Wojewoda Małopolski - - WP-IV.431.3.36.2015 Kraków, 26 stycznia

advertisement
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
WP-IV.431.3.36.2015
Kraków, 26 stycznia 2016 r.
Pani
Małgorzata Mikuła
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdowie
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332), Zarządzenia Nr 56/12 Wojewody
Małopolskiego z 20 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania
kontroli zewnętrznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz upoważnienia do kontroli
Nr 134/2015 z 2 października 2015 roku (znak: WP-IV.0030.134.2015) wydanego
z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Renatę Grochal – Zastępcę Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
przeprowadzona została w trybie zwykłym kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Gdowie.
Kontrola została przeprowadzona 5 i 6 listopada 2015 roku przez zespół kontrolny
w składzie:
 Magdalena Kania – inspektor wojewódzki, nr legitymacji służbowej 44/15 –
przewodnicząca zespołu,
 Damian Brozenbach – operator urządzeń elektronicznych, nr dowodu osobistego
AKI425364.
Zakres kontroli obejmował: ocenę realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej oraz ocenę kwalifikacji kadry realizującej ww. zadania.
Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 roku do 5 listopada 2015 roku.
Klasyfikacja wg budżetu zadaniowego: Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne
i wspieranie rodziny; zadanie 13.4. Wspieranie rodziny; podzadanie 13.4.2. Piecza zastępcza
nad dzieckiem; działanie 13.4.2.5. Nadzór nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
regionalnymi placówkami opiekuńczo-terapeutycznymi i interwencyjnymi ośrodkami
preadopcyjnymi.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o analizę zastanej dokumentacji oraz wyjaśnienia
Pani Małgorzaty Mikuły – Dyrektora Ośrodka oraz pracowników Ośrodka.
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
-2W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych działalność Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gdowie w zakresie objętym kontrolą oceniam: pozytywnie
z nieprawidłowościami.
Ocena powyższa wynika z faktu stwierdzenia nieprawidłowości w działalności kontrolowanej
jednostki, polegających na:
 nierealizowaniu w pełni zapisów art. 11 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, tj.: dokonywaniu nierzetelnej analizy sytuacji rodziny,
 nierealizowaniu zapisów art. 15 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, tj. przekroczeniu liczby rodzin, z którymi asystent pracował w tym samym
czasie.
 nierealizowaniu zapisów art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej we wszystkich przypadkach, tj. niemonitorowaniu funkcjonowania
rodziny po zakończeniu pracy z wszystkimi rodzinami i nieprowadzeniu dokumentacji po
zakończeniu pracy z wszystkimi rodzinami w sposób odzwierciedlający podejmowane
działania, pozwalający na ocenę zarówno jakości, jak i celowości podejmowanych
działań,
 niepowołaniu w skład grupy roboczej asystenta rodziny w celu udzielenia rodzinie
kompleksowej pomocy adekwatnej do pojawiających się problemów i potrzeb,
 niemonitorowaniu sytuacji dziecka, które powróciło do rodziny biologicznej z rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Sformułowanie powyższej oceny nastąpiło na podstawie wyników:
 analizy danych zawartych w liście kontrolnej umieszczonej w Statystycznej Aplikacji
Centralnej dotyczącej realizowania zadań z pieczy zastępczej,
 analizy dokumentacji prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 analizy dokumentacji dotyczącej kwalifikacji asystenta rodziny,
 analizy sprawozdań rzeczowo-finansowych przekazywanych w Centralnej Aplikacji
Statystycznej.
Ustalenia kontroli kompleksowej:
I. Podstawy formalno-organizacyjne kontrolowanej jednostki:
Gmina Gdów wyznaczyła Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie do realizacji
zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) – Uchwała Nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Gdów z dnia
16 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie
jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne gminy Gdów z zakresu wspierania
rodziny za wyjątkiem prowadzenia placówki wsparcia dziennego.
Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały
ujęte w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie – Załącznik do Uchwały
Nr XXXV/230/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie, który zmodyfikowano Uchwałą
Nr XII/80/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie.
Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie
wprowadzony został Zarządzeniem Nr 15/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gdowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu
Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie. Zgodnie z zapisami
Załącznika do ww. Zarządzenia wyodrębniono stanowisko asystenta rodziny i określono jego
zadania.
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
-3Podczas kontroli ustalono, że w kontrolowanej Jednostce do realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wyznaczonych zostało 11 pracowników, tj.:
Dyrektor, Zastępca Dyrektora, dwóch starszych pracowników socjalnych, trzech specjalistów
pracy socjalnej, trzech pracowników socjalnych oraz asystent rodziny (w zakresach czynności
pracowników znajdują się stosowne zapisy).
W wyniku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono również, że w strukturze
Jednostki kontrolowanej nie wyodrębniono komórki realizującej zadania z pieczy zastępczej,
co nie stanowi naruszenia przepisu art. 10 ust. 2 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 178 ww. ustawy, Wójt Gminy Gdów upoważnił Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu
wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji (Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta
Gminy Gdów z dnia 30 marca 2015 r.). Ponadto Wójt Gminy Gdów upoważnił i udzielił
pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie do
ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów określających
zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy
Gdów z dnia 30 marca 2015 r.).
Podczas kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie pełniła Pani Teresa Kąkol, która posiadała
upoważnienie Wójta Gminy Gdów do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu
wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji (Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta
Gminy Gdów z dnia 22 lutego 2012 r.), a także Wójt Gminy Gdów upoważnił i udzielił
pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie do
ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów określających
zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy
Gdów z dnia 12 kwietnia 2012 r.).
Ponadto ośmiu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie na
wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie zostało upoważnionych do
prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny tj.: Zastępca Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, trzech starszych pracowników socjalnych, trzech
specjalistów pracy socjalnej i pracownik socjalny (Zarządzenie nr 35/2012 Wójta Gminy
Gdów z dnia 11 kwietnia 2012 r.).
Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w przypadku, gdy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podjął informację o rodzinie
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy
socjalni przeprowadzali w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych
w ustawie o pomocy społecznej. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 31 wywiadów
środowiskowych (w tym w 2014 roku przeprowadzono 26 wywiadów, a w 2015 roku 5
wywiadów).
Po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych i dokonaniu analizy sytuacji rodzinnej,
pracownik socjalny, jeżeli uznał za zasadne, występował do Dyrektora Ośrodka z wnioskiem
o przydzielenie rodzinie pomocy w formie asystenta rodziny.
Podczas czynności kontrolnych ustalono z Dyrektorem Ośrodka, że pracownicy socjalni
dokonują ww. analizy w kwestionariuszach rodzinnych wywiadów środowiskowych w III
części tj.: „Ocena sytuacji osoby/ rodziny, wnioski pracownika socjalnego”. Zespół kontrolny,
stwierdził, że w przypadku 22 wywiadów zapisy analizy dokonanej przez pracowników
socjalnych były niewystarczające – nie w pełni obrazujące sytuację rodzinną danej rodziny.
W wywiadach znajdowały się opisy warunków mieszkaniowych, sytuacji materialnej,
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
-4zawodowej rodziny, natomiast nie opisywano lub opisywano w sposób lakoniczny sytuację
opiekuńczo-wychowawczą małoletnich dzieci. Ponadto z analizy dokonywanej przez
pracowników socjalnych nie wynikała konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny
oraz nie wykazywano obszarów do współpracy dla asystenta.
Na nieprawidłowości w zakresie prowadzenia zapisów w kwestionariuszach wywiadów
środowiskowych i dokumentowania pracy socjalnej zwrócono uwagę już w 2014 roku,
w wystąpieniu pokontrolnym z 15 września 2014 roku (WP-XI.431.1.3.2014), sporządzonym
po przeprowadzeniu przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Gdowie.
Z pisemnych wyjaśnień Dyrektora Ośrodka wynika, że: „ (…) Po przeprowadzonym
wywiadzie na tzw. „grupach roboczych”, w których z reguły uczestniczyli: pracownik
socjalny, dyrektor ośrodka i asystent rodziny, była przedstawiana przez pracownika
socjalnego sytuacja rodziny. Podczas tych dyskusji zapadała decyzja, czy asystent rodziny
zostanie skierowany do omawianej rodziny, czy będzie prowadzona tylko praca socjalna.
Jeżeli, podczas dyskusji uznano, że wsparcie asystenta jest wskazane, to pracownik socjalny
wnioskował o przydzielenie asystenta rodzinie.”
W dokumentacji przedstawionej kontrolującym nie stwierdzono zapisów z ww. spotkań.
W okresie kontrolowanym pracownicy socjalni wystąpili do Dyrektora Ośrodka
z wnioskiem o przydzielenie asystenta rodziny w 31 przypadkach.
Po otrzymaniu wniosku Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej każdorazowo przydzielał
rodzinie asystenta.
ZALECENIE NR 1:
Realizowanie zapisów art. 11 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z poźn. zm.) poprzez dokonywanie pełnej analizy
sytuacji rodziny oraz prowadzenie dokumentacji w sposób odzwierciedlający
podejmowane działania, pozwalający na ocenę zarówno jakości, jak i celowości
podejmowanych działań.
TERMIN REALIZACJI:
Powyższe zalecenie należy zrealizować, poprzez stosowanie ww. przepisów od dnia
otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Ustalono, że 3 rodziny nie zostały objęte pomocą w formie asystenta rodziny z powodu
braku zgody na wsparcie asystenta rodziny (w dokumentacji znajdowały się odmowy rodzin).
Pracownicy socjalni prowadzili monitoring sytuacji rodziny oraz informowali Sąd o odmowie
podjęcia współpracy z asystentem rodziny.
W 2014 roku w Ośrodku prowadzono procedurę Niebieskie Karty dla 21 rodzin, w tym
w 11 rodzinach były małoletnie dzieci (z 1 rodziną współpracował asystent rodziny). W 2015
roku wszczęto ww. procedurę dla 18 rodzin, w tym w 13 rodzinach były małoletnie dzieci.
Rodziny, w których były małoletnie dzieci, i w których prowadzono działania w ramach
procedury Niebieskie Karty informowano o możliwości objęcia wsparciem asystenta rodziny
(w dokumentacji Ośrodka znajdowały się oświadczenia o niewyrażeniu zgody rodziny na
pomoc w formie asystenta rodziny). W pozostałych rodzinach nie występowały czynniki
utrudniające prawidłowe funkcjonowanie dzieci (brak problemów opiekuńczowychowawczych, właściwe zabezpieczenie potrzeb małoletnich dzieci) oraz prowadzono
monitoring sytuacji rodziny przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego z uwzględnieniem
sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci. Mając na uwadze powyższe, nie zachodziła
konieczność objęcia rodzin pomocą w formie asystenta rodziny.
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
-5II. Zasoby kadrowe i kwalifikacje asystentów rodziny:
W 2014 roku w Ośrodku zatrudniony był 1 asystent rodziny w wymiarze 1 etatu, na
umowę o pracę na czas nieokreślony w systemie zadaniowego czasu pracy, ze środków
pochodzących z Rządowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2014. W 2014 roku asystent rodziny miał pod opieką 34 rodziny
(z 8 rodzinami kontynuował współpracę z poprzednich lat, z 26 rodzinami podjął współpracę
w 2014 roku – w tym 22 rodziny w związku z realizacją projektu systemowego). Ponadto
ustalono, że okresie od lipca do grudnia 2014 roku asystent współpracował z 33 rodzinami
(w tym 22 rodziny w związku z realizacją projektu systemowego), zatem przekroczono limit
rodzin przypadających na jednego asystenta, określony w art. 15 ust. 4 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Z pisemnych wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wynika, że przekroczenie limitu rodzin było spowodowane realizacją projektu systemowego
„Aktywizacja mieszkańców Gminy Gdów”, który przewidywał wsparcie asystenta rodziny
dla każdego beneficjenta. Ponadto: „(…) Z uwagi na ograniczone środki finansowe
i problemy z realizacją projektu nie zakładano zatrudnienia nowego asystenta. Projekt
przewidywał szerokie i urozmaicone wsparcie m.in.: pracę socjalną, indywidualną diagnozę
potrzeb psychologa i doradcy zawodowego a także wsparcie w ramach instrumentów
aktywnej integracji (warsztaty „szkoła dla Rodziców”, usługi wspierające realizowane przez
doradcę zawodowego, warsztaty interpersonalne, kursy zawodowe oraz udział
w konferencjach o tematyce rodzinnej i wychowawczej). Praca asystenta rodziny pomimo
przekroczonej ilości osób nie wpłynęła negatywnie na jakość udzielonego wsparcia zarówno
dla beneficjentek projektu, jak również dla pozostałych rodzin objętych Jego wsparciem.”
ZALECENIE NR 2:
Realizowanie zapisów art. 15 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) poprzez nieprzekraczanie liczby
rodzin, z którymi asystent może pracować w tym samym czasie.
TERMIN REALIZACJI:
Powyższe zalecenie należy zrealizować, poprzez stosowanie ww. przepisów od dnia
otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
W 2015 roku w Ośrodku zatrudniono 1 asystenta rodziny, w oparciu o umowę opisaną
wyżej. Na dzień kontroli opieką asystenta rodziny objętych było łącznie 8 rodzin.
Ponadto asystent rodziny w okresie od 7 września 2015 r. do 4 listopada 2015 r. przebywał na
zwolnieniu lekarskim. W tym okresie sytuację rodzin objętych wsparciem asystenta
monitorowali pracownicy socjalni. W dokumentacji pracowników socjalnych znajdowały się
zapisy potwierdzające prowadzony monitoring.
W okresie objętym kontrolą zakończono pracę z 31 rodzinami (w tym z 28 rodzinami
w 2014 roku i z 3 rodzinami w 2015 roku). Zakończenie pracy spowodowane było
zrealizowaniem planu pomocy i osiągnięciem celów (26 rodzin, w tym 21 w związku
z realizacją planów pracy w ramach projektu systemowego), rezygnacją rodziny ze wsparcia
asystenta (2 rodziny), natomiast w przypadku 3 rodzin pomimo pracy asystenta, nie udało się
zrealizować założonych w planach pracy z rodziną celów, gdyż rodziny nie podejmowały
współpracy z asystentem i nie wywiązywały się z ustaleń, pomimo modyfikacji metod pracy
i działań podejmowanych przez asystenta rodziny i pracowników socjalnych. Ponadto
ustalono, że 1 rodzina, z którą zakończono współpracę w 2014 roku (z powodu
niezrealizowania założonych w palnie pracy celów), została zmotywowana do podjęcia
współpracy z asystentem, wystąpiła z wnioskiem o pomoc w formie asystenta rodziny
i ponownie została objęta wsparciem asystenta w 2015 roku.
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
-6Ustalono, że w przypadku 10 rodzin asystent rodziny prowadził monitoring,
a w dokumentacji rodzin znajdowały się wpisy z odbytych wizyt osobistych oraz kontaktu
z rodzinami.
Ponadto w 2014 roku asystent rodziny prowadził monitoring 4 rodzin, z którymi współpracę
zakończył w 2013 roku. Okres monitoringu dostosowany był do potrzeb i funkcjonowania
danej rodziny. W dokumentacji rodzin, w których prowadzono monitoring, znajdowały się
stosowne notatki służbowe z prowadzonego nadzoru.
W dokumentacji pozostałych rodzin (dot. rodzin biorących udziału w projekcie
systemowym), zespół kontrolny nie stwierdził dokumentów potwierdzających prowadzenie
przez pracowników Ośrodka stosownego nadzoru nad sytuacją rodziny.
Z pisemnych wyjaśnień udzielonych kontrolującym wynika, że: „Asystent rodziny
prowadził monitoring rodzin, z którymi współpracował w ramach projektu z POKL, lecz nie
dokonywano ewidencji w teczce rodziny. Z uwagi, iż ustawa nie precyzuje jak ma wyglądać
monitoring, a także nie sugeruje aby monitorowanie było dokumentowane – asystent rodziny
nie dokonywał takich zapisów. Monitoring w rodzinach odbywał się w I kwartale 2015 r. i był
dostosowany do potrzeb i funkcjonowania danej rodziny. Rodziny objęte projektem otrzymały
wszechstronne wsparcie, a po jego zakończeniu nie powróciły do niewłaściwych zachowań,
aby konieczne było wznowienie współpracy z asystentem. Po zakończeniu realizacji projektu
asystent rodziny prowadził
monitoring wyłącznie w formie rozmów telefonicznych.
Beneficjentki wielokrotnie kontaktowały się także z koordynatorem projektu przy okazji
uzupełniania dokumentacji projektowej, wyrażając swoje zadowolenie z poprawy relacji
w swoich rodzinach.”
ZALECENIE NR 3:
Realizowanie zapisów art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.), poprzez monitorowanie
funkcjonowania rodziny, po zakończeniu pracy z wszystkimi rodzinami oraz
prowadzenie dokumentacji po zakończeniu pracy z wszystkimi rodzinami w sposób
odzwierciedlający podejmowane działania, pozwalający na ocenę zarówno jakości, jak i
celowości podejmowanych działań.
TERMIN REALIZACJI:
Powyższe zalecenie należy zrealizować, poprzez stosowanie ww. przepisów od dnia
otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
W trakcie kontroli ustalono, że asystent rodziny posiadał wymagane kwalifikacje, zgodne
z art. 12 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W teczce akt osobowych asystenta rodziny znajdowały się zaświadczenia, o których mowa
w art.12 ust.1 pkt 2-4 ww. ustawy.
Podczas kontroli ustalono, że asystent rodziny podnosił swoje kwalifikacje w zakresie
pracy z dziećmi i rodziną w formie samokształcenia oraz poprzez udział w szkoleniach
tematycznych tj.:
 „Przemoc seksualna i inne formy krzywdzenia dzieci” (organizator: Pracownia
Doskonalenia Zawodowego MERITUM w Krakowie, termin szkolenia: 15.07.2014 r.),
 „Asystent rodziny oraz praca z trudnym klientem w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej” (organizator: Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa
Perspektywa” w Krakowie, termin szkolenia: 22.07.2014 r.),
 „Przemoc wobec dzieci. Procedura dwunastek czyli odebranie dziecka w praktyce”
(organizator: Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie,
termin szkolenia: 12.09.2014 r.),
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
-7 „Wspieranie rodziny i piecza zastępcza – nowelizacja – aktualne problemy” (organizator:
Ośrodek Twórczej Interwencji w Krakowie, termin szkolenia: 20.10.2014 r.),
 „Zatrudnianie asystentów rodziny i dokumentowanie ich pracy” (organizator: Praca
Socjalna Pomoc Społeczna – doradztwo metodyczne i organizacyjne, termin szkolenia:
17.02.2015 r.).
Asystent rodziny uczestniczył w projekcie doskonalącym warsztat pracy asystenta rodziny
„Superwizja dla asystentów rodziny”, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie (w terminach: 31.03.2015 r., 28.04.2015 r., 23.06.2015 r., 21.07.2015
r.). Ponadto uczestniczył w: konferencji pn.: „Zauważ mnie. Ja tutaj jestem! specjalistyczne
wsparcie dzieci uwikłanych w przemoc” organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie (w terminie: 26.06.2014 r.), spotkaniu „Syndrom dziecka
krzywdzonego” (organizowanym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Administracji w Krakowie, w terminie: 23.05.2014 r.) oraz w spotkaniu grupy tematycznej
ds. wspierania rodziny pt. „Współpraca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej” (organizowanym przez Regionalną Platformę Współpracy przy
Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, w terminie: 22.05.2014 r.).
Ponadto podnosił swoje kwalifikacje w formie samokształcenia, poprzez korzystanie
z fachowej literatury z zakresu pracy asystenta tj.: „Asystent rodziny, realizacja zadań
ustawowych. Teczka asystenta wzory pism”, „Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzinami”,
„Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze”, „Komentarz do ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” oraz czasopism: „Pracownik socjalny
w terenie”, „Doradca kierownika OPS”, „Doradca w pomocy społecznej”.
Kontrola wykazała również, że praca asystenta rodziny nie była łączona z wykonywaniem
obowiązków pracownika socjalnego na terenie Gminy, w której praca była prowadzona, co
jest zgodne z art. 17 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie
z art. 17 ust. 4 ww. ustawy asystent rodziny nie prowadził postępowań z zakresu świadczeń
realizowanych przez Gminę.
III. Realizacja zadań własnych gminy – opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych
programów wspierania rodziny.
Podczas kontroli ustalono, że w 2014 roku w Gminie nie opracowano i nie realizowano
3-letniego gminnego programu wspierania rodziny.
Gmina opracowała 3-letni Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017, który
został zatwierdzony Uchwałą Nr VI/37/15 Rady Gminy Gdów z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gdów na lata 20152017.
Program zawierał diagnozę sytuacji demograficznej i społecznej Gminy Gdów. Ponadto
dokument zawierał część programową z określonym celem głównym, celami szczegółowymi,
działaniami w ramach Programu (m.in.: zapewnienie rodzinie wsparcia i pomocy asystenta
rodziny, prowadzenie placówki wsparcia dziennego i zapewnienie w niej miejsc dla dzieci,
w razie potrzeb objęcie rodzin przeżywających trudności pomocą rodzin wspierających,
organizowanie szkoleń dla tych rodzin oraz finansowanie funkcjonowania rodzin
wspierających) oraz termin realizacji. W dokumencie określono realizatorów i partnerów
Programu, źródło finansowania Programu oraz przewidywane efekty wynikające z realizacji
Programu. Zawarto także zapisy dotyczące monitoringu i ewaluacji Programu oraz określono
sposób kontroli realizacji Programu.
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
-8IV. Realizacja zadań własnych gminy – tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad
dzieckiem w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta
rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa
W okresie objętym kontrolą Gmina zapewniała rodzinie przeżywającej trudności wsparcie
asystenta rodziny oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa. Przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Gdowie funkcjonuje Punkt Wsparcia dla osób doznających przemocy,
w którym porad udziela psycholog oraz pracownik socjalny. Porad prawnych udziela prawnik
zatrudniony w Urzędzie Gminy.
Dyżury specjalistów świadczących poradnictwo:
 psycholog (w każdy wtorek w godz. 14.00-18.00),
 pracownik socjalny (w każdy poniedziałek w godz. 7.30-8.30),
 radca prawy (w każdy czwartek w godz. 12.00-15.00).
W 2014 roku psycholog udzielił 112 porad (w tym 51 porad dla rodzin objętych wsparciem
asystenta), natomiast w 2015 roku udzielił 109 porad (w tym 7 porad dla rodzin objętych
wsparciem asystenta rodziny).
Pracownicy socjalni w okresie objętym kontrolą nie udzielili porad w ramach działalności
Punktu.
Poradnictwo specjalistyczne świadczone również było w Punkcie Konsultacyjnym ds.
przeciwdziałania alkoholizmowi przy Urzędzie Gminy Gdów, w ramach którego porad
udzielał terapeuta/psycholog (w poniedziałki w godz. 8.00-13.00 oraz w środy w godz. 8.0013.00). Terapeuta/psycholog w 2014 roku udzielił 87 porad (w tym 36 porad rodzinom
objętych wsparciem asystenta), a w 2015 roku 82 porad (w tym 30 rodzinom objętych
wsparciem asystenta).
Ponadto mieszkańcy Gminy Gdów byli informowani przez pracowników socjalnych
i asystenta rodziny o możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego świadczonego
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz Powiatową Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieliczce.
b) formy pracy z rodziną;
Od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli praca z rodziną prowadzona była w szczególności
w formie:
 konsultacji i poradnictwa specjalistycznego opisanego w punkcie a,
 terapii i mediacji (w 2014 roku 3 pary małżeńskie skorzystały z terapii małżeńskiej
w Punkcie Wsparcia dla osób doznających przemocy funkcjonującym przy GOPS
w Gdowie),
 pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
 organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz
zapobieganie izolacji (w ramach projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Gdów”
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014 roku zorganizowano
warsztaty „Szkoła dla Rodziców”. Ponadto przy GOPS w Gdowie funkcjonuje grupa
wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie).
c) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających;
Podczas kontroli ustalono, że na terenie Gminy podjęto działania w celu tworzenia
warunków do rozwoju rodzin wspierających. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie
wystąpił z kampanią informacyjną na stronie internetowej Gminy Gdów oraz umieścił
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
-9informację o naborze rodzin wspierających w budynku Ośrodka. Do dnia kontroli do Ośrodka
nie zgłosiły się osoby zainteresowane taką formą wspierania rodzin.
W okresie objętym kontrolą nie funkcjonowały rodziny wspierające.
d) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla
dzieci;
Podczas kontroli ustalono, na terenie Gminy funkcjonuje placówka wsparcia dziennego pn.
„Placówka Wsparcia Dziennego w Zagórzanach”, która została powołana uchwałą Nr
XXX/193/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany statutu
placówki opiekuńczo-wychowawczej. Siedziba Placówki znajduje się w Zagórzanach 109.
Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczo-specjalistycznej przeznaczonej dla 20
dzieci i realizuje zadania z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W okresie objętym kontrolą korzystało z niej 40 dzieci.
Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Gdów działającą w formie organizacyjnoprawnej przewidzianej dla jednostki budżetowej i może realizować zadania o charakterze
pondgminnym (na podstawie porozumień samorządowych zawartych przez Gminę Gdów).
Zarządzeniem Nr 1/2013 Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Zagórzanach z dnia
1 stycznia 2013 r. ustalono Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego
z Zagórzanach.
Placówka zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce i odrabianiu zadań
domowych, zajęcia wspomagające rozwój dziecka oraz organizuje zajęcia
socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne. Ponadto
organizuje aktywny wypoczynek i wycieczki edukacyjne, propaguje aktywny i zdrowy tryb
życia oraz zapewnia dzieciom posiłek.
e) inne zadania realizowane przez gminę;
Podczas kontroli ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadanie
określone w art. 179 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez
złożenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok.
Sprawozdanie zostało złożone przez Kierownika Ośrodka do Urzędu Gminy w Gdowie dnia
31 marca 2015 roku. W sprawozdaniu określono potrzeby związane z realizacją zadań
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w tym m.in.:
zatrudnienie asystentów rodziny w liczbie proporcjonalnej do liczby rodzin wymagających
wsparcia zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Gmina sporządzała sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazywała je Wojewodzie Małopolskiemu, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego. Sprawozdania za I i II półrocze 2014 roku oraz za I półrocze
2015 roku zostały przekazane zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (sprawozdanie za I półrocze 2014 roku do 31
lipca 2014 roku, sprawozdanie za II półrocze 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku oraz
sprawozdanie za I półrocze 2015 roku do 31 lipca 2015 roku).
V. Wspieranie rodziny:
Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
Gmina zapewniała wsparcie, polegające na:
 analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie
(pracownik socjalny przeprowadzał wywiad środowiskowy na podstawie którego
występował z wnioskiem o przydzielenie asystenta rodziny. Ponadto w 2014 roku ramach
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
- 10 -






projektu POKL przeprowadzono pogłębioną indywidualną diagnozę potrzeb przez
psychologa i doradcę zawodowego) – 34 rodziny w 2014 roku, 11 rodzin w 2015 roku,
wzmacnianiu roli i funkcji rodziny (poprzez współpracę asystenta z rodziną polegającą na
poprawie relacji rodzice-dziecko, kształtowaniu postaw rodzicielskich) – 34 rodziny
w 2014 roku, 11 rodzin w 2015 roku,
rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny (praca asystenta rodziny
z rodzinami mająca na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców) – 34
rodziny w 2014 roku, 11 rodzin w 2015 roku,
podnoszeniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny (poprzez
pracę asystenta rodziny z rodziną polegającą na pomocy w kształtowaniu prawidłowych
wzorców zachowania oraz funkcjonowania rodziny) – 34 rodziny w 2014 roku, 11 rodzin
w 2015 roku,
pomocy w integracji rodziny (poprzez motywowanie do wspólnego spędzania wolnego
czasu oraz wypełniania obowiązków domowych) – 34 rodziny w 2014 roku, 11 rodzin
w 2015 roku,
przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodzin (poprzez motywowanie do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz podjęcia i utrzymywania zatrudnienia.
W ramach projektu POKL zapewniono wsparcie doradcy zawodowego w formie
indywidualnej i grupowej oraz sfinansowano kursy zawodowe dla beneficjentów.
Zastosowano także instrument aktywizacji edukacyjnej (uzupełnienie wykształcenia)
poprzez sfinansowanie zajęć szkolnych i zdobycie nowego zawodu dla 1 kobiety) – 34
rodziny w 2014 roku, 11 rodzin w 2015 roku,
dążeniu do reintegracji rodziny (praca asystenta rodziny z rodzinami biologicznymi dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej) –6 rodzin w 2014 roku, 3 rodziny w 2015 roku.
W celu podniesienia wiedzy i umiejętności pomocnych do właściwego pełnienia ról
rodzicielskich, wzmocnienia roli rodziny, przeciwdziałania marginalizacji oraz pomocy
w integracji rodzin w 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie realizował
projekt systemowy pn. „Aktywizacja mieszkańców Gminy Gdów” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczyło 21 beneficjentów. Były to
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi,
nieaktywne zawodowo oraz bezrobotne).
Uczestnicy mieli możliwość odbycia indywidualnych spotkań z psychologiem oraz
doradcą zawodowym w celu rozeznania zasobów psychospołecznych, relacji
interpersonalnych oraz zdolności i preferencji zawodowych.
Odbyły się również zajęcia grupowe – warsztaty:
 „Szkoła dla rodziców” (składająca się z dwóch cykli warsztatów psychoedukacyjnych:
pierwszy: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”,
drugi: „Rodzeństwo bez rywalizacji”. Beneficjentki otrzymały bezpłatnie pakiety
edukacyjne – fachową literaturę poświęconą wychowywaniu dzieci),
 „Rodzina = moja drużyna” (warsztaty interpersonalne).
 zawodowe, mające na celu nabycie kluczowych umiejętności w świadomym poruszaniu
się po rynku pracy, skutecznym zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia.
W ramach projektu zorganizowano dla beneficjentów kursy zawodowe: prawa jazdy
kategorii B (11 osób), księgowości (5 osób), fryzjerski (2 osoby), florystyczny (2 osoby) oraz
sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej (2 osoby).
Ponadto w celu promowania wartości i roli rodziny zorganizowano dla mieszkańców
Gminy 9 grudnia 2014 roku konferencję pt.: „Narzędzia wsparcia rodziny - dobre praktyki
w Gminie Gdów”.
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
- 11 Podczas kontroli ustalono, że rodziny otrzymywały wsparcie poprzez działania instytucji
i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny. Wsparcia udzielały min.:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie,
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdowie (zapewnienie
osobom uzależnionym i ich rodzinom dostępu do specjalistycznych form wsparcia poprzez
prowadzenie Punktu Konsultacyjnego oraz współfinansowanie różnych form wypoczynku
np.: zielonych szkół, kolonii, wycieczek, zajęć w świetlicach, biwaków oraz spotkań
integracyjnych),
 szkoły funkcjonujące na terenie gminy Gdów (wdrażanie programów wychowawczych,
profilaktycznych, pedagogizacja rodziców, zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom
i młodzieży poprzez sport, rekreację i kulturę. Wszystkie szkoły na terenie gminy biorą
udział w ogólnopolskich projektach profilaktycznych oraz realizują programy edukacji
zdrowotnej promujące zdrowy styl odżywiania m.in.: „Trzymaj formę”, „Nie pal przy
mnie proszę”, „Odblaskowa szkoła”, „Pij mleko”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Czyste
powietrze wokół nas”, „Zanim spróbujesz”, „Bezpiecznie w sieci”, „Śniadanie daje moc”,
„Mój kolega jest niepełnosprawny”, „Odejść na zawsze by stale być blisko”, „Żonkile”,
„Wszystkie kolory świata”. Ponadto szkoły organizują pikniki i festyny rodzinne),
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce (udzielanie bezpłatnej pomocy
specjalistycznej w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej, a także udzielanie pomocy
w rozwiązywaniu problemów dotyczących rodzin zastępczych, biologicznych oraz rodzin
zagrożonych kryzysem),
 Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział Rodzinny i Nieletnich (orzekanie z zakresu prawa
rodzinnego i opiekuńczego, wykonywanie zadań o charakterze wychowawczoresocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związanych
z wykonywaniem orzeczeń sądu),
 placówki służby zdrowia (udzielanie pomocy i wsparcia dla rodzin w sytuacjach
kryzysowych wymagających interwencji medycznej),
 Komisariat Policji w Gdowie (podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej
Karty, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i rodzinom na terenie Gminy),
 Placówka Wsparcia Dziennego w Zagórzanach (zapewnienie opieki i wychowania,
pomocy w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw
i zajęć sportowych),
 Centrum Kultury w Gdowie (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez
rozwój świetlic wiejskich oraz kulturę),
 Gminna Biblioteka Publiczna w Gdowie (popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży).
Ponadto kontrolowana Jednostka prowadziła monitoring sytuacji dziecka z rodziny
zagrożonej kryzysem i przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej zamieszkałego na terenie Gminy w formie: pracy asystenta rodziny, wizyt
w środowisku pracowników socjalnych, współpracy z placówkami oświatowymi
i zdrowotnymi
funkcjonującymi
na
terenie
Gminy,
z
członkami
Zespołu
Interdyscyplinarnego, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją,
kuratorami sądowymi oraz realizacji ww. projektu systemowego współfinansowanego ze
środków UE w ramach EFS.
VI. Zadania realizowane przez asystenta rodziny.
W okresie objętym kontrolą zatrudniony w Ośrodku asystent rodziny opracował
i realizował plany pracy ze wszystkimi 37 rodzinami, we współpracy z członkami rodzin
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym (w tym dla 22 rodzin w związku z realizacją
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
- 12 projektu systemowego), dla 1 rodziny nie sporządzono planu pracy z powodu krótkiego
okresu współpracy. W przypadku planów pracy z rodzinami biologicznymi dzieci
umieszczonych w pieczy, asystent kontaktował się z pracownikami Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wieliczce, uczestniczył w spotkaniach do spraw okresowej oceny
sytuacji dziecka, w celu skoordynowania działań z planem pomocy dziecku umieszczonemu
w pieczy (w planach pracy dla 5 rodzin znajdowały się stosowne zapisy).
Opracowane przez asystenta plany pracy z rodzinami określały zakres działań mających na
celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, zawierały terminy realizacji
zaplanowanych działań oraz przewidywane efekty. Skontrolowane plany prowadzone były
zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Ponadto asystent rodziny dokonywał okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż co
pół roku i przekazywał ją podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Dokumentacja wszystkich rodzin objętych opieką asystenta rodziny prowadzona była
w teczkach, założonych odrębnie dla każdej rodziny, zawierających całość dokumentacji
dotyczącej danej rodziny. Teczki zawierały m.in.: zgodę rodziny na podjęcie współpracy
z asystentem rodziny, plany pracy z rodzinami, sprawozdania półroczne, notatki służbowe,
Karty pracy z rodziną (sporządzane z kontaktu z rodziną) oraz inna dokumentacja związana
z pracą z rodziną, np.: korespondencja z sądem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieliczce, opinie z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego, opinie
logopedyczne. Dokumentacja asystenta rodziny (w tym Karty pracy z rodziną) prowadzona
była rzetelnie, w sposób odzwierciedlający podejmowane działania, pozwalający na ocenę
zarówno jakości, jak i celowości podejmowanych działań.
Ponadto asystent oddzielnie prowadził miesięczne karty czasu pracy oraz tygodniowe
harmonogramy pracy.




W okresie objętym kontrolą asystent rodziny udzielał pomocy rodzinom w zakresie:
poprawy ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego
prowadzenia gospodarstwa domowego (treningi prowadzenia gospodarstwa domowego
w zakresie organizacji prac porządkowych, nauki sporządzania posiłków, terminowego
uiszczania płatności, poradnictwo i wsparcie w zakresie pozyskiwania sprzętu
gospodarstwa domowego, utrzymania higieny osobistej. Propagowanie edukacyjnych
programów telewizyjnych, internetowych w celu podniesienia umiejętności kulinarnych
czy utrzymania czystości) – 34 rodziny w 2014 roku, 11 rodzin w 2015 roku,
rozwiązywania problemów socjalnych (informowanie o możliwych formach uzyskania
pomocy, pomoc w napisaniu i wypełnianiu wniosków np.: wniosku o przydział mieszkania
socjalnego, prośby o przedłużenie umowy najmu lokalu komunalnego) – 34 rodziny
w 2014 roku, 11 rodzin w 2015 roku,
rozwiązywania problemów psychologicznych (wskazywanie możliwości uzyskania
pomocy psychologicznej i motywowanie do skorzystania z porad psychologa,
psychoterapeuty, pomoc w umawianiu terminów spotkań. Przekazywanie informacji
o miejscach świadczących wsparcie specjalistyczne) – 25 rodzin w 2014 roku, 4 rodziny
w 2015 roku,
rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi (udzielanie na bieżąco porad
wychowawczych, motywowanie do pogłębiania wiedzy o dziecku i aktywnego
uczestnictwa w różnych sferach życia dziecka. Edukowanie w zakresie profilaktyki
i usuwania przyczyn trudności przedszkolnych i szkolnych. Informowanie o możliwości
uczestnictwa w warsztatach podnoszących umiejętności wychowawcze organizowanych
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce. Współpraca
z pedagogami szkolnymi) – 34 rodziny w 2014 roku, 11 rodzin w 2015 roku,
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
- 13  wspierania aktywności społecznej rodzin (poprzez udzielanie porad w zakresie
organizowania czasu wolnego dzieciom i rodziców, informowanie o możliwości
skorzystania z realizowanych w szkołach projektów realizujących programy edukacji
zdrowotnej m.in. „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Odblaskowa szkoła”,
„Pij mleko”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Zanim
spróbujesz”, „Bezpiecznie w sieci”, „Śniadanie daje moc”, „Mój kolega jest
niepełnosprawny”, „Odejść na zawsze by stale być blisko”, „Żonkile”, „Wszystkie kolory
świata” oraz o piknikach i festynach rodzinnych organizowane przez szkoły) – 34 rodziny
w 2014 roku, 11 rodzin w 2015 roku,
 poszukiwania, podejmowania i utrzymywania pracy zarobkowej (pomoc w wyszukiwaniu
aktualnych ofert pracy, nauka pisania dokumentów aplikacyjnych. Motywowanie do
utrzymania pracy zarobkowej, prowadzenie rozmów na temat konsekwencji ewentualnej
straty źródła utrzymania rodziny) – 34 rodziny w 2014 roku, 11 rodzin w 2015 roku.
Ponadto asystent rodziny podejmował następujące działania:
 motywował członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (poprzez
wskazywanie możliwości uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy i Ośrodek Pomocy Społecznej) – 34 rodziny w 2014 roku, 11
rodzin w 2015 roku,
 motywował do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
(w ramach projektu systemowego POKL w 2014 roku 22 osoby ukończyły warsztaty pt.
„Szkoła dla rodziców” i otrzymały fachową literaturę poświęconą wychowaniu dzieci.
W 2015r oku asystent zachęcał 2 rodziny do uczestnictwa w warsztatach podnoszących
umiejętności wychowawcze organizowanych w Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Wieliczce),
 prowadził indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci (poprzez
pogadanki na temat właściwego stosowania kar i nagród, właściwej organizacji czasu
poświęcanego na naukę. W indywidualnych przypadkach kontaktował się z pedagogiem
szkolnym) – 34 rodziny w 2014 roku, 11 rodzin w 2015 roku,
 prowadził indywidualne konsultacje wychowawcze dla dzieci (poprzez pozytywne
wzmacnianie właściwych zachowań dzieci i zwracanie uwagi na nieodpowiednie
zachowanie, w indywidualnych przypadkach kontaktował się z pedagogiem szkolnym) –
34 rodziny w 2014 roku, 11 rodzin w 2015 roku,
Ponadto w przypadku 2 rodzin asystent podejmował działania interwencyjne i zaradcze
polegające na:
 wezwaniu Policji do rodziny podczas wizyty w środowisku, ponieważ klientka zgłosiła
pobicie przez męża (dzieci przebywają w pieczy zastępczej);
 wystąpieniu do sądu rodzinnego z wnioskiem o wgląd w sytuację rodziny, gdy po nocnej
interwencji Policji 7-miesięczne dziecko zostało przez Policję umieszczone w rodzinie
wskazanej przez nietrzeźwą matkę. Po wytrzeźwieniu matka w obecności asystenta
przejęła opiekę nad dzieckiem. Rodzina nadal współpracuje z asystentem.
W okresie objętym kontrolą asystent rodziny sporządził na wniosek sądu 6 opinii
o rodzinie i jej członkach (3 opinie w 2014 roku oraz 3 opinie w 2015 roku).
Podczas kontroli ustalono, że w przypadku 1 rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny
prowadzono procedurę Niebieskie Karty, a asystent rodziny nie uczestniczył w grupie
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
- 14 roboczej, ponieważ Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego nie powołał go w skład
grupy, ze względu – jak uznano - na brak takiej konieczności.
REKOMENDACJA NR 1:
Rekomenduje się powoływanie w skład grup roboczych asystenta rodziny, jeżeli rodzina
objęta jest jego wsparciem, w celu udzielenia rodzinie kompleksowej pomocy
adekwatnej do pojawiających się problemów i potrzeb.
VII. Dzieci z terenu gminy umieszczone w pieczy zastępczej.
Z danych pozyskanych podczas kontroli wynika, że z terenu kontrolowanej Gminy
w pieczy zastępczej przebywało:
 7 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych,
 2 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 6 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego
(ponadto w 2015 roku 1 dziecko zostało przeniesione z zawodowej rodziny zastępczej do
zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego),
 2 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej (w placówce opiekuńczo – wychowawczej
typu socjalizacyjnego).
Asystent rodziny współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz
z placówką opiekuńczo-wychowawczą, w której przebywały dzieci z rodzin objętych pomocą
asystenta rodziny, regularnie uczestniczył w spotkaniach do spraw okresowej oceny sytuacji
dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadził korespondencję
(wymianę informacji). Asystent nie uczestniczył w zespole do spraw okresowej oceny
sytuacji dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej, z powodu
przebywania na urlopie, w jego zastępstwie w zespole uczestniczył pracownik socjalny.
Asystent rodziny w okresie objętym kontrolą podjął współpracę z 8 rodzinami
biologicznymi, z których 14 dzieci przebywało w pieczy zastępczej. Ustalono, że
w przypadku 6 rodzin współpraca została zakończona z powodu:
 rezygnacji ze wsparcia asystenta rodziny (2 rodziny. W przypadku pierwszej rodziny, po
rezygnacji ze wsparcia asystenta umieszczono kolejne dziecko (trzecie) w rodzinnej pieczy
zastępczej, a rodzina biologiczna opuściła teren Gminy. W przypadku drugiej rodziny, w
której 2 dzieci umieszczono w maju 2015 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
okres współpracy był krótki (1 miesiąc), nie opracowano planu pracy z rodziną, kontakt z
rodziną był utrudniony z powodu unikania przez rodzinę spotkań z asystentem i w lipcu
2015 roku rodzina złożyła pisemną rezygnację z usług asystenta),
 pozbawienia władzy rodzicielskiej (1 rodzina),
 zrealizowania planu pracy (1 rodzina),
 braku efektów podejmowanej współpracy (1 rodzina),
 zrealizowania planu pracy, powrotu dzieci do rodziny biologicznej i ustabilizowania
sytuacji opiekuńczo-wychowawczej (1 rodzina).
Z pozostałymi 2 rodzinami biologicznymi praca asystenta nadal jest prowadzona.
W każdym przypadku działania asystenta planowane były indywidualnie, w zależności od
przyczyn umieszczenia dziecka w pieczy i potrzeb dziecka i rodziny. Oddziaływania
skoncentrowane były wokół problemów występujących w rodzinie, które mogą uniemożliwić
powrót dzieci pod opiekę rodziny biologicznej.
W okresie objętym kontrolą do 4 rodzin biologicznych powróciło 8 dzieci z rodzinnej
pieczy zastępczej. Asystent rodziny współpracował z 3 rodzinami biologicznymi, w tym z 2
rodzinami biologicznymi współpracował przed powrotem dzieci (z jedną zakończył
współpracę z powodu zrealizowania planu pracy i ustabilizowania sytuacji opiekuńczowychowawczej, z drugą praca jest kontynuowana), natomiast z trzecią rodziną biologiczną
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
- 15 współpracę rozpoczął po powrocie dzieci z pieczy i pracę nadal prowadzi. Ponadto z 1
rodzicem biologicznym asystent współpracował w 2014 roku, zrealizowano plan pracy
i prowadzono monitoring po zakończeniu pracy z rodziną, natomiast stwierdzono, że po
powrocie dziecka do rodzica biologicznego (we wrześniu 2015 roku) pracownicy Ośrodka nie
prowadzili stosownego monitoringu.
Z pisemnych wyjaśnień asystenta rodziny wynika, że: „ (…) Po powrocie dziecka tut.
GOPS nie podjął współpracy z p. (…) ponieważ wg naszych obserwacji rodzina
funkcjonowała prawidłowo. Pan (…) został poinformowany przez pracownika socjalnego, że
w każdej sytuacji może się zwrócić o pomoc do tut. GOPS”. Z pisemnych wyjaśnień
złożonych przez pracownika socjalnego wynika, że: „ (…) pracownik socjalny GOPS
informuje, że w sierpniu 2015 r. przeprowadzał wywiad środowiskowy u Pana (…) pod kątem
udzielenia pomocy finansowej w związku ze zdarzeniem losowym,(…). W trakcie wywiadu
poruszany był temat ewentualnego powrotu córki (…) pod jego opiekę. W czasie tej rozmowy
Pan (…) został ustnie poinformowany o możliwości skorzystania z pomocy GOPS. Nie
zostało to zapisane w żadnym dokumencie. Sformułowanie, że „rodzina funkcjonuje
prawidłowo”, wynika z tego, że do GOPS-u nie wpłynęły ze środowiska żadne informacje
o nieprawidłowościach w rodzinie. (…) po powrocie do ojca biologicznego uczęszcza do
oddziału Przedszkolnego (…), z którego także nie uzyskano negatywnych informacji".
REKOMENDACJA NR 2:
Rekomenduje się monitorowanie sytuacji dzieci, które powróciły do rodziny biologicznej
z rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej w celu podjęcia adekwatnych działań
w przypadku pojawienia się trudności opiekuńczo-wychowawczych oraz
dokumentowanie podejmowanych działań.
Ustalenia z kontroli, w zakresie oceny realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej oraz oceny kwalifikacji kadry realizującej ww. zadania zawarte
zostały w projekcie wystąpienia pokontrolnego, do którego nie wniosła Pani zastrzeżeń.
Pouczenie
Informuję, iż na podstawie art. 197d ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332) przysługuje Pani
uprawnienie do złożenia zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie, na gruncie art.
197d ust. 4 i 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest Pani
zobowiązana:
1) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, do powiadomienia mnie w terminie 30 dni
o realizacji zaleceń, uwag i wniosków,
2) w przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, do powiadomienia mnie w terminie 30 dni
o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, mając na uwadze zmiany wynikające
z uwzględnionych zastrzeżeń.
Z up. Wojewody Małopolskiego
(-) mgr Renata Grochal
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
Do wiadomości:
Wójt Gminy Gdów
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
Download