AB 067 - Polskie Centrum Akredytacji

advertisement
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 067
ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
Nr AB 067
wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42
Wydanie nr 15 Data wydania: 04 listopada 2016 r.
Nazwa i adres
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
ODDZIAŁ TECHNOLOGII I MATERIAŁOZNAWSTWA ELEKTROTECHNICZNEGO
LABORATORIUM BADAWCZE
AB 067
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61
50-369 Wrocław
Kod identyfikacji
dziedziny/przedmiotu
badań
E/6; E/8; E/19; E/21
H/6; H/8; H/19; H/21
J/6; J/8; J/19; J/21
N6; N/8; N/19; N/21
Dziedzina/przedmiot badań
Badania elektryczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, materiałów konstrukcyjnych
– w tym metali i kompozytów, środków ochrony osobistej, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy
Badania ogniowe wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, wyrobów i materiałów
konstrukcyjnych– w tym metali i kompozytów, środków ochrony osobistej, wyrobów z tworzyw sztucznych i
gumy
Badania mechaniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, wyrobów i materiałów
konstrukcyjnych – w tym metali i kompozytów, środków ochrony osobistej, wyrobów z tworzyw sztucznych i
gumy
Badania właściwości fizycznych wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, wyrobów i
materiałów konstrukcyjnych – w tym metali i kompozytów, środków ochrony osobistej, wyrobów z tworzyw
sztucznych i gumy
Wersja strony: A
ZASTĘPCA DYREKTORA
TADEUSZ MATRAS
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 067 z dnia 7.08.2014 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
Wydanie nr 15, 04 listopada 2016 r.
str. 1/7
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 067
Laboratorium Badawcze
Zespół badania materiałów magnetycznie miękkich
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61; 50-369 Wrocław
Przedmiot badań / wyrób
Rodzaj działalności/badane
Dokumenty odniesienia
cechy/metoda
Materiały magnetycznie miękkie
a) Dynamiczna krzywa magnesowania PN-EN 60404-2:2003/A1:2008
b) Stratność mocy czynnej
PN-EN 60404-4:2003/A2:2009
c) Względna przenikalność
PN-EN 10280+A1:2007
amplitudowa
PN-EN 10107:2014-06
PN-EN 10106:2016-01
Wersja strony: A
Wydanie nr 15, 04 listopada 2016 r.
str. 2/7
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 067
Laboratorium Badawcze
Zespół badania zagrożeń ogniowych i palności materiałów elektrotechnicznych oraz tworzyw sztucznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61; 50-369 Wrocław
Przedmiot badań / wyrób
Rodzaj działalności/badane
Dokumenty odniesienia
cechy/metoda
Materiały i wyroby
Odporność na zagrożenie ogniowe
PN-EN 60695-2-11:2015-02
elektrotechniczne
Metoda rozżarzonego drutu:
PN-EN 60695-2-12:2011
- Czas zapalenia i gaśnięcia.
PN-EN 60695-2-12:2011/A1:2014-10
- Wysokość płomienia.
PN-EN 60695-2-10:2013-12
- Zapalenie bawełnianej podkładki.
Tworzywa sztuczne
Minimalne stężenie tlenu podtrzymujące PN-EN ISO 4589-2:2006+A1:2006
Przewody elektryczne
palenie
PN-EN ISO 4589-1:2011
Przewody izolowane, kable
Odporność na pionowe
PN-EN 60332-1-1:2010
elektryczne, kable światłowodowe,
rozprzestrzenianie płomienia:
PN-EN 60332-1-1:2010/A1:2016-02
przewody grzejne
Zagrożenie ogniowe płomieniem
PN-EN 60332-1-2:2010
mieszankowym 1 kW.
PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02
- Zasięg zwęglenia izolacji
PN-EN 60332-2-2:2010
PN-EN 60695-11-2:2014-07
Materiały elektroizolacyjne stałe
Badanie kategorii palności. Metody
badań płomieniem probierczym 50 W
przy poziomym i pionowym ustawieniu
próbki.
- Czas palenia się płomieniem własnym
- Czas żarzenia się
- Zapalenie podkładki bawełnianej.
PN-EN 60695-11-10:2014-02
Wersja strony: A
Wydanie nr 15, 04 listopada 2016 r.
str. 3/7
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 067
Laboratorium Badawcze
Zespół badania materiałów i wyrobów elektrotechnicznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61; 50-369 Wrocław
Przedmiot badań / wyrób
Rodzaj działalności/badane
Dokumenty odniesienia
cechy/metoda
Materiały i wyroby
Własności mechaniczne:
PN-EN ISO 6892-1:2016-09
elektrotechniczne
- umowna granica plastyczności (Rp)
- wyraźna granica plastyczności (Re)
- wytrzymałość na rozciąganie (Rm)
- wydłużenie procentowe po
rozerwaniu (A)
- przewężenie procentowe (Z)
Zakres: siła do 80 kN
Próba rozciągania w temperaturze
pokojowe
Wytrzymałość mechaniczna na
PN-EN ISO 604:2006
rozciąganie, ściskanie i zginanie
PN-EN 60684-2:2011
w zakresie temperatur od:
PN-EN ISO 527-1:2012
20 °C do +250 °C.
PN-EN ISO 527-2:2012
(moduł sprężystości, wytrzymałość na
PN-EN ISO 527-3:1998
ściskanie i zerwanie, dolna i górna
PN-EN ISO 527-4:2000
granica plastyczności, wydłużenie przy PN-EN ISO 527-5:2010
zerwaniu i granicy plastyczności)
PN-EN ISO 178:2011
Zakres siły:
PN-ISO 37:2007+AC1:2008
rozciąganie i ściskanie do 80 kN,
PN-EN ISO 11296-4:2011
zginanie do 10 kN
PN-EN 1393:2002
Sztywność obwodowa
PN-EN 761:2001
PN-EN 1120:2001
PN-EN ISO 899-2:2005
PN-EN 13380:2004
PN-EN 1228:1999
PN-EN ISO 178:2011E+A1:2013-06
Odporność powłoki i izolacji na
PN-EN 60851-3:2009
rozciąganie przed i po starzeniu
PN-EN 60851-3:2009/A1:2014
przewodów i kabli o średnicy
PN-EN 60811-501:2012
zewnętrznej powłoki i izolacji większej
PN-EN 60811-401:2012
niż 40 mm
Napięcie przebicia w warunkach
PN-EN 60243-1:2013-12
normalnych i w funkcji temperatury, w
PN EN 60464-2:2006
przedziale (20 –180)°C, do 25 kV
PN-EN 60464-2:2006/A1:2008
PN EN 60455-2:2002
PN-EN-60674-2:2002 +A1:2003
PN-EN 60684-2:2011
PN-EN 60454-2:2008
PN-EN 60851-5:2008
PN-EN 60851-5:2008/A1:2011
Rezystancja w warunkach normalnych i IEC 60093:1980
w funkcji temperatury, w przedziale
IEC 60167:1964
PN EN 60464-2:2006, p. 6.5.1
(20 -180)°C, do 1015 
PN-EN 60464-2:2006/A1:2008
PN EN 60455-2: 2016
PN-EN 60684-2:2011 p. 21, p. 22
i p. 23
PN-EN 60674-2:2002+ A1:2003
PN-EN 60454-2:2008
PN-EN 60851-5:2008
PN-EN 60851-5:2008/A1:2011
PN-E-04405:1988
PN-EN 50395:2007, p. 5
PN-EN 50395:2007/A1:2011
PN-83/E-04160.70
Nasiąkliwość wodą
PN-EN 60811-402:2012
Wersja strony: B
Wydanie nr 15, 04 listopada 2016 r.
str. 4/7
PCA
Przedmiot badań / wyrób
Wyroby elektrotechniczne,
materiały, podzespoły,
tworzywa sztuczne i pokrycia
ochronne
Zakres akredytacji Nr AB 067
Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Odporność na nasłonecznienie
Próba Sa Temp.: +40 C lub 55 C
Odporność na działanie środowiska:
Testy klimatyczne, odporność na zmiany
temperatury
Zakres temperatury: (-65 ÷ +200) C
Zakres wilgotności względnej powietrza
(10÷98)%
Materiały elektroizolacyjne
stałe
Rezystywność skrośna, powierzchniowa i
rezystancja izolacji
(w temperaturze 23 C i w zakresie
temperatur–50 C+300 C,
Zakres pomiarowy:
rezystancji - 10 1017 ,
rezystywności - 101019 cm)
Materiały elektrotechniczne,
Wytrzymałość elektryczna
podzespoły i gotowe urządzenia wykonywana napięciem przemiennym
(materiały izolacyjne i części
Zakres: 50 Hz – 125 kV
izolacyjne wyrobów)
i stałym do 170 kV
Drążki izolacyjne i uniwersalne Wytrzymałość na skręcanie
elementy robocze do prac pod
napięciem do 150 kV
Wytrzymałość na rozciąganie
Kleszcze i chwytaki izolacyjne
Wytrzymałość na zginanie
Własności elektryczne po
kondycjonowaniu w wodzie
Odporność na rozpuszczalniki (tylko dla
drążka pomiarowego)
Odporność na ścieranie (tylko dla drążka
pomiarowego)
Wytrzymałość elektryczna po odporności
na ścieranie
Wymiary liniowe
Wytrzymałość elektryczna kleszczy
Chodniki elektroizolacyjne
Próby elektryczne
Rękawice elektroizolacyjne
Próby elektryczne napięciem stałym
i przemiennym
Wytrzymałość elektryczna i prąd upływu
Kalosze i półbuty
elektroizolacyjne
Dokumenty odniesienia
PN-EN 60068-2-5:2011
PN-EN ISO 4892-2:2013-06
PN-EN 60068-2-38:2010
PN-EN 60068-2-30:2008
PN-EN 60068-2-2:2009
PN-EN 60068-2-33:2002
PN-EN 60068-2-14:2009
PN-EN 60068-2-1:2009
PN-EN 60068-2-78:2013-11
PN-88/E-04405
IEC 60093:1980
IEC 60167:1964
ASTM D 257-99
PN-EN 50395:2007 , p. 8
PN-83/E-04160/73
PN-EN 60243-2:2014-07
PN-K-92001:1997, p. 2.7 i p. 3.8
PN-EN 60243-1:2013-12
PN-EN 60832-1: 2010, p. 5.5.2, i p.
5.5.6
PN-EN 60832-1: 2010, p. 5.5.3
PN-EN 60832-1: 2010, p. 5.5.5
PN-EN 60832-1: 2010, p. 5.7.1
PN-EN 60832-1: 2010, p. 5.8.8.1
PN-EN 60832-1: 2010, p. 5.8.8.2
PN-EN 60832-1: 2010, p. 5.8.8.3
PB-5/LB/IEL/OTiME p. 9.3,
wyd. 5 z 02.03.2011
PB-5/LB/IEL/OTiME p. 9.9,
wyd. 5 z 02.03.2011
PN-EN 61111:2009 p. 5.6.
PN-EN 60903:2006 p. 8.4
PB-13/LB/IEL/OTiME,
wyd. 4 z 06.05.2008
PN-EN 50321:2002
Wersja strony: A
Przedmiot badań / wyrób
Wskaźniki napięcia typu
pojemnościowego przy
przemiennych
napięciach
Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Napięcie progowe
Czas pracy
Dokumenty odniesienia
PN-EN 61243-1:2007 p. 6.2.1.2
PN-EN 61243-1:2007/A1:2010
PN-EN 61243-1:2007 p. 6.2.9
Wydanie nr 15, 04 listopada 2016 r.
str. 5/7
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 067
od 0,23 kV do 52 kV
Zabezpieczenie przed zmostkowaniem
wskaźników napięcia typu wnętrzowego
i napowietrznego
Zabezpieczenie przed zmostkowaniem
wskaźników napięcia typu napowietrznego
Odporność na iskrzenie
Odporność na upadek
Wytrzymałość na udary
Odporność na warunki klimatyczne
Trwałość oznakowania
Badania wpływu czynników zakłócających
na jednoznaczną sygnalizację
PN-EN 61243-1:2007/A1:2010
PN-EN 61243-1:2007 p. 6.3.1
PN-EN 61243-1:2007/A1:2010
PN-EN 61243-1:2007 p. 6.3.2
PN-EN 61243-1:2007/A1:2010
PN-EN 61243-1:2007 p. 6.3.3
PN-EN 61243-1:2007 p. 6.4.4
PN-EN 61243-1:2007 p. 6.4.5
PN-EN 61243-1:2007 p. 6.4.6
PN-EN 61243-1:2007/A1:2010
PN-EN 61243-1:2007 p. 6.4.7
PN-EN 61243-1:2007 p. 6.2.1.3-5
PN-EN 61243-1:2007/A1:2010
Wersja strony: A
Wydanie nr 15, 04 listopada 2016 r.
str. 6/7
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 067
Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 067
Numer strony
4/7
Aktualna wersja strony
B
Zastępuje wersję strony
A
Data zmiany
15.02.2017
Zatwierdzam status zmian
ZASTĘPCA DYREKTORA
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM
TADEUSZ MATRAS
dnia: 15.02.2017 r.
Wydanie nr 15, 04 listopada 2016 r.
str. 7/7
Download