Regulamin Promocji studencki internet 2015 TOYAnet

advertisement
Łódź, 14 sierpnia 2015 r.
...................................................................
Imię i nazwisko Abonenta
...................................................................
Adres Abonenta
REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI
„Studencki Internet 2015”
prowadzonej przez
Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „Studencki Internet 2015” zwanej w dalszej części Regulaminu
„Promocją” jest TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, zwana w dalszej
części „Operatorem”.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy Abonent sieci TOYA lub sieci innych
Operatorów świadczących usługę TOYAnet po podpisaniu „Umowy o korzystanie z usług
TOYA” zwanej dalej „Umową”. Umowa w okresie, o którym mowa poniżej w § 2 ust. 1,
obowiązuje ze zmianami wprowadzonymi niniejszym Regulaminem. Warunkiem
skorzystania z promocji jest okazanie aktualnego dokumentu potwierdzającego bycie
Studentem (Indeksu, Legitymacji studenckiej) osoby podpisującej umowę lub innej
osoby zameldowanej1 pod adresem, w którym świadczona będzie usługa będąca
przedmiotem niniejszej Promocji.
3. Uczestnikiem Promocji może zostać także osoba chcąca skorzystać z usług sieci TOYA
lub sieci innych Operatorów świadczących usługę TOYAnet, mieszkająca w zasięgu sieci
po wykonaniu instalacji przez Operatora. Wykonanie instalacji może się wiązać
z dodatkowymi kosztami. Szczegółowych informacji o ich wysokości udzielają
Biura Obsługi Abonenta Operatora w poszczególnych miastach.
4. Uczestnikiem Promocji mogą zostać tylko Abonenci, którzy przed przystąpieniem
do Promocji nie posiadali zaległości w opłatach abonamentowych na rzecz Operatora.
5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie
elektronicznej faktury(ekoFaktura).
6. Przedmiotem
Promocji
jest
sprzedaż
pakietów
TOYAnet
Start,
TOYAnet
lub TOYAnet_100 usługi TOYAnet, zwanej dalej „Usługą”, z uwzględnieniem obniżonej
opłaty instalacyjnej, aktywacyjnej oraz abonamentowej.
7. Operator zastrzega sobie prawo odmówienia sprzedaży Usługi w przypadku braku
możliwości technicznych lub zaistnienia przeszkód formalnych.
8. Obszar Promocji obejmuje wszystkie sieci świadczące usługę TOYAnet.
9. Uczestnikiem Promocji nie może zostać Abonent2, który posiadał aktywną usługę
w okresie ostatnich 3 miesięcy przed przystąpieniem do Promocji, a którą nabywa3.
10. Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie można zawierać w okresie
od 14 sierpnia 2015 r. do 30 listopada 2015 r.
11. Podłączenie Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie nie może
nastąpić później niż 15 grudnia 2015 r.
12. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji,
jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie miał możliwości podłączenia nowych
Uczestników. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników
Promocji w okresie jej trwania.
§2
Zasady promocji
1. Umowa Abonencka w Promocji zostaje zawarta na czas nieoznaczony z okresem
zobowiązania na minimum □ 7/ □ 8/ □ 94 kolejnych pełnych miesięcy dla usługi
□ TOYAnet Start, □ TOYAnet, □ TOYAnet_1005.
TOYAnet:
2. W przypadku wyrażenia zgody na cykliczne przedłużenia okresu zobowiązania
na kolejne okresy, jeżeli Abonent nie wypowie umowy lub warunków niniejszej Promocji
na Usługę TOYAnet w okresie jednego miesiąca do daty zakończenia okresu
Studencki Internet 2015 TOYAnet strona 1
zobowiązania, okres zobowiązania ulega cyklicznemu przedłużeniu na 12 miesięcy,
(przedłużony okres zobowiązania), liczony od dnia upływu poprzedniego okresu
zobowiązania. Cykliczne przedłużenie zobowiązania, w przypadku braku wypowiedzenia
Umowy nastąpi maksymalnie dwa razy, a Uczestnik Promocji będzie wnosił opłaty
za Usługi TOYAnet określone w niniejszym regulaminie przez cały ten okres. Po tym
okresie opłaty będą naliczane według bieżącego „Cennika usług TOYA”.
□ TAK, wyrażam zgodę na cykliczne przedłużenie okresu zobowiązania,
□ NIE, nie wyrażam zgody na cykliczne przedłużenie okresu zobowiązania6.
3. Uczestnik, który przed upływem okresu zobowiązania rozwiąże Umowę lub cofnie
akceptację na wystawienie faktur w formie elektronicznej, utraci wszelkie korzyści
wynikające z Promocji.
a) W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Uczestnika lub przez
Operatora z winy Uczestnika Promocji w okresie o którym mowa w § 2 pkt. 1,
wysokość roszczenia Operatora z tego tytułu, nie może przekroczyć wartości ulgi
przyznanej Uczestnikowi Promocji pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość
za okres od dnia rozpoczęcia okresu zobowiązania do dnia rozwiązania umowy
w pierwszym okresie zobowiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku
rozwiązania przez Uczestnika Promocji będącego konsumentem Umowy przed
rozpoczęciem
świadczenia
Usług,
chyba
że
przedmiotem
ulgi
jest
telekomunikacyjne urządzenie końcowe.
b) W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Uczestnika lub przez
Operatora z winy Uczestnika Promocji w okresie o którym mowa w § 2 pkt. 2,
wysokość roszczenia Operatora z tego tytułu, nie może przekroczyć wartości ulgi
przyznanej Uczestnikowi Promocji pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość
za okres od dnia rozpoczęcia przedłużonego okresu zobowiązania do dnia
rozwiązania umowy.
Za niedotrzymanie warunków Promocji rozumie się również istotne naruszenie
postanowień „Umowy o korzystanie z usług TOYA” oraz „Regulaminu korzystania
z usług TOYA”.
4. Uczestnik Promocji może zmienić miejsca zainstalowania urządzenia dostępowego
po ponownym opłaceniu 50% obowiązującej w danym okresie opłaty instalacyjnej,
pod warunkiem istnienia w nowym miejscu instalacji TOYA lub innego Operatora
świadczącego usługę TOYAnet. Brak instalacji TOYA lub innego Operatora
lub możliwości jej wykonania w nowym miejscu nie upoważnia uczestnika
do niedotrzymania warunków Promocji.
5. Umowa może być rozwiązana przez Abonenta, z miesięcznym okresem wypowiedzenia
dokonanym na piśmie pod rygorem nieważności, ze skutkiem na koniec miesiąca.
6. Opłata instalacyjna w niniejszej Promocji wynosi 1,23 zł7 (rabat wynosi 196,77 zł).
7. Aktywacja usługi w niniejszej Promocji wynosi 9,90 zł (rabat wynosi 189,10 zł).
8. W ramach niniejszej Promocji opłata abonamentowa8 za wybrany w umowie pakiet
obniżona zostanie dla pakietu:
a) TOYAnet Start do kwoty 39,00 zł/m-c (rabat wynosi 20,009/26,5010 zł)
b) TOYAnet do kwoty 49,00 zł/m-c (rabat wynosi 30,009/36,5010 zł)
c) TOYAnet_100 do kwoty 59,00 zł/m-c (rabat wynosi 30,009/36,5010 zł).
Rachunek cząstkowy zostanie naliczony w wysokości 1/30 promocyjnej opłaty
abonamentowej za dany pakiet pomnożonej przez ilość dni pozostałych od daty
aktywacji urządzenia dostępowego do końca miesiąca.
9. Dodatkowo:
a) dla pakietu TOYAnet_100 z opcją Wi-Fi w okresie trwania zobowiązania opłata
w wysokości 4,99 zł/m-c, nie będzie naliczana.
b) przy zawieraniu Umowy w niniejszej Promocji na dowolny pakiet usługi TOYAnet
zostanie aktywowany wybrany pakiet Usługi „Bezpieczny Internet” na czas
nieoznaczony z okresem zobowiązania określonym w par. 2 ust. 1 , liczonym
od pierwszego pełnego miesiąca po aktywowaniu Usługi TOYAnet. Rachunek
cząstkowy
oraz
opłata
abonamentowa
za
pierwszy
pełny
miesiąc
po aktywowaniu usługi TOYAnet nie będą naliczane. Od kolejnego miesiąca
abonament naliczany będzie w wysokości zgodnej z wybranym pakietem:
□
Bezpieczny Internet z licencją na 2 urządzenia- 9,90 zł miesięcznie,
Studencki Internet 2015 TOYAnet strona 2
□
Bezpieczny Internet z licencją na 3 urządzenia- 12,90 zł miesięcznie11.
Uczestnik Promocji może rozwiązać Umowę z wybranego Pakietu „Bezpieczny
Internet”, ale nie wcześniej niż po upływie pierwszych 14 dni od daty
aktywowania usługi TOYAnet, jednakże nie później niż do końca drugiego
pełnego miesiąca kalendarzowego, bez ponoszenia kosztów związanych
z rozwiązaniem Umowy. Złożenie rezygnacji po tym terminie będzie
równoznaczne z rozwiązaniem umowy przed upływem okresu zobowiązania
i będzie miał zastosowanie § 2 punkt 3. Rezygnacja z pakietu może być złożona
pisemnie
w
lokalnym
Biurze
Obsługi
Abonenta
lub
telefonicznie
za pośrednictwem Infolinii TOYA pod numerem telefonu 426333888.
10. Uczestnik Promocji w okresie, o którym mowa w par. 2 ust. 1 nie może zmienić pakietu
Usługi na inny o niższej opłacie abonamentowej12, ani czasowo odłączyć Usługi12.
11. Uczestnik Promocji na podstawie zgłoszenia telefonicznego na Infolinię lub pisemnego
wniosku złożonego w lokalnym Biurze Obsługi Abonenta może czasowo zawiesić13
Usługę w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień ze skutkiem od następnego miesiąca,
po którym wpłynęło zgłoszenie, co nie wpływa na okres wydłużenia zobowiązania.
W przypadku zawieszenia Usługi raz w roku kalendarzowym, opłata za ponowne
podłączenie usługi zawieszonej nie będzie pobierana. Przy każdym kolejnym ponownym
podłączeniu usługi zawieszonej, w danym roku kalendarzowym opłata będzie pobierana
zgodnie z Cennikiem Usług TOYA.
12. Pozostałe opłaty w niniejszej Promocji nie ulegają zmianie i są zgodne z bieżącym
„Cennikiem usług TOYA”.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie mają
zapisy „Umowy o korzystanie z usług TOYA” oraz „Regulaminu korzystania z usług
TOYA”.
14. Wszystkie wymienione ceny są cenami brutto.
1
- nie dotyczy osób, które są czasowo zameldowane
- dotyczy również osób spokrewnionych lub niespokrewnionych pozostających w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących
3
- nie dotyczy Abonentów, którzy rozwiązali umowę w ramach promocji „Studencki Internet 2012” lub „Studencki
Internet 2013” lub „Studencki Internet 2014”.
4
- zaznaczyć odpowiedni okres wg zapisów w umowie
5
- zaznaczyć odpowiedni pakiet wg zapisów w umowie
6
- zaznaczyć odpowiednią opcję
7
- zabudowa wielorodzinna. Dla domów jednorodzinnych 99 zł, 49 zł przy podpisaniu umowy na 2 usługi i 1,23 zł
przy podpisaniu umowy na 3 usługi
8
- promocja nie obejmuje opłaty za usługę Wi-Fi dla pakietu TOYAnet Start i TOYAnet
9
- miesięczny rabat w opłacie abonamentowej przy aktywnej usłudze TOYAtv
10
- miesięczny rabat w opłacie abonamentowej przy nieaktywnej usłudze TOYAtv
11
- zaznaczyć odpowiednią opcję
12
- ograniczenie: zmiany pakietu Usług na tańszy i czasowego odłączenia dotyczy tylko pierwszego Okresu
Zobowiązania
13
- nie dotyczy Abonentów rozwiązujących umowę po pierwszym Okresie Zobowiązania.
2
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią warunków Promocji i skutkami nie wywiązania się
z jej postanowień, akceptuję postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdzam odbiór
jednego egzemplarza Regulaminu.
.................................................................
data i podpis Abonenta
Studencki Internet 2015 TOYAnet strona 3
Download