wzór umowy

advertisement
Tytuł projektu : Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie WEEGREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opolu.
Numer umowy o dofinansowanie:
Umowa kupna - sprzedaży nr 1/10/2016
Dnia …….. w Opolu, między:
…………………………………,
zamieszkałą
w
…………………...………………………………………………………
NIP
………………………,
Prowadzącym działalność gospodarczą pod ……………………… z siedzibą w Opolu przy ul.
…………………………………, nr NIP:………………….., REGON:……………….
zwana dalej „Kupujacym”
a,
………………………………..z siedzibą przy ……………………………….., zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym………….., pod numerem KRS, NIP: ………………………….., REGON: …………………………..
reprezentowaną przez …………………………………, wspólnika
zwaną w dalszej części umowy Sprzedawcą,
W wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez publiczne
ogłoszenie została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje:
Usługę wytworzenia i implementacji
oprogramowania B2B według specyfikacji dołączonej do zamówienia w ramach projektu
„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie WEEGREE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opolu.“
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020.
2. Szczegółowe parametry techniczne i opis towarów, o których mowa w ust. 1 jest zgodny ze
specyfikacją techniczna złożoną ofertą, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
WEEGREE Sp. z o.o. S.K. ul. Krakowska 26/1, 46-018 Opole
NIP: 7543107303, REGON:363541393
Tytuł projektu : Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie WEEGREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opolu.
Numer umowy o dofinansowanie:
3. Dostawa/implementacja systemu, o którym mowa w ust.1 nastąpi w terminie …….. dni od
podpisania umowy.
4. Miejscem wykonania usługi jest siedziba Kupującego.
§2
Obowiązki kupującego. Cena, warunki płatności.
1. Kupujący zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy i zapłacić za niego cenę w łącznej
kwocie ………………… brutto (słownie: ……………………………………), przy czym za:
1) …………………………. – ………………….. zł netto (słownie: ……………………) oraz VAT, łącznie
………………… zł (słownie: ………………………………..złotych 00/100);
2. Kupujący zobowiązuje się dokonać zapłaty na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
VAT, na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty przedłożenia
prawidłowo wystawionej faktury. Sprzedającemu przysługuje prawo fakturowania w dniu
przekazania dostawy Kupującemu.
3. Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera montaż urządzeń w wyznaczonym przez Kupującego
miejscu
4. W przypadku niezapłacenia faktury w terminie płatności Kupujący zobowiązuje się zapłacić
odsetki za zwłokę w wysokości 0,05% z kwoty dłużnej za każdy nawet rozpoczęty dzień
zwłoki.
5. Jeżeli dojdzie w okresie pomiędzy zawarciem niniejszej umowy kupna a wystawieniem
faktury do zmiany stawki podatku VAT, Kupujący powinien zapłacić niniejszą zmienioną
stawkę VAT.
§3
Obowiązki Sprzedającego. Rękojmia za wady, gwarancja jakości.
1. Sprzedawca zobowiązuje się wydać przedmiot umowy kupującemu.
2. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na okres …………. Miesięcy. Bieg gwarancji i
rękojmi rozpoczyna się od dnia wdrożenia.
3. Sprzedawca odpowiada za to, że dostawa będzie dostarczona ilościowo i jakościowo zgodnie
z niniejszą umową. Do odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru (nienależytą jakość
towaru) stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady (art. 556 – 576)
4. Wady jawne, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedający, powinny być przez Kupującego
zgłoszone na piśmie i przesłane pod adres Sprzedającego najpóźniej w terminie 5 dni po
WEEGREE Sp. z o.o. S.K. ul. Krakowska 26/1, 46-018 Opole
NIP: 7543107303, REGON:363541393
Tytuł projektu : Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie WEEGREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opolu.
Numer umowy o dofinansowanie:
odbiorze dostawy.
5. Wady ukryte Kupujący powinien zgłaszać niezwłocznie na piśmie w okresie gwarancyjnym.
Sprzedający przejmuje gwarancję za dostawę w okresie gwarancyjnym i zgodnie z warunkami
określonymi w karcie gwarancyjnej.
§4
Kary umowne
1.
2.
3.
4.
5.
W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca
zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości:
a)
10% wartości kwoty, o której mowa w §2 ust.2, jeżeli Kupujący odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca,
b)
0,5% wartości kwoty, o której mowa w §2 ust.2, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar
nie zostanie dostarczony w terminie wskazanym w niniejszej umowie, nie więcej jednak
niż 10% wartości tej kwoty.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący zobowiązuje się
zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości:
a)
10% wartości kwoty, o której mowa w §2 ust.2, jeżeli Sprzedawca odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący,
b)
0,5% wartości kwoty, o której mowa w §2 ust.2, za każdy dzień zwłoki w odbiorze
przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy.
Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne:
a)
za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
b)
za odstąpienie od umowy z winy drugiej strony – w dniu dotarcia do drugiej strony
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Kupujący w razie wystąpienia zwłoki może wyznaczyć dodatkowy termin wydania towaru,
nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.
§5
Odstąpienie od umowy
1. Kupujący może odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni przed terminem wykonania.
2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie:
WEEGREE Sp. z o.o. S.K. ul. Krakowska 26/1, 46-018 Opole
NIP: 7543107303, REGON:363541393
Tytuł projektu : Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie WEEGREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opolu.
Numer umowy o dofinansowanie:
a) naruszenia postanowień umownych przez Sprzedawcę, mimo pisemnego wezwania
do zaniechania naruszeń,
b) jeżeli Sprzedawca pozostaje w zwłoce co do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy,
c) jeżeli ze swej winy Sprzedawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub
sprzeczny z umową.
3. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie:
a) naruszenia postanowień umownych przez Kupującego, mimo pisemnego wezwania
do zaniechania naruszeń,
b) opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny należnej Sprzedawcy, chyba że opóźnienie
wynika z przyczyn nie leżących po stronie Kupującego.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga dla swojej ważności zachowania formy
pisemnej.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W przypadku zaistnienia sporu na tle interpretacji i wykonania postanowień niniejszej
umowy, strony będą dążyły do ugodowego rozstrzygnięcia, mając na uwadze potrzebę
przyjęcia rozwiązania uwzględniającego interesy każdej ze stron.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, które nie zakończą się
ugodowym rozstrzygnięciem będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo sądy w miejscu
siedziby Zamawiającego.
4. W zakresie nieuregulowanym w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Umowa niniejsza została przygotowana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
KUPUJĄCY:
WEEGREE Sp. z o.o. S.K. ul. Krakowska 26/1, 46-018 Opole
NIP: 7543107303, REGON:363541393
SPRZEDAWCA
Download