MÓŻDŻEK – JEGO ROLA W ROZWOJU FUNKCJI POZNAWCZYCH

advertisement
N e u r o k o g n i t y w i s t y k a w pa t o l o g i i i z d r o w i u , 2 0 1 1 – 2 0 1 3
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
105–110
Marzena Dżon
Móżdżek – jego rola
w rozwoju funkcji poznawczych i procesie starzenia się*
Myślenie bez intuicji jest puste,
intuicja bez myślenia jest ślepa
Einstein
Móżdżek (łac. cerebellum) jest częścią tyłomózgowia.
Według najnowszych badań, u człowieka stanowi on zaledwie jedną dziesiątą masy mózgu i zawiera około 69 mld
neuronów, czyli aż 80% wszystkich neuronów mózgu1. Znajduje się poniżej półkul mózgu, od których oddziela go szczelina poprzeczna, oraz do tyłu od rdzenia przedłużonego.
Wypełnia dół tylny czaszki. Jest kształtu elipsoidalnego,
spłaszczony w kierunku od góry ku dołowi.
Móżdżek jest podzielony na trzy płaty: przedni
i tylny – rozdzielone szczeliną pierwszą oraz płat kłaczkowo­
‍‑grudkowy, oddzielony od płata tylnego szczeliną tylno­
‍‑boczną. Każdy z płatów składa się z płacików, które inaczej są nazywane u ludzi niż u innych ssaków. Wzdłużnie
w móżdżku można wyróżnić centralnie położony robak
i dwie półkule boczne2.
Powierzchnię móżdżku pokrywa kora móżdżku, która
jest pomarszczona w wieńcowe paski zwane listkami, jest
ona wielokrotnie bardziej pofałdowana niż kora półkul
mózgu. W budowie mikroskopowej kory móżdżku widoczne
są trzy warstwy. Idąc od powierzchni wyróżniamy warstwę drobinowa, następnie zwojową i ziarnistą. Najbardziej charakterystyczna dla kory móżdżku jest warstwa
zwojowa. Budują ją komórki gruszkowate (Purkiniego),
tworząc jakby jeden pokład. Aksony komórek gruszkowatych są jedynymi włóknami nerwowymi wychodzącymi
z móżdżku. Wewnątrz znajduje się istota biała, zbudowana
z włókien nerwowych odmóżdżkowych i domóżdżkowych.
Włókna łączą móżdżek ze wszystkimi częściami ośrodkowego układu nerwowego. W istocie białej są rozmieszczone jądra móżdżku. Największe z nich jest jądro zębate,
a pozostałe to jądro czopowate, jądro wierzchu i jądro
kulkowate. Łącznie z jądrami przedsionkowymi stanowią
one układy wyjściowe z mózgu. Aferentne i eferentne połączenia móżdżku przechodzą przez trzy pary konarów: dolne,
środkowe i górne.
Do móżdżku informacja dochodzi z trzech głównych
źródeł:
1. Z rdzenia kręgowego i pnia mózgu, przenoszące
informacje zmysłowe o różnych modalnościach.
2. Z kory mózgu wysyłającej informacje czuciowe
i ruchowe poprzez jądra mostu oraz bogatą drogę korowo­
‍‑mostowo­‍‑móżdżkową.
3. Z jądra dolnego oliwki poprzez drogę oliwkowo­
‍‑móżdżkową.
Sygnały wyjściowe z móżdżku zasadniczo są przekazywane do trzech miejsc:
1. Brzuszno­‍‑podstawnego wzgórza, które daje projekcję
do kory mózgu i wpływa na sygnały wychodzące drogą
korowo­‍‑rdzeniową do motoneuronów.
2. Jądra czerwiennego, które modyfikuje zachowanie
neuronów drogi czerwienno­‍‑rdzeniowej.
3. Jądra przedsionkowego i siatkowatego, które modulują sygnały wychodzące poprzez przyśrodkowy układ
ruchowy3.
Pomimo podziałów funkcjonalnych, w całym móżdżku
występują takie same połączenia między neuronami, możliwe więc, że wszystkie jego części przetwarzają informację
w taki sam sposób. Chociaż uważa się, że rolą móżdżku
jest koordynacja ruchów zapoczątkowanych przez korę
mózgu, to część mózgowo­‍‑móżdżkowa jest związana z inicjacją ruchów, szczególnie w odpowiedzi na bodźce wzrokowe i słuchowe, ponieważ w ruchach zapoczątkowanych
w ten sposób kolejność pobudzenia jest następująca: jądro
1 www.vetulani.wordpress.com
2 Longstaff
A.: Neurobiologia. PWN, Warszawa 2011, s. 295–296.
3 Tamże,
s. 297.
Marzena Dżon – magister filozofii
* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera
106
zębate–kora mózgowa–jądro wstawkowe–mięśnie. Ponadto,
główną funkcją móżdżku jest nabywanie nowych umiejętności ruchowych4.
Móżdżek wpływa na funkcjonowanie całego mózgu.
Jest zaangażowany we wszystkie czynności wymagające
płynnej, harmonijnej sekwencji zdarzeń, odgrywa rolę
w uczeniu się złożonych zachowań ruchowych, (prowadzenie samochodu, gra na instrumencie, jazda na rowerze), dzięki czemu odciąża aktywizowanie kory mózgowej
w te czynności5.
Móżdżek koordynuje ruchy zapoczątkowane w korze
mózgu, ale może także sam je inicjować i uczyć się nowych
zadań ruchowych. Włókna równoległe pobudzają grupy
komórek Purkiniego, które sterują mięśniami obejmującymi
kilka stawów. Potwierdza to hipotezę, że móżdżek pełni
istotną rolę w skomplikowanych ruchach wielostawowych.
Móżdżek może pracować w trybie sprzężenia zwrotnego
i sprzężenia do przodu.
W trybie sprzężenia zwrotnego ( feed back) móżdżek
porównuje ruch zamierzony z ruchem wykonywanym.
Sygnał błędu powstający przy porównywaniu obu ruchów
jest wykorzystywany do zmniejszenia występujących różnic.
Sygnały te aktywują komórki Purkiniego poprzez włókna
kiciaste. Z kolei komórki Purkiniego hamują głębokie jądra
móżdżku, które następnie oddziałują na jądro czerwienne
i wzgórze, i w ten sposób korygują wykonanie błędnego
ruchu.
W ruchach zbyt szybkich, w których nie może być wykorzystane sprzężenie zwrotne, móżdżek wysyła zaprogramowaną wcześniej sekwencję rozkazów, która ma wywołać
przewidywany efekt w zachowaniu ruchowym. Sprzężenie
do przodu ( feed forward) jest oparte zarówno na pamięci,
jak i na obserwacji ruchu u innego osobnika związanej
z aktywnością lustrzaną mózgu. Sprzężenie do przodu działa
zadowalająco wówczas, kiedy nic niespodziewanego się nie
wydarzy w trakcie wykonywania ruchu.
Większość ruchów dowolnych wykonywanych przez
człowieka musi być wyuczona. W uczeniu się ruchów,
w wyniku wykonywanych błędów, móżdżek przyswaja sobie
program, zawierający rozkazy potrzebne do wykonania
danego ruchu. Czuciowa informacja o błędach jest zamieniana przez dolne jądro oliwki na sygnały błędów ruchowych, które poprzez włókna pnące wysyłane są do móżdżku.
Sygnały te powodują, że komórki Purkiniego stają się mniej
wrażliwe na przychodzącą w tym samym czasie informację
z włókien kiściastych. Ponowne pojawienie się tej samej
informacji wejściowej powoduje w efekcie mniejsze pobudzenie komórek Purkiniego niż przed uczeniem6.
Móżdżek reguluje napięcie mięśniowe i wpływa
na utrzymanie prawidłowej równowagi ciała. Jego uszkodzenie prowadzi do zaburzeń w wykonywaniu ruchów precyzyjnych i zamaszystych, niezborności ruchowej, obniżenia
4 Tamże,
s. 310–311.
I., 18.11.2011.
6 Longstaff A., dz. cyt., s. 311..
5 Kojder
Marzena Dżon
napięcia mięśni oraz trudności w utrzymywaniu prawidłowej postawy i równowagi ciała7.
Móżdżek otrzymuje informacje od: narządów ruchu,
wzroku, słuchu, równowagi, skóry, ośrodków ruchowych
rdzenia kręgowego, okolicy ruchowej kory mózgowej.
Otrzymuje informacje takie, jak: stan narządów ruchu,
zakłócenia równowagi ciała, stan pobudzenia ośrodków
ruchowych, ruch, który aktualnie wykonujemy.
Móżdżek zmienia też napięcie innych mięśni szkieletowych, by przywrócić równowagę8, a współpracując z innymi
częściami mózgowia reguluje napięcie mięśniowe, współdziałając z korą mózgową przy kierowaniu precyzyjnymi
i złożonymi ruchami.
Uszkodzenie móżdżku powoduje zaburzenia koordynacji ruchowej, natomiast całkowite jego usunięcie wywołuje
zaburzenia ruchowe:
1. Astazję – niemożność trzymania stabilnej postawy
antygrawitacyjnej.
2. Astenię – osłabienie, szybkie męczenie się mięśni
przy wykonywaniu ruchów.
3. Ataksję – niezdolność przystosowania siły skurczu
mięśnia do aktualnej potrzeby ruchowej (nazbyt zamaszyste
ruchy)9.
Na podstawie wyników badań prowadzonych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat wydaje się wielce prawdopodobne, że w nieprawidłowościach w funkcjonowaniu
móżdżku, a co za tym idzie, funkcjonowaniu mózgu u osób
z zespołem Downa i chorych na chorobę Alzheimera można
znaleźć wiele podobieństw.
Zespół Downa to przede wszystkim odmienność biologiczna człowieka, którego natura wyposażyła w dodatkową
informację genetyczną chromosomu 21. To ona właśnie
modyfikuje rozwój i kształtuje cechy wyróżniające daną
osobę pośród innych ludzi. Pierwszy na odmienny wygląd
niektórych dzieci z upośledzeniem umysłowym zwrócił
uwagę pod koniec XIX w. (w 1866 r.) angielski lekarz John
Langdon Down. Od jego nazwiska pochodzi nazwa tego
zespołu. U osób z zespołem Downa charakterystyczna jest
patomorfologia mózgu polegająca na tym, że mózgowie jest
w całości małe, bieguny są spłaszczone, płat czołowy górny
jest wąski. Pień mózgu i móżdżek wykazują istotne zmniejszenie. Mikroskopowo stwierdza się zmniejszenie liczby
komórek w korze mózgu. W przypadkach z wrodzonymi
wadami układu krążenia nierzadko w mózgu stwierdza się
zmiany naczyniopochodne10.
Osoby z zespołem Downa mają zaburzenia integracji
sensorycznej. Jest to proces, dzięki któremu mózg otrzymuje informacje od wszystkich zmysłów segregując je,
7 Por. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka, tom IV i V, PZWL,
Warszawa 2010; Anatomia człowieka, red. J. Sokołowska-Pituchowa PZWL,
Warszawa 2008; Gołąb B.K., Jędrzejewski K.: Anatomia czynnościowa
ośrodkowego układu nerwowego. PZWL, Warszawa 2009.
8 www.neurologiaa.prv.pl
9 www.anatomia.wykłady.org
10 Cunningham C.: Dzieci z zespołem Downa, WSiP, Warszawa 1992, s. 108
i 109; Kostrzewski J.: Z zagadnień psychologii dziecka umysłowo upośledzonego, t. I, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1978.
Móżdżek – jego rola w rozwoju funkcji poznawczych i procesie starzenia się
rozpoznając je, interpretując, a następnie integrując ze sobą
i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada adekwatną
reakcją. Jest to taka organizacja wrażeń, aby mogły zostać
użyte w celowym działaniu.
Jak wynika z dostępnego piśmiennictwa, dzieci z zespołem Downa w rozwoju motoryki dużej i planowaniu czynności ruchowych oraz integracji ruchów obu stron ciała
wykazują duże opóźnienia w stosunku do dzieci zdrowych.
Trudności dotyczące rozwoju zdolności do wykonywania
bardziej złożonych, skomplikowanych czynności, takich
jak koordynacja dotykowo­‍‑wzrokowo­‍‑kinestetyczna, rozwój małej motoryki, zwiększona celowość czynności mogą
wynikać z nieprawidłowości funkcjonowania móżdżku,
który jest odpowiedzialny za ruchy wielostawowe, a zwłaszcza skomplikowane ruchy manipulacyjne.
Zaburzeniem utrudniającym dzieciom z zespołem
Downa wykonywanie zadań manualnych, a przez to spowalniającym ich rozwój jest upośledzona sfera ruchowa
– zdeterminowana przez hipotonię – stan zmniejszonego
napięcia mięśniowego. Na skutek hipotonii rozwój sprawnościowy długo pozostaje na poziomie prostych prapostaci:
jest nieokreślony, przypadkowy i późno ukierunkowany
na postawiony cel (Wunderlich).
Doktor Albert Costa opublikował swoje obserwacje
na temat motoryki u dzieci z zespołem Downa. Zaangażowanie doktora Alberta Costy w tej kwestii jest ogromne,
gdyż sam ma córkę z tym zespołem. Pisze on w swoim
raporcie opublikowanym w Experimental Brain Research,
że „ludzie z zespołem Downa mają ograniczoną motorykę.
Później chodzą, często mają zaburzoną równowagę i bardzo
niskie napięci mięśni oraz olbrzymie trudności z utrzymaniem postawy”. Według niego jest to efekt tego, że w mózgu
tych osób system optokinetyczny i równowagi nie funkcjonują prawidłowo. W zdrowym mózgu system westybularny
reaguje na sygnały z neuroreceptorów w wewnętrznym uchu,
a następne wykrywa pozycję i ruchy głowy w przestrzeni.
Informacja ta jest wykorzystana do utrzymania postawy
ciała i przeciwdziałania różnym siłom próbującym ją zaburzyć11. System optokinetyczny wykorzystuje informację
wizualną by odpowiednio kierować ruchem gałek ocznych.
Według Alberta Costy te reakcje są w przypadku osób
z zespołem Downa często zwolnione lub obniżone.
Costa badał 32 uczestników w wieku 14–36 lat. Używał
specjalnych okularów, aby mierzyć poziom ruchu w odpowiedzi na stymulację optyczną lub westybularną. Skupił
się w ten sposób na móżdżku, który jest odpowiedzialny
za równowagę, postawę i kontrolę ruchu. Napisał w swoim
raporcie: „pomimo że wiedzieliśmy od lat o tym, że móżdżek
osób z zespołem Downa jest nieproporcjonalnie skurczony,
chcieliśmy dowiedzieć się jak on funkcjonuje na poziomie
operacyjnym. Dowiedzieliśmy się, że ludzie z zespołem
Downa mają zmniejszony i to znacznie refleks na czynniki
optokinetyczne i westybularne niż osoby typowe. W konsekwencji, w momencie, kiedy jadą rowerem lub uprawiają
11 Longstaff
A.: dz. cyt., s. 158.
107
sport, rzeczy, które się pojawiają mogą być nieprecyzyjne
i zniekształcone” – mówi Costa.
Dlaczego zespół Downa i choroba Alzheimera stoją tuż
obok siebie w kręgu zainteresowań naukowców?
Choroba Alzheimera, która powoduje wybiórcze zaburzenia funkcji i śmierć neuronów cholinergicznych w przegrodzie i różnych regionach kory mózgu jest prawdziwym
wyzwaniem dla badaczy, gdyż należy do najpoważniejszych
schorzeń starszego wieku12. Należy ona do najczęstszych
przyczyn nieodwracalnego otępienia u osób starszych. Stanowi 50–75% wszystkich przypadków otępień. Jest to schorzenie neurodegeneracyjne, charakteryzujące się postępującą, nieodwracalną degradacją psychiczną. Upośledzenie
procesów kognitywnych zwykle narasta stopniowo, od nieznacznie nasilonego zapominania do całkowitej niesprawności umysłowej13.
Choroba Alzheimera jest powodowana wymieraniem
neuronów. Naturalne tempo wymierania neuronów nie jest
wielkie i nie pociąga za sobą uszkodzeń funkcji kognitywnych. Olbrzymie możliwości adaptacyjne ludzkiego mózgu
pozwalają na jego długie i sprawne funkcjonowanie, lecz
w chorobie Alzheimera granicę wydolności poznawczej
przekracza się w ogromnym tempie14. Pąchalska podaje,
że otępienie w chorobie Alzheimera prowadzi do całościowej
mentalnej deterioracji, przede wszystkim poprzez zaburzenia pamięci, zaburzenia przestrzenno­‍‑wzrokowe, apraksję,
agnozję, zaburzenia orientacji allopsychicznej, trudności
w ocenie sytuacji oraz w planowaniu działania.
W tym momencie dochodzimy do pierwszego punktu
stycznego pomiędzy zespołem Downa i chorobą Alzheimera. Zarówno nieprawidłowy rozwój móżdżku w zespole
Downa, jak i zmniejszenie się masy móżdżku w chorobie
Alzheimera mają wpływ na funkcje kognitywne, powodując
w pierwszym przypadku ograniczenia, których pokonanie
nie jest możliwe, ze względów funkcjonalnych (trudności
dotyczące rozwoju zdolności do wykonywania bardziej złożonych, skomplikowanych czynności takich, jak koordynacja
dotykowo­‍‑wzrokowo­‍‑kinestetyczna, rozwój małej motoryki,
zwiększona celowość czynności), natomiast w drugim przypadku wywołując na początku zaburzenia pamięci świeżej,
następnie afazję, agnozję, dysfunkcje poznawcze, a także
zaburzenia nastroju. Z czasem osoba z chorobą Alzheimera
zapomina treści z bardziej odległej przeszłości oraz stopniowo traci umiejętności praktyczne, czyli zautomatyzowane
procedury postępowania, takie jak kierowanie samochodem czy gra na instrumencie. Istota zapominania w chorobie Alzheimera sprowadza się do defektu konsolidacji
śladu pamięciowego, czyli bardziej jego przechowywania
niż wydobywania. Dołączają się do tego zaburzenia językowe, orientacji oraz myślenia15.
12 Leszek
J.: Choroba Alzheimera: obecny stan wiedzy, perspektywy terapeutyczne. Pol Przegl Neurol. 2012, nr 3, tom 8.
13 Olszewski H.: Otępienie czołowo-skroniowe. Ujęcie neuropsychologiczne. Wyd. Impuls, Kraków 2008, s. 183.
14 Zob. Vetulani, Brumback, Leech, za: Olszewski H.: dz. cyt., s. 184.
15 Neuropsychologia medyczna, red. K. Jozio K., W. Nyka. Wyd. Arche,
Sopot 2008, s. 30..
108
Przedstawiając w skrócie obraz neuropatologiczny choroby Alzheimera można powiedzieć, że charakteryzuje ją
występowanie: blaszek amyloidowych (blaszek starczych lub
płytek starczych), zwyrodnienia włókienkowego Alzheimera
(NFT), dystroficznych neurytów i nitek neuropilowych, ciał
Hirano oraz zwyrodnienia ziarnisto­‍‑włókienkowego16.
Powstawanie blaszek starczych jest nierozerwalnie związane z procesem degeneracji neuronów. Oprócz rdzenia
z białka β­‍‑amyloidowego płytki zawierają otaczające go
nieprawidłowe neuryty oraz zmienione komórki glejowe.
Białko amyloidowe wywiera toksyczny wpływ na otaczające
je aksony (neuryty) i dendryty, z czym wiążą się zmiany
biochemiczne i strukturalne. Prowadzi to do zaniku synaps,
co powoduje obniżenie poziomu acetylocholiny i innych
transmiterów w korze mózgowej17.
W 1991 r. Braakowie zauważyli, że narastająca gęstość
zmian neurowłókienkowych w chorobie Alzheimera odbywa
się w sposób uporządkowany, według powielającego się za
każdym razem wzorca. Wyodrębniono dzięki temu 6 stadiów
rozwoju choroby. W pierwszych dwóch stadiach zmiany
obejmują jedynie korę entorinalną, w kolejnych dwóch –
rozszerza się na układ limbiczny, aby ostatecznie objąć
korę nową w ostatnich stadiach.
Blaszki amyloidowe także pojawiają się w sposób
uporządkowany w czasie, chociaż ich dystrybucja jest
odmienna. W pierwszej fazie blaszki pojawiają się w korze
nowej, w drugiej w niektórych strukturach allokortykalnych (korze entorinalnej i polu C1 hipokampa), w trzeciej
fazie w jądrach międzymózgowia, prążkowiu oraz jądrze
podstawnym Meynerta, w fazie czwartej także w niektórych innych jądrach pnia mózgu oraz tworze siatkowatym
i w fazie piątej obejmują ostatecznie móżdżek.
Przyczynę choroby Alzheimera mogą stanowić również
mutacje w genach kontrolujących metabolizm APP (amyloid
precursor protein – APP). Choroby genetyczne, np. zespół
Downa, powodują nadprodukcję APP, który jest źródłem amyloidu β, i prawie zawsze prowadzą do choroby Alzheimera.
Także istotną cechą neuropatologii zespołu Downa jest
tendencja do wczesnego występowania cech morfologicznych starzenia się mózgu, szczególnie blaszek starczych
i neurofibryllarnych zmian Alzheimerowskich18. Badania
wykazały, że wczesne występowania choroby Alzheimera
jest często spotykane u ludzi z zespołem Downa, zwłaszcza po 40. roku życia. Stwierdzono, że 45% pacjentów
z zespołem Downa miało chorobę Alzheimera w wieku
45 lat w porównaniu z 5% osób upośledzonych umysłowo
z innego powodu19.
W związku z faktem, że w chorobie Alzheimera podobne
zjawisko także ma miejsce, jest to kolejny punkt wspólny,
który łączy zespół Downa i chorobę Alzheimera.
„Wszystkie osoby z zespołem Downa mają symptomy
choroby Alzheimera po ukończeniu 30 lat” – stwierdza
16 Olszewski
H.: dz. cyt., s. 197.
za: Olszewski H.: dz. cyt., s. 198.
18 Cunningham C.: dz. cyt., s. 108 i 109; Kostrzewski J.: dz. cyt.
19 Stratford B.: Zespół Downa. PZWL, Warszawa 1993, s. 60.
17 Vetulani,
Marzena Dżon
Costa. Dzieci z zespołem Downa od urodzenia mają biologiczne markery typowe dla choroby Alzheimera. W wieku
50 lat 20–30 % osób z zespołem Downa ma pełne objawy
choroby Alzheimera.
Z kolei zespół dr. Huntingtona Pottera z University
of South Florida zidentyfikował możliwą przyczynę licznych zaburzeń pojawiających się w neuronach objętych chorobą Alzheimera. Jak wynika z przeprowadzonych badań,
β­‍‑amyloid – białkowe złogi powstające w przebiegu schorzenia – znacząco upośledza transport wewnątrzkomórkowy.
Jednym z objawów towarzyszących chorobie Alzheimera jest występowanie licznych aneuploidii, czyli zaburzeń liczby chromosomów. Są one szczególnie widoczne
u osób cierpiących na rodzinną formę choroby, charakteryzującą się dziedzicznym występowaniem mutacji w genie
kodującym białko prekursorowe amyloidu APP. Choć o ich
istnieniu wiadomo od kilkudziesięciu lat, mechanizm odpowiedzialny za ich powstawanie wyjaśniono dopiero teraz.
Odkrycia dokonano dzięki testom na myszach obarczonych
mutacją w genie kodującym APP. Jak wykazały przeprowadzone eksperymenty, u zwierząt takich niezwykle często
dochodzi podczas podziałów komórkowych do zaburzenia transportu chromosomów. W normalnych warunkach
powinny one trafić do komórek potomnych w równej liczbie, lecz mutacja w genie kodującym APP wyraźnie zaburza ten proces.
Z badań prowadzonych przez dr. Pottera wynika,
że β­‍‑amyloid powstający u myszy obarczonych mutacją
upośledza działanie mikrotubul – białkowych włókien pełniących funkcję „linii przesyłowych” w procesach transportu wewnątrzkomórkowego. Kiedy złogi amyloidu łączą
się z mikrotubulami biorącymi udział w transporcie chromosomów do komórek potomnych, mogą one spowodować
zatrzymanie zbyt wielu chromosomów w jednej z komórek
i ich niedobór w drugiej. Badacz z Florydy ma jeszcze jeden powód do satysfakcji. To on jako pierwszy na świecie zaczął spekulować,
że alzheimeryzm i zespół Downa (czyli trisomia choromosomu 21, będąca najpospolitszą z aneuploidii u człowieka)
mogą być ze sobą ściśle powiązane. Dziś, po niemal 20 latach
od zaprezentowania tego poglądu, udało mu się nareszcie
znaleźć dowody w tej sprawie20.
Kolejnym punktem wspólnym potwierdzającym, że istnieją neuropatologiczne i neurochemiczne podobieństwa
między chorobą Alzheimera i zespołem Downa jest opublikowany artykuł w jednym z numerów czasopisma „The
Lancet”. Podano w nim informację, że lek donepezil, stosowany dotychczas w celu opóźnienia objawów choroby
Alzheimera, może być stosowany również u osób z zespołem
Downa. W obu przypadkach w podobny sposób są uszkodzone pewne obszary mózgu i w obu przypadkach istotną
rolę odgrywa aktywność acetylocholiny, substancji funkcjonującej jako przekaźnik impulsów nerwowych. Autorzy publikacji twierdzą, że u czterech dorosłych pacjentów
20 Grzeszkowiak
W., University of South Florida, www.kopalniawiedzy.pl
Móżdżek – jego rola w rozwoju funkcji poznawczych i procesie starzenia się
z zespołem Downa, którym zaaplikowano donepezil, zaobserwowano pewną poprawę zdolności pacjentów do komunikowania się ze światem zewnętrznym, ich sprawności
językowej oraz stabilizację ich stanów emocjonalnych. Nie
zaobserwowano poważniejszych efektów ubocznych21.
Odkładanie się amyloidu w chorobie Alzheimera
powodujące zaburzenie transportu substancji odżywczych w mózgu wykazali także naukowcy w czasopiśmie
„Neuron”. Shermali Gunawardena i Lawrence Goldstein,
naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskigo w San Diego
wykorzystali muszkę owocową (Drosophila melanogaster)
jako model do badania rozwoju choroby Alzheimera. Białko
APP jest prekursorem amyloidu. Nadmiar tego białka lub
jego zmutowana forma zaburzają transport substancji niezbędnych dla życia komórek nerwowych, co może powodować ich obumieranie. Komórki nerwowe posiadają bardzo
długie wypustki, zwane aksonami. Przewodzą one sygnały
z jednej komórki do drugiej. Służą one także do transportu
substancji odżywczych, które wędrują wzdłuż aksonów
w kulistych pęcherzykach. U genetycznie zmodyfikowanej
muszki owocowej, która produkowała zmutowaną formę
białka prekursorowego amyloidu, obserwowano zaburzenie poruszania się pęcherzyków wzdłuż aksonów. Można
było także zauważyć obumieranie niektórych komórek
nerwowych.
Wyniki badań mają ogromne znaczenie dla zrozumienia przyczyn powstania choroby Alzheimera. Białko prekursorowe amyloidu, z którego powstaje amyloid, odpowiedzialny za obumieranie neuronów, pełni także ważną
funkcję w życiu komórek nerwowych. Nie można go zatem
całkowicie wyeliminować z organizmu.
Potencjalną terapią może być blokowanie przekształcenia się prekursora w szkodliwy amyloid, co zapobiegnie
tworzeniu złogów amyloidowych w mózgu osób cierpiących
na chorobę Alzheimera22.
Zmiany w pracy mitochondriów, tj. struktur, w których
zachodzi produkcja energii, mogą być również wspólnym
zaburzeniem w aktywności neuronów u osób z zespołem
Downa i chorych na Alzheimera – piszą amerykańscy
badacze na łamach pisma „Neuron”. U osób z zespołem
Downa objawy choroby Alzheimera, takie jak odkładanie się β­‍‑amyloidu w mózgu, pojawiają się wcześnie, tj.
w wieku 30–40 lat. Normalnie choroba rozwija się zazwyczaj u osób po 65. roku życia. Na chromosomie 21., który
u osób z zespołem Downa występuje w trzech kopiach,
znajduje się gen na białko prekursorowe amyloidu (APP).
Białko to ma udział także w rozwoju choroby Alzheimera.
Gdy APP zostaje źle pocięte przez enzymy, powstaje tzw.
β­‍‑amyloid, który bierze udział w tworzeniu płytki amyloidalnej – wadliwej struktury w mózgach osób chorych
na Alzheimera. Wiadomo też, że mutacja w genie APP
jest związana z ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera we
wczesnym wieku.
21 Za:
Naukowcy pod kierunkiem Jorge’a Busciglio z University of Connecticut Health Center i Bruce’a Yanknera
z Harvard Medical School prowadzili badania na prawidłowych neuronach wyizolowanych z mózgów zdrowych
osób. Gdy hamowali funkcje mitochondriów, tj. struktur, które w komórce produkują energię, okazało się,
że w neuronach zaczynają zachodzić procesy podobne
do tych, jakie obserwuje się w neuronach osób z chorobą
Alzheimera.
Badacze zaczęli się więc zastanawiać, czy odkładanie
się kompleksów β­‍‑amyloidu w mózgach osób z zespołem
Downa może być spowodowane zaburzeniami w mitochondriach, tj. strukturach, które biorą udział w produkcji energii w komórkach.
Gdy przeprowadzono testy, okazało się, że w mózgach
osób z zespołem Downa funkcjonowanie mitochondriów jest rzeczywiście zaburzone. Wnioskuje się więc,
że posiadanie dodatkowej kopii genu APP, jak to ma
miejsce u osób z zespołem Downa, albo mutacja w tym
genie mogą być przyczyną zaburzeń funkcji mitochondriów. Z kolei zaburzenie funkcji tych struktur prowadzi
do zaburzeń procesów cięcia białka APP i do odkładania się kompleksów β­‍‑amyloidu w mózgu i do rozwoju
choroby Alzheimera.
Busciglio uważa, że wyniki te sugerują, iż w leczeniu
osób z chorobą Alzheimera i z zespołem Downa można
spróbować nowych metod, które polegałyby na przywracaniu prawidłowej funkcji mitochondriów23.
Doktor Alberto Costa ukończył z kolei próby kliniczne
z lekiem Memantyną, wykorzystywanym w chorobie Alzheimera, w celu wzmacniania pamięci i funkcji poznawczych
u osób z zespołem Downa.
Antoneta Granic i jej zespół opublikowali 23 grudnia 2009 r. w Molecular Biology of the Cell raport, który
dostarcza wiedzy i potwierdzenia na temat mechanizmów,
które analizował dr Potter blisko 20 lat temu. Pokazuje on,
że wszyscy pacjenci z chorobą Alzheimera posiadają niektóre komórki z trzema kopiami chromosomu 21, znanymi
w tej postaci jako trisomia 21, zamiast typowych dwóch.
Trisomia 21 jest cechą występującą we wszystkich komórkach u ludzi z pełnym zespołem Downa. Oznacza to według
naukowców, że choroba Alzheimera może być uważana
za początek zespołu Downa u osoby dorosłej. W wieku
30–40 lat, u wszystkich ludzi z zespołem Downa rozwija się
ta sama patologia mózgu, co w przypadku choroby Alzheimera, wliczając w to zabijający nerwy złóg „klejącego się”
proteinowego amyloidu. To prowadzi do demencji i przyspieszonej utraty komórek nerwowych.
W raporcie tym, pokazuje się, że towarzyszący chorobie
Alzheimera amyloid APP jest „winowajcą”, który interferuje
z wewnątrzkomórkowym systemem transportu w mikrotubulach. APP jest odpowiedzialny za rozdzielanie nowo zduplikowanych chromosomów w momencie podziału komórki.
„Beta­‍‑amyloid pierwotnie tworzy szczeliny umożliwiające
Żyjmy Dłużej. 1999, nr 5.
22 www.stowarzyszenie­‍‑razem.org
109
23 www.zdrowie.med.pl
110
przenoszenie ładunków, w tym chromosomy wewnątrz
komórek” – mówi doktor Potter. „Kiedy sieć mikrotubuli
zostaje zniszczona, chromosomy są transportowane w sposób niewłaściwy w trakcie podziału komórki. Wynikiem tego
błędu jest nowa komórka ze złą liczbą chromosomów i niewłaściwym zestawem genów, a w przypadku zespołu Downa,
który zawiera 3 kopie genu produkującego β­‍‑amyloid na 21.
chromosomie – prowadzi to do jeszcze większej koncentracji
„złego amyloidu w trakcie całego życia” – mówi dr Potter.
„Choroba Alzheimera prawdopodobnie wynika, w dużej
części, ze względu na stały rozwój nowych komórek z trisomią 21, które wzmacniają proces chorobowy poprzez
produkcję dodatkowego β­‍‑amyloidu”.
Przytoczone przeze mnie publikacje uzmysławiają
nam, jak niezwykle dynamicznie rozwijają się badania
nad patogenezą i rozpoznawaniem choroby Alzheimera
i jak wiele zespołów badawczych łączy chorobę Alzheimera
z zespołem Downa. Badania te pozwalają mieć nadzieję
na to, że w niedalekiej przyszłości osoby z zespołem Downa
i dotknięte chorobą Alzheimera, która rozwija się podstępnie przez kilkanaście do kilkudziesięciu lat, co utrudnia jej
zdiagnozowanie, będą miały do dyspozycji odpowiednie
środki terapeutyczne, dzięki którym będą mogły cieszyć
się długim zdrowiem. Ich funkcje kognitywne, decydujące
o osobowości, predyspozycjach, talentach i osiągnięciach
pozwolą im wówczas spoglądać z ciekawością zarówno
na świat i w głąb siebie.
Marzena Dżon
Moja fascynacja neurologią, a w szczególności funkcjonowaniem móżdżku, jest zachwytem nad tym, że dzięki
niewielkiemu a tak niezwykłemu organowi, jakim jest cerebellum to, co trudne i czasochłonne staje się łatwe i automatyczne.
Jak pisze prof. Vetulani w porównaniu ze standardową
supermałpą mamy nieco mniejszą i uboższą w neurony
korę mózgową, ale za to mamy o 27% większy móżdżek,
a w nim o 13% więcej neuronów. Wbrew temu, co myślano
wcześniej, móżdżek służy nie tylko do kontroli równowagi
i ruchów gałek ocznych, nie tylko do koordynacji i planowania ruchów, ale jego aktywność jest zaangażowana
w wiele domen poznawczych, a uszkodzenia mogą skutkować wystąpieniem tzw. poznawczego defektu afektywnego.
Móżdżek koordynuje werbalną pamięć roboczą, związany
jest z płynnością ruchów, mowy i myśli. Niedoceniana część
mózgu, dzięki której możemy grać na instrumentach, prowadzić samochód, czy posługiwać się językami obcymi,
jest dla nas wartością, której niektórzy z nas nie poświęcają
nawet chwili zamyślenia w swoim życiu.
Profesor Vetulani pokusił się nawet o postawienie pytania, czy fakt, że w rywalizacji o miejsce na Ziemi wyeliminowaliśmy naszego kuzyna, Neandertalczyka, który miał
wyraźnie większy mózg niż my, nie mógł się łączyć z tym,
że nasz móżdżek był nieco sprawniejszy?
Piśmiennictwo u Autora.
Download