POMPY CIEPŁA

advertisement
pompy ciepła
pompy ciepła
pompy ciepła
pompy ciepła
POMPY
CIEPŁA
w ogrzewaniu
(3)
budynków mieszkalnych
Piotr JASIUKIEWICZ, Buderus Technika Grzewcza sp. z o.o., Dział Odnawialne Źródła Energii Oddział Gdańsk
2.2. Efektywność działania pompy ciepła
W literaturze popularnonaukowej, jak i na łamach wielu portali internetowych trwa ożywiona dyskusja mająca na celu wyłonienie pompy ciepła, której efektywność działania (sprawność) jest największa. Czytelnicy
wzajemnie porównują wartość współczynnika, który
charakteryzuje efektywność działania tego urządzenia,
czyli tzw. współczynnik wydajności cieplnej (obecnie
powszechnie zapisywanego symbolem literowym COP,
co z angielskiego oznacza Coefficient Of Performance)
podawanego w katalogach producentów. Zdarza się często, że w tych poszukiwaniach, analizach i wzajemnych
porównaniach, wpadają w pułapkę, bowiem podawane przez producentów wartości tego współczynnika są
w różny sposób określane i często nie nadają się wprost
do prowadzenia porównań.
Zanim zaczniemy prowadzić szczegółowe analizy
współczynnika COP oferowanych obecnie na naszym rynku pomp ciepła, warto (należy) zaznajomić się lub przypomnieć sobie od czego zależy sprawność działania tych
urządzeń. Co decyduje o wartości tego współczynnika
i czy my jako przyszli lub obecni użytkownicy pompy
ciepła mamy wpływ na jego wartość. Należy zadać sobie
pytanie: czy przyszły użytkownik może podnieść efektywność działania pompy ciepła, bo przecież zależy nam na
jak najniższych kosztach jej eksploatacji, czyli najtańszym
ogrzewaniu domu.
Tak jak już wspomniano wcześniej, pompa ciepła jest
urządzeniem chłodniczym, działającym w oparciu o lewobieżny obieg termodynamiczny. Celem pracy tego urządzenia jest dostarczanie energii cieplnej do ogrzewania
budynku poprzez instalację źródła górnego w wyniku realizowania procesu transformacji ciepła uprzednio pobranego
w źródle dolnym. Proces ten przebiega dzięki dostarczonej
do urządzenia z zewnątrz energii napędowej. Bilans energetyczny takiego urządzania można zapisać w postaci zależności:
Qk = Q0 + Nt
(2.1)
gdzie:
Qk - wydajność cieplna skraplacza pompy ciepła, a więc
strumień ciepła jaki przekazywany jest do instalacji
technika chłodnicza i klimatyzacyjna 4/2008
Q0 Nt -
grzewczej budynku, czyli źródła górnego;
wydajność chłodnicza pompy ciepła, a więc strumień ciepła jaki pozyskiwany jest przez urządzenie
z dolnego źródła ciepła;
zapotrzebowanie na moc elektryczną niezbędną do
napędu sprężarki.
Przemiany termodynamiczne zachodzące w sprężarkowej
pompie ciepła można przedstawić w formie graficznej na
wykresie Molliera w postaci teoretycznego obiegu Lindego
(obieg suchy). Wykres ten opisuje w sposób jednoznaczny
poszczególne stany, przemiany fizyczne i termodynamiczne czynnika obiegowego w pompie ciepła. Obieg ten składa się z trzech przemian odwracalnych oraz jednej nieodwracalnej. Aby zbliżyć się do urządzenia rzeczywistego,
proces rozprężania realizowany w rozprężarce w obiegu
Carnota, zastąpiono przemianą izentalpowego dławienia
realizowaną w zaworze dławiącym (rozprężnym), która
jest przemianą nieodwracalną.
Na rysunku 4 przedstawiono interpretację graficzną teoretycznego obiegu Lindego na wspomnianym wykresie.
Rys. 4. Przemiany termodynamiczne na wykresie (p-h) realizowane w teoretycznym obiegu Lindego,
Można z niego odczytać stan termodynamiczny czynnika
obiegowego w charakterystycznych punktach obiegu oraz
155
pompy ciepła
pompy ciepła
pompy ciepła
podstawowe wielkości energetyczne, a są to:
h1
h2
h3
h4
qk
lt
– entalpia właściwa czynnika na ssaniu sprężarki,
– entalpia właściwa czynnika na wejściu do skraplacza,
– entalpia właściwa czynnika na wyjściu ze skraplacza,
– entalpia właściwa czynnika na wejściu do parownika,
– jednostkowa wydajność cieplna skraplacza,
– jednostkowa teoretyczna praca sprężania.
Natomiast przemiany termodynamiczne, które realizowane są w teoretycznym obiegu pompy ciepła pomiędzy charakterystycznymi punktami poszczególnych
urządzeń i aparatów są następujące (porównaj rysunek
3 w punkcie 2.1):
1 – 2 – izentropowe sprężanie czynnika w sprężarce,
2 – 3 – izobaryczne skraplanie czynnika w skraplaczu
połączone z oddawaniem ciepła do źródła
górnego,
3 – 4 – izentalpowe dławienie cieczy czynnika
w zaworze dławiącym bez wykonywania pracy
zewnętrznej,
4 – 1 – izotermiczno-izobaryczne wrzenie czynnika
w parowniku dzięki pobieraniu ciepła
ze źródła dolnego.
Pod względem energetycznym pracę pompy ciepła charakteryzuje, wspomniany wcześniej, współczynnika wydajności cieplnej lub współczynnik wydajności grzejnej
(określenia równoważne) pompy ciepła, który najogólniej definiowany jest jako iloraz efektu uzyskanego
podczas pracy urządzenia do kosztów poniesionych do
zapewnienia jego napędu. Na podstawie analizy rysunku
4 można zdefiniować ten współczynnik w postaci zależności:
(2.2)
gdzie:
Qk - ilość ciepła przekazywana do instalacji grzewczej,
Np - ilość energii napędowej (np. praca sprężania).
Z użytkowego punktu widzenia, wielkość ta określana jest
również jako stosunek całkowitych strumieni energii przekazywanych w poszczególnych procesach termodynamicznych pompy ciepła:
(2.3)
gdzie:
156
Qk Np -
pompy ciepła
wydajność cieplna skraplacza w [kW],
zapotrzebowanie na moc elektryczną
do napędu sprężarki w [kW].
W konsekwencji bezpośrednio przekłada się ona na wskaźnik ekonomiczny określający konkurencyjność pompy
ciepła w zastosowaniach użytkowych w porównaniu do
innych źródeł ciepła.
Co zatem ma wpływ na efektywność pracy pompy
ciepła dostarczającej ciepło do ogrzewania budynku
mieszkalnego?
Ogólnie można stwierdzić, że są to uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne jakim podlega pompa ciepła,
a więc elementy składowe z jakich wykonane jest urządzenie, instalacje z nim współpracujące oraz aparaty wymiany ciepła. Im wyższa będzie efektywność działania
poszczególnych elementów, tym wyższa będzie sprawność pompy ciepła.
Jednak na dobór, a przez to na działanie elementów
składowych pompy ciepła użytkownik nie ma wpływu.
Producent pompy ciepła sam dobiera sprężarkę, wymienniki ciepła, pompy obiegowe i armaturę chłodniczą. Nie mamy żadnego wpływu na straty mechaniczne
i elektryczne w sprężarce, straty hydrauliczne w instalacji
chłodniczej wynikające z doboru rurociągów, czynnika
chłodniczego i oleju smarnego, nie mamy również wpływu na sprawność procesów przekazywania ciepła w parowniku i skraplaczu, gdyż te w głównej mierze zależą
od powierzchni wymiany ciepła, prędkości przepływu
nośników ciepła i różnicy temperatur pomiędzy płynami
wymieniającymi ciepło.
Musimy wierzyć, że producent urządzenia tak dobrał
poszczególne jego elementy, że osiągana sprawność wewnętrzna jest najwyższa z możliwych. Jednak analizując
charakterystyki oferowanych obecnie pomp ciepła często można odnieść inne wrażenie. Wstyd przyznać, ale
wiele oferowanych pomp ciepła jest wytworem niewystarczającej wiedzy technicznej z zakresu chłodnictwa.
Bardzo często można spotkać się z opinią, że pompa
ciepła, to „odwrócona lodówka”, a więc cztery elementy
połączone ze sobą: sprężarka, skraplacz, zawór dławiący i parownik. Każdy może to zrobić! To nic trudnego
połączyć je w jedną całość! Państwo, którzy zajmujecie
się zawodowo chłodnictwem wiecie, że często okazuje
się, że nie jest to takie proste, a na powodzenie przedsięwzięcia wpływ maja szczegóły, często pomijane, traktowane jako nieistotne i błahe, jak np. odpowiednio dobrane i ukształtowane przewody w instalacji pompy ciepła,
odpowiednio wybrany czynnik chłodniczy i nośniki ciepła, szczególnie źródła dolnego oraz zminimalizowanie
wewnętrznych oporów hydraulicznych, które mają istotny wpływ na zużycie energii elektrycznej przez pompy
obiegowe.
Należy zatem zadać sobie pytanie, czy użytkownik
technika chłodnicza i klimatyzacyjna 4/2008
pompy ciepła
pompy ciepła
pompy ciepła ma jakiś wpływ na efektywność jej działania?
Okazuje się że ma i to bardzo znaczący, poprzez parametry pracy instalacji współpracujących z tym urządzeniem.
W szczególności poprzez rodzaj i wynikającą z tego wymaganą temperaturę zasilania instalacji rozprowadzenia
ciepła w budynku, mówiąc inaczej, wymaganą z przyczyn
konstrukcyjnych, projektowaną temperaturę zasilania instalacji c.o. budynku. Ponadto poprzez wybór rodzaju dolnego źródła ciepła, czyli miejsca skąd będzie pobierane
ciepło (energia odnawialna), co ma znaczący wpływ na
możliwą do uzyskania temperaturę nośnika ciepła źródła
dolnego dopływającego do pompy ciepła.
Analizując zależność (2.3) można zauważyć, że sprawność działania pompy ciepła zależy przede wszystkim od
zużycia energii napędowej przez jej sprężarkę. Efektywność ta jest tym większa, im mniejsze jest zużycie energii
napędowej, co zgodne jest z ogólnie znaną wiedzą praktyczną, że aby mniej płacić za ogrzewanie należy zminimalizować zużycie energii elektrycznej przez sprężarkę
pompy ciepła. Praktycznie jednak elementów konsumujących energię elektryczną jest więcej, oprócz sprężarki są
to: pompy obiegowe górnego źródła ciepła (najczęściej
dwie zamontowane jedna przed buforem druga za buforem
w instalacji c.o.), sterownik oraz pompa obiegowa dolnego źródła ciepła. Należy pamiętać, że ten ostatni element
wyposażenia pompy ciepła jest drugim co do wielkości
urządzeniem konsumującym energię elektryczną (moc
elektryczna pompy obiegowej dolnego źródła ciepła waha
się w granicach od 180 W w pompach ciepła o wydajności
ok. 9 kW, do 650 W w pompach ciepła o wydajności na
poziomie 60 kW).
Zgodnie z obowiązującą normą europejska EN 255
dotyczącą budowy, pomiarów cieplnych i określania parametrów znamionowych pomp ciepła, do określania współczynnika wydajności cieplnej nie bierze się pod uwagę
żadnych innych odbiorników energii elektrycznej w tym
urządzeniu jak tylko sprężarkę. Często zdarza się, że w katalogach współczynniki te mają bardzo duże wartości, które
nie przekładają się później na rzeczywistość i eksploatację
pompy ciepła. Należy z dużym dystansem poddawać analizie ekonomicznej celowość zastosowania pompy ciepła
w określonej inwestycji, opierając się jedynie na danych
odczytanych w katalogu producenta. Niejednokrotnie
w średniej wielkości węźle cieplnym z pompami ciepła,
zainstalowanych jest wiele urządzeń elektrycznych, które
przyczyniają się do zwiększenia energochłonności systemu
grzewczego, co znacznie obniża jego efektywność. Warto
tu wspomnieć o pozyskiwaniu ciepła z wód podziemnych.
W układach takich bardzo często zdarza się, że silnik elektryczny pompy głębinowej jest dużej mocy, a często ma
miejsce sytuacja, że jego moc przewyższa moc elektryczną silnika sprężarki pompy ciepła, co w efekcie sprawia,
że efektywność takiego systemu grzewczego kształtuje
się poniżej 2 (COP<2), zatem jego zastosowanie zarówno
z ekonomicznego (relacja kosztów inwestycyjnych i kosztechnika chłodnicza i klimatyzacyjna 4/2008
pompy ciepła
pompy ciepła
tów eksploatacyjnych), jak i ekologicznego punktu widzenia jest nieuzasadnione (szerzej o tym zagadnieniu będzie
mowa w punkcie 3).
Odpowiadając na wyżej zadane pytanie, można stwierdzić, że to właśnie przyszły użytkownik pompy ciepła ma
największy wpływ na końcową efektywność jej działania,
poprzez staranne zaprojektowanie domu, wytypowanie
odpowiedniego dla niej systemu rozprowadzenia ciepła
w budynku, wybranie najlepszego rodzaju dolnego źródła ciepła, no i spełnienie równie ważnego aspektu użytkowego, jakim jest poszanowanie energii cieplnej w budynku. Parametrom energetycznym budynków i instalacji
grzewczych z jakimi powinny współpracować pompy
ciepła poświęcony będzie punkt 5 i 6 cyklu, natomiast
w dalszej części przedstawiony zostanie wpływ zmiany
podstawowych parametrów (które to rzecz jasna zależą
od parametrów zewnętrznych instalacji współpracujących
z pompą ciepła) na efektywność działania interesującego
nas urządzenia.
2.2.1. Obniżenie ciśnienia skraplania
Załóżmy, że udało by się podczas użytkowania pompy ciepła obniżyć ciśnienie skraplania czynnika chłodniczego
panujące w jej skraplaczu, np. poprzez obniżenie temperatury zasilania instalacji grzewczej budynku. W wyniku
tego zmianie ulegają wszystkie charakterystyczne parametry obiegu chłodniczego, tak jak to pokazano na rysunku 5,
a w szczególności doprowadzi to do:
− wzrostu jednostkowej wydajności chłodniczej qo,
− spadku jednostkowej teoretycznej pracy sprężania lt,
− spadku temperatury tłoczenia ttł,
− wzrostu stopnia dostarczania sprężarki λ.
Rys. 5. Skutki obniżenia ciśnienia skraplania dla działania sprężarkowej pompy ciepła, gdzie (1-2-3-4-1) przemiany termodynamiczne w bazowym obiegu chłodniczym pompy ciepła z ciśnieniem skraplania pk, (1’-2’-3’4’-1’) przemiany termodynamiczne
w przykładowym obiegu chłodniczym pompy ciepła z obniżonym
ciśnieniem skraplania pk’
157
pompy ciepła
pompy ciepła
pompy ciepła
pompy ciepła
W jaki sposób można obniżyć temperaturę zasilania
instalacji grzewczej budynku?
przebywających tam osób przy niskiej temperaturze
pracy. Co oznacza, że system grzewczy jest w stanie zagwarantować pokrycie strat cieplnych budynku, nawet
przy najniższych temperaturach zewnętrznych, przy
stosunkowo niskiej temperaturze zasilania wody obiegowej w tym systemie. Taki warunek jest w stanie spełnić jedynie system ogrzewania podłogowego. Dobrze
zaprojektowane i wykonane ogrzewanie podłogowe
zapewnia ogrzewanie budynku już przy temperaturze
zasilania nie wyższej niż +35ºC. Praktycznie oznacza
to, że pompa ciepła będzie podgrzewać wodę w instalacji podłogowej do +35ºC przy najniższych obliczeniowych temperaturach zewnętrznych (dla Gdańska jest
to –16ºC), natomiast, gdy temperatury powietrza zewnętrznego będą wyższe, np. –3ºC, wówczas sterownik
pompy ciepła obniży temperaturę zasilania instalacji
grzewczej np. do +28ºC. Tak niska temperatura zasilania instalacji ogrzewania podłogowego gwarantuje bardzo wysoką sprawność działania pompy ciepła, z uwagi
na znaczące obniżenie zużytej przez sprężarkę energii
eklektycznej.
Ogólnie można stwierdzić, że wykorzystanie pompy ciepła do ogrzewania domu jest uzasadnione ekonomiczne tylko wówczas, gdy zastosowany zostanie
w nim niskotemperaturowy system rozprowadzenia ciepła, najlepiej ogrzewanie podłogowe.
Jednak przed wyborem takiego systemu ogrzewania
wielu inwestorów broni się twierdząc, że ogrzewanie
podłogowe powoduje między innymi: wzmożone unoszenie kurzu w pomieszczeniach, zły wpływ na zdrowie, szczególnie na puchnięcie nóg, niemożność wykończenia powierzchni podłogi elementami drewnianymi, itp. Trudno jest polemizować z nieuzasadnionymi
przekonaniami przekazywanymi w formie domysłów,
obaw a nie faktów. W punkcie 7 przedstawione zostaną
podstawy fizyczne i podejście praktyczne do zagadnień
związanych z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym.
Można to zrealizować poprzez przemyślane wybranie
odpowiedniego systemu grzewczego w budynku, systemu, który jest w stanie zapewnić komfort cieplny dla
cdn ...
Obniżenie ciśnienia skraplania od wartości pk do pk’
pociąga za sobą spadek jednostkowej teoretycznej pracy sprężania, z uwagi na zmniejszenie sprężu, w wyniku czego maleje ilość energii koniecznej do napędu
urządzenia, a zatem i koszty jego eksploatacji. Ponadto
wzrasta wartość jednostkowej wydajności chłodniczej
qo oraz jednostkowej wydajności cieplnej skraplacza qk,
co prowadzi do zwiększenia ilości ciepła pozyskiwanego z dolnego źródła ciepła. Konsekwencją zmiany tych
dwóch wielkości jest wzrost wartości współczynnika
wydajności cieplnej pompy ciepła, a więc i jej efektywności ekonomicznej (zgodnie z zależnością (2.2)).
Należy tu również zauważyć, że w takim przypadku
przy obniżeniu ciśnienia skraplania obniża się także
temperatura tłoczenia czynnika (ttł → ttł’), co przyczynia
się do polepszenia warunków eksploatacji sprężarki.
Oczywistym faktem jest to, że proces skraplania jest
ściśle związany z warunkami (temperaturą) przekazywania ciepła przez skraplacz do systemu źródła górnego (instalacji c.o. budynku). Na proces ten wpływ mają
warunki chłodzenia tego wymiennika, a ściślej temperatura nośnika ciepła źródła górnego (zwykle wody
lub rzadziej powietrza) oraz prędkość jego przepływu.
Najczęściej prędkość ta jest stała z uwagi na stałą wydajność pompy obiegowej (błędnie określanej pompą
cyrkulacyjną) systemu ogrzewania, która przetłacza
wodę z instalacji c.o. przez skraplacz pompy ciepła.
Analizując rysunek 5 zauważyć można, że obniżenie
temperatury wody chłodzącej skraplacz, czyli obniżenie temperatury wody w instalacji c.o. budynku, bezpośrednio powoduje obniżenie ciśnienia panującego
w skraplaczu, a w konsekwencji ma bezpośredni wpływ
na zmniejszenie jednostkowej pracy sprężania (odcinek
lt’ na wykresie), czyli zmniejszenie zużycia energii napędowej przez sprężarkę.
158
technika chłodnicza i klimatyzacyjna 4/2008
Download