zal_14b_wzor_umowy_udostepnienie

advertisement
Załącznik nr 14b do Programu
UMOWA O KORZYSTANIE NR …
zawarta w dniu .…………….…...….. w Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00–950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
w ramach którego działa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola
m.st.
Warszawy,
ul.
Bema
70,
Warszawa,
01-225
„UDOSTĘPNIAJĄCYM”,
zwanym
reprezentowanym
w
treści
umowy
przez
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
a
Wspólnotą Mieszkaniową ul. ……………………………
ul. ……………………., …………….. Warszawa
NIP: …………………., REGON: ………………..
zwaną dalej „KORZYSTAJĄCYM”, którą reprezentuje:
……………………………………………….,
……………………………………………….,
oraz
Wspólnotą Mieszkaniową ul. ……………………………
ul. ……………………., …………….. Warszawa
NIP: …………………., REGON: ………………..
zwaną dalej „DZIERŻAWCĄ”, którą reprezentuje:
………………………………………………..,
………………………………………………..,
działającymi łącznie którzy oświadczają, że w dniu zawarcia umowy są upoważnieni
do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej, na dowód czego okazują oryginał/potwierdzoną
notarialnie kopię uchwały o powołaniu w skład Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej/pełnomocnictwa
do reprezentowania Wspólnoty Mieszkaniowej,
zwanymi dalej łącznie Stronami, osobno zaś Stroną, o następującej treści:
§ 1.
1. Udostępniający oddaje, a Korzystający przyjmuje do korzystania altanę śmietnikową/miejsce
do zbierania odpadów komunalnych (wybrać właściwe) o powierzchni … m2 stanowiącą własność
miasta stołecznego Warszawy, położoną w Warszawie w Dzielnicy Wola, przy ulicy
……………………, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna numer
….. z obrębu …………, zwaną dalej „Nieruchomością”. Nieruchomość zawiera się w granicach
wkreślonych i oznaczonych literami ……………. na szkicu, który stanowi załącznik nr 1
1
Załącznik nr 14b do Programu
do umowy.
2. Wydanie
przedmiotu
nastąpi
umowy
przez
administrację
……………
z
siedzibą
przy ul. …………………., ………… Warszawa, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,
który stanowi załącznik nr 2 do umowy.
3. Korzystający jest zobowiązany do korzystania z przedmiotu umowy jedynie na cel przewidziany
w niniejszej umowie.
§ 2.
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………………. do dnia ………………….
2. W razie zamiaru zawarcia kolejnej umowy Korzystający powinien złożyć Udostępniającemu
pisemny wniosek przed datą zakończenia umowy. Strony wykluczają możliwość przedłużenia
umowy na zasadzie określonej w art. 674 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2016 r., poz. 380) zwanej dalej Kodeksem cywilnym.
§ 3.
1. Strony
ustalają
miesięczny
czynsz
w
kwocie
netto
………..
zł
(słownie
złotych:
………., …/100), co odpowiada stawce netto 12,56 zł (słownie: dwanaście, 56/100) za każdy
1 m2 udostępnionej altany śmietnikową/miejsca do zbierania odpadów komunalnych (wybrać
właściwe).
Kwota
czynszu
będzie
każdorazowo
powiększona
o
podatek
od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu powstania
obowiązku podatkowego.
2. Wpłat z tytułu czynszu należy dokonywać z góry przelewem na konto Udostępniającego
Citibank Handlowy 25 1030 1508 0000 0005 5088 2019 lub na rachunek wskazany na fakturze,
w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca, niezależnie od terminu doręczenia faktury.
3. Przy dokonywaniu wpłat należy podać numer umowy.
§ 4.
1. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, Korzystający zobowiązuje się do zapłaty
na rzecz Udostępniającego, płatnych jednocześnie z czynszem, opłat za świadczenia dodatkowe
dostarczane do przedmiotu umowy, według rzeczywistych kosztów ponoszonych przez
Udostępniającego, oraz kosztów budowy.
2. Wysokość stawek i opłat za świadczenia dodatkowe oraz koszty budowy określa załącznik nr 3
do niniejszej umowy.
3. W przypadku zawarcia przez Korzystającego umów z dostawcami mediów we własnym zakresie,
opłaty określone w załączniku nr 3 do niniejszej umowy nie będą pobierane przez
Udostępniającego.
2
Załącznik nr 14b do Programu
4. Zmiana stawek za świadczenia dodatkowe nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Udostępniający
o każdej zmianie powiadomi Korzystającego w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 14 dni od powzięcia o nich wiadomości.
5. W przypadku jednomiesięcznej zaległości Korzystającego w płatnościach za świadczenia
wymienione w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, Udostępniający może powstrzymać się
z dostawą tych świadczeń jak również dokonać wszelkich czynności zamykających urządzenia
dostawcze, zaś Korzystający na powyższe czynności obejmujące również prawo wejścia
Udostępniającego na teren nieruchomości, wyraża nieodwołalną zgodę oraz zrzeka się
jakichkolwiek roszczeń do Udostępniającego w tym przedmiocie.
6. Oprócz określonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy opłat za świadczenia i kosztów
budowy, Korzystający zobowiązany jest wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości wynikającej ze złożonego oświadczenia i kosztów określonych
w stosownych aktach prawa miejscowego.
§ 5.
1. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu oraz opłat Udostępniający naliczy odsetki
ustawowe za opóźnienie.
2. Dwumiesięczne opóźnienie w zapłacie czynszu określonego w § 3 oraz opłat dodatkowych
określonych w § 4, w tym odmowa zapłaty czynszu, której wysokość została zaktualizowana
zgodnie z § 6, stanowić będzie podstawę do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jeżeli Korzystający, po udzieleniu mu w formie pisemnej dodatkowego
miesięcznego terminu, nie dokona zapłaty zaległych opłat wraz z odsetkami.
3. W przypadku korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego, Korzystający zobowiązuje
się do zapłaty Udostępniającemu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
w wysokości 200% czynszu brutto miesięcznie, naliczanego zgodnie z dotychczasową umową
(kwota netto + VAT), w okresie od dnia zakończenia umowy do dnia wydania nieruchomości.
4. W razie złożenia przez Korzystającego wniosku o zawarcie kolejnej umowy, zgodnie
z § 2 ust. 2 niniejszej umowy i nie poinformowania przez Udostępniającego o odmowie zawarcia
kolejnej
umowy,
wynagrodzenie
za
bezumowne
korzystanie
z
nieruchomości
do czasu zawarcia nowej umowy, równe będzie kwocie czynszu brutto naliczanego zgodnie
z dotychczasową umową (kwota netto + VAT). Strony zgodnie oświadczają, że wyłączają
stosowanie art. 674 Kodeksu cywilnego, a korzystanie przez Korzystającego z nieruchomości
w powyższym okresie będzie następowało bez tytułu prawnego.
5. Korzystający nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń z czynszu żadnych sum z tytułu
roszczeń wobec m. st. Warszawy.
3
Załącznik nr 14b do Programu
§ 6.
1. Udostępniający ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz w roku, w IV kwartale roku,
z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku - wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień
30 września danego roku. O nowej stawce czynszu Korzystający będzie informowany w formie
jednostronnego pisemnego oświadczenia Udostępniającego.
2. Aktualizacja czynszu zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany
umowy.
§ 7.
1. Strony zgodnie potwierdzają, że według stanu na dzień podpisania niniejszej umowy, kaucja
zabezpieczająca
pokrycie
czynszu
i
innych
należności
z
tytułu
umowy,
w wysokości dwukrotnego czynszu brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
tj. w wysokości … zł (słownie złotych: …, …/100) została wpłacona.
2. Kaucja zostanie uiszczona przelewem na depozytowy rachunek bankowy Udostępniającego:
81 1030 1508 0000 0005 5088 2078.
3. Niewykorzystana kaucja zostanie zwrócona Korzystającemu wraz z oprocentowaniem
wynikającym z rachunku bankowego, pomniejszonym o koszty obsługi tego rachunku, w terminie
14 dni od daty dokonania protokolarnego zwrotu przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym
i uporządkowanym – po zakończeniu umowy.
§ 8.
1. Udostępniający może umowę rozwiązać – bez zachowania okresu wypowiedzenia –
w przypadkach wymienionych w umowie (§ 5 ust. 2 oraz § 9 w związku z art. 667 Kodeksu
cywilnego), a także w przypadku naruszenia warunków niniejszej umowy, przepisów prawa lub
zasad współżycia społecznego.
2. Umowa może być rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia
dokonanego w formie pisemnej i doręczonego zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 3,
w przypadku naruszenia postanowień § 10 i 12, w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie
roszczeń dotyczących nieruchomości, a także w przypadkach przewidzianych przepisami
dotyczącymi samorządu lub regulującymi ustrój m. st. Warszawy.
§ 9.
Korzystający nie może czynić w rzeczy stanowiącej przedmiot umowy zmian sprzecznych
z umową lub przeznaczeniem
rzeczy,
ani
zmienić przeznaczenia przedmiotu umowy
bez zgody Udostępniającego.
4
Załącznik nr 14b do Programu
§ 10.
Korzystający zobowiązany jest do:
1) zawarcia z właściwymi jednostkami umów dotyczących dostawy energii elektrycznej i innych
mediów niezbędnych do wykonywania umowy (nie dotyczy sytuacji udostępniania mediów
poprzez Udostępniającego),
2) przestrzegania
obowiązków
wynikających
z
aktualnie
obowiązujących
przepisów,
a w szczególności: przepisów sanitarnych, porządkowych,
3) zgłaszania Udostępniającemu niezwłocznie awarii powstałych w pomieszczeniu.
§ 11.
1. Korzystający zobowiązuje się do udostępnienia nieruchomości w razie konieczności
wykonywania prac konserwacyjnych, remontów oraz w przypadku awarii sieci komunalnych
urządzeń podziemnych przebiegających przez przedmiot umowy.
2. Niezbędny zasięg terenu w przypadkach, o których mowa w ust. 1, określa wykonawca
ww. prac.
3. Korzystającemu nie przysługuje od Udostępniającego jakiekolwiek odszkodowanie z tytułu
wykonywania prac, o których mowa w ust. 1, wykonywanie wskazanych prac nie stanowi również
podstawy do obniżenia wysokości czynszu.
§ 12.
Korzystający nie może oddać przedmiotu umowy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani
pobierać z niego pożytków, jak również rozporządzać przedmiotem umowy w inny sposób.
§ 13.
1. Udostępniający
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
jakiekolwiek
szkody
powstałe
w wyniku awarii sieci ciepłowniczej, wysokiego napięcia i innych urządzeń znajdujących się
na nieruchomości, jeżeli awaria nie powstanie z jego wyłącznej winy.
2. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wady fizyczne i prawne nieruchomości,
o których istnieniu nie wiedział w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej
staranności.
§ 14.
Udostępniający jest uprawniony do dokonywania w każdym czasie kontroli wykonywania umowy
i do wstępu w tym celu na teren nieruchomości.
5
Załącznik nr 14b do Programu
§ 15.
1. Po zakończeniu umowy, w tym także w przypadku jej wygaśnięcia przed upływem terminu
zakończenia
umowy,
Korzystający
jest
zobowiązany
zwrócić
nieruchomość
w stanie
niepogorszonym.
2. W przypadku opuszczenia nieruchomości przez Korzystającego bez protokolarnego przekazania
przedmiotu umowy, Udostępniający ma prawo do jednostronnego przejęcia przedmiotu umowy
po uprzednim powiadomieniu Korzystającego na piśmie o wyznaczonym terminie przejęcia,
na adres do doręczeń ustalony pomiędzy stronami.
3. Potwierdzeniem zwrotu nieruchomości w stanie niepogorszonym określonym w ust. 1 jest
protokół zdawczo – odbiorczy, który winien być podpisany najpóźniej w dniu wygaśnięcia lub
rozwiązania umowy.
4. W przypadku nie dokonania protokolarnego zwrotu nieruchomości w terminie określonym
w ust. 3, Udostępniającemu przysługiwać będzie wynagrodzenie określone w § 5 ust. 3.
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie naliczone będzie od dnia wygaśnięcia bądź
rozwiązania umowy, do dnia faktycznego zwrotu nieruchomości lub eksmisji.
5. Korzystający zobowiązuje się do pisemnego zgłoszenia (zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 4 do niniejszej umowy) w administracji …………….. z siedzibą w Warszawie
przy ulicy …………………, informacji o terminie przekazania terenu, co najmniej 7 dni przed datą
zakończenia umowy.
§ 16.
1. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń korespondencji związanej z umową:
Udostępniający
–
Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami
w
Dzielnicy
Wola
m. st. Warszawy, ul. Bema 70, 01-225 Warszawa.
Protokolarne przekazanie nieruchomości, zgłoszenie gotowości zdania nieruchomości,
zgłoszenie awarii – administracja …………………….., ul. …………………….., ………
Warszawa, tel.: …………………
Korzystający
–
Wspólnota
Mieszkaniowa
………………
ul.
…………………..,
……… Warszawa.
2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o zmianie powyższych
adresów, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na adres wskazany w ust. 1 bądź
w ostatnim powiadomieniu i dwukrotnie awizowanej przez pocztę bądź innego operatora
za skutecznie doręczoną.
3. Korespondencja będzie doręczana za pisemnym poświadczeniem odbioru lub wysyłana
za pośrednictwem poczty bądź innego operatora za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
6
Załącznik nr 14b do Programu
§ 17.
Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności,
za wyjątkiem szczególnego trybu zmiany wysokości czynszu, tj. aktualizacji jego wysokości zgodnie
z postanowieniami § 6 oraz opłat dodatkowych zgodnie z § 4 ust. 4.
§ 18.
1. Korzystający oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej
ustawy.
2. Korzystający wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych
w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię
i nazwisko.
§ 19.
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe na gruncie umowy będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy
dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
3. Załączniki stanowią integralną część umowy. Załącznikami do umowy są:
1) Załącznik graficzny,
2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego,
3) Opłaty dodatkowe oraz koszty budowy (nie dotyczy podmiotów, które we własnym zakresie
zawierają umowy dostawy energii elektrycznej i innych mediów),
4) Wzór zgłoszenia gotowości zdania terenu,
5) Porozumienie z dnia … w zakresie partycypacji w kosztach wynikających z umowy (gdy
umowę podpisuje kilka podmiotów),
§ 20.
Umowa została zawarta w …… jednobrzmiących egzemplarzach, z których …… egzemplarz/e
otrzymuje Korzystający, a 1 egzemplarz Udostępniający.
Korzystający
…………………..………..
Udostępniający
…………………..………..
7
Download