modelowanie wymiany pędu i ciepła w dwufazowym przepływie

advertisement
Zagospodarowanie energii odpadowej
w energetyce na przykładzie współpracy
bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC.
Dariusz Mikielewicz, Jan Wajs, Michał Bajor
Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny
Polska Akademia Nauk
Instytut Maszyn Przepływowych
PGE EC Gorzów
EC I blok gazowo - parowy
•turbina gazowa GT8C - 54,5 MW
•turbina przeciwprężna DDM -55 - 5 MW
•turbina upustowo - przeciwprężna 3P6-6 - 6 MW
•kocioł odzyskowy 83,5/140 t/h
•podgrzewacz wody sieciowej - 11 MW
2
Koncepcja współpracy bloku
gazowo - parowego z obiegiem ORC
•temperatura gazów przed wymiennikiem: 100 °C
•temperatura gazów za wymiennikiem : 60 °C
•strumień masy gazów: 182,3 kg/s
•ciepło właściwe: 1,075 kJ/kgK
Strumień ciepła możliwy do zagospodarowania: 7,84 MW
Proponowane czynniki:
•R134a
•etanol
3
Temperatura parowania – metoda pinch
czynnik
jednostka
parowanie
(temp. nasycenia)
skraplanie
(temp. nasycenia)
C
kPa
C
kPa
R134a
etanol
62
1763
20
572
53
34
20
6
4
Zestawienie wyników
czynnik
etanol
R134a
etanol
62 °C / 20 °C 53 °C / 20 °C 62 °C / 20 °C
ciśnienie początku ekspansji [kPa]
1763
34
52
ciśnienie końca ekspansji [kPa]
572
6
6
stosunek ciśnień p1/p2 [–]
3,08
5,67
8,70
spadek entalpii w turbinie [kJ/kg]
22,31
94,72
117,61
sprawność Carnota [%]
12,53
10,12
12,53
sprawność teoretyczna obiegu [%]
10,74
9,68
11,85
strumień masy czynnika [kg/s]
39,46
8,02
7,91
moc teoretyczna turbiny [kW]
880
759
930
teoretyczna moc pompy [kw]
38,3
0,3
0,5
teoretyczna moc cieplna skraplacza [MW]
7,00
7,08
6,91
energia produkowana przez obieg ORC [MWh/rok]
6737
6073
7434
5
Wzrost sprawności wytwarzania energii
Sprawność całego bloku gazowo - parowego: 41,18%
Założenia dla obiegu ORC:
 sprawność wewnętrzna turbiny:
 sprawność mechaniczna turbiny:
 sprawność generatora:
Sprawność bloku gazowo - parowego przy współpracy z ORC: 41,59%
Wzrost sprawności: 0,41%
6
Analiza egzergetyczna obiegu ORC
Bilans przepływu strumieni egzergii





 Bz   Bt   Bc   B p   Bv
gdzie:
 B z – strumień egzergii dostarczony do wytwornicy pary,
 Bt – strumień egzergii izentropowej ekspansji w turbinie,
 B c – strata egzergii wynikająca z transportu ciepła skraplania do otoczenia,
 B p
– strumień egzergii izentropowego podnoszenia ciśnienia w pompie,
 B v – strata egzergetyczna wymiany ciepła w wytwornicy pary.
Egzergia właściwa
bi  hi  hot  Tot si  sot 
gdzie:
bi
– egzergia właściwa w charakterystycznym punkcie węzłowym,
hi
– entalpia właściwa w charakterystycznym punkcie węzłowym,
hot
– entalpia właściwa dla temperatury otoczenia,
Tot – temperatura otoczenia,
si
– entropia właściwa w charakterystycznym punkcie węzłowym,
sot
– entropia właściwa dla temperatury otoczenia.
7
Analiza egzergetyczna obiegu ORC
Sprawność egzergetyczna
B 
Pg  N p
B
z
gdzie:
Pg - moc na zaciskach generatora,
Np - moc potrzebna do napędu pompy,
B z - strumień egzergii dostarczony do układu.
8
Analiza egzergetyczna obiegu ORC
Strumień egzergii dostarczony do obiegu ORC:
Strumienie strat egzergii:
Sprawność egzergetyczna:
9
Analiza ekonomiczna
L.P.
Składowa inwestycji
1
2
3
4
5
6
7
8
Turbina
Generator
Skraplacz
Pompa
Wytwornica pary
Armatura, instalacja automatyki
Dokumentacja i pozwolenia
Robocizna
SUMA:
Koszt [zł]
(netto)
1 450 000
220 000
745 000
55 000
850 000
495 000
90 000
350 000
4 255 000
10
Analiza ekonomiczna
założenia dla analizy ekonomicznej
nakład inwestycyjny
4 255 000 zł
roczna produkcja energii elektrycznej
5 191 MWh
okres referencyjny
15 lat
cena energii elektrycznej
195,52 zł/MWh
jednostkowa opłata zastępcza
297,35 zł/MWh
finansowanie inwestycji
kapitał obcy
kapitał własny
koszt kapitału obcego
koszt kapitału własnego
roczne zmiany cen i kosztów
cena energii elektrycznej
cena certyfikatu
koszty eksploatacyjne
60 %
40 %
11 %
6%
+1%
+1%
+5%
11
Analiza ekonomiczna
12
Analiza ekonomiczna
IRR = 22,60 %
NPV = 4,4 mln zł
Okres zwrotu inwestycji: 4 lata i 7 miesięcy
13
Podziękowania
Przedstawione wyniki zostały uzyskane w badaniach
współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach umowy SP/E/1/67484/10 – Strategiczny Program
Badawczy – Zaawansowane technologie pozyskiwania energii:
Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych”
bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin
14
Download