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.)
6. Spełniam warunki* / Nie spełniam warunków*, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji
(UE) Nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z
24.12.2013r.);
7. Oświadczam, że ciąży*/ nie ciąży* na mnie obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej
równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję
o obowiązku zwrotu pomocy;
8. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych
osobowych dotyczących mojej osoby/podmiotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach dla
celów związanych z rozpatrywaniem wniosku oraz realizacją umowy, o której mowa
w rozporządzeniu MPiPS z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014 r., poz. 639), zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.);
9. Jestem świadomy(a), że kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest finansowane ze środków publicznych
i w związku z tym podlega szczególnym zasadom rozliczania.
Przyjmuję do wiadomości, że umowa dotycząca przyznanych środków na kształcenie ustawiczne pracowników i
pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest aktem cywilnoprawnym i żadnej ze stron nie
przysługuje roszczenie jej zawarcia.
Znam i rozumiem przepisy wspólnotowe i krajowe dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach jeżeli
w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy zmianie ulegnie stan prawny lub faktyczny
wskazany w dniu złożenia wniosku.
* niepotrzebne skreślić
…………………………………….……………………………...
/data, podpis i pieczęć
wnioskodawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania wnioskodawcy/
5
Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
…………………................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.
(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc)
Świadomy(a), iż zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 k.k. podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3, oświadczam, że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat
kalendarzowych:
 nie otrzymałem(am) pomocy de minimis*
 otrzymałem(am) pomoc de minimis w wysokości.................................... euro i dołączam kserokopie,
potwierdzone za zgodność z oryginałem, zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu 3 lat
przed dniem złożenia wniosku*
*- właściwe zaznaczyć
L.p.
Data
udzielenia
pomocy
Nr umowy
Nazwa instytucji
udzielającej pomocy
Kwota w euro
netto/brutto
Cel przeznaczenia
pomocy
OGÓŁEM
...............................................
..........................................................
(miejscowość i data)
( podpis podmiotu lub osób uprawnionych
do reprezentowania podmiotu)
6
Załącznik nr 3
Wykaz osób, które mają zostać objęte działaniami finansowymi
z udziałem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Lp.
Imię i nazwisko
Poziom wykształcenia
Osoba wykonuje
pracę
w szczególnych
warunkach
TAK/NIE*
Osoba wykonuje
pracę
o szczególnym
charakterze
TAK/NIE*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
* niepotrzebne skreślić
…………………….…………………………………...
/data, podpis i pieczęć
wnioskodawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania wnioskodawcy/
7
Decyzja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy:
Przyznaję środki na kształcenie ustawiczne z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
(nazwa firmy)
w wysokości ............................... zł (słownie:..........................................................................................................).
............................................................
/pieczęć i podpis Dyrektora PUP/
8
Download